Dunántúli Napló, 1964. augusztus (21. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-22 / 196. szám

1904. AUGUSZTUS 22. NAPLÓ Az illetékesek i/Áta&zolMk Sasép városunk, Pécs Korszerű újságpavilon lesz a Széchenyi téren Dr. Horváth István levelének a | Széchényi téren lévő ócskavas újságosbódékkal kapcsolatos ré­szére az alábbi választ adom: A cikk írója nyilván a Széche­nyi téri gyógyszertár, illaszerbolt és a bíróság előtt elhelyezett hír­lapé rus-szekrényekre céloz. Az il­latszertár előtt lévő hírlapárus hely ideiglenes megoldás, a tervek szerint még ebben az év­ben korszerű pavilon* kap itt he­lyet. A másik két hírlapárus­szekrény néhány évvel ezelőtt ké­szült, országos tervpályázaton el­ső díjat nyert terv szerint. A közeljövőben nem áll módunkban ezeket kicserélni. A pavilonok nyilvánvalóan mutatósabbak, azon ban a jellegzetesen szűk pécsi utcák és járdák miatt némely he­lyen csak szekrények felállítására van lehetőség. Kántor Sándor ig. forgalmi vezetőhelyettes Táborban A két tábla eddig elég volt A Dunántúli Napló június 17-1 számában ..Táborban” cím alatt megjelent újságcikkel kapcsolat­ban közlöm, hogy Balatoníenyves állomáson a váróteremnek a sze- melypénztár folyosójára nyíló aj­taján és a személypénztár folyo­sóján el yan helyezve „Személy- pénztár” feliratú zománctábla. Mind ez ideig a két tábla elég­Szép városunk, Pécs nek bizonyult az utasok tájékoz­tatására. Balatoníenyves állomás felvé­teli épület« valóban kicsi és kor­szerűtlen, azonban a korszerűsí­téshez hitel nem áll rendelkezé­sünkre. Magyar István, a Pécsi Vasútigazgatóság vezetője ftADIÓ­TFW MÜSO 1964. augusztus 24-től augusztus 30-ig A boltban ne dohányozzanak! A Dunántúli Naplóban hasonló címmel megjelent levélre vála­szolva az alábbiakat közöljük: Vállalatunk 435-ös számú tejbolt- ta nem foglalkozik reggeli italok pöharas kiszolgálásával, mert a közelben működik a Pécsi Ven­déglátó Vállalat tejbisztrója. Néha előfordul, hogy egyes vásárlók a tejet üvegből a helyszínen fo­gyasztják eL A bolt dolgozói ezt csak udvariasságból tűrték eddig. mert nem akarták az illetőket ki­küldeni az utcára. Ebből nem csi­nálnak rendszert. Vizsgálatunk so­rán megállapítottuk, hogy a bolt pénztárosnője valóban dohányzott, ez szabálytalan. Ismét utasítottuk a bolt vezetőjét és dolgozóit, hogy a boltban ne dohányozzanak, s erre a óéira vegyék igénybe a kijelölt dohányzót; ▼öcsét Kálmán Anyakönyvi hírek 9ZOLETTKK3 Csonka József, Nagy Attila. Rostás Csilla, Horváth Tamás, Tomcsanyl Ferenc. Kelemen Ró­bert. Kiélsz Erika, László Szilvia, Budai Lajos, Szentiványi Hdikó, Gáspár Sándor, Kiss Attila, Sza­bó Eva, Amrein Gyöngyi Geren­csér Antal, Joszt László, Kő Fe­renc. Kiss Zoltán, Pál fi Csaba Nagy Teréz, HelLmarm Gábor, Csíki Zoltán. Gyurák Hajnalka, Szántó Ernő, Perecz Irén, Botos Mihály, Kántás Katalin. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Várad! Imre és Skrlbanek Er- esobet. Horváth Sándor és Mez- riczki Zita, Szántó József és Ba­la’s* Irén, Marton Károly és Hor­váth Ibolya. Lujbert József és Nászai ndikó, Sándor István és Kovács Gizella, Svinger László és Biczó Mária, Kalász Gyula és Szondi Afrária, Cserkúti Csaba és Peterfl Emőke, Horváth Miklós és Horváth Sarolta, Kiss Dezső és Both Mária, Sarkad! Tibor és Csongor Ildikó, Raffai Mihály és Balázs Irén, Marton Tibor és Bá­tor! Mária, Varga János és Sza­badkai Edit, Molnár János és Lu­kács Katalin, Kőbl Lajos és Vin- kovlcs Anna. Márcz József és Ko­vács Piroska. Povázsai Gábor és Giinesi Anna. Pap János és Deli- bólc Gizella. Pintér Gyula és Ver- bovszky Mária. Kiss Antal és Rajnai Irén, dr. Györegy Ernő és Szabó Edit, Mayer István és Mol­nár Éva, Sánta Attila és Szőke Judit, Durczy István és Mi ki csér Mária Balogh Miklós és Szalai Edit. Papp László és Molnár Ho­na Maiakovics István és Péter Erzsébet. Rózsavölgyi Károly és Juharosi Erzsébet, Farkas Rezső és Szőke Anna, Pörényi János és Läufer Erzsébet, Fégely Tibor és Sziszter Katalin, Binder István és Majorosi Margit, Kovács Lóránt és Helfw Júlia, József Imre és Szöllősi Eszter, Bödör Imre és Schóbert Katalin. Fehér László és Langer Margit, Csontos István és Csizmadia Ilona, Csapó János és Demcsák Mária, Nyilas Ferenc és Csendes Mária, Budavári Ist­ván és Szabó Klára, Katies László és Bors Mária, Farkas Zoltán és Nagy Katalin, Joó László és Mied Erzsébet, Harván István és Török Márta, őri János és Szüretik Teréz, Tóth Zoltán és Tihanyi Éva. Pálfai Jenő és Var­ga Hona, Molnár József és Gas- parik Erzsébet, Horváth László és Hartstein nona, Ringert Ottó és Martinék Hedvig, Berhidai Lajos és Bettiol Terézia, Horváth János és Ledő Margit, Bogdán Mihály és Peti Irén, Holló István és Papp Éva, Herbst Ferenc és Nagy Má­ria. MEGHALTAK: BéltekJ András, özv. Stefán Frlgyesné sz. Kretz Ágota, Má- nyoki András, Gáspár István. Czirkos János, Varga Istvánná, Meretei Klára, Javos György, Hurka Istvánná sz. Horváth Má­ria, Gila István, Parázs Albinná sz. Góbéi Margit Csanda József, Perczel Heléna. Deák Ferenc. Trinter György, Schmied Péter, Nemes József, Farkas Kamilné sz. Trixler Stefánia, Arany Ist­vánná sz. Zámbó Rozália; Kovács Ferencné sz. Pörögi Mária, Fá­bián Istvánná sz. Szajovicz Mag­dolna, Horváth Lászlóné sz. Tengler Borbála, Hencz István, Mally Endre. Szabó László. Augusztus 34. KOSSUTH RADIO 8.15: Op era részi etek. 9.0ü: Aktuális műsor. 9.20: Könnyű dalla­mok. 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: Kamarazene. 11.15: A Rádió operett­jeiből. 12.10: Mindenki ked­vére! 14.10: Heti zenés ka­lendárium. 15.05: Válaszolunk hallgatóinknak. 15.20: Népi muzsika. 16.10: A Gyermekrádió műsora. 16.50: ötórai tea. 13.10: Villanófényben: az anyagmozgatás. 18.15: Orosziánk öly- kők. Rádiójáték. 18.50: Zongoraverseny. 20.20: Operett részletek. 21.40: A Stúdió 11 Ját­szik. 22.15: A román kul­túra hete. 23.30: Népdalok, népi táncok, csárdások. PETŐFI RADIO 14.28: Könnyűzene. 15.05: Zeneikari muzsi­ka. 15.40: A román kultú­ra hete. 16.00: Könnyű dalok. 16.20: Édes anyanyel­vűnk. 16.25: A Lipcsei Rádió Fúvószenekara ját­szik. 16.50: A Gyermekrádió műsora. 17.05: Csajkovszkij műveiből. 17.30: Lányok, asszo­nyok.^ IC.00: Nemes Katalin hangversenye a stú­dióban. 18.25: Verbunkosok, népdalok. 19.00: Mi történt a nagyvilágban? 19.15: Könnyűzene; 19.28: Gazdaszemmel hazánk mezőgazda­ságáról. 19.28: Beszélgetések Turtwan glerről. 20.28: Talizmán. Elbe­szélés. 21.05: Bach-orgonamű- vek. 21.34: A féltékenység­ről. , SÍ.54: Szondi két ap­ródja. Ballada. 22.00: Tánczene. A KPVDSZ Művelődési Otthon­ban ifjúsági össztáncot tartunk augusztus 23-án délután 16.30 órai kezdettel. Az össztáncot minden vasárnap megtartjuk. József u. 15. A MAGYAR RÁDIÓ PÉCS! STÚDIÓJÁNAK 136* aug. 22-1, szombati műsora a 223,8 m középhullámon: 17.30: Szerb-hó rvát nyelvű műsor: Hirdc. ös ' munkák előtt. . . (Jegyzet). A könyvesbolt kirakatából ... — Ke y\ ismertetés'. Név-'alók és népi táncok. 18.00* Német nyelvű műsor: ,.R gócsőr király”. — Mesejáték a Gnnirn-testvérék nyomán. 18 30: Magyar nyelvű műsor: f r \ l-'krr válaszolunk. 18.40: Zenélő levelezőlap. T. rész. DUNÁNTÚLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Bö'-anva meg.vei Bizottsága és megyei tanács Lapja. Fős... ikes/tő: Vasvári Ferenc. Szí-i'kes/• ;i-,eg Pécs. Hunyadi János út 11. fel efon 15-32 15-33; 11 ara után. S0-11 Belpolitikai rovat 31-63 Kiadja: 4 Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó Braun Károly. k; ' a 'Jécs Hunyadi ül 11. relifen * 15-32 15-33 50-00. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs Munkácsy Mihály u. 10. ez. Fel*- l ős vez^t 7 • Me lles Rezső, Te ijeszti a Magyar Posta előfizethető ; 'vi po-í.unvata ok­nál és kézbesítőknél ttióüzetési Jii i n man-r. i? - M Indexszám- 25 054 19.16: Dél-dunántúli híradó. 19.25: Zenélő levelezőlap. II. rész. 19.58: Műsorismertetés. 20.00: Műsorzárás. színház: Nemzeti Színház: Nincs előadás. MOZI: Rövidítések: szv. = szélesvásznú, Q7Í — e7Ín po Park (terem és kert): özvegy- menyasszonyok (szv., fél 3, fél 5, fél 7, tél 9). Utolsó előadás jó idő esetén a kertben. Kossuth: Minden megtörténhet (szi., szv., fél 3, fél 5, fél 7, féi 9). Kossuth Híradó: Magyar híradó, 64/15. világhíradó, Púk és az egér, Széttört korona. Élő hagyomá­nyok, Budapesti Nemzetközi Vá­sár. (Előadások délelőtt 10-től 2 óráig folytatólagosan). Fekete Gyémánt: A benzinkút hercegnője (szi., 6). Építők: Féle­lem bére (5, 7). Mecsekalja: Ami­kor jön a macska (szi., szv., 7). Pécsszabolcs: Matróz a rakétában (5). Az éjszaka (szv., 7). Csak 18 even felülieknek: Vasas II.: Úri muri (5, 7). Mohács: Nyolc es íél (szv.. 6. 8). 18 éven felülieknek! Mohács kert: Babette háborúba megy (szélesvásznú, 8). Siklós: Majdnem baleset (szélesvásznú, íél 9). Szigetvár: Az arany ember (szi.. szv., 6. 8). Harkány: Gitár és sze­relem (fél 7, 9). Sellye: Az utolsó ítelet (szv., 8). Beremer.d: Sod­rásban (szv., 8). Bóly: Robin Hood új kalandjai (szi., szv., 8). Má- gocs: Négy szerzetes (szi.. szv., 3). Pécsvárad: Fekete Orfeusz (szi., szv., ?). Augusztus 25. KOSSUTH RADIO 8 15: Kársán a kürt­szó! 8.55: A KISZ Köz­ponti Művészegyüt­tese műsorából. 9.20: Schubert mű­veiből. 10.10: Annie Cordy énekel. 10.30: Bartók Béláról szólva. 10.52: Magyar fúvós­zene. 11.12: Szemérmes ateisták. Rádiójáték 12.15: Tánczenei koktél 13.00: Á kígyós kas­tély. Regényrészlet. 13.15: Angot asszony lánya. Operettrészlet 13.45: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgaz­daságáról. 14.10: Zenekari muzsika 15.05: Legkedvesebb verseim. 15.25: Könnyűzene nyugdíjasoknak. 16.10: A kígyók I völgye. | 16.37: Koloratúr- i áriák. 17.05: Zászlólevonás. 17.25: A román kul­túra hete 18.10: Villanófényben: ! az anyagmozgatás. 18.15: A hallgató falu . . . Orgovány 1919—1964. 19 10: Operettmuzsika Oscar Strauss mű­veiből. I 19.25: A Szabó család. 20.25: Könnyűzenei híradó. J 21.15: Zenekari : muzsika. 22.20: Köran yű mu­zsika. ; 22.50: Mai szemmel. . : 23.00: Simone Bocca- negra: Részletek Verdi operájából. ! PETŐFI RADIO I j 14.00: Kelen Hugó I dalaiból. 14.25: Verbunkosok, I magyar nóták. 15.05: Joviczky József, Birkás Lilian és Melig György éne­kel. 15.45: Elő kövületek. Előadás. 16.00; Ritmikus percek 16.40: Az Ifjúsági Rá­dió képzőművészeti műsora 17.05: Katona Lajos és Zolnai Jenő hang­versenye a stúdió­ban. 17.35: Délutáni fris­sítő! 19.00: Mi történt a nagyvilágban? 19.15: Közvetítés Dub­linből. 20.36: Vita Darvas Jó­zsef Részeg eső cí­mű drámájáról. 21.10: Schumann: Üzenet. 21.15: Magyar nóta és népdalest 22.05: Hajnaltól haj­nalig . . . Augusztus 26. KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Operettrészletek. 9.00: Az nevet, aki nevet. Kollektív re­gény tíz folytatás­ban. 9.30: Opprarészletek 10.10: A Gyermekrá­dió műsora. 10.30: Népi muzsika. 11.00; Napirenden .;. 11.05: Bartók-kórusok. 11 25: A Szabó család. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.15: Zenekart muzsika. 14.10: A Magvar Rá­dió és Televízió Gyermekkórusa éne kel. 14.30: Lányok* asszonyok . ; 15.00: Kamarazene. 15.40: Szép magyar novella. 16.10: A fának is meg kell adni. Rádió­játék. 17.24: Villanófényben: az anyagmozgatás. 17 36: Közvetítés a Bp. Honvéd—Ferencváros labdarúgó-mérkőzés n. félidejéről. 18.30: Bécsi ünnepi hetek. 19.48: Népi muzsika. 20.20: Éjjeli Exp­ressz. 21.28: Gondolat. A Rá­dió Irodalmi heti­lapja. 2210: Időszerű nem­zetközi kérdések. 22.25: Petrovics Emil: C’est la guerre. Egy- felvonásos opera. 23.37: Magyar nóták, csárdások. PETŐFI RADIÖ 14.66: Bronislav Hu­bermann hegedül. 14.25: Operettrészletek 15.05: Könnyűzenei híradó 15.55: Operarészletek. ' 16.30: Közvetítés a Bp. i. Honvéd—Ferencváros labdarúgó-mérkőzés ; I. félidejéről. I 17.25: Virágénekek. I 17.40: Orvosi taná­csok. 17 45: Hlrdetőoszlop.. 18.15: Fádió-szabad- egyetem 19.00: Mi történt a nagyvilágban? 19.15: A román kul­túra hete. 19 50: Nemcsak 3 na­pig­20.25: Ahol a vizek találkoznak. 21.05: Közvetítés a ! Rádió-stúdióból. 22.00: Tánczene. 17.65: Számjeltávirat j valamennyi magyar? királyi követségnek. { 17.20: Operettrészletek 18.10: Villanófényben: az anyagmozgatás. ( 18.40: lijú Figyelő. } 19.00: Tánczene 20.24: Puccini: Tosca. $ Háromfelvonásos opera. 22.50: Ady nyomában, Párizsban. 23.15: Könnyűzene éjfélig. PETŐFI RADIO 14.66: Agay Karola énekel. 14 25: Magyar nóták. 15.05: Kamarazene. 15.40: A Gyermek­rádió műsora. 15.57: A könnyűzene barátainak. 17.05: Mozart zongora versenyei. 18.09: Francia forra­dalmi dalok. 18.15: Szegény ba­kácska. Elbeszélés 18.40: Muzsikáló ké­peslapok. 19.00: Mi történt a nagyvilágban? 19.15: Oratórium- hangverseny. 20.25: Békekongresz- szus Budapesten, anno 1896. 20.40: Élőszóval — muzsikával. Állandó müsorszamok KOSSUTH-RADIO: 4.xö. Rákóczi induló - 4.30 Hír*,*. j.o járásjelentés — 4 35—-? 54 'dámán **’ssk/i ieuős ni us- • - íözben. 5.00. Hírek időin’ t-ivenie* - s.Oó ^alui ááio »00 Hírek időjarásv-ieme* ».35. Hirdetóoszloi - 159 "dójárásjelentés — • 05 P* izinhdza* 4* mozik müs< r< 1 elentép - 4.59 fontot •'1 •n énnek. időié*'i*i°tent6s* Déli haranoszc - 'tőno Vidék* színházak m Ostor a 'S IÓ Hírek — t't *># yiü , i*m 'tTere* _ ■> w 0'tnrt,? •**•>*■• tes - 18.OO Htrőjo• 1ntéb - <9^4 »iizakii .ve 'ekek — 80.00 Est- krónika •dő)á*ásip,onto'. — 22 ?4 fit Hírek ldAidrds1ei.ent.e-. — <30 «. 'it.dna tzoioálat PETOFl-RADtO ■ 3.00—4,ö 0 Huggeli ittrie — KOz(,en 9.1O roma — 6.30. Hírek időjárás >elent*s - \ 00 Hírek '-lointás lelentés — 8.05 Műsorzárás - IS .50 ideQen nyelv,ti -'iz'elzö- szolqálat — 14.10 időjárás »a vízállásjelentés — 1S.00. '? 00 19.00:. U.OO:. 23.00 Hírek idő iát ásjelentés- *» 2(j sport­otóbf’V*-=*'> r/to* •dőjelzás- 1.00 Hí’ * 'Cö vyvek i 30 4 >u ja A «£•*- s 00 VIÚS>*ris mertetés iőiávás­heí'Gs - W Of­Hírek- .« 5^ v-'jrtUst tőietzéi 2 0* Hírek főiá’ i*•-«~ r> re* 2 r­4 0(. •V »* «< Augusztus St. KOSSUTH RÁDIÓ 8.15: Tánczene 9.00: Riportműsor. 9.15: Romantikus hangverseny. 16.10: Az óvodások műsora. 10.30: Népi muzsika. 11.00: Szomszédok és más ismerősök. 11.45: Suppé: Költő és paraszt — nyi­tány 12.15: Operarészletek. 13.00: Ami a jövő hét zenei műsoraiból ki­marad. 14.10: Villanófényben: az anyagmozgatás. 14.15: Könnyűzene. 14.40: Az Ifjúsági Rádió műsora. 15.00: Régi francia muzsika. 15 40: A férfi. Palotai Boris novellásköte- tét Ismerteti Sós Endre. 16.10: Népi muzsika. 16.35: Ifjúsági Maga­zin. 17.00: 18.10; 19.00: 20.23: 21 36: bői. 22.25: 23.25: 14 50: Népszerű szim­fonikus hangverseny 15.50: Hét nap a kül­* politikában. 16.10: Hét vége . . . 18.10: Villanófényben: az anyagmozgatás. 18.15: Oroszlánköly- kök. Folytatásos rá­diójáték. 18.45: A román kul­túra hete 19.08: Most majd el­válik. Vígjáték 3 fel­vonásban. 21.52: Csárdások. 22.30: Táncoljunk. PETŐFI RADIO 14.25: Tudósítás as ENSZ-ből. 14.35: Tánczene. 15.05: Az Ifjúsági Rá­dió műsora 16.15: Orvosi tanácsok 17.05: A pásztoróra. Operarészletek. 17.25: A román kul­túra hete. 17.40: Muzsikaszó. 20.05; Németh Marika énekel. 20.25: Vonósnégyes. 21 05: Világjáró bri­gád. 21.20: Századunk zenéje. Ötórai tea. ÜJ Zenei ÜJság. Zenés posta. Szeretlek Pest! Üj lemezeink­Kamarazene. Operettrészletek Augusztus 27. KOSSUTH RADIO 815: Reggeli hang­verseny. 9.00: A Jereváni Pe dagógiai Főiskola női kara énekel. 9.20: Időszerű nem­zetközi kérdések. 9.30: Édes anya­nyelvűnk. 9.35: A román kul­túra hete. 10.10: A Gyermek­rádió műsora) 10.50: Liszt-dalok. 11.10: Mezei csokor. 11.32: Rádió-szabad- \ egyetem. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Gazdasági bé­dekker: A KGM — TPI 14.10: Zenekart muzsika. 14.15: Fúvószene. 15.05: Legendák az unokámról. 15.25: Színes népi muzsika, 16.10: Vihar a Mato Grosso felett. 16 38: Beethoven: vm, szimfónia. PETŐFI RADIO 14.00: Részletek a Hip- mann Caslavi-szvit- ből. 14.25: Zongoraművek. 15.05: Könnyűzene. 16.10: Válaszolunk hallgatóinknak. 16.22: Korszakok hangja. 17.05: A világifjúsági találkozók műsorá­ból 17.30: Az Ifjúsági Rádió műsora. 17 50: Hanglemezgyüj- tők húszperce. 18.10: Egy íródeák vallomása. 18.25: Szép Galathea. Operettrészletek. 19.00; Mi történt a nagyvilágban? 19.15: George Geor- gescu vezényel. 20 30:. Fotoamatőrök ötperce. 20.35: A dzsessz ked­velőinek: A Quali- ton együttes játszik. 21.05: Magyar nóták. 21.40: Láttuk, hal­lottuk . . . 2 00: Ami a jövő hét zenei műsoraiból ki­marad. Augusztus 20. KOSSUTH RADIO 8.10: Egy kis bemele­gítő. 9.00: Népdalcsokor. 9.23: Édes anya­nyelvűnk. 9.28: Vasárnap dö- előtt. • i 11.04: A Rádió lemez­albuma. 13.05: A nem-szólok beszélnek. 13.15: Népi muzsika. 13.40: Rádiólexikon. 14.10: Ritmus és melódia. 15.00: Családi kör­ben ; . 16.53: Nemzetközi kaleidoszkóp. 17.13: Zenés műsor. 17.30: n. félidő! Köz­vetítés bajnoki lab­darúgó-mérkőzések­ről. 18.30: Zenekart muzsika. 19.10: A műsort össze­állították a hallgatók. 20.58: Fiatalok görbe tükre 21.38: Kuruc dalok Farkas Ferenc fel­dolgozásában. 22.J0: A vasárnap sportja. % 22.25: Dietrich Fischer- Dieskau, Maria Sta­der és Wolfgang Windgassen énekel. 23.10; Gyöngyszemek. 23.20: Tánczene. PETŐFI RADIO 7.30; Az evangélikus egyház félórája. 8.00: Operakalauz 9.00: Gazda szemmel a nagyvilág mezőgaz­daságáról. 9.15: Miska bácsi lemezesládája. 9.50: Fúvószene táncritmusban. 10.40: Shakespeare, a költő. 10.07: Enescu-művek. 11.00: Hatvani diákjai Daljáték. 13.24: Mit hallunk a jövő héten? 13.55: A Magyar Rá­dió és Televízió Ének kara Kodály-kóruso- kat énekel. 14.25: A beszélő sza­már. Mesejáték. 15.11: Művészlemezek. 16 00: Nótacsokor 16.30: T. félidő! Köz­vetítés bajnoki lab- darúgó-mérKőzések- ről. % 17.20: Oratőriumkul- tűránk úttörői. 18.20: Tánczene. 19.00: A román kul­túra hete. 19.55: Namuri fesz­tivál. 21.45: Nap-felsrtn szerkezete 22.00: Könnyűzene. MMMSß Augusztus 29, kedd 10.03: Hírek. 18.10: Tapasztalatok, tanulságok. 18.20: Széljegyzetek muzsikáról. 18.35: Négymillió mér­föld hetenként. An­gol kisfilm. 18 50: Ki mit tudott. Filrnösszeállítás. 19.20: Esti mese 19.30: TV Híradó. 19.45: Napi jegyzetünk 19.50: Barangolás a képzőművészetben. 20.20: A szélhámos halála. Magyarul be­szélő francia film. 21.45: Miért mindig a férfi várjon? NPK- revüfilm 22.10: TV Híradó, 2. kiadás. Augusztus 26, szerda 9.30: TV Híradó. 9.40: Szegények, de szépek Magyarul beszélő olasz film. 11.20: Miért mindig a férfi várjon. NDK- revüfilm. 16.26: Bajnoki labda­rúgó-mérkőzés. — A közvetítés szüneté­ben: A Magyar Hir­dető műsora. 18.20: Paletta. Kisdo­bosok és úttörők műsora. 18.50: Lányok, asszonyok . . . 19.20: Esti mese. 19.30; TV Híradó 19.45: Napi Jegyzetünk 19.50: Egy óra Ascher Oszkárnál. 20.40: Színészek a po­rondon. Különleges cirkuszrevü. 22.45: TV Híradó, 2. kiadás. Aug. 27, csütörtök I 17.58: Hírek 18.05: Kézilabda Duna : Kupa. Magyarország —Bulgária kézilabda j mérkőzés. 19.20: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 19.45: A jövő hét műsora. 20.00; Párbeszéd Ma­gyar film 22.30: TV Híradó, 2. kiadás. Augusztus 28, péntek 9.30: TV Híradó. 9.40: Párbeszéd. Ma­gyar film. 12.10: A jövő hét műsora. 18.08: Hírek. 1815: Mai vendégünk; 18.30: A 76 éves Csepel. 19.00: Kézilabda Duna Kupa: l. Jugoszlá­via—Románia, 2. Mm gyarország—Csehszlo vákia. 21.40: Hírek. Augusztus 29, szombat 17.16: Hírek. 