Dunántúli Napló, 1964. szeptember (21. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-01 / 204. szám

yíJLAG PROLETÁRJAI, EGYE SÜLJETEK! MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA AI MSZMP Várják a ieinulékaf Kezdődik az iskolaév Még tegnap is zsúfolva voltak mindazok a boltok, ahol füzetet, ceruzát lehet vá­sárolni. Mintha csak most kaptak volna észbe az iskolá­sok százai: nem tévedés, a nyárnak vége, s újra bfe kell ülni a padokba. A füzetet vá­sárló, izgatott diákok persze úgy hozzátartoznak a szeptem­berhez, mint a decemberhez a fenyőfa. Talán a felnőtt társadalom is csak láttukra döbben meg: igazán itt van az ősz. Az ősz nyitánya, az iskola- kezdés, ugyanakkor mindig új és új erőpróbák kezdete. Nem­csak az ifjúságnak, hanem a nevelőknek is, és mindazok­nak, akiknek munkájuk az is­kolához kapcsolódik. Egyre több iskola kellene, egyre több oktató, egyre több tan­eszköz. Nem is a 6—14 évesek okozzák a fő gondot, hanem az ennél idősebbek, akik sose látott mértékben igyekeznek az iskolákba. És termész°te- sen nemcsak tanítani kell a fiatalokat, hanem ellátni őket műhelyekkel, tornatermekkel, napközikkel, diákotthonokkal. S minden tanév meghozza á maga újabb eredményeit ezen a téren is: megyénkben most' is megnyílik több új általános és középiskola, felépült vaay átalakult több épület diákott­honná, napközivé, óvodává. A gondoskodáshoz tartozik az is, hogy a pedagógusok válláról lassacskán levegyük a túlzott terheket. Ez idén a megye községeiben 145 új, fia­tal pedagógus áll munkába^ több mint háromszor annyid mint tavaly. Friss erők, ja­varészt jólképzett, hivatás­szerető fiatalok, akik minden valószínűség szerint megállják majd a helyüket. Akik pedig úgy lépnek fel most a kátéd' rára, hogy nincs meg a zse­bükben az oklevél, azoknál a pálya szeretete s az erős aka­rat segít majd. A tanév első napja éppen olyan megható és ünnepélyes, mint az utolsó. Ma azonban az ünnepi hangulatba más érzés is vegyül: a felelősség­nek és az elhatározottságnak az érzése, az új feladatok mi­nél jobb megoldásának vágya. Az ünnepi ruhák helyett másnap már munkaruhát húz­nak a nevelők és diákok egy­aránt. S majd a hétköznapok döntik el klnél-kinél, hogy jo­gos volt-e a meghatottság, az öröm ezen a mai napon. Eh­hez pedig mindenkinek, az ősz tanítónéniktől az elsős kis­diákig, elegendő erőt és kitar­tást kívánnak azok, akik már kinőttek az iskolapadból, de lélekben sosem fognak egésze» elszakadni tőle. Befejezték a nyári nagytaka rítást a pécsi Nagy Lajos G1 mnázlumban Is. Az asszonyok ablakokat tisztítanak és rend beteszik a tantermeket és az előadótermeket. Ma az iskola megszépülve fogadja a gimna zistákat. — Szokolai felv. — XXI. ÉVFOLYAM, ÁRA: 50 FILLÉR 20*. SZÄM. párt elnökségének, a kor­mánynak a tagjai, a csehszlo­vák politikai, gazdasági és kulturális élet kiemelkedő képviselői. Ott voltak a jelen­leg szabadságukat Csehsziová­Megkezdőitek a szovjet—csehszlovák párt- és államközi tárgyalások Prága: Hétfőn délelőtt a prágai várban megkezdődtek a cseh­szlovák és a szovjet párt- és kormányküldöttségek hivatalos tárevalásal. A szovjet küldött­ciai képviseletek vezetői, vala­mint bel- és külföldi sajtótu­dósítók. Hruscsov és kísérete a prágai vár udvarán. Hruscsov mellett (jobbról) Novotny köztársasági elnök. TELEFOTO—MTI Külföldi Képszolgálat séget N. Sz. Hruscsov, az I SZKP KB első titkára, mi­niszterelnök; a csehszlovák küldöttséget Antonin Novotny, a CSKP KB első titkára, köz- társasági elnök vezeti. A csehszlovák sajtó tovább­ra is nagy terjedelemben, ve­zető helyen foglalkozik a szov­jet párt- és kormányküldött­ség csehszlovákiai látogatásá­nak eseményeivel. Hétfőn reg­gel Prágában csak a Rudé Právo jelenik meg. A központi pártlap első oldalán képet kö­zöl Hruscsov szlovákiai láto­gatásáról és beszámol a kül­döttség visszaérkezéséről a fő­városba. Ugyancsak az első oldalon közli a lap, hogy be­fejeződtek a szlovák nemzeti felkelés 20. évfordulójának ünnepségei. * Hétfőn este a prágai várban a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága, a köztársasági elnök és a cseh­szlovák kormány ünnepi foga­dást adott N. Sz. Hruscsov, az SZKP KB első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke vezette párt- és kormányküldöttség tiszteleté­re. A fogadáson Antonin No­votny köztársasági elnöknek, a CSKP KB első titkárának vezetésével megjelentek a As 3r*ii országok küliigyminisz- ieíe nek ériefcezíete Kairó: Hétfőn délelőtt Kairóban megkezdődött az arab orszá­gok külügyminisztereinek ér­tekezlete. A tanácskozás cél­ja a második arab csúcsta­lálkozó előkészítése. A külügyminiszteri értekez­let zárt ajtók mögött foly­tatja tanácskozását, kiában töltő Péter János ma­gyar, Adám Rapacki lengyel és Ivan Basev bolgár külügy­miniszterek, a prágai diplomá­Októberre készülnek el az OTP-társasházak Tegnap szedték le az állványokat A hideg mecseki szél citál­ja az embereik ruháját fent a magasban, az első és máso­dik emelet között. A hosszú, nehéz deszkáikat még nehezeb­bé teszi a nedves idő, a ma­kacs, cikázó szél. A férfiak azonban megbirkóznak velük, egymás után engedik le azo­kat. Az állvány szemlátomást kissebbedik. — Holnapra már nem lát a házon egy állványrészt sem — magyarázza Fleischmann János, a művezető. — A má­sikról már jónéhány napja leszedtük. Most bent dolgoznak, már a festők és a parkettá- zók vették birtokukba a szo­bákat. Csak egy kicsit lassan megy a munka, ugyanis az építők számát csökkentették az OTP társasházakmál: az iskolákhoz kellettek a szakemberek, hogy a tanév kezdetére mindenütt készek legyenek a tantermek, így látogatásom idejére, hét­főre 15 festőt ígértek, de dél­előtt csak öten érkeztek. A művezető azonban nincs elke­seredve. bízik abban, hogy a megbeszélt időre átadhatják a két házat tulajdonosaiknak. — Augusztus végére kellett volna elkészülniük, de az előbb említett ok miatt csak október végén, november ele­jén történhet meg at átadó* A második világháború kirobbaoásának 25. évfordulója alkalmából Megemlékezések világaiért* MOSZKVA: Moszkvában. a Külföldi Kulturális Kapcsolatok Állami Bizottságában sajtóértekezle­tet tartottak a második világ­háború kirobbanásának 25. év­fordulója alkalmából. A sajtó, értekezlet nagy érdeklődést keltett a szovjet és a külföldi újságírók körében. Borisz Leontyey, a Szovjet Békebizottság tagja a sajtó­értekezleten elhangzott fel­szólalásában kijelentette: A legfontosabb feladatunk, hogy ne engedjük megismétlődni a negyedszázaddal ezelőtt tör­tént eseményeket Leontyev emlékeztetett arra, hogy a kiét világháború 60 millió életet követett és a harmadik világ­háború — ha megengedjük, hogy bekövetkezzék — még borzalmasabb lesz. „Csupán minden békeszerető erő együt­tes cselekvése akadályozhatja meg az események borzalmat fejlődését* — hangsúlyosba Leontyev. Valentyin Oszenyin hadbíró felszólalásában emlékeztetett arra, hogy a szovjet nép hoz­ta a háborúban a legnagyobb emberi és anyagi áldozatot. Nagyezsda Trajan, a Szov­jetunió Hőse az egykori parti­zán! árny hangsúlyozta, hogy a szovjet veteránok yu béke nagy , hadserege életfogytiglan mozgósított katonáinak tart­ják magukat". TABSO. Kieloében és Opeléban nagy gyűléseken emlékeznek meg a második viliágháború kitörésé­nek 25. évfordulójáról. Az apalei vajdaságban felavatták a lambmowi volt hadifogoly- tábor múzeumát. E táborban a háború alatt 200 000 hadifo­goly fordult meg, s közülük százezer életét vesztette. Gdanskban, Lengyelországi — mondja dr. Somfai Csaba, az Országos Takarékpénztár dolgozója. Szép lesz mind a bét épü­let. A Surányi út és Vil­mos utca által határolt 1400 négyszögöles területen öt épü­letre jelentkeztek a megfelelő anyagiakkal rendelkező embe­rek. Az öt épületet 1962-ben kezdték építeni, egyedi ter­vek alapján. Tillai Ernőnek, az ÉM. Baranya megyei Ter­vező Vállalat mérnökének el­képzelései szerint. Az ötből három már elkészült Mind­egyikben 12 lakás és két ga­rázs kapott helyet. Egy-egy házban három háromszoba- hallos, három két és fél szo­bás, egy kétszobás, négy más- félszobás és egy garzon lakás épült. A vételár 23 százalé­kának befizetése után harminc évi részletre kapják meg la­kásukat a tulajdonosok. — Míg az építők kevesen voltak< nem tétlenkedtünk — mondja dir. Somfai Csaba. — Elkészült a közös kocsimosó, rendezték a terepet, parkosí­tottak, játszóteret, homokozót építettek, s felállították a pa? dókat a sétányokon. Elkészült a bitumenes út is, aminek a lakók nagyon örülnek. Az eddig elkészült, illetve átadott házak lakói azonban nem mindennek öriilpek; mert náMk is megteűáUnítd^ a szok­ványos kävütieitezösi hfbáác. — Ilyenek: hézagos és púpos a parketta, az ajtók, ablakok megvetemedték, beázSk a lép­csőház. Ezek kijavítása azon­ban folyamatban van. — Azt azonban újra öröm­mel újságolhatom, hogy a la­kások nagyságával, beosztásá­val általában elégedettek a la­kók, nem beszélve a környe­zetről, a kilátásról — folytatja az OTP munkatársa. A jövendő tulajdonosok kö­zül már szinte mindenki fel­kereste rég megálmodott ott­honát, s állandóan egy kér­déssel zaklatták az építőket: mikor költözhetünk be? — Mint már említettem, október végére átadjuk az épü letet. A festők helyét nem­sokára a villany- és vízveze­tékszerelők foglalják el• hogy feltegyék a báróikat, kapcso­lókat, valamint a mosdókat és felszereljék a vízcsapokat — fejezte be dr. Somfai Csa­ba. A lakókkal együtt mi is bízunk abban, hogy az át­adás határideje már nem to­lódik el, s az ígért időben el­foglalhatják otthonukat. — Erre minden remény megvan, hiszen a még hiány­zó felszerelések már mind megérkeztek — fűzi hozzá bú­csúzóul Fleischmann János művezető. — k — ) CsehsdaváJtía és az NDK szakszervezeti tanácsainak küldöttei a nyugatnémet re- vansásták elleni küzdelem új módszereit vitatták meg. Ignacy Loga-Sowineki, a Lengyel Szakszervezeti Szö­vetség Központi Tanácsának 1 elnöke emlékeztetett arra, < hogy 25 évvel ezelőtt dördül­tek el Gdanskban azok a vég­zetes lövések, amelyek a má- i sodxk világháború kitöréséhez vezettek. A lengyel lapok, a rádió és televízió megemlékezést közöl­nek a 25 év előtti napok ese- 1 menyeiről és tiltakoznak az új ! háborús uszítok tevékenysége 1 ellen. A háborúellenes gyűlé- i aek országszerte folynak. Varsó dolgozói ma este hat órakor az újjáépített varsói óváros főterén tartanak hábo- 1 rúeUaaes nagygyűlést BONN] A Nyugatnémet Szakszer­vezeti Szövetség és a Szociál­demokrata Párt a hét végén többhelyütt gyűléseket rende­zett, amelyeken megemlékez, tek a második világháború ki­töréséneik 25. évfordulójáról. A Hannoverben rendezett gyűlésen Otto Brenner, a fém­ipari szakszervezet elnöke éle­sen állástfoglalt az atomfegy­verkezés ellen és felszólította az államférfiakat, hogy minél előbb hozzanak létre meg­egyezést az atomíegyverkezés megszüntetéséről, A nácizmus üldözöttednek szövetsége az évforduló kap­csán kiadott nyilatkozatában hangoztatja, a németeknek el kellene gondolkodmiok azon, hogy kik voltak országukban a felelősek a két világháború kirobbantásáért és le kellene vonni a tanulságokat. A nyugatnémet sajtó is szá­mos cikkben foglalkozik ez évfordulóval. Bár sok lap fenn tartás nélkül elismeri Hitler felelősségét a második világ­háború kirobbantásáért, nem hiányoznak azonban a náciz­mus felelősségének élleplezé­sére irányuló kísérletek eam. NYTJGAT-BERLIN Nyugat-Berliniben vasárnap a hitleristák által kirobban­tott második világháború meg­kezdése 25. évfordulójának elő estéjén gyűlést tartott az át­települtek szövetsége elneve­zésű revansista szervezet. Mattee, a szervezet nyugat­berlini szekciójának elnöke megnyitva a gyűlést, kirohaná. sokat intézett a nemzetközi enyhülés hívei ellen és köve­telte a lengyel és csehszlovák határok revízióját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom