Dunántúli Napló, 1965. január (22. évfolyam, 1-26. szám)

1965-01-01 / 1. szám

Dunámon napio , —■■■ — ----- — i Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja _______ K XIL ÉVFOLYAM, L SZÄM ARA 80 FILLÉR 1965. JANUÄR 1., PÉNTEK Világ proletárjai, egyesüljetekf fiz ötödik év sikeréért Boldog új évet — mondjuk és írjuk ezekben a napokban hozzátartozóinknak, barátaink­nak, kívánjuk ismeretlen honfi társainknak és minden népinek. Boldog új évet — milyen régi és régóta ismétlődő szavaik, de mennyire változó tartalommal! Az idősebb és középkorú nem­zedék emlékszik: mit érettünk boldog új év alatt kerek 20 esz­tendővel ezelőtt, amikor a szovjet hadsereg az utolsó csa­pásokat mérte a Magyarorszá­got bitorló német és magyar fasiszta hordákra. Aztán a kö­vetkező években, amikor meg­indult az újjáéledés a romok­ból és kibontakozott társadal­mink átalakulása a szocializ­mus útján. Hosszú lenne fel­sorolni e köszöntés tartalmá­nak változását. Ma nemzetünk szabad, nem B'-om bennünket a társadal­mi osztályok heves érdekellen­téte, törvényes rendben élünk, az e|yes ember megbecsülésé­nek alapja többé nem a régi privilégium, a származás, ha­nem az odaadőan végzett mun­ka és magatartás. Hazánk gazdasági fejlődése és ezen belül az egyes ember életkörülményeinek javulása két rajtunk múló feltételen múlik: egyrészt azon, hogy a kitűzött gazdasági feladatok mennyire helyesek és előrevi- ' ók, másrészt azok végrehaj­tása miként valósul meg. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a kitűzött gaz­dasági feladatok helyesek, a gazdasági fejlődés számottevő, ami életünk úgyszólván min­dé" területén érezhető. Ezt bizonyítja gazdasági fej­lő ..esünk egésze. nz ipari termelés mennyi­sége négy év alatt 40 százatok­ká,. emelkedett. Leggyorsabban tevődött a vegyipar, azon be­lül a műtrágyagyártás, a gyógy szer termelés, a műanyaggyár­tás. Uj ipari kombinátok épül­tek, a régi üzemek nagy része korszerűsödött. Fejlődött ipa­runk teljesítőképessége. Előre­léptünk a megkezdett úton a nálunk iparilag fejlettebb or­szágok színvonala felé. A mezőgazdasági termelés — egyes év kedvezőtlen időjárá­sa ellenére — négy év alatt kb. 10 százalékkal emelkedett. Erő södtek termelőszövetkezeteink. A mezőgazdaság sokezer gép­pel, szállítóeszközzel, új gazda­sági épületekkel gazdagodott. Terjednek az új technikai el­járások, nő a felhasznált mű­trágya, a nagyhozamú vető­mag és növényvédőszer meny- nyisége. Eképpen évről évre terebélyesedik nagyüzemi me­zőgazdaságunk anyagi-műszaki bázisa. Jelentősen emelkedett a la­kosság életszínvonala, amely megkönnyíti az ötéves tervidő­szak végére előirányzott mér­tékét. Feltűnő a bérek és kü­lönösen a béren felüli juttatá­sok gyors növekedése. A kifi­zetett nyugdíjak összege pél­dául 1960-ban 4,5 milliárd Ft volt. 1964-ben 7 milliárd- A fo­gyasztási árak — az idénycik­kek és néhány, a táplálkozás­ban nem elsőrendű élvezeti cikk kivételével — szilárdak. A parasztság jövedelme meg közelíti az ötéves terv végére tervezett színvonalat, bár a me zőeazdaságí termelés a terve­zettnél lassabban emelkedett. Ebben az időszakban valósult meg a parasztság állami, egész ségügyi ellátása, új szocialista eleme a paraszti életformának, a nvuedíjellátás is. Rendszeresen bővül a lakos­ság kulturális ellátása, emelke­dik műveltsége. Szocialista renric-oríínk macasinv,v>r&ndű- wvilvánul meg abban is, hogy nálunk a munkaképes korú fiatalok nagyobb hánya­da tanul középiskolákban, szakiskolákban és egyeteme­ken, mint a fejlettebb iparral és mezőgazdasággal rendelkező kapitalista országokban. 1964- ben 60 százalékkal többen érett ségiztek, mint négy évvel az­előtt. Az egyetemi és főisko­lai hallgatók száma majdnem megkétszereződött. A televízió előfizetők száma 1960-ban 103 ezer volt. Most több mint 650 ezer. A megtermelt javak elosztá­sa pártunk politikájának meg­felelően úgy történt, hogy rendszeresen emelkedjék az életszínvonal és ugyanakkor ne feledkezzünk meg a terme­lés bővítéséhez szükséges be­ruházásokról sem. Az elmúlt 4 évben sok létesítménnyel gazdagodtunk. Sok milliárd fo rint értékű berendezés és gép üzembeállítása tette könnyeb­bé, eredményesebbé a mun­kát. Az iparban az egy mun­kásra jutó gépek értéke négy év alatt átlagosan 26 száza­lékkal növekedett. Gazdasági eredményeink te­hát számottevőek, és a jövőt tekintve is biztonságérzet tölt­het el bennünket. Gyáraink, szövetkezeteink, közigazgatási irányító szerveink tevékenysé­ge azonban nem mentes fogya tékosságoktól, hibáktól sem. Melyek ezek? — A munka termelékeny­sége nem emelkedik tervsze­rűen, sok helyen nem kielé­gítő a termelés szervezettsége és a munkafegyelem, — a termékek önköltségé­nek csökkentése lassúbb a ter­vezettnél, — a takarékosság elve a gyakorlatban megcsorbul, sok a pazarló építkezés és az egyéb költekezés, — a műszaki haladás elma­rad a követelményektől, sok termékünk minősége kifogá­solható. Az új esztendő egyben öt­éves tervünk utolsó éve. Az ötéves terv időszakában nép­gazdaságunk töretlenül és je­lentősen fejlődött. 1965-ben, mint eddig, pártunk gyakorlat ban kipróbált és bevált poli­tikáját folytatjuk a gazdasági munkában is. Folytatjuk az ötéves tervben kitűzött felada­tok végrehajtását. Emeljük az anyagi javak termelését, de na gyobb gondot fordítunk a ter­mékek korszerűségére, minő­ségére, a munka termelékeny­ségének emelésére és a ter­mékek — önköltségének csök­kentésére, a takarékosság el­veinek betartására. Egyszóval, ahogy mondani szokás, javít­juk a gazdasági tevékenység hatásfokát. Tehát: —. megszilárdítjuk és kis­mértékben tovább emeljük a lakosság eddig elért életszín­vonalát, még több erőfeszí­tést teszünk a megfelelő áru­ellátás biztosítására, — gondolunk a jövőre is, ennek megfelelően tovább építjük az országot. Bővül­nek a meglévő termelőüzemek az építők és szerelők munká­ja révén új gyárak kezdik meg a termelést. Uj lakótele­pek, középületek, utak köny- nyítik és szépítik az életet, — fejlesztjük gazdasági kap­csolatainkat a testvén szocia­lista országokkal. És változat­lanul törekszünk gazdasági kapcsolataink szélesítésére a nem szocialista országokkal. Az ipari termelés mennyi­ségét a terv szerint 4,5 száza­lékkal kell emelnünk. Az el­múlt évinél kisebb mértékben, noha általában a termelés nö­velésének ennél gyorsabb (Folytatás a 4- oldalon) A Minisztertanács ülése A kormány tájékoztatási hi­vatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. A külügy­miniszter beszámolt az ENSZ XIX. ülésszakának eddigi ese­ményeiről és a magyar kül­döttség tevékenységéről. A kormány a beszámolót jóváha­gyólag tudomásul vette. A művelődésügyi miniszter tájékoztatta a kormányt a Moszkvában aláírt magyar— szovjet kulturális munkaterv­ről ás kulturális kapcsolataink 1965. évi fejlődéséről. A Mi­nisztertanács a tájékoztatót tudomásul vette. A kormány — az Országos Vízügyi Főigazgatóság veze­tőjének előterjesztésére — ki­nevezte a vízügyi törvény alapján működő tárcaközi or­szágos vízgazdálkodási bizott­ság tagjait, majd napi ügye­ket tárgyalt. Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke táviratban üdvözölte dr. Hans Feter Tschudi-t, a Svájci Államszö­vetség új elnökét, hivatalba- lépése alkalmából. Távlr átváltás Újévi köszöntő megyénk dolgozóihoz Az új év első reggelén sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk megyénk kommunistáinak, valamennyi dolgozójának. Kívánjuk, hogy jő eredményeket érjenek el minden­napi munkájukban, a személyes boldogulásuk érdekében egész népünk, s közös nagy ügyünk: a szocializmus építé­sének szolgálatában. MSZMP BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA fiz új esztendő küszöbén Baranya megye és a Lvov terület vezetői között Az új esztendő alkalmából az Ukrajna Kommunista Pártja Lvov Területi Bizottsága és a Lvov Területi Tanács, valamint az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a Ba­ranya megyei Tanács között a következő táviratokat vál­tották: RAPA1 GYULA elvtársnak, az MSZMP Baranya megyei Bizottsága első titkárának, PALKÓ SÁNDOR elvtársnak, a Baranya megyei Tanács elnökének. Kedves Elvtársak! A Pravda vezércikke Moszkva: A Pravda ve­zércikket szentelt azoknak az újabb eredményeknek, ame­lyeket a Szovjetunió 1964-ben ért el. A vezércikk megálla­pítja: az SZKP októberi és novemberi plénumhatározatai lehetővé teszik a szovjet em­bereknek, hogy kezdeménye- zőleg és tevőlegesen részt ve­gyenek az állami ügyek inté­zésében, a gazdasági és a kul­turális építésben. Az SZKP pártosan, bátran és határozot­tan, a fogyatékosságokkal szemben könyörtelenséggel küzd a pártélet és a pártve­zetés lenini normáinak tiszta­ságáért. A szovjet nép bízik a jö­vőben — folytatódik a vezér­cikk —, mert tudatában van erejének, ügye igazságának és legyőzhetetlenségének. Erős és hatalmas a szocialista állam, védelmi ereje megbízható. A Szovjetunió erejét nemcsak az adja meg, amit maga alkotott és vívott ki. Erejét gyarapít­ják a szocialista világrendszer | népei is. Az amerikai kontí- I nens első szocialista országa: j a Kubai Köztársaság. A Szov- ] jetunió erejét az egész dol­gozó emberiség rokonszenve és támogatása növeli. A békéért, a demokráciáért, a nemzeti függetlenségért és a szocializ­musért, a boldogabb jövőért 1 a Szovjetunióval vállvetve küzd öt világrész sok millió embere. Előttünk világos cél világit — a kommunizmus. Utunkon e cél felé a lenini irányvonal vezet, amely az SZKF XX., XXI. és XXII. kongresszusain, pártunk programjában lett meghatározva. Nincs olyan erő, amely letéríthet minket erről az irányvonalról, nincá olyan erő, amely letérítheti a Szovjetuniót a lenini útról. Dobi István üdvözlő táviratai Kamerun, Nyugat-Szamoa és Szudán nemzeti ünnepe alkalmából Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke, táviratban Kö­szöntötte Ahmadou Ahidjot, a Kameruni Szövetségi Köz­társaság elnökét, 2. La Malie- toa Tanumafilit, Nyugat- Szamoa államfőjét és dr. Mu­barak Shaddadot, a Szudáni 1 Köztársaság Államtanácsáhak j elnökét országaik nemzeti ün­nepe alkalmából. A Lenin-renddel kitüntetett Ivovi terület dolgozói ne­vében forró baráti üdvözletünket küdjük az újév alkalmi­ból a testvéri Baranya megye minden dolgozójának. A be­köszöntő új esztendőben további sikereket, erőt és egész­séget kívánunk mindannyiuknak a szocializmust építő mun­kájukhoz, a proletárintemacionalizmus szellemében vég­zett, a világbéke biztosítását elősegítő áldozatos tevékeny­ségükhöz. Éljen és erősödjék az új évben is a Ivovi és a baranyai dolgozók közötti barátság és testvéri együttmű­ködés, népeink javára az egész emberiség boldogabb jövője érdekében. KUCEVOL, STEFANYK, Ukrajna Kommunista Pártja a LVOV Területi Tanács Lvov Területi Bizottságának elnöke, titkára, UKRAJNA KOMMUNISTA PÁRTJA LVOV TERÜLETI BIZOTTSÁGA ELSŐ TITKÁRÁNAK, LVOV TERÜLETI TANÁCS ELNÖKÉNEK LVOV. Kedves Elvtársak! Engedjék meg, hogy az újév alkalmából a megye va­lamennyi dolgozójának testvéri, forró üdvözletét tolmácsol­juk Lvov terület dolgozóinak. Szívből kívánunk erőt, jó egészséget és boldogságot az új esztendőben is, sikereket áldozatos munkájukhoz, amely- lyel az emberiség legszebb reményeit valóra váltják. Hisszük, hogy az új esztendőben tovább gazdagodik a területeink között kialakult testvéri kapcsolat és így, egy­mást segítve munkálkodhatunk, közös nagy céljaink el­éréséért. RAPAI GYULA, PALKÓ SÁNDOR, az MSZMP Baranya megyei a Baranya rnonuei Tanáét Bizottságának első titkára. elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom