Dunántúli Napló, 1964. november (21. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

/f, dm L. - i Pályázati felívás KISZ küldöttértekezlet a pécsi járásban Jól fizet a négyes A Sportfogadási és Lotto- irazgatóság tájékoztatása alap­ján a 44. játékhéten nem vég­leges megállapítás szerint öt- találatos lottószelvény nem ér­kezett. Négy találatot 27 fo­gadó ért el, nyereményük egyenként 155 247 Ft. Három találatot 3637 fogadó ért el, nyereményük egyenként 576 Ft. Két találatot 124 774 fo­gadó ért el, nyereményük egyenként 16 Ft 80 fillér. A pécsi járás KlSZ-vezető- ség- és küldöttválasztó érte­kezleten részt vett Papp Já­nos elvtárs, az MSZMP Pécsi Járási Bizottságának első tit­kára, Kupka Sándor, a KISZ Baranya megyei Bizottságá­nak titkára és Bruck József, a Pécsi Járási Tanács elnöke. Lipcsik István, a KISZ Pé­csi Járási Bizottságának tit­kára beszámolójában legfonto­sabb eredményként a szerve­zeti Hetben bekövetkezett nagy fejlődést jelölte meg. 15,2 százalékkal többen tag­jai a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek, mint 1960-ban, azaz a mezőgazdaságban dol­gozó és a KISZ-korosztályhoz tartozó fiatalok közül 36,2 szá­zaléknak van tagkönyve. Az Ifjúság a szocializmusért moz­galomban 2742-en jelentkez­tek. A követelmények teljesí­tése tette lehetővé a szép eredményeket: 3233-an tanul­nak, 3437-en sportolnak és a Ülést tartott a Pécs-Baranyai Müzeumbarátok Köre ídőjárásíelentés Várható Időjárás vasárnap estig: változó mennyiségű felhőzet, párás idő, reggel és a délelőtti órákban többféle köd. Legfeljebb egy-két he­lyen ködszitálás. Napközben kissé megélénkülő délkeleti szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1—6 fok között helyenkint gyenge ta- . lajmenti fagy, legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap: 10—14 fok között. A Pécs-Baranyai Múzeum­barátok Köre pénteken a Me­gyei Tanács VB termében rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés célja volt, hogy ismertesse az új alapsza­bályt, az új elgondolásokat, amelyek alapján fejti majd ki a kör tevékenységét, vala­mint javaslatot tegyen új ve­zetőség választására. Dr. Arató Jenő elnökleté­vel nyílt meg a közgyűlés, amelyet két éve hívtak össze utoljára. Szabó Gyula, a Ja­nus Pannonius Múzeum mun­katársa titkári beszámolójá­ban ismertette az elmúlt két esztendő munkáját. Beszédé­ben elmondotta, hogy a Mú­zeumbarátok Köre pécs-bara- nyai csoportja zömmel azok­ból tevődik össze, akik az ér­tékes helytörténeti anyagot szoligáltettálk. Jó munkájukat bizonyítja, hogy a legújabb- kori történelem dokumentu­maiból való gyűjtést országos viszonylatban első helyen jegyzik. Több, mint húszezer tárgyat gyűjtöttek a múzeum­barátok, ezek között ritkaság- számba menő dokumentumok is vannak. Egy másik kezde­ményezés volt, hogy a régi megyei vezetők tapasztala­taikról írásban számolták be. Itt is érdekes dokumentumok bukkantak felszínre. Á titkári beszámoló ismertette a' gyűj­tők nevét, köszönetét fejezte ki az eddigi munkáért, érin­tette a munkában felmerült hiányosságokat. Dr. Dankó Imre, a Pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatója felolvasta az új alapszabálytervezetet. Az új alapszabály négy fejezetre ta­gozódik. Foglalkozik a Mú­zeumbarátok Köre alaki kö­rülményeivel: működési terü­letével és vezetésével. Rend­szabályozza a Kör szervezeti életét és Janus Pannonius emlékplakett létesítését indít­ványozza. Az alapszabály is­mertetése után szólt a mú­zeumi kiadványokról, és arról, hogy a jövőben szakmai be­szélgetésekkel bővítik a Kör munkáját. A titkári beszámolót és az alapszabály ismertetését hoz­zászólások és viíba .követte. Fából mintázott mesevilág — ­kulturális munkában 3760-an veszik ki részüket. A szakmai tanfolyamoknak 727 hallga­tójuk volt. Természetesen, a négy évet a munkában, a termelésben lehet legjobban lemérni: 1960- ban mindössze 950-en végez­tek társadalmi munkát, s csu­pán 36-an jelentkeztek ter­melési mozgalmakba. Ma vi­szont már 3900-an dolgoznak társadalmi munkában, s a termelési mozgalmak külön­féle ágazataiban 2170-en vesz­nek részt E termelési verse­nyek fejlődése során orszá­gosan is kimagasló eredmé­nyek születtek: az üszögpusz­tai fiatalok holdanként 30 mázsás kukoricatermésükkel a harmadik helyen végeztek; a traktorosok versenyében a belvárdgyulai Palotai Ottó és a bicsérdi Szél Lajos, a ko- zármislenyi gépállomás há­romszoros szocialista brigádja kivívta nemcsak a megyei, ha­nem az országos szakvezetők elismerését is. Négy év alatt társadalmi munkában 216 329 órát dolgoztak, s ezzel 3 mil­lió 271 876 forintot takarítot­tak meg a népgazdaságnak. A vita után a résztvevők megválasztották a 31 tagú já­rási bizottságot, s azt a 25 küldöttet, mely a pécsi járást képviseli majd a megyei kon­ferencián. „Gépesített64 oktatás a baranyai iskolákban Baranya megye háromszáz- hetvenhat általános iskolája közül egyre többnék a tanulói támaszkodhatnak a korszerű technikára. A megye iskolái­ban ugyanis gyors mértékben szaporodik a különböző hír­adástechnikai és a népműve­lésre alkalmas gépek száma, így a 376 iskola közül kettő- százharmincháramban rádió segíti elő az oktatást. A rá­diót különösen az ének és ze­ne, az orosz nyelv, valamint ; a magyar irodalom tanulásá- I bam használják sikeresen, -r- i Magnetofonja negyvenhárom iskolának van. A közelmúlt­ban ötven sorozat hanglemezt is kiosztottak hatvankilenc olyan iskola között, ahol le­mezjátszó van. A tv-iskola né­zésére hatvanegy helyen van már lehetőség. Ezekben az is­mégpedig Budapest típusú ké­szüléket, s most már néhány olyan kis falu iskolája is ka­pott belőle, mint Kemse. Az oktatás „gépesítését” még 27 filmvetítő és 209 is segíti. HÍREK NOVEMBER » Marianna napja. ■ A Nap kél: 6.27. nyugszik: ■ 16.28 órakor. — A Hold kél: vasárnap 2.55, nyugszik: 15.43 órakor. MORÍA M CLOfCA uraiknak, akik a 5 záznyólcvan éve, 1784. november el­sején Horia, Closca és Krisan veze­tésével nagyszabású parasztfelkelés rob­bant ki Erdélyben. A kétségbeejtöen sú­lyos jobbágyi terheken könnyíteni, attól megszabadulni akaró parasztok már a nyáron megtagadtak minden szolgáltatást tartozások behajtására katonaságot veitek igénybe. Rövid idő alatt mintegy 30 000 román, magyar és szász jobbágy eereglett a felkelők soraiba. Könyörtelenül megbosszulták földesuraikon a zsamokoskodasokat. A rs - szári katonaság túlereje és nagyobb szervezettsége azon an a felkelőket szétszórta. A vezetőket árulás játszotta a ha-» talom kezére. Horiát és Closcát kerékbetörték, Crisant pe­dig a börtönben fojtották meg. E megmozdulás hatásába adta ki II. József — a később visszavont — jobbágyfel­szabadító rendeletét. 20 ÉVE, 1944. november 1-én felszabadult Szabolcs- veresmart, Kisvárda, Tiezakanyár, Kecskemét, Kiskőrös, V - kecske (ma Tiszakécske), Lajosmizse, Kerekegyháza. Soltvad- kert, Kecel, Harta, Dunapataj, Géderlak, üsződ, Zsurk, Zá­hony, Tiszabezdéd, Mándok, Tuzsér, Fényeslitke. — 1044. november 2-án felszabadult Kiskunfélegyháza, Nagykőrös, Jászkarajenő, Kőcser, Tatárszentgyörgy, Kúnszentmiklós, Szabadszállás, FülöpszáMás, Csengőd, Akasztó, Dömsöd. — A 15 órás polgári vé­delmi tájékoztató oktatások végrehajtásáról tárgyaltak teg nap, szombaton délelőtt Pé­csett, a Városi Tanács kis­termében a Magyar Néphad­sereg Pécs városi Légoltalmi Törzsparancsnokságának és a Magyar Honvédelmi Sport- szövetség Pécs városi Elnök­ségének és a városi tanács­nak a képviselői. — A vers barátok körének irodalmi színpada nagysikerű irodalmi estet rendezett pén­teken este a Gépipari Techni­kumban. Jékely Zoltán és Fodor József verseit nyolc­van főnyi hallgatóság élvezte. — Az iskolatelevízió ered­ményének megfigyelése céljá­ból több baranyai általános iskolában felméréseket végez­nek. Az Országos Pedagógiai Intézet rendezésében négy baranyai iskolából kér tájékoz diavetítő tatást az iskolatelevízió ered- I menyeiről. Ifjúsági nap a siklósi Vár Étteremben A televízió műsora november 1-én, vasárnap 9.30: Iskola-tv. Fizika, az általános gimnáziumok esti és levelező tagozatának II. oszt. számára, párhuzamos erők, súlypont. 10.00: Az iskola-tv jövőheti műsorának ismerteté­se. 10.05: Foxi maxi kalandjai, amerikai rajzfilmsorozat. 10.25; Múzeumi vetélkedő, közvetítés Pécsről. 11.25: Történetek Le­ninről, szovjet film, a KISZ filmszemináriumok részére. — 13.55: Oroszlányi Bányász— Ózdi Vasas NB I/B bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetíté­se Oroszlányból. 15.50: Sötét­ből a fényre, a televízió do- kumentfilmje (ism.) 16.05: A Magyar Hirdető műsora. 18.15: Achájok, bolgár régészeti kis­fiún. 18.25: Tv-magazin, a he­gyek között. 18.55: Esti mese. 19.05: Varsói üdvözlet. A Len­gyel Állami Nagycirkusz mű­sorának közvetítése a Fővá­rosi Nagycirkuszból, a szü­netben: Tv-híradó. 22.00: Te­lesport. 22.25: Tv-híradó & kiadási Uj kezdeményezés indul a siklósi járásban. A járási KISz bizottság, a járási tanács v. b. kereskedelmi osztálya, vala­mint a Vendéglátóipairi Válla­lat és a földmű vessző vetkeze­tek elhatározták, hogy heten­ként egyszer szeszmentes ifjú­sági napot rendeznek a siklósi kólákban kizárólag nagykép- j Vár-étteremben. Ezen a na- ernyős készülékek találhatók.; pon semmiféle szeszesitalt Legutóbb tízet osztottak ki, j nem árusítanak. Délután öt — Magnetofonnal tanulják az angol nyelvet a mohácsi i gimnáziumban. Az iskolar i- órától este tíz óriág mindent j dió műsorát a nyelvórákon is a fiatalok kedvére tesznek, ' használják, külön műsort és táncrendetI állítanak nekik össze, azon- | kívül vetélkedőt is rendeznek. A siklósi Vár-étterem kísér­TELNEK. A POLCOK A mesevilág alakjai — tör­pék és paprikajancsik, erdei állatok és dzsungelek világá­nak lakói, emberek karikatú­rái, megfigyelt és képzelet­szülte figurák — népesítik be Gál János felsőmindszenti asz­talosmester műhelyét. — Mióta foglalkozik fa­faragással? — kérdeztem az ötven körüli mestertől. — Gyermekkorom óta — kereken negyven esztendeje — szenvedélyem, legkedvesebb időtöltésem a fafaragás. Ez idő alatt talán 2500—3000 fa- ragvány, közöttük kazetták, ostomyelek kerültek ki a ke­zemből. — És hány figurát mintá­zott meg? — Körülbelül százötvenet. Ezeknek legtöbbje itt látható ma is a műhelyemben — fe­leli a mester és sorra muto­gatja azokat. — Dió, juhar, hars és nyárfából készülnek a szobrocskák. Szerszámom egyetlen, élesre fent zsebkés. Ebből elhasználtam vagge hú­szat a negyven ér jáatt. — Mit csinál alkotásaival? — Elajándékozom barátaim nak, ismerőseimnek. — Nincsenek követői a fa­luban? — Itt nincsenek, de a kom­lói Kossuth-bánya gépüzemé­ben, munkahelyemen, néhány faragványom megihlette va­sas munkatársaimat. Az ő segítségükkel fémből öntöttük ki azokat — mutatja a fém­ből kiöntött alakokat. — Milyen munkakörben dolgozik a gépüzemben? — Asztalos vagyok. Megbe­csülik szaktudásom, szívesen bízzák rám a legkényesebb munkákat is. Bár Gál Jánosnak nincs semmiféle szobrászati előkép­zettsége, mégis figyelmet ér­demlő az az arányérzék, esz­tétikai és motivizáló készség, gyorsaság és. biztonság, ami­vel a különböző alakzatokat formáló figurákat megmintáz­ás, »tetve faragványait dí­Apró helyiség, az­zal a tisztes kopott­sággal. amit már a koránál fogva se le­het tőle zokon ven­ni. Egy asztal, két fotel, egy hamutartó. Az önmagukban nem túlságosan mutatós polcokon még sok a foghíj, de már sok a könyv is. A kölcsön­ző pulton katalógus, , nyilvántartó-könyv, s három vadonatúj, pi­ros tollszár. így fest egy nemrég megnyílt fiókkönyvtár. Azaz — nem egy­szerűen fiókkönyv­tár. A Városi Könyv­tár első komolyabb kísérlete a szakosí­tott vagy ha úgy tet­szik, „különleges pro­fillal rendelkező” fiókkönyvtárak meg­valósítására. A neve: művészeti könyvtár. Egyelőre egy nem­sokára lebontásra ke­rülő épület egyetlen kicsi helyisége, de ha beválik — s minden bizonnyal beválik — szebb és nagyobb otthont is kap Mfc né# Mg isme­rik, 79 olvasója és rendszeres kölcsön­zője van, s az állo­mány sem teljes. Kí­sérleti könyvtár, szü­letése körül is akadt egy pár regényes vo­nás. A nyitás napján, délelőtt, leszakadt a csillár. Az, amelyik most hat neoncsövé­vel szorgalmasan vi­lágít a napnaí is fél­homályos helyiség- ' ben. Azután a köny­vek is úgy gyűltek össze, hogy a Városi Könyvtár anyagából kiválogatott kötetek begvűitése után fel­utaztak a fővárosba és végigböngészték az antikváriumokat. Az eredmény elég széo lett. sok min­dent megtalálnak máris az olvasók. A polcokon apró papírlapok hirdetik, miféle könyvek akad nak itt. Néprajz, épí­tészet, műemlék, mű­vészettörténet, szob­rászat. festészet, ze­ne. irodalom, lexiko­nok, bibliográfiák, foto és folyóiratok. Ez utóbbi inkább a művészeti vagy a művészi kivitelű fo­lyóiratokat, időszaki kiadványokat tartal­mazza. Sokan kere­sik a lakberendezési folyóiratokat — lesz az is. Sokan keresik az elméleti zenei szakirodalmat — s megszerzik majd mindazt, amire szük­ség van. Most men­nek ki a körlevelek az iskolákhoz, hiszen elsősorban a zenei, művészeti iskolák, tagozatok és szakok hallgatóira számíta­nak, azután azt se felejtsük el. hogy a gimnáziumokban tan­tárgy a művészettör­ténet. A körlevelek azért készültek, hogy kicsit bővebb isme­reteket nyerjen a könyvtár az igények­ről, s ezek alapián folytathassa az állo­mány bővítését. Egy szakiskolás éppen hozza az ő egyéni kérő-listáját, mert minden beiratkozott olvasat is felkérnek, mondja el kívánsá­gait. A listán több — Kísérleti üzemi kultúr- munka kezdődött a Pécsi Kesztyűgyárban. A II. kerü­. ., , , . .. . ., . Lett tanács tapasztalatcseré­letenek eredményeit felhasz- ken adja majd^t a kerüle* nalva később a járás vala- üzemi JkultúrJcsoportj4nak a mennyi zenes étteremmel ren kesztyűgyárban kikísérletezett delkezo xozsegeben bevezetik | móds-^reket. a heten kent egyszer megren- , dezendő ifjúsági napot. ! — KXOSZ he'yl * csoport vezetősége ezúton érte­___________________________ siti Pécs és pécsi járás iparosai. j hogy 1964. november 9-én, hét­főn du. 18 órai kezdettel Péc.ett ; a KIOSZ Rákóczi út 24 sz. alatti ' helyiségében beszámoló taggyűlést j tart. A taggyűlésen részt vesz a KlOSZ Országos Központ kül­dötte is. A taggyűlésen részi tes I tájékoztatást ad a helyi csooort vezetősége a kisiparosságot érintő kérdésekről és beszámolva a ve­zetőség munkájáról, megjelölve 1 az elkövetkezendő 6 hónap fel­j adatait. Helyi csoportunk vezstő­' sége kéri az érdekelt kisiparosok feltétlen és pontos megjelen-sét. KIOSZ pécsi járási helyi csoport vezetősége. mű is szerepel, ami megvan, de akad, ami egyelőre hiány­zik: Molnár Antal Zeneesztétikája, Ro­main Rolland Bee- thoven-je vagy Neu- haus: A zongorajá­ték művészete című műve. Az olvasók nin­csenek még sokan, zömükben tanulók, de akad közöttük ta­nár is, körzeti orvos, agrármérnök, erőmű­dolgozó. És vala­mennyien egyformák a művészet iránti ér­deklődésben és sze- retetben. A három piros tollszárat egy­re többen fogják kéz­be, s egyre gyűlik az olvasókat jelentő nyil vántartó karton a dobozban. Ma még a polco­kon is csak 1100 kö­tet könyv várja, hogy kikölcsönözzék. De a fiatal és nagyremé­nyű könyvtár egyre gyarapszik, s ahogy telnek a polcok, úgy nyitnak is be egyre többen a ma még Maró’, kopott terem ajtaja** — Tovább növekedett a termelőszövetkezetek gép­parkja a pécsváradi járásban; a kátoüyi szövetkezet egy RS— 09, a szederkényi termelőszö­vetkezet pedig egy UE—28. típusú traktort kapott. Előkészítő tanfolyam A Felsőfokú Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola az 1965—66. tanévi felvételi vizs­gára előkészítő tanfolamot in­dít. Az előkészítő tanfolyam 1963. január 5-től június 25-ig tart. A tanfolyam tantárgyai: mate­matika, kémia, valamint az érettségivel (képesítő oklevél­lel nem rendelkezők számára a magyar nyelv Is.) A tanfolyam önköltséges, a résztvevők 450 Ft tandíjat fi­zetnek. Baranya, Somogy, Tolna me­gyeiek részére az előkészítő tanfolyamot Pécsett, a Közgaz­dasági Technikum Kereske­delmi Tagozatán, a felsőfokú szakiskola konzultációs köz­pontjában tartják. Jelentkezéseket elfogad Nagy Sándor, a felnőttoktatás veze­tője, Pécs. Rét u. 10. Tele­fon: 24-86. Jelentkezni de­cember 5-ig lehel* A Dunántúli Napló Szerkesztő­sége pályázatot hűdet felszabadu­lásunk 20. évfordulója alkalmából, a felszabadulás és az azt kővető időszak emlékeinek feltárása és megőrzése érdekében. A PÁLYÁZATRA BEKÜLDHE­TŐK: 1. Visszaemlékezések egy-egy fontos eseményre, írásos, tárgyi vagy íoto- dr'iurrcntumok. A visszaemlékezések tartalmaz­zák egy-egy etsemény pontos leírását, ha mód van rá, az esemény résztvevőinek nevét stb. Az írásos, tárgyi vagy foto- d'kumentumok mellé részletes magyarázó szöveget kérünk. A pályázat nyilvános, azon m'ndenki részt vehet. A pályázatokat kérjük legké­sőbb ir.6>. február 1-én déli 12 é”áig szerkesztőségünkbe eljuttat­ni. Jeligés pályázatokhoz lezárt b 'lókban héruik a pályázó pon­tos címét mellékelni. PALYADIJAK: 1 db I. díj 1000.— Ft 2 db II. díj 500.— Ft 3 db III. díj 400.— Ft Fzenkívtil 10 pályázót 200—200 fronttal jutalmazunk. A nályázat eredményét 1965. rr'rclus első vasárnapján meg­jelenő számunkban ismertetjük. DUNANTTTLI nap* ö SZERKESZTŐSÉGE

Next

/
Oldalképek
Tartalom