Dunántúli Napló, 1964. november (21. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-20 / 272. szám

tm. november 20, napló 5 Az illetékesek §táta&zoÍMlc' ü „Miért fordulnak vissza üresen m vasúti kocsik?“ Mindenek előtt a bányák igényeit kellett kielégíteni A mohácfei téglagyárnak augusz­tusban és szeptemberben az aláb­bi kocsimennyiség lett kiállítva: VIII. hó: Kért 241, kapott és ra­kott 180 kocsit. IX. hó: kért 215- üt. kapott 110-et, rakott 109 ko­csit. Amint a fentiekből kitűnik, a kocsik ki nein állítása főként szeptember hónapban, a negyed­év végén jelentkezett, amikor a szénbányáknál a többlettermelés miatt megnövekedett a napi nyi- tottkocsi-igénylés. A szénbányák részére az igényelt nyitott kocsi­kat feltétlenül ki kellett állítani. Az üres nyitott kocsikat úgy kel­lett a szénbányák részére bizto­sítani, hogy ott a rakodásban fennakadás ne iegyen. Ez pedig sok esetben azt eredményezte, hogy Mohács állomáson a leadást képező nyitott kocsikat még az­nap, a késő délutáni, órákban, kü­lön szerelvényvonattal üresen kel­lett a szénbányához továbbítani. Ilyen esetekben a nagymérvű kocsi hiány miatt sajnos nem le­hetett hozzájárulni ahhoz, hogy a téglagyár a kocsikat akár szén­bánya, akár egyéb állomásra meg­rakja és azok rakottan nyerjenek továbbítást. A rakottan történő továbbítás esetén ugyanis a ko­csikat csak kirakás u+án, legko­rábban másnap a déli órákban lehetett volna a szén rakodáshoz biztosítani. Itt jegyzem meg. hogy szeptem­ber hónapban Pécsbányarendezőne szállítandó tégla részére mindösz- sze 19 kocsiigénylés volt. A lenti téglagyár igényének kielégítésénél nehezményként jelentkezik az a körűimény, hogy a gyár munka­erőhiánnyal küzd és a 14—15 óra­kor rendelkezésre bocsátható 2—4 kocsit már nem fogadja el. így | szeptember hónapban is 18 kocsit a gyár kiállítás előtt lemondott. Sajnos minden kocsi reggel 8 órai kiállitása jelen körülmények között nem biztosítható. A nehézmények ellenére válto­zatlanul arra törekszünk, hogy az igényeket a tégla részére a lehetőséghez mérten kielégítsük. Az OPW kocsik kezelésére vo­natkozóan kiadott rendelkezései* egyöntetűek és azokkal követen­dő eljárásokat egyetemlegesen há­lózati szinten a KPM. 1/8. B. osz­tály, illetve végső fokon a prá­gai iroda szabályozza. A kötbérezési jogkör és köte­lezettség nincs összefüggésben a MÁV kocsihiányával, mivel ilyen esetekben a MAV-ot nem mint fuvaroztatót. hanem mint szerző­dő felet kell kezelni. Természe­tesen a súlyos kocsihiányt indok­ként el lehet fogadni, illetve ed is kell fogadni, ez azonban csak az összes ténykörü’ményeknek vizsgálata után lehetséges. Tehát a kötbérigényt bejelentő MÁV szolgálati főnökség, jogszabály­szerűen járt el. Magyart István, az igazgatóság vezetője. 1964. november 23-tól november 29-ig November 23. KÖSS Ul'H RADIO 8.15: Táncmelódiák. 9.00; A tanári szobá­ban. 9.15: A hét zene­szerzője: De FaJfta. Előadás. 10.10: Az óvodások műsora. 10.39: Magyar nóták. 11.üu: Iskola rádió: 1. Ének. 2. Orosz, 11.30: V erüi-ariák. 12.10: Mnmcnki kedvexel 14.lu: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.«.5. kexies színjáték— részletek. 15.05; A ioprecsalt téli madarak tragédiája. Előadás. lO.ij; operarészletek. 10.10: A Gyermekrádi műsora, lö.ío; 'láiiczene. 18.15: Kamarazene. 18.40: Az Ifjúsági Kádió műsora. 19.00: Kedves ieine- zeim. 20.Z5; i>eszéljünk a nőkről. 22.15: Gpvh-cttiészietei 22.0 0; Kamarazene. 23.25: Könnyűzene, PETŐFI RADIO 14.00: Filmdalok, j 14.25: Kórusok. ; 15.05: Palotások, | népdalok. 1 15.38: Három ragyog i hóid. Elbeszélés, I Irta: Vlagyimir I Sole ultin. ! 16.00: Zenekari i muzsika, i 17.05: Magyar költők — magyar dalok, j 17.25: Édes anya- ! nyelvünk. [ 17.80: Lányok, | asszonyok ... ; 18.00. Nádor József dalaiból. 18.15: A régi hái. K Cli. Andersen me A je. 13.40; Fúvószene. 19.00: Mi történt a nagyvilágban? 19.15. Behár: Vasárna. délután. 19.26; A müncheni Fr Arte Zenekar hang versenye. 20.50: Gazdaszemmel hazánk mező- gazdaságáról. 21.05: Tánczene. 21.30: Hetedszer a Lapp-földön. 21.50: A hét zene­szerzője: De Falla. Előadás. 22.35: Népi zene. HH333B November M. KOSSUTH RADIO *.15: Haydn: D-dúr szimfónia. 8.2i: Színes szőttes. Beszéljünk a nőkről 10.10: Klasszikus operettrészl etek. 11.00: Iskolarádió: L. Osztályfőnöki óra. 1. Énektanítás. 11.30: Orgonamuzsik*. 11.52: Napirenden. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Törvénykönyv. 13.15: Operarészletek. 13.45: Gazdaszemmel a nagyvilág mező­gazdaságáról. 14.05: Csárdások. 14.10: Attila jelentke­zik Móra Ferenc elbeszélése. 14.22: Mai apostolok. Riport. 14.35: Muzsikáló ké­peslapok. Üdvözlet a Jászságból. 14.55: Mélyszántás. 15.35: Gulyás Láaadó: Fonó. 15.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 16.10: Operarészletek) 16.40: Ifjúsági Magazin. 17.05: Rádióiskola. 18.15: Mindenki kedvére 1 19.25: A Szabó család. ».25: Brahms: D-dúr hegedűverseny. n.10: Könnyűzenei híradó. Í2.20: Az. Iskolarádió postája. 22.30: Zenei panoráma. IV. 23.02: Gyökér és vad­virág. Tamási Áron elbeszélése. I. téax. £3.3*: Magyar nóták. *.l*: Monteverdt- kórnaok. PETŐFI RADIO 14.00: A eeovjef rádió aJándékMvételefből. It. 25: Operettrtactatek.-Egy utca bezárva* Legfeljebb egy óráig tartott Szövetkezetünk a Gebauer utcá­ban egy három szintes, tizenkét lakásos épületet épít, melyet nyil­ván anyaggal el kell látni, akár esik az eső, akár nem és akár sár van, akár nem, mert dolgo­zóink nem állhatnak anyaghiány-’ ban. Az épület befejezéséhez és lakhatóságához szükséges a viz­es szennyvízcsatorna bevezetése, amely a földárok kiásása nélkül nem lehetséges. Bár a földmun­kát nem szövetkezetünk végzi és sürgetni sem áll módunkban. Miu­tán a füldmunka miatt az építke­zés Mikszáth utcai megközelí­tése nem -lehetséges, kénytelen volt a szállító gépkocsi a Vilmos utca felől anyagot szállítani. Az • épületig az út járhatatlansága miatt nem tudtak gépkocsival menni, amiért a Vilmos utcától emberi erővel szállították a vak­padló anyagot. Az anyag átkaro­lása egy órát vett Igénybe és az 1S.0S; Zenekari 18.40: Ifjú Figyelő. muzsika. 19.00: Tombola. lti.iO: Emlékezés Gábor : 20.25: Virágénekek. Áronra, . születése 150. évfordulóján. 18.25: Kórusok. 17.05: Délutáni frissítő! 18.00: Hanglemez- gyűjtők húszperce. 18.20: Két jugoszláv elbeszélés. 18.43- Egy ária több arca. Gounod: Faust Dal az aranyborjú­ról. Ismerteti Fischer Sándor. 13.00: Mi történt a nagyvilágban? 19.15: De FaUa-művek. 19.41: Piaci lehetőség és gazdaságosság. 20.9): Verbunkosok. 20.32: Filuména házas­sága. Tragikomédia három felvonásban. 22.15: Tánczene. November 2í. KOSSUTH RADIO 8.15: O pe rét trés zl etek. 9.0C: Rádióiskola .* l. Történelem 2. Kis Zenei Szótar. 3. Iro­dalmi Kislexikon. 10.10: ZcneÜLaii muzsika. 11.00. Iskola rádió. 11.15: Két kantáta. 11.27: A Szabó család. 12.15: Tánczenei koktél. 13.Gü: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.15: Orosz Júlia és Simándy József énekel. 13.45: Gyermekkórusok 14.10: A dzsessz ked­velőinek. 14.30: Lányok* asszonyok... 15.00: Fuvoszene. 15.20: Magyar nóták. 16.10: Részlet Nagy István Külváros című könyvébőL 16.30: Kamarazene. 17.00: Gólyák a tilos­ban. Bölcsészkabaré. 10-10* Durmoll és Ta­20.40: Szimfonikus zene. 21.30: Üj Magyar Mú­zsa. Kis Ferenc verseiből. 22.20: Könnyűzene. 22.56: Gyökér és vad­virág. Tamási Áron elbeszélése. II. 23.29: Opera részletek. 0.10: Csárdások. PETŐFI RADIO 14.00: Reinhold Glier: A Vörös Hadsereg. Nyitány. 14.25: Rig5 Magda és Szabó Miklós énekel 15.05: Magyar nóták. 15.40: Az okos liba. Mese. 16.C0: Csapó György jegyzete. 17.05: Daljátékokból. 17.55: Bartók: Gyer­mekeknek. m. 18.15: A legújabb reumaterápiák. 18.25: Népdalok, népi táncok. 19.00: Ml történt a nagyvilágban? 19.15: Fúvószene. 19.40: Fiatalokról fiataloknak. 21.05 Tánczene. 21.40: Nádass József 21.50: Muzsikáló köny­vek Ormay Imre: Újjáéledt muzsika. I. Ismertetés. Állandó müsorszamok: KOSSUTH RADIO: «.26. Rákóczi induld — «.30; Hírek. tdO- lárasielentéa — «.35—7.54. Vidáman. trtssen Zenén műsor — Közben. bJ)Q. Hírek időjárásiéi entés — 5 75. Fauiradió — 5.00. Hírek időjárás/elemes — 6.20. es totchirek — 6.35. Hír­detőosztop — 6.59. Pontos időjelzés — i.oo Hírek időjárásié- lentes — 1.05. Üj könyvek — i.30. A áuiapesii színházak és mozik műsora — «.09: Műsuns mertetés tdöjn dsje>entes — 9.59 Pontos időjelzés — i0 00 Hírek Tolóered menjek dóra- rasielentes — jl.59. Pontos időjelzés — i'z.QQ. Déli naranqszú — Utána. Hírek időjárás jelent és — i2.57, vidéki színházak műsora — 14.00 Hírek Időjár ás jelentés __ 16.00. Hírek — 17.56 Műsorismertetés — 17.59. Pontos időjelzés — 18.00: Hírek idő járásjelentés — /S 54. IC éjszakái, gyerekék Utána: — 20.00 Esti krónika Időjárás jelentés — 22.00:. 24.00: Hírek idő járásjelentés. — 9.30: Himnusz. PETŐFI RADIO: 5.00—8.00. Reggeli zene — Közben. Víz jelző- szolgálat. <— 6.20; Torna — 6 30. Hírek időjárásiéin álés — ts.GG Hírek időjárásjelentés — 8.05. Műsorzárás — 15.50. ide­gen nyelvű víz jelzőszolgálat — 14 lú időjárás, es vízállásjelen­tés. — 15.00:. 17.00:. 19.00. 21.00:. 23.00. Hírek időjárás jelentés November 27. KOSSUTH RÄDIÖ 8.15: Édes anya­nyelvűnk. 8.20: Könnyű dallamok 9.00: Mai magyar el­beszélők. Tatay Sán­dor: Három szép lány apja. 9.21: Zenekari muzsika 13.50: Hét nap a kül­politikában. 14.10: Hét vége . . a Szerkeszti Nagy Tibor. 16.10: Arteusz. Miros­lav Krleza színmű­vének rádióváltozata 17.03. Vezényel: Reiner Frigyes. 20.25: A Rádió Kabaré­színpada. Jó ez ne­künk? Komolytalan kérdések kabaréban. 21.23: Népzene. 22.30: Tánczene. PETŐFI RADIO 14.00: Pezel: Torony­zene. 14.28: Tudósítás az ENSZ-ből. 14.35: Gianni Poggl énekel. 15.05: A dlppeädorpl lovasok. Mesejáték. 15.47: Orvosi tanácsok. 15.52: Heti hang­versenykalauz. Bukarestből. 18.35: Könnyűzene 17.05: Magyar nóták. 17.33: A filozófia nagy problémái. Az ato­mok filozófiája. 17.48: Zenés est Ráday Imrével. 18.45: Az árva. Elbe­szélés. Irta: Szint Gyula. 19.05: Operettrészletek. 19.50: De Falla művei­ből. 21.05: Wagner: Trisz­tán és Izolda. Há- romfclvonásos zene­dráma. 18.10: Külföldi tudósí­tónk jelenti. Cli. Andersen meié- i 18.20: Népi zene. JHIért kertül rt a munkás Járat Egerágot?" A Széntröszttől függ A Mecseki Szénbányászati Tröszt részére Vókány—Ist- ván-akna viszonylatban szer­ződéses járatot közlekedte­tünk. E járat menetrendjét a fuvarozási szerződés értelmé­ben a fuvaroztató kívánsága. szerint kell elkészítenünk, így a járatnak Egerág községbe történő beközlekedtetése kizá­rólag a fuvaroztató Szénbá­nyászati Tröszttől függ. * A bérletjegyek érvényessé­gének időtartamát az utazó- közönség érdekében szabályoz­tuk úgy, hogy a tárgyhónapra megváltott -bérletjegyet jegy­kezelőink a hónap első napjá­tól 5-én 24 óráig nem a be- nyomtatott munkanapok ro­vatán, hanem a margón kívül kezelik. Ezzel az utasnak jo­got adunk arra, hogy bérlet­jegyével a következő hónap 5-ig minden ráfizetés vagy külön menetjegyváltás nélkül utazhasson. — Ez esetben ugyanis a jegykezelő már a benyomtatott munkanapok rovatán kezeli a bérletjegyet. Mivel pedig az utazóközönség bérletjegyét már a megelőző hónap 26-tól kezdődően meg­válthatja és a fentiek szerint az előző havi bérletjeggyel még a tárgyhó 5-ig díjmente­sen utazhat, a panaszt indoko­latlannak tartjuk. Laki Pál, a 12. sz. Autóközlekedé­si Vállalat szakosztály- vezetője. SZÍNHÁZ \Mf%i bérlet. — Márta főhadnagy (este 7 órakor). 15 százalékos szelvé­nyek és szelvénybérletek érvénye­sek. kát*: Liszt-terem: Középiskolák bérleti hangversenye (12.30 órakor). — Bolgár táncaene-est (fél c és fél 9 órakor). MOZI Rövidítések: szv. — szétasvásznú, szí. — színes. Park: Kallódó emberek (sxv. fél 4, 6, fél 9). Petőfi: Kallódó emberek (bt, 4, fél 7, 9). Kossuth: Hajnali találkozás (4, 9, 8). Híradó Mozi: Magyar híradó. Négy hét Afrikában. (Előadások 11 órától 3 óráig folytatólagosan). Fekete Gyémánt: Amikor jön a macska (szv.. «). ípítök: Férjhez menni tilos (4, 5). Péesszabolcs: Csempészek (5, 7). Meesekalja: Sándor Mátyás (szv„ ami., B, 7). Vasas H.: Esős vasárnap (átzv., 7). Ság várt: Mese a 11. találatról (fél I. fél 8). Mohács: Minden meg­történhet (szv., szí., B, 8). Sziget­vár: Morál 1983. (szv., *>. Csak 1« éven felülieknek! siklós: Oly kö­zel az éghez (7). Péesvárad: Ha­zudós Billy (szv., fél *). Meszes: Felmegyek a mtntaitwtiev )■*, i. 18.45: Ismeretterjesztő előadás. 19.00: Operettdalok. 19.16: De Falla: A há­romszögletű kalap. Balett. 20 25: Gondolat. A Rádió irodalmi hetilapja. 22.10* Időszerű nem­zetközi kérdések. 22.25: Opera részletek. 23.15: Mai szemmel... 23.25: Régi kedvelt melódiáik 0.10: Éji zene, PETŐFI RADIO 14.00: Undine. Két részlet Csajkovszkij operájából. 14.25: Verbunkosok. 15.05: Az Iskolarádió melléklete: A ba­rokk muzsika. 16.05: Hanglemez. 16.10: Könnyűzenei híradó. 17.05: Schumann: m. „Rajnai” szimfónia. 17.40: Orvosi tanácsok: A derékfájás leg­gyakoribb okai. 17.45: Hirdetőosziop. 18,00: Hófehérke és a hét törpe. Részletek a filmzenéből. 18.20: Rádió-szabadi egyetem. 18.45: Énekkarok. 19.00: Ml történt a nagyvilágban? 19.15: Tánczene. .00: Perényi Miklós és Wehner Tibor hangversenye. 20.45: Gondolatok filmekről. November 98. KOSSUTH RADIO «.13: Magyar nóták. «.55: Időszerű nem­zetközi kérdések. 9.95: Zongoraművek. 10.10: A Gyermekrádió műsora. 10.50: Operettrészletek. 11.33: Rádió-szabad­egyetem. 12.15: Tánczen«. 12.55: Vita a korszerű gazdálkodásról. 13.15: Zenekari muzsika. 14.10: Jó ktaflű, rossz kisfiú. Török Sándor meséje. 14.20: A „Kicsinyek kórusa” énekel. 14.39: Szórakoztató muzsika. 19.05: Versek. 19.26: Orosz operákból. 14.10: Zengjen dalunk. li.40: Tánczene. 17.04: A művelődés- történet szakai. 18.15: A réjka az óvodában. 10.30: Operettrészletek. 11.00: Iskolarádió: 1. Irodalom. 2. Angol. 11 30: Mezei csokor. 12.15: Operarészletek. 13 00: Ami a jövő hét zenei műsorából ki­marad. 14.10: Nem boszor- kányság, technikai 14.32: Schubert: B-dúr trió. 15.05: Mit olvassunk? Heti könyvszemle. 15.25: A diadalmas asszony. Részletek a daljátékból. 16.10: A Gyermekrádió műsora. 16.30: Magyar szerzők kórusai. 16.45: Horizont. Gazda­sági híradó. 17.00: Tánczene. 18 15: Üj Zenei ÜJság. 19.00: A mikrofon előtt: Fábián Gyula. 19.15: Szórakoztató magyar muzsika. 19.34: Aureliano Petrile énekel. 20.25: Mercedes. Rádiőkomédiá. 21.43: A Stúdió ti játszik. 22.25: Esti hangverseny 23.32: Könnyűzene. PETŐFI RADIO 14.00: Magyar nóták. 14.25: Ritmikus percek 14.54: Turisták ötperce 15.05: Zenekari muzsika. 18.30: Válaszolunk hallgatóinknak. 16.45: Fúvószene. 17.05: Zenés ajándék- műsor. 17.40: Brahms: Négy komoly ének. 18.10: Verbunkosok. 18.25: Ml történt a nagyvilágban? 19.00: Kamarazene. 19.40: Láttuk, hallot­tuk . . . 20.00: Ami a Jövő hét zenei műsorából ki­marad. 21.05: Wagner: Trisztán és Izolda. Három­felvon ásos zene- dráma. 22.27: Bűnös, vagy áldozat? November KOSSUTH RADIO «.IS: Lányok, asszonyok... (.35: Handel operáiba, 9.20: Szürke köpeny, 1*.H: RimszfclJ-Korsz«- kov: Aranykakaa. Szvit. 10.39: Merced««, i Rádiókomédto. kor- i 12.15: Tánczene. 113.00: Albánia nemzeti ünnepén. 11.15: Zon November 3. KOSSUTH RADIO 8.10: Operetthangver­seny 9.05: Édes anya­nyelvűnk. 9.10: Mogyoró titka. Rádiójáték kicsi­nyeknek. 10.10: Szivárvány ... 12.15: Népi zenei 12.50: Vasárnapi publicisztika. 13.00. Nagy énekesek életregénye. Anday Piroska. 13.50: Van ÚJ a nap alatti 14.10: Magnósok, figyelem! 14.40: Kardos Pál irodalmi levele, 14.55: Mario Lanza énekel. 15.17: Jugoszlávia nemzeti ünnepén. 16.08: Népi zene. 16.40: Varsói művészek között. 16.55: Zenekari muzsika. 18 05: Tánczene. 18.58: Üj versek. 19.13: De Falla: Pedro mester bábszínháza. Egyfelvonásos báb­opera. 20.10: Zenés séta Pécs felszabadulásának 20. évfordulóján. 21.40: Ez a ház bon­tásra vár. Tennessee Williams jelenete. 22.25: Kamarazene. 23.00: Gyökér és vad­virág. Tamási Áron elbeszélése. HL 23.30: Könnyűzene. PETŐFI RADIO 1M: A református egyház félórája. 8.00: Liszt-művek. 8.45: Gazdaszemmel a nagyvilág mező­gazdaságáról. 9.00: Operakalatix. Mozart: Don Juan. 10.12: Népek zenéje. 10.37: A Luzerni Fesz­13.20: Tánczene. 14.25: Müvészlemezek. 15.25: Nótacsokor. 16.03: A fából faragott királyfi Mesejáték. 16.40: Fúvőszene. 17.00: Mikrofonnal a föld körül. 17.20: Mariea grófnő. Operettrészletek. 18.05: Magyar tájak. 18.35: Vivaidi-művek. 19.10: Hanglemez­parádé. 20.13: Bástl Lajos előadóestje. 21.07: Wagner: Trisz­tán és Izolda. Há- romfelvonásos zene­dráma. 22.25: Botond Edit írása. 22.35: Népi muzsika. H3HSS3Ef Kedd, november 24. 8.05: iskola-tv. Orosz nyelv. 9.00: Környezetismeret. 10.05: Földrajz. 11.00: Orosz nyelv. 14.55: Környezet­ismeret (ism.). 15.50: Földrajz (ism.). 16.55: Orosz nyelv (ism.). 17.20: Az Iskola-tv postája. 17.35: Hírek. 17.40: Kisdobosok műsora 18.00: Kukkantó. 18.40: Ki minek mes­tere? Portréfilm. 18.50: Must a tartály- kocsiban. Riportiilm és vita. 19.20: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 19.45: Napi Jegyzetünk 19.50* Mesterházi Lajos: Példázat II. Jóságos emberek. Tv-játék (csak 10 éven felülieknek!). 21.00: Zenélő órák II. Weimar, Drezda, Lipcse. 22.10: TV Híradó, 2. kiadás. Szerda, november 25. 9.31: TV Híradó. 9.40: Mesterházi: Pél­dázat II. Jóságos emberek (ism.). 10.50: Tehetségkölcsőn- zés. Csehszlovák revüfilm (ism.). 11.20: A fák nem ma­guktól nőn 2k. A Ma­gyar TV kisfilmje. 17 03: Hírek. 17.10: A Magyar Hir­dető műsora. 17.20: André Görög zongorázik. 17.35: Helyszíni közve­títés a Váci Hajó­gyárból. 18.00: Autósok — motorosok. 18.15: Érmek és érme­sek. >8.30: Esti mese. 18.40: Napló. 60 éves a Thália Társaság. 18.55: Rácz György 19.50: A fekete kapu. Magyarul beszélő * francia kisjátékfilm (csak 14 éven felü­lieknek !). 20.15: Magyarország— Olaszország jég­korong VB selejtező mérkőzés. 21.35: Parabola. I 21.55: TV Híradó, 2. kiadás. 22.!5: Lehet egy ke­rékkel több? Zenés, táncos autósvetélke­dő. Péntek, november 27. 8 05: Tskola-tv. Kémia. 9.00: Iskola-tv. Tanul­mányi kirándulás. A kénsavgyártás. 0.30; TV Híradó. 9.40: Angyal kalandjai. A szerető férj. Ma­gyarul beszélő angol film (csak 14 éven ff*lüliekn°k!). 10.30- Rubens. Angol kisfám. 10.50: Telesport. 31.05: A jövő hét műsora. Szombat, november 28. 17 23: Hírek. 17.30: Házunk tája. 17.25 Albánia nemzeti ünnepén. 17.45: A méhek világa. Nyugatnémet kis- fllm. 18 10: Gvo rmekelnk érdekében. 18.30: Legújabb a technikában. 18 40: Egy kis dzsessz. Részletek az * fiú sági dzsesr-zest műsorából l'VOO: Ki minek mes­tere? Portréfilm. 19 ?A: F,sti mese. 19.30: TV Híradó. 19.45: Asztalitenisz F-B. Ff'véní és náros elő­döntő m^rkőrés. A 20.15: TV Híradó. 3 20.20: Angyal kaland­jai. A szélhámosság művészei Magyarul beszélő angol film (csak 14 éven felü­lieknek!)­22.05- Az érwm har­madik oldala. Komi és János műsora. 22.15: T*7 Híradó* 2. kiadás. vasárnap, november 29 fi 25: Tskola-tv. Fizika. O.oo: ü^örődalok és táncok. 9 30* Az Tskola-tv lévő heti műsorának jerrmrtetése ?.25: T-kola-tv. Orosz nyelv. 9 55- F^vt-Marl ka­ién diai. Amerikas rajzfilmsorozat. 10.20: Vadászat fel- v^vő«»éppel I. Első lépések a dzsungel­ban. Angol ismeret- t^riesziő film. 10.45: Fgy év kilenc napja Magyarul be­szélő szovjet film. 13.15: A Magyar Hir^ dető műsora. 13.55: Asztalitenisz EB. Egyéni és páros döntő. színházi Jegyzete. 19.05: Dreiser* Ameri- ! X7.30: Az Azúri- kai tragédia. Dráma ; tengeren. Szovjet két részben (csak 14 | kisfilm. éven felülieknek!).— A közvetítés szüne­tében: TV Híradó és Napi jegyzetünk. 22.20: TV Híradó, 2. kiadás. Csütörtök, november 26 17.10: Iskola-tv. Kémia 17.43: Hol volt, hol nem volt (3—6 éve­seknek). 18.20: Mezőgazdasági tanfolyam. A gépek helyes üzemeltetésé­ről. tlvál Zenekarának I ifi.45: A jövő hét hangversenye. 12.15: Tízesztendős az Ikarus Művelődési Ház. Riport. 12.30: Mit hallunk a jövő héten? 18.00: Emlékezzünk ré­giekről: látogatás a pécsi Egyetemi Könyvtárban. 19.00: Te les port. műsora. 19 20: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 19.45: Pillanatképek. Filmösszeállítás a Mongol Népköztár­saság megnlakulácá- nak 40. évfordulójá­ról. 17 55: Mezőgazdasági tanfolyam. 18.20: Ml van a szá­mok mögött? Kis­film. 18.25: Alkotóműhely: Van Gogh. Angol film. 18.50: Jugoszlávia nemzeti ünnepén, 19.20: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 19.50: Világhírű rende­zők: Becsületből elégtelen. Magyarul beszélő amerikai film. 22.05; Telesport. 22.30: TV Híradó, 2. kiadás. ÍA Magyar Rádió és Televízió a műsorvál- toztatás Jogát fenn­tartja.) DUNÁNTÚLI NAPLÓ *® MSZMP Baranya me eye! Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő' Vasvárt Ferenc Szerkesztőség: Pécs. Hunyadi János űt 11. Metes: ÍS-M, 15-33; 17 óra után: 60-11. B.-iooiitikai rovat: S1-6S. Kiadja: a Baranya megyei Lar>:-1 adó Vállalat. Felelős leiadó' Braun Károly Ktadóhfratal: Pécs. Hunyadi János öt 11 Teiefon • 1S-3S. is-33 60-06. Pécsi Szikra Nyomda. Pécs. Munkácsy Mihály utca 10. szám Felelős vezető: Melles Rezsó. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézh"sí'óknéL Előfizetési díj 1 hónapra 11.— Ft. — Indexszám: 25 05«. A utcába legfeljebb addig nem tu­dott a panaszos oldalkocsis mo­torjával behajtani. Ugyanis a pa­naszos jelenlétében operatív intéz­kedés történt és közöltük vele, hogy az anyag elszállítása azon­nal megtörténik. Az Intézkedés végrehajtását ellenőriztük és az anyagok beszállítása az épületbe a legrövidebb Időn belül megtör­tént. Ugyanis Jóhiszeműségünk el­lenére sem hagyjuk anyagainkat éjszakára az utcán. A „kedves szomszéd” — véleményünk sze­rint — a leendő tizenkét családdal szemben sokkal több megértést tanúsíthatna, annál Is Inkább, mi­vel tudomásunk szerint a pana­szos adta el a telkét az építtető közösségnek. Németh Imre, • Pécsi Járási Építő KTSZ műszaki vezetője. A MAGYAR RÁDIÓ PfiCSI STÚDIÓJÁNAK 1964. nov. 20-i, pénteki műsora a 223,8 m középhullámom 17.30: Szert>-hotvát nyelvű műsor: Falusi hétköznapok. — Össze­állítás . A tartalomból: Jelenté« a föl­dekről. — Szüret után Monyo- ródon. — Népi kórusok. — A népművelés nem egy ember fel­adata. — Jegyzet. — „Folyik a Dráva” ... Dráva-menti dalok. Í8.00: Német nyelvű műsor: Faluról falura, összeállítás. Vidám fúvószene. 18.30: Magyar nyelvű műsort Mecseki visszhang. Zenés össze­állítás. A tartalomból: A köze­lítő tél . .. Üdülő parasztok. Nagy István riportja. — Régi tanulságok — a ma számára. Lippenszky István írása. — A Mohácsi Zeneiskolában. Várnai Ferenc riportja. — Magyar mű­vészek aranykönyve. Bajor Gizi. — Gépkocsivezetők a teljesít­ménybérezésről. Lőrinc* János riportja. — Még egyszer a bol­dog emberekről. Zenés riport- mentázs. 19.58: Műsorismertetés. 20.00: Műsorzárás. SZÍNHÁZ Memzett Színház: III. Richárd (délután 3 órakor). Móric*

Next

/
Oldalképek
Tartalom