Dunántúli Napló, 1964. november (21. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-21 / 273. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunámon napio ________Az ySZMP Baranya megyei Bizottsága és q Seggei Tanács lapja________ X XI. Évfolyam, 213. szám ára 50 fillér i964. november ti., szombat Befejezte munkáját az országgyűlés A külügyminiszter beszámolójával, vitával és az interpellációkkal zárult az országgyűlés ülésszaka Az országgyűlés pénteken délelőtt 10 órakor folytatta tanácskozását. Az ülést Vass Istvánná, az országgyűlés elnöke nyitotta meg. A képviselők folytatták a vízügyről szóló törvényja­vaslat feletti vitát. Elsőnek Erdei Ferenc, Bács megyei képviselő szólalt fel. Bevezetőben elismeréssel szólt a vízügyi szervek ered­ményes, jó munkájáról. Mint mondta, a vízügyi szervezet fejlődését jól bizonyítja, hogy ma már meg tud birkózni a ráháruló feladatokkal. Dr. Erdei Ferenc ezután a vízügyről szóló törvényjavas­lat jelentőségét méltatta. Meg­állapította: természetesen az új . jogszabálytól nem várhatjuk, hogy megoldja vízügyi problé­máinkat, de az bizonyos, hogy lényegesen javítja a feltétele­ket, amelyek között az illeté­kes szervek dolgoznak. Hozzá­járul a vízügyi szervezet szi­lárdításához, fejlesztéséhez, s ezzel közvetve az eddig is jó színvonalon dolgozó apparátus .teljesítőképességének növelé­séhez. Tisztázza, körülhatárol­ja a vízfelhasználók feladatait, rámutat felelősségükre, meg­szabja jogaikat, kötelességei­ket, s a törvény szelleme jól kifejezésre juttatja azt a kö­vetelményt, hogy minden ér­dekeltnek el kell sajátítania a vízgazdálkodás tudományát. A képviselő ezután beszá­molt arról, hogy az ország- gyűlés illetékes bizottságai részletesen megvitatták a tör­vényjavaslatot, s több módo­sító javaslattal, észrevétellel egészítették ki. A bizottságok a törvényjavaslatba olyan mó­dosításokat iktattak be, amely világosan kifejezi: a helyi ta­nácsoknak rendkívül nagy sze­repük, felelősségük és felada­tuk van a vízgazdálkodásban, — jóllehet a vízügyi szervezet szervezetileg független a ta­nácsoktól. Az államigazgatás helyi szerveinek szerepére, jelentő, ségére a vízügyi törvény vég­rehajtásának minden mozza­natában is gondot kell fordí­tani. — összegezve az elmondot­takat: a törvényjavaslatot jó­nak, előremutatónak tartom. Meggyőződésem, hogy nagyon jelentékenyen hozzájárul víz. gazdálkodási feladataink meg­oldásához, ezért a bizottságok által javasolt módosításokkal elfogadom és az országgyűlés­nek elfogadásra ajánlom. Dr. Zsigmond László Vas megyei képviselő azt fejteget­te. hogy a vízgazdálkodás ma már nem korlátozható egyet­len területre, felöleli az egész népgazdaságot, s terhei sem egyetlen tárcát érintenek, majd arról szólott, hogy a sokrétű fejlődési folyamat eredményeként a mezőgazda­ság vízigényei is mindinkább ipari jellegű igényekké vál­nak. Szóvá tette, hogy a törvény egyik fontos paragrafusának amely a hidakkal és átereszek­kel foglalkozik, az országgyű­lés elé terjesztett tervezet sze­rint nincs végrehajtási utasí­tása. Dr. Zsigmond László befe­jezésül bejelentette, hogy a törvényjavaslatot az említett módosításokkal elfogadja és elfogadásra ajánlja. Dr. Noszkai Aurél budapesti képviselő megállapította, hogy ásvány- és gyógyvizeinkkel eddig eléggé pazarlóan bán­tunk: e természeti kincseket nem használtuk fel célszerűen és gazdaságosan, védelmükről sem gondoskodtunk kielégí­tően. Mindebből komoly ká­rok származtak. A továbbiakban hangoztatta, hogy az Egészségügyi Minisz­térium szerveként Országos Fürdőügyi Igazgatóságot kel­lene felállítani, amelynek fel­adata lenne a gyógyvizek fel­IS föídsiiüve'ésügyi Ezután ■ Losonci Pál föld­művelésügyi miniszter vála­szolt a hozzászólásokra. Hang­súlyozta: — A vízügyi törvényjavaslat vitája megmutatta, hogy a víz- gazdálkodás, amely azelőtt lé­nyegében csak a szakmai kö­röket foglalkoztatta, jelentős társadalmi üggyé vált. A víz, amelynek bősége, vagy hiánya korábban megváltoztathatat­lan természeti adottságnak tűnt, a korszerű gazdálkodás eszközeivel mindinkább sza­bályozható, s egyre jelentő­sebb szerepet tölt be a társa­dalom életében, a termelés kü­lönböző ágaiban. A vita meg­mutatta, hogy a törvényjavas­latban szereplő kérdések élén­ken foglalkoztatják közéle­tünkéit — A felszólalók egyértel­műen időszerűnek találták a vízügyi törvény megalkotását, egyetértettek alapelveivel és helyeselték rendelkezéseit. A törvényjavaslatot hasznosan egészítették ki az egyesített bi­zottságok javaslatai. Ezek egy­részt a vizek tisztaságának fo­kozottabb védelmére, másrészt arra irányultak, hogy a bel­vizek levezetése a lakosság és a termelés érdekeinek figye­lembevételével történjék. Igen értékes a bizottságoknak az a javaslata is, amely kiemeli a tanácsok és ezek szakigazga­tási szerveinek szerepét a he­lyi vízügyi feladatok megoldá­sában. — A felszólalók többsége vízkincsünk védelmét olyany- nyira fontosnak ítélte, hogy az eddiginél hatásosabb intézke­déseket sürgetett a szennyezés ártalmainak megszüntetésére, a minőség megóvására. A tör­vényjavaslat azonban eleget tesz ennek a követelménynek. A szennyvíz-bírság ugyanis csak egyik jogi szankciója a vizek fertőzésének és káros szennyezésének. A törvényja­vaslat azt is kimondja, hogy a szennyvíz-bírság fizetése nem mentesíti a szennyező üzemet a kártérítési kötele­zettség alól, a mulasztókat pe­dig a szabálysértési, vagy bün­tetőjogi felelősségre vonás­tól. A törvényjavaslat tehát szigorúbb intézkedéseket tar­talmaz, mint azok az indítvá­nyok, amelyek azt kívánták, hogy a szennyvíz-bírság mér­téke az okozott kárral legyen egyenlő. — Ezek a szankciók azon­ban önmagukban nem elegen­tárása, célszerű felhasználása, védelme, a fürdőlétesítmé­nyek, gyógy- és üdülőhelyek komplex fejlesztése. A törvényjavaslatot — a budapesti képviselőcsoport ne­vében is — elfogadta. Nagy József Békés megyei képviselő rámutatott: hogy a régivel szemben az új '„ör­vény kimondja: a vízzel kap­csolatos mindennemű tevé­kenység, tehát az egész víz­gazdálkodás társadalmi, állami feladat. Nagy József a törvényterve­zetet részleteiben és egészében elfogadta. miniszter válasza dók a káros víz-szennyeződé­sek megakadályozására. Ezért a végrehajtási rendelet terve­zete, a kormány céljainak megfelelően, intézkedik arról, hogy új üzemet a jövőben szennyvíz-tisztító berendezés nélkül építeni és üzembe he­lyezni nem szabad. A koráb­ban ilyen berendezések nél­kül átadott üzemeket pedig kötelezi, hogy a vizek fertő­zését, vagy káros szennyezé­sét a szükséges berendezés megépítésével, illetve a meg­levő berendezések korszerűsí­tésével szüntessék meg. — Az elmúlt két évben nö­vekedett a szennyvíz-tisztító berendezések építésének üte­me. Míg 1962 előtt évente leg­feljebb 60 millió forintot for­dítottunk erre a célra, a leg­utóbbi két évben már évente csaknem 150 millió forintot használtunk fel. — A kormány is szükséges­nek tartja és megfelelően tá­mogatja, hogy a vízügyi, egészségügyi és egyéb illetékes szervek továbbra is fokozott figyelmet fordítsanak a szennyvíz-tisztítási technológia tökéletesítésére, a víz-kémiai és vízbiolóeiai kutatások fej­lesztésére. Ehhez jelentős se­gítséget ad a KGST keretében kialakult tudományos együtt­működés s adnak azok a ta­nulmányok, és ajánlások, ame­lyeket ebiyen a kérdésben a KGST szervei kidolgoztak. A miniszter a továbbiakban a helyi erőforrások felhaszná­lásának jelentőségével és a képviselők néhány más indít­ványával foglalkozott, majd hangsúlyozta: — A javaslatokat a kor­mány megvizsgálja és a víz­ügyi, valamint az egyéb il­letékes állami szervek a nép­gazdaság lehetőségeihez mér­ten a szükséges intézkedéseket megteszik. Az országgyűlés a földmű­velésügyi miniszter válaszát és — a javasolt módosítások­kal — a vízügyről szóló tör­vény törvényjavaslatot egy­hangúlag elfogadta. Ezután az elnöklő Vass Ist­vánná szünetet rendelt el. Szü­net után Pólyák János elnök­letével folytatódott a tanács­kozás. Napirend szerint kö­vetkezett a külügyminiszter beszámolója a Magyar Nép- köztársaság külpolitikájáról. Péter János külügyminiszter emelkedett szólásra. Kádár János elvtárs az országgyűlésen. Péter János külügyminiszter beszéde Beszéde elején a külügymi­niszter rámutatott: A Magyar Népköztársaság nemzetközi kapcsolatai az utóbbi időben nagymértékben növekedtek. Ennek következ­tében a nemzetközi élet terén új lehetőségek vannak előt­tünk. Külpolitikánk alapelveit, cél jait, a magyar nép alapvető érdekei határozzák meg. En­nek alapján élünk a megnö­vekedett lehetőségekkel. Vagy­is: azért küzdünk, hogy a bé­kés egymás mellett élés elvé­nek megfelelően kapcsolataink bővítése járuljon hozzá a nem­zetközi feszültség enyhítéséhez mind itt közvetlen közelünk­ben, Közép-Európában, mind szélesebb összefüggésben és ezek a kapcsolatok segítsék elő az imperializmus agresz- szív szándékainak fékentar- tását és teremtsenek kedvező feltételeket a szocializmus mind virágzóbb építésére ha­zánkban a szocialista népek nagy családjával együttmű­ködve. Ezért külpolitikai tevékeny, ségünknek hozzá kell járulnia áhhoz, hogy: 1. Erősítsük a szocialista or­szágok összefogását; 2. Fejlesszük a szocialista és a többi antiimperialista ország kapcsolatait és együttműködé­sét a kolonializmus és neo- kolonializmus teljes felszámo­lásának gyorsítására; 3. Erősítsük a népek harcát a termonukleáris háború ve­szélye ellen a nemzetközi bé­ke megszilárdításáért; 4. Fejlesszük kapcsolatain­kat a nyugati kapitalista or­szágokkal a békés egymás mellett élés jegyében, a köl­csönös előnyök alapján. Ezeket a feladatokat népünk szolgálatában nagyon mozgal­mas nemzetközi viszonyok között látjuk el. Az erőviszo­nyok megváltozása, a szocia­lista világrendszer fejlődése, a gyarmati rendszer felbom­I lása, a Szovjetunió haditechni­kai ereje, a békéért küzdő erők széles frontja megnövelte | a szocializmus és a béke nem­zetközi lehetőségeit. Az új lehetőségek bonyolult feladatokkal járnak együtt. Először a szocialista orszá­gokhoz fűződő kapcsolataink kérdésével foglalkozom. A 14 szocialista országot — a mai történelmi viszonyokat egyre inkább meghatározó szocialista világrendszert — a gazdaságiba társadalmi rend szer és a marxista—leninista ideológiai azonossága, az em­beriség jövőjéért vívott közös harc egymásra utalja, egybe­fűzi, s eme alapvető egybetar- tozás mellett az ellentmondá­sok és viták ideiglenes, átme­neti tünetek. Ebben a szövetségi rendszer­ben különleges helye és sze­repe van a szocialista orszá­gok elsőszülöttének, a Szovjet­uniónak. A világ minden népe között a Szovjetunió népei szenved­tek, áldoztak és alkottak a legtöbbet más népek szabad­ságáért, felemelkedéséért, a gyarmati rendszer szétesé­séért, a béke megvédéséért. A Szovjetunió a fő tényező abban — természetesen a kó­réje csoportosult nemzetközi béketáborral együtt —, hogy a harmadik világháborút si­került mind a mai napig el­hárítani, sőt, hogy reális cél­kitűzés lehet a termonukleáris háború veszélyének, ezzel együtt bármiféle világháború veszélyének végérvényes ki­küszöbölése. A béke további védelme megköveteli a szocialista or­szágoktól, a háborús veszély ellen mozgósítható minden antiimperialista erőtől a fo­kozott összefogást, együttmű­ködést a Szovjetunióval a fe­szültségek enyhítéséért, az im­perialista agresszió veszélyei­nek felszámolásáért, az általá­nos és teljes leszerelésért. A Szovjetunióhoz fűződő testvéri, baráti, szövetségi kap­csolatainkat tehát nem egy­szerűen szomszédságunk, kö­zös érdekeink sorozata hatá­rozza meg, hanem az a világ- * politikai felelősség és haté­konyság is, amelyet mi a Szovjetunióban látunk. Éppen igy a Varsói Szerző- " dés és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa elvei és gyakorlatai sem csak egysze­rűen e szervezetek tagorszá­gaival fűznek egybe bennün­ket, hanem ezeket az elveket és gyakorlati akciókat kíván­juk alkalmazni az olyan szo­cialista országok felé is, ame­lyek nem tagjai ezeknek a szervezeteknek. Az a meggyőződésünk, hogy nemcsak a KGST jelenlegi tagországai számára, hanem a szocialista országok egész körében a jövendő és a gyor­sabb fejlődés útja a szuvere­nitás kölcsönös tiszteletben tartása és ugyanakkor a terv­(Folytatás a 2. oldulonJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom