Dunántúli Napló, 1964. november (21. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

mn november t 3 ír vége etíftli számadás Mennyit léptek elére Baranya megye tsz-ei? Földvári Jánosnak, a megyei tanács elnökhelyettesének nyilatkozata | A most folyó mezőgazdasági munkákkal — szántás, műtrá­gyázás, vetés — mar jórészt a jövő gazdasági évet alapozzuk meg, az 1964-es év lényegében már mögöttünk van s főbb vo­násaiban értékelhető. Megállapíthatjuk, hogy ez az éy lényegében sikeres volt, s a termelőszövetkezetek újra nagy lépést tettek előre a me­zőgazdasági termelés növelése, a korszerű nagyüzemi gazdál­kodás megvalósítása útján. A bozamok nőttek Az elmúlt év időjárása sze­szélyes volt. Ez egyes növény­féleségeknek, mint például a répa, kukorica stb. kedvezett, másoknak nem. A kedvezőtlen időjárás — a júniusi több he­tes aszály — következtében a gabonafélék idei termésátlaga., nem áll arányban azzal a mun- | ka befektetéssel, gondossággal I és szakszerűséggel, amellyel ; termesztésüket a nagyüzemi j gazdaságokban végezték. Leg­súlyosabb kiesést a sörárpában okozott az időjárás, melynél a megyei termésátlag mindössze 3.6 mázsa. Az árpaszemek szá­ma a kalászokban ideális volt, de az aszály miatt a szemek megszorultak s a szokásos 30 körüli helyett a hektoliter súly csak 62—70 lett. Az őszi árpá­val ugyancsak mostohán bánt a,; időjárás, ennél a növénynél a megyei átlagtermés 9,7 má­zta. Kenyérgabonából már nem volt ilyen nagy kiesés s a 10.1 mázsás megyei átlagter­més közepesnek mondható, sőt ha az ötéves tervet megeiőző ö! év átlagához, a 8.7 mázsá­hoz viszonyítjuk, akkor a fej­lődés kielégítő. A kapásnövényekből kimon­dottan jó termést takaríthat­tunk be. Ä kúköficá, mint leg­főbb kaftásnövény megyei át­lagban 18 mázsa májusi mor­zsolta! adott holdanként s ez kereken 4 q-val magasabb az ötéves tervet megelőző 5 év át­lagánál. Ezt elősegítette a vegy szeres gyomirtás térhódítása. Ma már a kukoricaterület 51 ! százalékát kapálás nélkül, vegyszeresen művelik a ter­melőszövetkezetek. Cukorrá- ! pából a megye átlagtermése1 meghaladta a 160 mázsát, ami __ az ötéves terv előtti időszak , 118.4 mázsás átlagához képest j igen szép eredmény. Mtak a teíHts'ési íeltéte?ek Hogy a növénytermelési ho­zamok a körülményekhez ké­pest így alakultak, ahhoz je­lentősen hozzájárult a javuló eszközellátottság, a termelési feltételek javulása. Ebben az évben már a szántóterületek­re holdanként közel 2 mázsa műtrágyát használtak fel. Ezen belül az intenzív búzák termesztésére 3 mázsán felüli műtrágya-adagot használtak fel a termelőszövetkezetek. Nőtt a gépellátottság is. Az elmúlt nyáron a gabona 88 százalékát gépekkel aratták le a tsz-ek. Az előző években gátolta a munkát a vetőgép­hiány. Ebben az évben csak vetőgépből 94 darabot kaptak a tsz-ek. A silózáshoz 50 kom­bájnt. illetve járvasilózót ka­pott a megye. Az őszi beta­karítási munkákat segíti az a 162 pótkocsi, melyet a terme­li szövetkezetek ebben az év­ben vásároltak. A közös gaz­daságok gépparkja 180 erő­géppel gazdagodott, ebből 53 > az UE—28-as. Az elmúlt év- > bon 81,5 millió forintot for- > dítottak a közös gazdaságok ' erő- és munkagép-vásárlásra, i tőbrigádok gépszíneket és gép­műhelyeket építenek érte. Az öntözés fejlesztésére for­dított beruházás 21 millió fo­rint volt ebben az évben. Eb­ből mindenekelőtt víztároló­kat létesítettek a tsz-ek. A fennmaradó összeget öntöző- berendezések vásárlására hasz nálták fel. Ezek a beruházá­sok jórészt a következő c'vben kamatoznak majd. Az állatni gazdaságokkal együtt 1965-ben már 20 ezer holdat öntöznek Baranya megyében » nagy­üzemi gazdaságok. Kitt az árutermelés és az áinértékesilés A megye szövetkezeteinek árutermelési terve 1963-hoz képest 19,9 százalékkal nőtt Az áruértékesítés egyes cik­keknél, így például a kenyér­gabonánál alatta maradt a tervnek, de az elmúlt évhez képest mégis jelentős a fej­lődés, hisz míg 1963-ban 3468 vagon, addig 1964-ben 5200 vagon kenyérgabonát adtak td a termelőszövetkezetek az áU lamnak. Hízottsertés-tervét 102 százalékra teljesíti a megye, ami azt jelenti, hogy az 1960 évi — ez a kormány által megszabott viszonyítási alap — 80 107-tel szemben az idén 105 000 hízott sertést adnak közellátásra, Hízómarhából 100 százalékos, baromfihúsból 118 százalékos, tojásból 137 száza­lékos és tejből 104 százalékos a közös gazdaságok várható tervteljesítése, ami azt jelenti, hogy a megye termelőszövet­kezetei ebben az évben 13,1 százalékkal adnak több árut, mint 1963-ban. Javult a tsz-áliatállomány minőségű Az állományfejlesztési terv­nek megfelelően a szövetke­zeti közös szarvasmarhaállo­mány létszámát tekintve nem i nőtt az idén. de minőségben 1 i lényegesen javult. Sok tér- ! I melőszövetkezet hajtott végre ! minőségi cserét a tehénállo- j mánynál. Éppen az elmúlt ■ Íretekben fejeződött be a tsz-ek jelentős löszében a tbc- I mentesítés. A sertésállomány- j nál az anyakocák létszáma I nőtt, de jövőxe tovább kell növelni. Jelenleg a termelő- szövetkezetek 80 százaléka képes hízóalapanyagát saját szaporulatából fedezni. Az ezen a nyáron megalakult Ál­lattenyésztési Felügyelőség szakemberei éppen ezekben a napokban kezdték röeg a tsz-ek sertésállományában a tömeges szelekciót, ami azt jelenti, hogy a legszaporább kocák utódait fülcsipkével je­lölik meg, s azokat állítják tenyésztésbe. A jobb idő beálltával a legnagyobb lendülettel folyik a munka a turonyi ter- melőszövetkezet földjein. A traktorok befejezik az elmaradt szántásokat, tárcsáznak, a „kész” földeken vetnek, másutt meg műtrágyáznak. A képen: Szili László, Szombati István és Szabó József búza alá tárcsáznak a turonyi dombtetőn. A magatartás grafikonja Kitt a tsz-lígság jövedelme , Bár a zárszámadások még ; nem történtek meg, azt azon­ban már az eddigi vizsgála­tok is megmutatják, hogy a szövetkezeti gazdaságok be­vételi tervüket 99,1 százalék­ra teljesítik. Ezt a nem egé­szem egy százalékos kiesést mindenekelőtt az alacsonyabb kenyérgabona-értékesítés s az ebből eiedő 84,5 millió forin­tos veszteség okozta. Továbbá többletkiadást okozott az a 13 milli forint, melyet a mezeipocok elleni védelemre használtak fel. Az állatte­nyésztés ezzel szemben 28 millió forint többlet bevételt hoz s ehhez jön még 36 mil­lió forint terven felüli bevé­tel a különböző kisegítő üzemágakból. Az egy tagra eső tervezett jövedelem 10 808 forint, a tényleges ennek alatta marad, előreláthatólag 9746 forint lesz, ami 90.2 százaléknak fe­lel meg. Kereken 2 százalék­kal azonban még így is ma­gasabb az előző évinél. Csök­ken a mérleghiányos tsz-ek száma s a gyenge tsz-ek kö­zül Bükkösd, Pécsudvard. Po­gány, Felsőmindszent, Bara- nyajenő, Vejti és Boldogasz- szonyfa már egy fokkal előbb­re lép és a közepes tsz-ek közé kerül. MAGAS NYÁRFÁKKAL | szegélyezett országút mentén, ! egy parkban áll az üzem. Tör- I téneime nincs, öt esztendeje j indult .meg a termelés, s a kö- } vetkező évben hatvanötezer j kesztyűt gyártottak. Ebben az évben elérik a három&záz- ! kilencvenezer párat. Ami á I termelést illeti, e két adat közötti távolság lemérhető kü­lönböző mutatókkal, statiszti­kai táblázatokkal. S erről könnyebben beszélhetne a Pé­csi Kesztyűgyár siklósi tele­pének vezetője. Párkányi Jó­zsef. Ami nehezebb: a szemé- j lyi ügyek felmérése. Indulás- j kor 90—100 fő, ma pedig "73 a létszám, következésképpen ! hasonló arányban nőttek a gondok is. A dolgozók zöme | helybeli, a többi Beremendről Harkányból, Nagyharsányból j jár be reggelente, a távolabb l eső falvakból pedig hétfőn haj I nalban utaznak Siklósra és szombaton vissza, ami azt je­lenti, hogy vágj’ másfélszáz; dolgozó lakik albérletben a' járási székhelyen. Az albérlet-konjunktúra te- j hát várható volt. — Kilencven ipari tanulónk I van, nagyrészük albérletben I lakik. Megnéztük a lakásvi- | szonyokat. Volt olyan csatád, ahol hét albérlőt tartottak, ; egy-egy ágyban ketten feküd- j tek. Ezek a fiatalok fejenként! száznyolcvan-kétszáz forint lakbért fizettek. Különböző intézkedéssel próbáltunk eny­híteni ezen, de végső megol­dást nem találtunk — mondja Párkányi József. — Amikor az üzem létesült, talán gondoskodni kellett vol­na arról, hogy a bejáró dol­gozóknak valami szállást biz­tosítsanak. Éneikül üzemtele­pítést elképzelni sem szabad manapság. — Szó volt erről annaik­Diáksereg a szerkesztőségben Ép t4si bertihéTésokra 57 nvll é Több mint 57 millió forin­tot fordítottunk a megyében termelőszövetkezeti építési be­ruházásokra. új majorok, is­tállók és egyéb nagyüzemi épületek létesítésére. Az épí­tő !oar sajnos ezt az összeget kivitelezni nem tudja, azon­ban a fel nem használt örz- szeg nem vész el, mert az eb­ben az évben is igen jói mű­kői termelőszövetkezeti épí­Kékköpenves diáksereg lepte el a szerkesztőséget. Kopácsolnak, kopácsolnak reggeltől estig szüntelen. Ülök az Íróasztalomnál és lassan belep a por. Szét­verik a szobámat. Talán a főszerkesztő szobája jobb lesz, talán ott dolgozni is le­het ... Kezemben az írógép, botorkálok. Csend fogad az ajtó előtt Lenyomom a kilincset. Egy raj kékköpenyes élén dr Molnár Miklós tanár. Magas termetű, határozott hangú ember. — Első pár lépjen előre. — irányítja tanítványait. — Tiiesch ide véssen eg}1 80 > X50X15-ÖS doboznak helyet, mutat az ablak mellé. Tiiesch barna svájcisap­kás fiatalember előveszi mé­rőszalagját és rajzolja a mé­retet. — A párja pedig attól a doboztól kiindulva véssen egy hornyot, tizenhárom és feles csövet kell levezetni a szekrényig. A cső pontosan a jobbsarokhoz csatlakozzék. Megértettétek ? — Meg. — mondja az első pár és kezdik a. munkát. Munkát kap mindenki. Kopácsolni kezd a IH/d osz­tály, s talán hangjuk egészen az iskoláig, a Nagy Lajos Gimnáziumig elhallatszik. Valahogy ismerősnek tűnik az első pár. Tiiesch Gábor meg Wiant László. — Persze. — mondják ők — hiszen ott lakunk a szer­kesztő úr szomszédságában, Petőfi utcaiak vagytnífc, — Akkor mondd csak Gá­bor fiam, hogyan választol­tad ezt a szakmát a gimná­ziumban? Irul-pirul a fiú, aztán mondja. — Ez a legjobb. Érdekel, tetszik, az öt plusz egy jó