17.25: Szombat esti ultiparti. 17.45: Tudomány a a filmszalagon. 18.45: Napló. 1944. A szlovák felkelés év­fordulója. 18.50: Mai vendégünk: Keserű Ján.ow föld­művelésügyi minisz­terhelyettes. 19.06: Ismeretlen Bu­dapest Római-part. A Magyar TV kis- filmje. 19 20: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 19.45: Hétről hétre . ., 19.55: DosztojevszpH: A Játékos. Tv-iá<ék. 21.15: Vendég kön v Részletek a Los r»a- raguayos-együltes mű sorából 22.00: Költészet. Rurs: Vidám koldusok. 22.30: TV Híradó, 2. kiadás. Auf. 36, vasárnap, 9,55: Ünnepi koncot az óvodában. Az Tntervízió műsora Moszkvából. 10 30: Hétmérföldes kamera. 16.50: A Galapagos szigeteken. TV. if­júsági Ismeretter­jesztő film. 11.20: Cipőcskék a* asztalon. Jugoszláv kisfilm. 14.55: Ifjúsági lovas EB közvetítése » Mezőgazdasági Ki­állításról. 16.25: Bajnoki labda­rúgó-mérkőzés köz­vetítése 15.20: A Magyar Hir­dető műsora. 18.30* Hurrikán Ame­rikai dokumentum- film. 19.20: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 19.50: Dél keresztje alatt. Búcsú. Boldi­zsár TVán útijegy­zete. 20.05: Marina. Magya­rul beszélő nyugat­német film. 21.30: Az Ope új balettmeslerc, • ‘ga Lepisinszkája. 21.45: TV Híradó, 2 kiadás. 22.05: Telesport. Orvosi ügyelet Pécs mj. város biztosított dol­gozói részére ügyeletes orvosi szolgálatot tartanak 1964. augusz­tus 22-én (szombatón) du. 14 órá­tól 24-én (hétfőn) reggel 7 óráig a következő helyeken; I. kerület részére. Az új-mesze- si körzeti orvosi rendelőben. Tel.: 51-81. Járó betegek részére ren­delés de. 9—10 és du. 15—16 óráig. (Szombat du. is). II. kerület részére. A Városi Rendelőintézetben (ügyeletes or­vosi szoba). Tel.; 30-00. Járó ?te- gek részére rendelés de. 10 : ’ és du. 16—17 óráig. (Szómba' d<* 's). ül. kerület részére. A notőfi u. körzeti orvosi rendelőben. Tel.: 25-88. Járó betegek részére ren­delés de. 8—9 és du. 14—15 óráig (Szombat du. is). Ha a megadott telefonsz^ ink nem Jelentkeznek, a hívási a 08-nak (Posta) kell bejelenteni. szó um Augusztus W. KOSSUTH RADIO 8 15: Lányok, asszonyok . . . 8.35: Dallal, tánccal a világ körül. 9.10: Előfordul, hogy ... 10.10: Könnyű dallamok. 10.55: A szlovák fel­kelés évfordulója 11.25: Operarészletek. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Részletek a Mé­zeskalács eímü dal­játékból. 13.25: Antal István zongorázik 14.10: Népdalok. 14.35: Fenyő István könyvszemléje. önt is várjuk a szülők találkozóján augusztus 22—29-ii, EZ ILLIK az iskolába gyermekruházati kiállításon az „Ifjúsági Divatházában 9—19 óráig, szombaton 8—17 óráig, A bemutatott modellek helyben és a többi szaküzletünkbe nagy választékban kaphatók. PÉCSI ruházati boi.t vállalat 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom