Dunántúli Napló, 1964. november (21. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

196'4. NOVEMBER 1 VAS AHNAP AI MSZMP cABANYA MiGVtl BI70TTSAGA iS A MEGYtl TAHACS LAPJA tf'J HÍD A FEKETE’VIZEf XXI. ÉVFOLYAM ARA 80 FILLÉR 257. SZÁM Vasárnap sem szünetel a munka Éjszaka is vetnek a tsz-ek — lánctalpasok vontatják ki a cukorrépát a táblákról Megfeszített munkát végeznek a traktorosok VIEÁG PROLETÁRJAI. Elérkezett október vége, a búza vetésének optimális ha- j tárideje. Az időjárás ebben az évben ném engedte meg, hogy j időben földbe juttassák a magot. A vetési munka a múlt héten elalcadt s a nagyerejű esőzések miatt csak pénteken és szombaton lehetett újra folytatni. Most annál nagyobb fel­adat hárul a termelőszövetkezetekre, hogy bepótolják a nagy időkiesést * ha kissé megkésve is földbe juttassák a magot. Megkérdeztük néhány termelőszövetkezet vezetőjét mit tesz­nek a kiesés pótlására.. KERNER ADAM, a szalántai tsz elnöke: — Szövetkezetünk határá­ban még pénteken is sáros volt a föld, tagjaink azonban az esős, vetésre alkalmatlan napokat sem töltötték tétle­nül. A betakarítás egy percre sem állt meg a rossz időben. Igaz, hogy nagy erőfeszítések árán, de 100 vagon cukorré­pát már elszállítottunk. Sok­szor két traktor vontatott egy pótkocsit, s csak így tudtuk a sáros földről a répát az or­szágúira szállítani. A 750 hold kukoricából már 450 holdról leszedték a termést, s a szárvágást is végzik fo­lyamatosán. Szombaton végre folytathat- j tűk a magágy-előkészítést és ! vetést. Azonnal abbahagytuk ] -— illetve mérsékeltük — a betakarítást- és minden erő­gépet a vetésre összpontosítot­tunk. Vasárnap sem tartunk munkaszünetet. Ezen a napon hét traktorunk szánt, négy gép magágyat készít elő. négy gép pedig vet. A búzából 10 százalékkal többet vetünk a késés miatt. Az 1000 hold ve­tésünkből eddig 570 holdat végeztünk el, s ha az idő en­gedi, november 7-ig befejez­zük az őszi kalászosok veté­sét. BARTA JÁNOS, a toronyi tsz elnöke: — Csütörtök óta újra ve­tünk, azóta éjjel-nappal dol­goznak a gépeink. Most van szükség a traktorosok helytál­lására, mert a 680 hold búza­tervünknek még csak a felét vetettük el. A traktorosok vál­lalták az éjszakai munkát, pénteken és szombaton éjsza­ka magam is kinn voltam, éj- jel egy óráig a traktorosok ! kivilágított traktorral vetettek és jó minőségű munkát végez- j tek. Két nagy vetőgépünk va- j sárnap is dolgozik s ilyen •ütem mellett naponta 50—60 holdat tudunk elvetni. Vasár­nap estig szeretnénk túl len­ni a négyszázadik holdon, s a jövő hét végéig letenni vál­tunkról a vetés gondját. A cu­korrépát, — mivel a gépek a j talajmunkát, vetést végzik —, I fogatokkal szállítjuk. Azokról a táblákról, ahová bvza ke­rül, tagjaink már lesz» Iték a kukoricát, levágták a zárat, s folyamatosan törik a töb­bit is. SZABÓ ISTVÁN. a magyartelki tsz főagronó- mttsa: — Sajnos, nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, mert szö­vetkezetünk táblái igen mély- | fekvésűek, hogy nem bírja el j a gépeket. A 852 hold búza- ! területünkből 428 el van vet­ve, ezt még az esőzések előtt végeztük el. A vetési munkát csak a jövő hét közepén, szer­dán, csütörtökön tudjuk újra megkezdeni, és akkor a gépi erőt összpontosítva naponta 60—80 holddal tudunk előre haladni. I De addig sem ülünk tétle- . nül, az. őszi munkákat, a be- j takarítást vasárnap is végez­zük. Ezen a napon nyolc erő­gép szállítja a cukorrépát, melyből már eddig 169 vagon­nal elment a cukorgyárnak/ még 40—50 vagonnal vagyunk adósak, ezt pár napon belül le is szállítjuk. Megkezdődött a közös kukorica törése is, ed­dig 100 holdat takarítottak be a tsz tagjai. A vetés megkez­déséig ezt a munkát is sze­retnénk nagyjából befejezni. MÁDER FERENC, a villán rí tsz főagronómusa: —- A búzavetés nehezén már túl vagyunk. A vetés­tervünk 900 hold, s ebből 650 holdon juttattuk földbe a ma­got. A munka ezekben a na­pokban csak nagyon nehezen halad, mert tekintettel a ne- j béz talajviszonyokra, igen sok j fáradsággal és plusz gépi mun j kával tudunk csak elfogad- j ható magágyat készíteni. Traktorosaink ennek eile- j nére nagyon lelkiismeretesen | dolgoznak, s vállalták a hét- j végi műszakot is. Vasárnap j estig szeretnénk elérni, hogy ! 720 holdon földben legyen a mag. s akkor a jövő hétre i már csak 180 hold vetni való j marad. így több gondot for­díthatunk a soron lévő, s | ugyancsak sürgető betakarítási munkára. A cukorrépát csak I lánctalpas traktorral tudjuk a sáros földről az országútig ki­vontatni, ennek ellenére már 100 vagonnal elszállítottunk, 80 vagon szállítása azonban még hátra van. Ezzel egyide­jűleg végezzük a kukorica tö­rését. Szombat estig az 540 hold kukorica terület egyhar- madán már elvégezték a tö­rést. TÖRÖK FERENC, m magyarbólyi tsz íökönyvelöje: — Péntek estig annyira megszikkadt a föld, hogy szombat regei folytatni tud­tuk a búza vetését. Sok pó­tolni valónk van, hisz a 630 holdas búzaterületünknek csak a felét tudtuk eddig elvetni. Ezért szombaton és vasárnap is dolgoznak a gépek, folytat­ják a szántást, talajelőkészí­tést, vetést. Ha az idő engedi, e hét végéig be tudjuk fe­jezni az őszi kalászosok veté­sét. > , , Befejezéshez közeledik a cukorrépa szedése és szállítása is. Jelenleg már csak a la- páncsai és illocskai üzemegy­ségekben szedik a répát, s pár nap múlva az utolsó té­telt is leszállíthatjuk a cukor- | gyárnak. | Drávaszabolcsnál az öreg, megroggyant fahíd mellett új, erős acclhicl.it építenek. A híd­nak most szegecselik a felső tartóívét. Foto: Erb János Áttörte a Dráva az Urna-pusztai - nyári gátat Harmadfokú árvédelmi készültség — Száz holdat elöntött a víz Lassú apadás a magyar szakaszon Szombaton reggel kilenc óra harminc perckor a határőrség, majd tíz perc múlva a Bo- gádmindszenti Állami Gazda­ság jelentette a Vízügyi Igaz­gatóságnak, hogy a Dráva 11- ma-pusztánál átszakította a nyári gátat és a víz mintegy száz holdnyi területet elön­tött. A gátszakadásnál becslések szerint megközelítette az egy métert az alázúduló víz magassága és kitöltötte a Kisinczai boltág területét. Megfigyelték, hogy a gát­szakadással mintegy öt cen­timétert apadt Ilma-pusztá- nál a Dráva vízszintje. Azonnal megindult az árvé­delmi munka. A Vízügyi Igazgatóságtól Gombás Lukács Igazgató a helyszínre utazott és szemé­lyesen irányitotta a védelmi munkát. Bevetették az árvé­delmi osztagot is és a III. fo­kú árvízvédelmi készültség va­lamennyi tagja a gátszakadás­nál dolgozott. Teherkocsik szállították a helyszínre a homokzsákokat és sikerült el- torlaszolni a gátszakadást. Az alázúduló víz körülkerí­tette II ma-pusztánál az egyik | települést, de lapunk zártáig kilakoltatásról, nagyobb anya- 1 gi kárról, áldozatokról nem i érkezett jelentés. I ] Ennek megelőzésére és el­hárítására a helyszínre érke- 1 zett Vida Sándor, a siklósi já- * 1 rási tanács végrehajtó bizott- 1 ságának elnöke is, valamint a járásig tanács több vezető munkatársa. ", Mint megtudjuk. a mezeipocok jelentős kárt tett a gátrendszerben cs en­nek méretet most mutatkoz­tak meg, amikor a magas vízállás miatt nagy feszült­ség alatt állt az árvízvédel­mi rendszer. Lanka-zsilipnél szivárgást jelentettek az árvízvédelmi szakemberek és azonnal meg­erősítették a gátat. Itt azon­ban jelentősebb vízbetörést, nagyobb kárt nem okozott a Dráván lassan levonuló ha­talmas árhullám. Szombaton már tetőzött >z ár a Dráva magyar szakaszán. Az erről érkezett részletes je­lentések a következők: szombat 8 óra 12 óra 18 óra Barcsi mérce: 430 centi 423 centi 414 centi Szentborbás 478 centi 470 centi 462 centi Drávaszabolcs 493 centi 493 centi 489 centi Mintegy 890 nappalos hallgatója van a Pécsi Zipemovszky Ká­roly Gépipari Technikumnak. Az iskolában három tagozaton — gépész, erősáramú villamos és műszerész — lolyik az ok­tatás. A tanulók heti egy napot az iskola műhelyében- töl­tenek, ahol szakoktatók irányítása mellett a tanultak gya­korlati részével is megismerkednek, A képen Illés József és Majdik Sándor egy villanymotort ~riz műszerek segítsc- .-.MtSimfF»“** gével. I Az adatok bizonyítják, hogy lassan mér levonulóban van a drávai árvíz hullám. Dráva- j Szabolcsnál volt a leglassúbb I szombaton az apadás, délelőtt állt a vízszint és csak dél­után mozdult meg, amikor hat óra alatt mindössze négy cen­tit apadt. így még mindig i nagy nyomás nehezedik a gá- J takra. de a szakemberek vé- ] leménye szeri n t: — remél'he- i töleg — nem okoz nagyobb j veszélyt a környező területe- , ken. Az árvízveszély miatt a Drávától a fővárosig meg­szervezték az ügyeletes szol­gálatot. A Pécsi Vízügyi igazgatóságon éjjel-nappali ügyelet gyűjti össze Barcs­ról. Szentborbásról és Drá- vaszabolcsról a helyzetjelen­téseket és a vízállásokat majd kétóránkent továbbít­ja • budapesti központi ügyeletnek. | A tájékoztató alapján intéz- j kednek árvízvédelmi an vág j kiszállításáról, gépkocsik biz- I tosításáról. Mivel homokzsi- j kokkal és gyors intézkedéssel ! az Ilma pusztai vízbetö: ,t eltöri aszol ták, legújabb érte, ü- í léseink szerint rövidesen íré - i szüntetik a III. fokú, — i:g- | szigorúbb — védelmi készül t- ! «éget is. LAPZÁRTAKOR JELENTETTÉK: Telefonon érkezett a bír ; Szentborbásról. hogv a Dráva : vize szombaton este nyolc | órakor tovább apad és az ár- j hullám rövidesen eléri a ; Dráva—Duna torkolatot. — Ugyanakkor újabb esőzé k I nem veszélyeztetik áradó-sál j a folyó két partján lévő erii- I lel.két és településeket. Fogadás a párizsi szovjet nagykövetségen cia Kommunista Párt főtit­kára. Az új szovjet—francia ke­reskedelmi egyezmény aláírá­sát követő fogadás rendkívül szívélyes légkörben folyt le, Vinogradov, a Szovjetunió párizsi nagykövete pénteken este fogadást adott a Nyikolaj Patolicsev vezette szovjet ke­reskedelmi küldöttség tiszte­letére. A vendégek között volt Waldeck Rochet, a Fran-

Next

/
Oldalképek
Tartalom