Dunántúli Napló, 1964. november (21. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-20 / 272. szám

napló 1964. NOVEMBER W. '• 6 Olimpia 1964. A* Ősied negyed «rit a Elkövetkezett az út legnchezebb tzakasza, még I órás út állt előt­tünk, minden törekvésünk kudar­cot vallott, ami az alvásra irá­nyult. Kimondhatatlan izgalom fo­gott el bennünket, amikor a piló­ta közölte: megérkeztünk a Hane- íUt repülőtérre. Érdekes volt leszállásunk, a ki­futó-pálya hosszan benyúlt a ten­gerbe és így alig 100 méterre a tenger színe fölött szárazföldet még nem láttunk. A betonguruló közvetlenül a gép alatt volt, úgy tűnt, mintha a tenger vizére ereszkednénk. Kitörő örömmel neonfénybea Tokióban. nyugtáztuk szerencsés megérke­zésünket a japán fővárosba. Megérkezés Tokióba Alapot ét precíz emberek a ja­pánok, erről mindjárt tudomást szereztünk, a leszállásunkat kö­vető adminisztrációs ténykedés fo­lyamán. Mire a vámvizsgálat, út­levélvizsgálat, oltási bizonyítvá­nyok és szálláshelyek szerint való elosztásunk elintéződött, másfél órát töltöttünk a hatalmas repü­lőtéren, mely percenként fogadta és küldte a világ minden tájára a különböző légitársaságok repülő- , gépeit. I Tokió Három csoportra osztottak ben­nünket. A nemzetközi sportszö­vetség tagjai a Dai-lchi Hotelba, az evezősök Sagami-ba, mi pedig Yoyogi-ba, az olimpiai faluba ke- rültilnk. A fáradtság ellenére is megragadott a színes transzparen­sek áradata és az a különös fur­csaság, ami a japán emberek köz­lekedését jellemzi. Az első, ami szembeötlő, hogy baloldali a köz­lekedés. A járókelő, ahogy lelép a járdáról, jobbra néz. Az autók 4-cs, 5-ös sorban haladnak az úton, szó sem lehet arról, hoqy a gyalogos nem a számára kijelölt helyen kel át egyik oldalról a másikra. A közlekedés érdekessé­ge még az, hogy sárga lámpájuk nincs, a piros után közvetlenül a zöld következik. A gyerekre sárga sapkát adnak, hogy ez a rikító sárga szín figyel­meztesse a gépkocsivezetőket, hogy minden esetben a gyereké az elsőség. „A felkelő nap országa*' Az ősjapániak a mai szigetor­szágot „végtelenül bőven gabona­termő ország”-nak nevezték, amit időszimitásunk után 645-ben Nip- ponra változtattak, ez azt jelenti: a „Felkelő nap országa”. Marco Póló egyik útleírásában egy pa­radicsomi országról ír, melyet „Zsipangu”-nak nevez. Ezen az alapon hívják Nippont Japánnak. A keleti civilizáció, Indiából in­dult el és a nyugati civilizáció Amerikából került át Japánba, igy lett Japán a keleti és nyu­gati civilizációk természetes talál­kozó helye. Horváth Leona (Folytatjuk^ JfTfl&fl - ÓHHdH s Cselgáncs iskolát indít a PVSK ) december elsejétől 7—8 éves ko- J rú fiúgyermekek zámára. Jelent- ) kezni lehet hétfőn, szerdán, pén- ) teken 18 és 20 óra között az új- J raccsckaljai gimnázium tornatér- ) méhen. * | A röplabdázók a bajnoki mér­) kőzések befejezése után kupa- 1 mérkőzéseket, barátságos találko- [ zókat Játszanak. Vasárnap az i Egyetemi Tornacsarnokban Zala­egerszeg férfi és női válogatott együttese mellett kaposvári röp­labdázók is lesznek a pécsiek el­lenfelei. A Pécsi Dózsa férfi és a PEAC női NB Il-es csapatai mellett a megyei ifjúsági férfi és női válogatott is mérkőzéshez jut. * Kővágószöllősön sokan kedvelik a sakksportot. A szakosztály te­hetséges, lelkes tagokkal rendel­kezik. Rábai Vilmos, Hajnal Emjl lelkesen szervezi a versenyeket. Kádár Gábor, az Ércbányász SC mesterjelölt versenyzője is meg­fordul a kővágószöllősi sakkozók körében. Jól sikerült szimultánt tartott. Az Ércbányász SC sakko­zói elhatározták, mindenben segí­tik és támogatják a kővágószöl­lősi sakkozókat. * A PVSK ifjúsági birkózói leg­utóbb Dunaújvárosban szerepel­tek. Drávái Lajos tanítványai nagy és erős mezőnyben sem vallottak szégyent, több 1ó helye­zéssel tértek haza Pécsre. A vas­utas-birkózók ebben az évben eredményesen szerepeltek, de a vezetők még magasabb mércét tűztek a fiúk elé, szeretnének fel­zárkózni a vidéki élvonalhoz. Edzők jönnek — edzők mennek A labdarúgás hívei a leg türelmetlenebb emberek közé tartoz­nak. Gyors sikereket kívánnak csapatuktól, a legtöbbször indoko­latlan optimizmussal bajnokjelölteknek ki­áltják ki őket. És ha a terv nem sikerül, ha balsikerek követ­keznek, szerintük nem lehet más bűn­bak, mint — az edző! Ezért van az, hogy egyes kluboknál úgy cserélik á labdartígó- edzöt, mint az embe­rek a fehérneműjü­ket. És azután csodál­koznak, hogy éppen ezért folytatódnak a balsikerek! Tartós si­kerekhez, a csapatban rejlő értékek kellő ki­aknázásához ugyanis tervszerű munkára van szükség. Terv­szerű munkához fél­esztendő, de még egy egész sem elegen­dő. Evek kellenek égy-egy jó labdarúgó neveléséhez, még a legjobb szemű és leg­szerencsésebb kezű edzők számára is. Számtalan jó példa van a fentiek alátá­masztására. Sajnos nem a labdarúgásban. Varga Mihály 19 éve oktatja « PEAC-ví- vókat, Horváth Géza 15 éve a basutas ököl­vívókat. Horváth Leo­na és Várkői Ferenc több mint agy évtize­de nevelik ugyanannál a klubnál a pécsi tor­nászokat és Pálfy András nélkül sem tudunk elképzelni ké- zilabdá-mérkőzést Pécs újhegyen. Itt nem is maradnak el a sike­rek. A labdarúgás sajnos kimarad az ilyen fel­sorolásból. Illetve a jó példa nem pécsi. A III. kér. TTVE edzője nemrég nyilatkozott a tv-ben, hogy közel ti­zenötéve működik egyesületénél. Ha ilyesmit egy pécsi klub is elmondhatna magáról, akkor ez év­ben nem Óbudán örülnek a büszke baj­noki címnek! Eredményes év után Salpa János a salakon, a kö­zéptávokon nem tartozik a villám- i lábú futók közé. Ennek ellenére ! a „lassú” fiatalember magabizto- : san nyerte a Dunántúli Napló kétfordulós, hatszámos kupaverse- | nyet; 1500-on héttizedre megköze- I lítette a megyei csúcsot és állandó ! í tagja volt annak a Baranya vá- j logatottnak, amely a megyék kö- i zött idén is a legjobbnak bizo- í nyúlt. Vajon előbbre lenne-e ez a vé- méndi fiú, aki másfél éve, a fa- | lusi spartakiádon versengett még, ha nem a középtávfutók „leglas­súbb embere” lenne? Salpa János igennel válaszolt. — Nándi bácsinak, edzőmnek van Igaza, amikor azt mondta, hogy iramot kell tanulnám még. Mivel ez nem volt meg nálam, a vidék bajnokságokon és a me­gyék közti Béke Kupa-viadalon egy-egy értékes második helyet vesztettem el. Ha már önkritikusan a hiányos­ságokról beszélgetünk, lássuk, van-e még belőlük? — Van. Abban is igaza van az edzőnek, hogy nem vagyok elég bátor, nem merek vállalkozni, mindig a véghajrára tartogatom az erőmet. Ézek esetleg másod- j perceket jelenthetnek. Javítanom kell a mozgásomat is. A táv első felénél még nincsen baj, azután elkezdek „vándlizni”. Rossz lesz a karmunkám és a kelleténél job­ban ..belemozog” a felső törzsem. De hát csak másfél éve dolgozom szakirányítás mellett és csak egy­szer alapoztam — az elmúlt télen —■ úgy, ahogy az a hosszútávfu­tónak kell. Ha így van, akkor hagyjuk a hiányosságokat. Nézzünk egy ki­csit előre a jövő tervei, vágyai felé. — Ha nem lennének terveim, vajon miért futnám a napi 18—19 kilométereket? Jelenleg megyei viszonylatban jók csak az ered­ményeim. Az ötezres csúcsomat országosan alig „jegyzik”. Ezért jövőre Itt feltétlenül 15 percen belül kell futnom, mondjuk 14:45- öt. Ezcrötszázcn szeretnék 3:50-en belüli eredményt, amit nemcsak a megyei csúcsnál jobb, de ezzel már számításba vennének a Vidék válogatottjánál. Azt hallottam ugyanis, hogy egy ilyen csapat részére tervez a szövetség nemzet­közi versenyeket. Persze, ezekhez sok-sok munka kell. I J Valóban. A hosszútávú futás hosszú, nehéz munkát igényel. A Pécsi Dózsa atlétái között felme­rült a kérdés, hogy vajon Salpa János eg ved ül képes lesz-e az alapozás fáradalmait elviselni. Tavaly még ott volt Jakabos Pé­ter, aki jó barát és nagy rivális volt egyszemélyben és akivel leg­alább minden második edzésen kitartásra szorgalomra biztatták egymást. Pétért a betegség egy időre lávoltartja a salaktól. Ezért sem volt Salpának az ősztől ko­moly versenytársa. És nem lesz sajnos a télen ed­zőpartnere. — Peti minden tekintetben hiányzik nekem is. De mit tehe­tek? Az alapozásnak menni kell, mert akarom, hogy menjen; Alap nélkül nincs forma, nincs vállra- tottsúg, nincs győzelem. Pedig a célszalagot elsőnek elszakitr i, ez olyan öröm, ami talán a leg­többet jelenti a sportolónak. Mondjuk Salpának, hogy ezt a nyilatkozatát írásbeli ígéretnek tekinthetik a szakosztályban. Ezek után azt várjuk tőle, hogy a hét­közi munkában is legyen mindig következetes. — Tudom, hogy Nándi bácsi számovtartja ezt. De nem baj. Ha lelkiismeretesen dolgozom, én ál­lok fel c dobogóra, nem az ed­zőm. Neki legfeljebb megköszö­nöm a gondoskodását. A fiatal sportoló részéről el­hangzottak a kötelező ígéretek. Reméljük, hogy sem az edzőnek, sem a barátoknak nem kell őt erre 1965-ben figyelmeztetni! T. Z. Győzött a Dózsa Zentán Pécsi Dózsa—Zenta 5:3 (2:2) A Pécsi Dózsa labdarúgói csü­törtökön délután Zentán játszot­tak barátságos mérkőzést. A lila­fehérek vezetőivel ezúttal nem tudtunk telefonösszeköttetést kap­ni, a zentai posta segítségével annyit megtudtunk, hogy a mér­kőzést a pécsiek nyerték 5:3 arányban. A félidőben 2:2 volt az eredmény. Mindkét félidőben csak az első harminc percben volt jó és élvezetes játék, később lany­hult az iram. és esett a színvonal. A pécsiek közül ezen a mérkőzé­sen Györkő és Dunai játszott jól és eredményesen, de Kon rád tel­jesítményéről is elégedetten nyi­latkoztak a zentaiak. A Dózsa vasárnap Eszéken lép pályára, hétfőn érkezik haza Pécsre. Vókányban jól sikerült vezető­ségi ülésen tárgyalták meg a köz­ség sportjának problémáit. A tsz vezetői is képviseltették magukat, maga az elnök vett részt az ülé­sen, de a járási testnevelési és sportszövetség képviselője is meg- jelent.A jól megszervezett és elő­készített ülésen megtárgyalták a vókányiak 1965. évi versenynap- tárát, s elfogadták a sportkör költségvetését. A termelőszövetke­zet még nagyobb támogatást biz­tosít az elkövetkezendő évben a vókányi fiataloknak, akik ebben az évben Ls sikeresen szerepeltek Állami GAZDASAGOK, ERDŐ­GAZDASAGOK, FIGYELEM! A gyönki gépál­lomás elcserélné GAZ—69-es gép­kocsiját Warszava személygépkocsira. Eladó sofőrbunda, kül­földi női kosztümök és ruhák, férfi zakók. Józseí Attila u. 33. Két kétezámyas vas­ajtó, garázsajtó, há­rom vasallak, faajtó, epületfa eladó. Szag­ba dság u. 28. Schadt. Vennék 8—12 kalapá­csos darálót, esetleg motorral is. — Cím: Kovács Péter. Óbánya 37. szám. _______________ S egédmunkásokat azon nail belépésre felvesz a; Pécsi Bádogos és Szerelő Ktsz. — Pécs, Kossuth Lajos u. 63. Trabant Combi 500-as, garázzsal eladó. Uj- M-Ctekalja, 101. ép., 1U. Budavári. Telefon: 60-4a. Hármasablak. 200x160 cm es, beépítve nem volt, (száraz), eladó. Telefon: 44-51. Pályázat Felsőfokú Technikumi oktatói állásra. A sellyei Fel­sőfokú Mezőgazdasági Technikum pályázatot hirdet gépész szakon docensi állásra. Az ál­lás betöltéséhez az Agrártudományi Egye tem Mezőgazdasági Gépészmérnöki karán, va?y a Műszaki Égve tem karán szerzett végzet ség szükséges. Illetmény a 161A962. MM. sz. utasítás sze­rint. A pályázathoz csatolni kell az okle­velet. vagy annak hi­teles másolatát, vala­mint részletes önélet­rajzot. A pályázatot 9.7, alábbi címre kell küldeni. Felsőfokú Mező gazdasási Tech- nlku m Kih ely ezett Csoport Mezőgazdasá­gi Gépészeti Szak — Kellye, HEVERŐ, epeda­rugós ágybetét, modern garnitúra (5 db 3 9 50 Ft-tól) KÉSZLETRE IS! VAJTA kárpitos. Pécs, Déryné utca 11. szám. Telefon: 3 6-7 5; KAZÁNFŰTŐT 8 Ft-os óra­bérrel azonnal alkalmaz a Patyolat Vállalat Asztali és caeréptto­hely, konyhaszekrény, rádióasztal, sárgaréz íüggönytartó eladó. — Kovács. Bartók Béla utca 57. Hálószobabútorok, — szekrények, ájryak és éjjeliszekrényeik, ágy­betétek, sodronyok és matracok, szalongar­nitúra, rcJcamiék, pár­názott székek, lotelok, toalett-tükrök, aszta­lok, konyhabútorok, hármassaekrényék, állófogas, kályhák ol­csón eladók. Doktor Sándor utca 57.. Ids- bútorüzlet. _____________ A blakok eladók. Dam­janich utca 10. Felhívás a gépjármű tulajdonosokhoz. — Komló városi Tanács vb. pénzügyi osztálya felhívja a gépjárműtu­lajdonosokat, hogy a gépjármű adataiban bekövetkezett válto­zást (tulajdon, lakcím stb.) a változást kö­vető 15 napon belül be kell jelentem. — Ugyancsak az újon­nan forgalomba helye zett gépjárműveket ls a forgalomba állítást követő 15 napon belül kell az állandó lak­hely szerint Illetékes adóügyi csoportjánál bejelentem. A beje­lentés elmulasztása esetén a bejelentésre kötelezett terhére a pénzügyi osztály sza­bálysértési bírságot szab ki. 12. is. AKÖV árufor­galmi üzemegysége hegesztő vizsgával ren delkező karosszéria- lakatost, autószerelő és autóvillamossági szerelő szakmunkáso­kat keres azonnali fel­vételre. Jelentkezés az üzemegység műszaki osztályán. Siklósi út 6. szám alatt. _____________ K andalló eladó. Meg­tekinthető este 6 után. Bartók utca 39. Kiállítások, grafikai munkák, dekoráció, stb. tervezése, kivite­lezése TEMPO KSZ. Pécs. Bajcsy Zsilinszky út 35. szám. Komlói Víz- és Csa­tornamű Vállalat egy fűtésszerelőt és egy mélyfúrási gépek és szivattyúk szerelésé­ben jártas lakatost vesz fel. Jelentkezés a vállalat telephelyén. Komló. Kossuth I*. u. 19, szám.______________ A z Élelmiszeripari Ja­vító, Szerelő és Szol­gáltató Vállalat 1- sz. gyáregysége Bp., IX., Soroksárt út 48. I. em. 9. azonnali belépésre keres pécsi, kaposvá­ri. debreceni és békés­csabai munkahelyei re lakatos, asztalos, villanyszerelő szak­munkásokat és segéd­munkásokat. Figyelem! Szőlőoltvá­nyok, lugasgyűjte­mény beszerezhető: — Tóth József, Abasár, Fő utca 8. Árjegyzé­ket díjmentesen kül­dök. Férfi vagy nő gondo­zását vállalom laká­sért. Ha,aszné, Megye­ri út 8. Négyazelea dunna <a zsákok eladók. Móricz Zstgmond tér 3. fszt. 3. ajtó. Mély gyermekkocsi el­adó. Fürst 5 I. M K. mm. 8 Szorgalmas fiút gép­munkára felveszek. Műszerész műhely, — Kóczián S. (volt Kis­király) utca. Balatonfenyve* leg­szebb helyén vízparti szoba-konyha, veran- dás lker-nvaraló el­adó. Horváth Géza, Kaposvár, Bippi Ró­nai u. 28. Fehérnemű és nőirnha- javilás, átalakítás, készítés. TEMPO KSZi Pécs* Doktor S. utca 9. szám. •ÍELEFON: 18-40. Nagy pa-pírszakmai gyakorlattal rendelke­ző lehető Leg férfi munkaerőt keres áru- összeállítói és minta- termi eladói munka­körbe oécsi vagy ka­posvári munkahellyel a Papír és Irodaszer Nagykereskedelmi Vál lakat IS. sz. lerakata, Pécs, Perczei u. 2. Elcserélném belvárosi, kizárólag egy szoba összkomfortos lakáso­mat belvárosi nagyobb összkomfortosra. ..Ma­gas térítés” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Nyugdíja« házastársat keresőik, 68 éveset, aki megbecsülne. Kis há- van. „Krizan­tém” jeligére a Sallal utcai hirdetőbe. Férfi segédmunkáso­kat felveszünk. Bőr­ipari V. 7. sz. nyena- bőrtdkr. Pécs, Siklósi Közgazdasági érettsé­givel és 5 évi admi­nisztratív gyakorlattal rendelkező női mun­kaerő állást változtat­na. „Áthelyezés” jel­igére a SalLai utcai hirdetőbe._______________ Vennék kisebb szőlőt, gyümölcsöst, kisebb épülettel. Részletes ajánlatot „Mecsek” Jeligére a Sa&lai utcai hirdetőbe._____________ T sz-ek, figyelem! Hasz nált zsákok nagyobb mennyiségben olcsón eladók. Megye u. 9„ emelet. Ugyanott két tizedesmérleg is eladó. Vennék beköltözhető kottószobás házat v. házrészt 70 ezerig, -f- OTP-t átveszek. „Nem hegyen” Jeligéié Sál- lei utcai hirdetőbe. CSISZOLÓ SEGÉDMUNKÁST felveszünk. Jelentke zés: Vegyesipari V. Pécs, Irányi D, tér. 9. munkaügy. Egy fiatal hasas tehén eladó. Felszabadulás útja 65._________________ P ellérdi vasútállomás mellett 750 négyszögöl házhely elköltözés miatt eladó. Részlet­re is. Bővebbet Kili­án Gy. u. 2. Varga István fűtőnél, a déi- előttl órákban.______ K andalló eladó. Meg­tekinthető Gárdonyi u. 60., szombat du. és vasárnap,_______________ Z öldfa utca 99. számú ház eladd. Autó- és motoraZkat- nés2Hismeretrtel rendel­kező —qkorlott raktá­rost keresünk azon­nali belépésre. B. m. Autó- és Motorjavító Ksz. Pécs. Majláth u. K szára. Költözködés miatt ol­csón eladó: rézágy, szekrények, asztalok, székelt, üstház bog­ráccsal. Józsa, Hunya- di János út 40._______ G yermektelen házas­pár albérletbe keres szoba-konyhát. Eset­leg eltartana vagy ha­vi 500 életjáradékot biztosítana idős házas­párnak lakás ellené­ben. „Fiatal” jeligére Sall al utcai-hirdető be. Kertes családi ház be­költözhetően eladó. — Megtekinthető napon­ta. 15 órátóL Fürj utca 45., Jankovich-telep.__ Elcserélném új-mecsek aljai nagyméretű, két- szoba összkomfortos, távfűtéses szövetke­zeti lakásomat bel­városi másfél szobás szövetkezeti vagy eme- letráépítéses lakásra. „Azonnal költözünk” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ Cserelakás. Pécsi la­kásomat elcserélném belvárosban egyszoba összkomfortos hasonló ért, megegyezés sze­rint. Esti órákban. — Meszes. Fekete Gyé­mánt tér 21., n. em. 24. ajtó. Sasváriné. ___ E ladó 160 fedőpala, 50 kúp- és 50 szegélypala. Pécs, Hajnal u. 8. Családi ház: kétszoba összkomfort, sürgősen eladó. Öz utca 7. La­kást beszámítok.______ 1 4 ezret futott 500-as Trabant eladó. Pécs, Losonc utca 4. Érdek­lődni du. 5 után, va- sámap egész napú Hordozható kandalló eladó. Székely Berta­ian út 47.______________ G arázs kiadó. „Tibor** jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.______________ K eresek konektoroß villanymotort daráló­val vagy anélkül. „Le­het leégett” Jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett és jóságos testvér- bátyám, BRUSCH JÓZSEF 67 éves korában elhunyt. Temetése no­vember 21-én, szombaton fél 12 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló testvére Brusch Katalin és a messze távolban élő leánya, veje, unokája. Mélységes fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett leányom, test­vérünk, sógornőnk és kedves ro­konunk, BENE ILONA 38 éves korában hosszú betegség után el­hunyt. Temetése november 2i-én, szombaton 12 órakor lesz a köz­ponti temetőben. A gyászoló csa­lád. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Mindazoknak, akik felejthetetlen feleségem, édes kis Emőke leá­nyunk HORVATH JÖZSEFNÉ te­metésén részt vettek vagy virá­gok küldésével fájdalmunkat eny­hítették, ezúton mondunk köszö­netét. Külön köszönetét mondunk a sásdi művelődésügyi osztálynak, a sásdi tantestületnek személy szerint külön-kttlön. A Bm. Ven­déglátó Vállalat igagzatóságának és összes dolgozóinak. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, és külön a cipész szakosztálynak, akik SCHAFFER EDE, volt cipészmester temetésén virágok és koszorúk küldésével részt vettek és gyászunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló ro­konság. Megtört szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, aki drága kislányunk, FIT US GYÖNGYIKE temetésén megjelentek, koszorúk­kal, virágokkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön köszöne­tét mondunk az összes rokonok­nak, barátainak, a Helyiipari Vál­lalat konfekciót részlegének, az 501-es Iparitanuló Intézet tanári karának és osztálytársainak. A gyászoló Fi tus család. Elcserélném kisméretű belvárosi két szobá­kon y hás lakásomat három-, esetleg két­szoba összkomfortos­ra. „42 000” jeligére a SaJlai utcai hirdetőbe. Beköltözhetően eladó 2 szoba-konyhás, mel­lékhelyiségekkel. csa­ládi ház. Pince, istálló, kút. nagy kert. szán­tóföld, villany van. — Bisse, Kossuth L. u. 48. szám. Egy személyt vagy idős házaspárt laká­sért eltartanánk, eset­leg életjáradékra ven­nénk. „Megbecsülés” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Szoba-konyhás albér­letet keresünk Pécs területén. „Egy gyer­mek” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném egyszoba összkomfortos lakáso­mat új-mecsekaljal másfél- vagy kétszo­básra. József Attila u. 35.. I. 16. _______ E ladó egy villany- varrógép, egy külföl­di porszívó, egy új fényképezőgép. Sza­badság út 3.. hátúi az udvarba*. OFOTÉRT fotólabor felvesz negatív hívás­ra alkalmas fiatal lányt. Kossuth Lajos utca 41. szám. Kisbútorüzletemet Me­gyeri út 6. sz.-ból át­helyeztem Alkotmány u. 7. sz. alá. ahol szép és olcsó bútorok áll­nak a kedves vevők rendelkezésére. Reka- miék. hármasszekré­nyek, hálószobabútor, konyhaberendezés stb. kaphatók. Szabó Ká­roly, Alkotmány u. 7. Kórház térnél. Eladó 2 szoba. 2 kony hás ház azonnal be­költözhetően. Ara 103 ezer forint. Pécs, —■ Mészkemence utca 4. Érdeklődni minden­nap. Nagyméretű műhelyt keresek — lehetőség szerint a város belte­rületén — mielöbbre. „Asztalos” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 18 ezer tant futott Skoda Octavta személy gépkocsi- 2 szoba- konyhás családi ház beköltözhetően, sürgő­sen eladó. Érdeklődni Sopiana, Nagy Jenő utca 30* Tóthot Az ÉM Építőipari Szál­lítási Vállalat pécsi üzemegysége felvesz szerelőket, villanysze­relőket, kovácsot és segédmunkásokat. — Pécs, Megyeri út 56. Szab vány méretű ab­laikredőnyt 6 havi . »sz letfizetésre azonnal szállítok. Rákóczi út 38. Todenbier. Keresek egy idősebb asszonyt, aki saját ház tartásomban elvállal­ná kisfiam gondozá­sát, megegyezés sze­rint. Király Antalné, Pécs, Zsolnay V. u. 16. szám» Családi házaik villany- szerelése, mosógépek és porszívók teker­cselése és javítása. — Palotai villanyszerelő mester, Pécs. Tol bu­li in út 84. Lakás: Megye utca 15/2. Chevrolet Flettmaster, 6 személyes, pótalkat­részeikkel eladó. Mo­tort ls beveszek. Na­gyon Alkalmi vétel. — Jakab Ede, Tolna, — Marx utca 12. Kisgyermek gondozá­sát lakásomon válla­lom. Pécs. Jókai Móor utca 35.. III. em.

Next

/
Oldalképek
Tartalom