dolog. — Egy nap csúsztatás ugye... nem kell tanulni, — kerülök a hátuk mögé. Ne higgye azt. Ezt is kel! tanulni, sőt az elméleti része talán az egyik legnehezebb tantárgy. A gyakorlati oldala valamivel jobb. mert erő az még akad, — erre mind a ketten kihúzzák a derekukat. — Látták-e már hasznát odahaza a plusz egynek? — De még mennyire, — csillan a szeme Gábornak és a vésőjével Laci felé integet. — Náluk a csengőt mi sze­reltük, nálunk meg a vil­lanykapcsolókat. Majd Gábor sorolja a ter­veit. Nem akar villanyszere­lő lenni hanem a Közgazda- sági Egyetem külkereskedel­mi szakán szeretne tovább tanulni az érettségi után Igaz, mindez csak távoli vá­gyakozás, most a tanulás d lényeges, s a négyes rendű- séget is feljebb kívánja tor­nászni a jövő esztendőre. — Nekem egyenesen elő­képzés ez a politechnika. — mondja Wiant Laci — meri rádió-és televízió-műszerész nek készülök. Ha érettség.; tem. megyek az 500-asokh: szakközépiskolába. Igaz a gépipari most is jobb len volna, de anyuék lebeszél­tek, azt. mondták gimnázi­umban tanuljak. — Űgyse vettek volna fel, — néz rá barátja — hisz a triumvirátusunk harmadik tagja oda pályázott, de nem vették fel. — Egyébként teljesen mindegy, a politechnika ki­tűnő előkénzést ad nekem a Nagy Lajosban, s ha netán mégis máshova akarok men­ni tanulni, akkor ugyancsak jó lesz. Igazam van? — néz rám a szemüveges Laci fiú. — Tökéletesen, — mon­dom neki, s kérdezem tőlük, hogy az iskolában véstek-e már falat. — Én még nem. — siet a válasszal Gábor, majd közös akarattal elmondják, hogy mennyire előnyös részükre, ha valahol „igazi” munkát végezhetnek. — Sokkal nagyobb szak­mai tapasztalatot szerzünk ilyenformán, s az sem min­degy. hogy ennek haszna is van az életben. — teszik elém a legnagyobb igazsá­got. miközben Gábor elérte a fizenötcentis mélységet a fal­ban és lassan kialakul a szekrényke helye. Kiesik egy tégla, száll a por és éktelen kopácsolás veri fel a főszerkesztő szobá­iét is. Tovább botorkálok az ivógépemmel, hátha sikerül csendes helyet találnom. ' -en a riportomat nekem kellene írnom vá­gyán. Gazdagh István idején. De csak „volt”. A község vezetőségének az volt a véle­ménye: csak induljon be az üzem minél előbb, lakást majd biztosítunk. Különben is, olyan nagyszámú munkaerő­felesleggel rendelkezik Siklós, hogy az üzem csak győzze fel­venni a dolgozókat. Az üzem győzte. Olyannyira, hogy rövid időn belül távoli falvakból kellett toborozni munkásokat. Ezeknek pedig itt helyben kellett volna meg­oldani a lakhatási lehetősége­ket. A Könnyűipari Miniszté­rium azonban hallani sem akart munkásszálló létesítésé­ről. Azzal érveltek, hogy az utánpótlás is véges lesz egy­szer. hiszen az üzemet hét- nyolcszáz főre tervezték. A vidékről bejárók majd asszi­milálódnak a községben, vagy­is letelepszenek és a problé­ma megoldódik. Azóta évek teltek el, és még ; hosszú évek múlnak majd el, [ mire ez az elképzelés teljesül. Viszont egy szállodának ter- ! vezett ideiglenes munkásszál- ] lás megépítése kifizetődött I volna, hiszen Siklós és környé- j kének idegenforgalma közis­> mert, ugyanúgy a szálloda- ; szobáik hiánya is. A SZEMÉLYI ÜGYEKNEK ; csak egy része a lakásproblé- : ma.- Másféle gondjaink is vam­> nak. A felvételt orvosi vizsga elő­> zi meg. A varrodában — bár­> mennyire is tökéletes a vilá- l gítás. gyakran előfordul, hogy > valakinek látási zavarai jelent. ’ keznek. A közelmúltban Hor- ! váth Annát, Miczek Ilonát ' helyezték könnyebb beosztás- ! ba orvosi javaslatra. Fizetésük csökkent-e ez- ; zei? — kérdem. — Nem. Az áthelyezés elég ; bonyolult dolog, hiszen az > üzemen belül kell új munka­> helyet biztosítanunk, de a ke- 1 reset marad a régi, erre na- ! gyón vigyázunk. Anyagilag ! nem rövidülhet meg egyetlen > dolgozó sem. Az üzem minden esztendő­ben új szakmunkásokat nevel magának. Ezek a fiatalok a paraszti világból csöppentek be egyik napról a másikra a gyári kollektívába. A szigo­rúbb íegyelem ha szokatlan is eleinte, később azért azono­sulnak a követelményekkel. — Több ipari tanuló kiválóan vizsgázott és valóban jó kezű szakmunkásokká váltak. Ki­vétel aztán itt is van persze. — Ismeri a kis Szlipcse- vics Palit? Egyszer írt róla, akkor niég tanaié volt. Alacsony, szőke kis bero mendi fiú, emlékszem rá, alig érte fel a munkaasztalt. — Mi van vele? — Elégedettek voltunk min­dig a munkájával, de a kö­zelmúltban mégis csak „ösz- szerúgtuk a port”. Nos, ez a Pali gyerek egy import-mappa tételt nem úgy dolgozott fel. ahogy a techno­lógiai utasítás előírja. A mes­tere figyelmeztette, hogy ja­vítsa ki az elrontott kesztyű­ket. A fiatal szabász azonban mégis tovább küldte a 25 pár kesztyűt, de a MEO-nál el­akadt, kiderült, hogy 21 pár selejtes. — Ilyen esetben mit csinál az üzemvezetőség? — A kárt megfizettettük vele, de ez csak részmegoldás volt, — meséli Párkányi üzem vezető. — összecsomagoltam a selejtes kesztyűket, beültem a kocsiba és elmentem Bere- mendre Pali szüleihez. Meglepődtek, mert Pali ott­hon mindig azt mondogatta, hogy az üzemben elégedettek a munkájával, „agyondicsér- nek”. Ez persze addig igaz is volt, amíg ez a hanyagsága be nem következett. A szülők restelkedtek, megígérték- hogy a gyereket ráncbaszedik. — Hasonlóképpen jártunk el akkor is. amikor Matkó Andris, szintén fiatal szabász, tönkretette a dulirozó kést. A hét-nvolcszáz forint é"‘é- kű dulirozó kés a szabász- mesterség lelke. Matkó And­ris addig ütögette az áz‘r>*b- medence öntöttvas szé’é’mz. míg az éle teljesen ki nem csorbult. — Miért tette? — Csak sejtem, hogv miért. Amikor az apjával beszéltem, mondta, hogy a gverek a mo­hácsi kesztyűszövetkezethez akart átmenni. Gondolom. ísv próbált indokot szerezni, amiért kiléphet. — Ott magasabb a kereset’ — Dehogy magasabb! Kü­lönben is. itt sem rossz a ke­, resetük. Csupán bennük v*>n ■ a vándorlási láz. mert lok. Mi nedig nem engedők meg a vándorlást, hiszen r«n azért nevelünk szakmunkáso­kat, hogy aztán egy szén na­pon itt hagyjanak bennün­ket. A történethez még hn’—’- tartozik, hogv Andrist Js „ráncbaszedhette” az ao;p. ! mert amikor az Ozerov»?"**» elbúcsúzott a szülőktől ris kilépett volna a lakás'-öt. de az apja félre nem szigorral parancsolta v>m—y mondván. ..van még beszélm- valónk egymással” Kiragadott néldák a problé­mák erdejéből. AZ ÜZEM ÍÓ hfrneV*>t szer­zett magának külföldön tűnő termékeivel. Ez az ü" m kollektívájának érdeme. A rósz példák viszont azért em­lítendők, hogy a termelés gra­fikonjának emelkedő görbéié mellett meglássunk egy má­sik görbét is. amelv már n^m olyan egyenes, néha m»«tö­rik: ez az emberi ipa«at?rtf4 görbéje, ami mindig is bonyo­lult volt és sokáig az is lesz. Rab Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom