Dunántúli Napló, 1964. november (21. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-07 / 262. szám

2 1964. NOVEMBER 1 Pá rtmunkásokat tüntettek ki Bensőséges ünnepség kereté­ben adta át a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 47. év- j fordulója alkalmából Rapai Gyula. elvtárs, az MSZMP Ba­ranya megyei Bizottsága első titkára a kiemelkedő munkát végzett pártmunkásoknak a ■k ormány kitüntetéseket. A .Munka érdemrend ezüst foko­zatával tüntették ki Prassnig Irén nyugdíjas pártmunkást, Földes Andrásnét, a megyei r'ú>-'Hzo*t.sá.a osztályvezetőjét, Fábián László nyugdíjas ve­teránt. Szekeres Lászlót, az S'VMT vezető munkatársát, " '3<- Lászlót, az egyéves párt- isVo’a igazgatóját, dr. Tóth .'■'~setet, a Marxista-Leninista Fs i Fgyetem igazgatóját. \ Munksérdemrend bronz fokozata kitüntetést kapott: Omacht János, a mohácsi Uj barázda Tsz párttitkára, Szá­lai János, a Dunántúli Napló volt rovatvezetője, a Tolna megyei Népújság helyettes fő- szerkesztője, Misefa László, a megyei pártbizottság munka­társa. Ezzel egyidőben Budapes­ten a parlamentben vette át kormánykitüntetését Pap Já­nos, a megyei pártbizottság titkára, akit a Munkaérdem­rend arany fokozatával tün­tettek ki, dr. Tényi Jenő, az Orvostudományi Egyetem pártbizottságának titkára, aki a Munkaérdemrend ezüst és Hámori András, a pécsbánya- telepi bányaüzem pártbizott­ságának titkára, aki a Mun­kaérdemrend bronz fokozata kitüntetést kapta. Átadták az új pécsyáradi általános iskolát és gimnáziumot — A baranyahidvégi Közös Ut Termelőszövetkezet az idén 1100 hízottsertést, összesen 1500 mázsa sertéshúst ad fogyasz­tásra, a tavalyi 984 darab, il­letve 1176 mázsával szemben. ÍREK NOVEMBER A Nagy Októberi Szocialista 7 Forradalom győzelmének ün­SZOMBAT nepe. Tegnap a pécsváradi új általános Iskola és gimnázium átadása alkalmából egész napos mű­sort rendeztek Pécsváradon. A műsor az új iskolaépület átadásával kezdődött, ezt követően a művelődési házban Himnusz a békéről címmel irodalmi műsor volt, délután pedig tornabemutató és kosárlabda-mérkőzéssel végződött a program. Az iskolát dr. Majzik Jeremiás, a pécsváradi járási tanács vb-elnöke adta át. Az átadáson megjelent Gergely Lajos, az országgyűlési képviselők Ba­ranya megyei csoportjának elnöke, Kovácsovics Márk, a pécsváradi járási pártbizottság első titkára és Gyenls Pál, a pártbizottság titkára is. A képen: a gimnázium szavalókórusa Radnóti-verset ad elő a művelődési otthon színpadán. Budapesti és szegedi dzsessz-zenészek pécsi vendégszereplése A KISZ Pécs városi Bizott­sága és Pécs város Doktor Sándor Művelődési Háza Ifjú­sági Dzsessz Klubja november 8-án, vasárnap délelőtt fél ti­zenegy órakor az új-mecsek- aljai Olympia Cukrászdában tartja legközelebbi hangver­senyét. A műsorban első számként Szudi János, a Budapesti If­júsági Dzsessz Klub tagja be­számol az idei Európa Dzsessz Fesztiválról. Ezután kerül sor Réti János kvartetjének be­mutatkozására. Réti János személyében — aki egyébként a Magyar Televízió munka­társa, és többek között a nagysikerű Tenkes kapitány c. film hangmérnöke — már elmúlt nyári pécsi fellépése­kor kiváló zongoristát ismer­tek meg a város dzsessz ked­velői. Hogy ilyen nagyszerű dzsessz-együttes rég nem lá­togatott Pécsre, azt bizonyít­ja Réti János kvartetjének to­vábbi összeállítása is. Szudi János dobos, bár a hivatalos Ünnepi megemlékezés a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóján Szigetvárait tegnap délután 4 órakor a szovjet hősök sír­jait koszorú zták meg, majd este a járási művelődési ház­ban tartották meg az ünnep­séget, ahol ünnepi beszédet Kovács János, a járási ta­nács vb-elnöke mondott. Pécsváradon tegnap dél­előtt 10 órakor ünnepélyes keretek között adták át az új 12 tantermes gimnáziumot, majd a járási művelődési házban a művelődési ház iro­dalmi színpada adott műsort. Délután 5 órakor megkoszo­rúzták a szovjet hősök emlék­művét, este pedig a járási művelődési házban ünnepséget tartottak, ahol Varga Sándor, a járási tancs vb-elnökhelyet- tese mondott ünnepi beszédet. Siklóson tegnap délután tették le az emlékezés virágait, Har­kányban tegnap koszorúzták meg a szovjet hősök emlék­művét. Mohácson tegnap a Bartók Béla Művelődési Ház­ban tartották meg az ünnep­séget. Sásdon este hat órakor a járási művelődési ház­ban rendezték az emlékünmep- ságet, meghívott szovjet ven­dégek résztvételével. Az ünnepi beszédet Zsiga Sándor, a járási pártbizottság tagja mondta, majd a sásdi művé­szeti csoportok adtak műsort. A mai nap folyamán a sásdi járásban húsz községben ün­nepi műsorokkal, több he­lyen pedig ünnepi taggyűlé­sekkel emlékeznek meg az ok­tóberi szocialista forradalom­ró1. Komlón este hét órakor a Zrínyi Művelődési Házban rendezték a központi ünnep­séget, amelyen Neubauer Jó­zsef, a városi pártbizottság első titkára mondott beszédet. A Mecseki Szénbányászati Tröszt pártbizottságán csü­törtökön délután 27 dolgozó vette át a pártbizottság tárgy- jutalmát. 6-án reggel a Szé- chenyi-akna két dolgozójának Láng Pál vájárnak és Szakáig Géza csillésnek ünnepélyes keretek között adták át az nyét. Ugyancsak díszoklevelet kaptak a sportmozgalomban aktívan résztvevő fiatalok is. A Sopiana Gépgyárban szintén 6-án emlékeztek meg a forradalom évfordulójáról. A dolgozók között kiosztott 23 000 forint jutalomból 5 000 forintot kapott az üzem Il-es telepének Cukker brigádja, amely három üzemegység, a Gábor Áron Vas- és Fémön- tőde, a Jíisalföldi Gépgyár és a Sopiana Gépgyár szocialista brigádjainak versenyében az első helyet érte el. A gyár központi telepének brigádjai közül a Walter lakatos brigád 3000 forint jutalmat kapott. Ünnepi röpgyűléseket tartot­tak a Kesztyűgyár dolgozói is. Ezeken a röpgyűléseken érté­kelték azokat az eredménye­ket, melyeket az éves munka­versenyen kívül a november 7-e tiszteletére indított mun­kaverseny során értek el. Az ünnepi röpgyűléseken minden műhelyben kiosztották a mun­kában jó eredményt elért dol­gozók jutalmát, ötvenkét dol­gozó 15 000 forint jutalmat ka­pott. A Pécsi Sütőipari Vállalat dolgozói ünnepi röpgyűléseken méltatták a forradalom jelen­tőségét. November 7-én dol­goznak. Nyolcezer kiló fehér kenyeret sütnek, hogy vasár­nap reggel a boltokban friss kenyeret vásárolhassanak a város lakói. A Gázművek dolgozói a 6-án este megtartott központi ünnepség után családi esten vettek részt. Az ünnepségen 35 dolgozó vette át a jó mun­kájáért kapott pénzjutalmat. A Ruhapira Vállalat ünne­pi termelési értekezletén 6-án délután negyven dolgozó 25 000 forint jutalmat, 10 dol­gozó pedig kiváló oklevelet és jelvényt kapott. A K1SZÖV vezetősége 6-án este kilenc órakor a Liszt Fe- renc-teremben jutalomműsort rendezett a szövetkezetek élenjáró dolgozói részére. Szerepelt a KISZÖV szimfo­felléptek a Nemzeti Színház művészei is. A KPVDSZ József utcai kultúrtermében ünnepi párt­napon emlékeztek meg a nagy évfordulóról a MÉSZÖV, MÉK és a földművesszövetkezetek dolgozói. Az ünnepi beszédet Nagy Sándor elv,társ, a MÉ­SZÖV elnöke mondta, majd ki­tüntetéseket, jutalmakat adott át. A bensőséges ünnepség a Mohácsi Szövetkezeti Kis Szimfonikus Zenekar színvo­nalas műsorával zárult magyar ranglista szerint „csak” második helyezett Ko­vács Gyula mögött, de fiatal kora ellenére mégis ő a leg­több ritmusképlettel dolgozó magyar dobos. Nemrég jött haza az Európa Dzsessz Fesz­tiválról, ahol Pege Aladárral és Vukán Györggyel együtt képviselte a magyar dzsessz- zenészeket. Az együttes bőgő­se Scholtz Péter, már régi ismerőse a Dzsessz Klub tag­jainak, hisz már többször fel­lépett a klubesteken. Néhány éve a Pécsi Zenetanárképző hallgatója volt. A kvartét ne­gyedik tagja Mátray Tamás. Régi adósságát törleszti vele szemben a klub november 8-án, amikor hivatalosan is búcsút vesz a legjobb magyar dzsessz-fuvolistától, aki a te­nor saxofonisták között is az egyik legjobb. Ugyanis több évi pécsi munka után Buda­pestre távozott és a Balassa- együttesbe szerződött. Búcsúz­tatásában — a Réti kvartét bemutaitlkozását követő jam sessionban — résztvesz Som- sich Géza (zongora) is, aki hosszú ideig játszott vele. A jam session további műsorá­ba bekapcsolódik a Szegedi Ifjúsági Dzsessz Klub elnöke, Hulin István (zongora) is. — A műsor riportere Krassó Je­nő lesz. — Végh — 5 zázötven éve, 1814. november 7-én született Gábor Áron, a szabadság- harc legendáshírű népi hőse. Székely ka­tonacsalád sarjaként 13 esztendeig szol­gált a császári tüzéreknél és mint nyu­galmazott altiszt került haza. Asztalos­műhelyt nyitott és ügyes ezermesterként ismerték. 1848-ban a székelyeken már-már csüggedés vett erőt, mivel fegyver hiá­nyában tehetetlenül kellett nézniük a császári csapatok garázdálkodását. Az agyagfalvi népgyűlésen Gábor Áron vá­ratlanul felajánlotta ágyúk készítését. Fél hónap múlva ágyúi a hídvégi csatában már megállták helyüket. A lehangoltságot egycsapásra határtalan bizakodás váltotta fel. Néhány hónap alatt, útmutatásával 63 pompás ágyú készült. Bem őrnaggyá és Kossuth a székely tüzérség főparancsnokává nevezte ki Gábor Aront, aki a fegyvergyártás mellett megszervezte a népi önvédelmet, irányította a tüzérek kiképzését és maga is vité­zül harcolt, amíg a kökösi hídnál egy ellenséges ágyúgolyó ki nem oltotta hősi életét. 20 EVE, 1944. november 7-én felszabadult Poroszló. Az MKP szegedi nagygyűlése a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 27. évfordulója alkalmából. 1944. november 9-én felsza­badult Mezőcsát, Igrici, Gelej, Mezőkeresztes, Szentistván, Egerfarmos, Mezőtárkány, Besenyőtelek, Kömlő, Tiszanána, Kisköre, Besenyszög, Ceglédbercel, Irsa, Alberti (ma Albert- irsaX A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása sze­rint Kiskúnmajsán az Ifjú Gárda Művelődési Házában megtartott lottósorsoláson a 45. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki: 6, 30, 51, 79, 87 — Befejezték az őszi kalá­szosok vetését a csertői Kos­suth Termelőszövetkezetben. Szerdán estig az utolsó hol­don is földbe juttatták a búza vetőmagot. Ezael a csertőiek a megyében az elsők között végezték el az őszi vetési mun kákát. — Ivató és halteleltető épí­tését kezdték meg a napokban egy 20 holdas területen a nagydobszai termelőszövetke­zet határában. Az építkezés befejezése után a jövő évben már saját maga nevek fel a hallivadékot a szövetkezet. — Bolgár kiállítás nyílik Komlón, a Május 1. Művelő­dési Házban, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfor­dulója alkalmából a Bolgár Kultúra és a Hazafias Nép­front szervezésében. — A Mecseki Kulturpark igazgatósága közli, hogy az állatkertet átmenetileg zárva tartja. — Tanácsrendeletei készít a Pécs városi Tanács a gará­zsok építéséről és használatá­ról és a jövőben csak a ren­deletben megszabott területen és módom lehet majd épít­kezni. — 600 literrel nőtt az egy tehénre eső átlagos tejterme­lés az elmúlt negyedév során a szigetvári járás termelőszö­vetkezeteiben. Október végéig 3,8 millió liter tejet adtak át közellátásira a szigetvári járás- ban működő közös gazdasá­gok. — A Pécsi Gyümölcsterme­lő Szakszövetkezet, a TIT és az Agrártudományi Egyesület szőlő- és gyümölcsszakköre rendezésében november 10-én 17 órakor a városi tanács nagytermében Újabb növény- védő&zerek és azok helyes al­kalmazása a szőlő- és gyü­mölcstermelésben címmel dr. Horvay Viktor, az AGROKEB osztályvezetője tart előadást Az előadásit szakfilm vetítés és vita követi. Időjárásjelentés Várható időjárás szombat estig: felhős, párás idő. Több helyen ködszitálás, eső. Mér* sékelt északi, északkeleti széL Holnap az északi megyékben megélénkülő szél, hózáporok­kal. Várható legalacsonyabb éj. szakai hőmérséklet 0—5, l g- magasabb nappali hőmérsé et északon 3—6, máshol 6—9 fok között. Fábián Béla emléke A szeptembert méccs úgy kezdődött, hogy az új-mecsek- aljai pályán sokain ezzel fo­gadták a gyalog étkező Joó Lacit: — Ha nem volt pénzed a buszra, akkor miért gyalogol­tál ki, miért nem maradtál otthon?! Te ürge! És ez az „ürge”, meg a társad megnyerték a kerületi kosárlabda-bajnokságot, még­hozzá veretlenül A bajnoki cím önmagában is szép, de ha hozzászámítjuk, hogy tavaly utolsók voltaik, akkor talán kétszeresére nő az értéke. A vetélylársak, a többi iskola kosárlabdázói most azt kér­dezgetik, miért ez a hirtelen fellendülés? A Köztársaság téri iskola, Joó Laci iskolája az elmúlt évben be sem nevezett a mú­zeumi szellemi vetélkedőbe, az idén pedig csapatával a város harmadik helyére került. Uj iskola létére megelőzött olyan általános iskolákat, minit a bel­városi vagy a Petőfi utcád. Tehát — megint egy „miért?” A május elsejei felvonulást mindössze egyszer próbálták, mégis dicséretet kaptak érte. A vasgyűjtési versenyt meg­nyerték. A nyári balatoni tá­borozáskor Tihanyban külföl­diek dicsérgették a pécsi Köz­társaság téri iskola úttörő­csapatának „önálló expedíció­ját”. És a „miért”-ek szaporod­nak. Mert kevesen tudják, hogy a válaszd: egy Dráva menti történet adja meg. öreg história, húsz év próbálta meg koptatni az emlékét, de nem sikerült. 1944., Barcs. „A Petőfi par­tizán brigád, felhasználva az éjszakai sötétséget, visszavo­nul Szlatinára, majd rövid pi­henő után követi a Dráva felé visszavonuló jugoszláv parti­zán egységeket.” — írja Nagy Sándomé A baranyai partizán- harcok és ezek társadalmi fel­tételei című munkájában. A partizánok a Drávát akarták természetes védővonalként fel­használni, hogy feltartóztassák a német előretörést. A Petőfi i brigád volt az utóvéd. De a | németek olyan közel voltak | már, hogy gyalogsági fegy- | verrel is lőhettek a hidat. A j brigádparancsnok önkéntes je- j lentkezöket kért a híd felrob­bantására. Annyi kair emellke- | dett a levegőbe, hogy a végén J sorsolással kellett közöttük i eldönteni, ki hajtja végre az akciót. A sorshúzás Fábián Bélára esett. Béla testéhez kötötte a rob­banóanyagot és a híd alá úszott. A tűzharc már tom­bolt, a német egységek rá- haj toltak a hídra. Aztán va­MSZBT aranykoszomí jelvé; aikus zenekara* énekkara c lami hatalmasat dörrent és a híd nem volt többé. Fábián Béla sem. Tizenhat éves mánfai bá­nyászfiú volt, egykori vörös katona árván maradt fia. Le­tartóztatták már sztrájkért, megverték, megkínozták a bér mozgalomban kifejtett tevé­kenységéért. Először futár a Petőfi brigádban, majd ön­ként jelentkezett a roham­osztagba. 19 év után 1963. november 7-én Fábián Béla édasanyja felkötötte szalagját a Köztár­saság téri általános iskola út­törő csapatának zászlajára. A csapat felvette Fábián Béla nevét. Azóta? Joó Laci gyalog ment ki a meccsre, mert nem akart szé­gyent hozni a csapatára. Az ámuló tihanyi német turisták­nak ragyogószemű pécsi gye­rekek mesélték, hogy ki volt Fábián Béla, az ő névadójuk. A zászlóanyának, Fábián né­ninek majd félezer gyereke van Béla helyett. A Köztársa­ság téri iskolában tanuló fiúk és lányok látogatják, ha be­teg, hívják, ha ünnepelni kell. Tegnap, csütörtökön délben 91 kisdobost avattak fel. Fá­bián néninek 91 új gyermeke van. Biztosan olyanok lesz­nek, mint Béla volt. röldessy Dénes Előkészítő tanfolyam a felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáira Pécs mj. város Tanácsa VB mű­velődésügyi osztálya a felsőokta­tási intézmények nappali, esti és levelező tagozatain továbbtanu­lásra jelentkezők felkészülésének segítése céljából felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamokat szervez. A tanfolyamokon valamennyi mű­szaki egyetem, közgazdasági egye­tem, a tudományegyetemek böl- csészetudományi és természettu­dományi karának felvételi tár­gyait oktatjuk. A tanfolyamokra való felvételt írásban kell kérni. A szükséges űrlapok a művelődésügyi o ztá- lyon átvehetők (Pécs, Széchenyi tér í. m. em. 95. sz. sz^ba). A felvételi kérelem benyújtási i> k határideje 1964 november 10—25. A kérelem benyújtásával egy­idejűleg a jelentkezőnek be kell mutatni érettségi bizonyítván át vagy ezzel egyenrangú középis­kolái képesítő oklevelét. A tan­folyamokra a 30. életévüket be­töltött, középiskolai végzettséggel nem rendelkező dolgozók is fel­vehetők. Ezek szakmunkás-biz nyítványukat kötelesek bemutatni. A felvételi kérelemhez csatolni kell a munkáltató javaslatát, il­letve, ha a jelentkező nem áll munkaviszonyban, az iskolai bi­zonyítványt kiállító oktatási in­tézmény igazgatójának aján'ását. A tanfolyam önköltséges. i többfcárgyas tanfolyamon 450.— F%, az egytárgyason 230.— Ft részvé­teli díjat kell fizetni. Ha az érdeklődőknek az itt nem érintett bármely kérdésben fel­világosításra van szükségük, for­duljanak a városi tanács v. b. művelődésügyi osztályához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom