Dunántúli Napló, 1964. január (21. évfolyam, 1-25. szám)

1964-01-15 / 11. szám

6 RSAPLŐ 13#4- JANIT AK 15. Nyitott szemmel A kézilabdázók Dunántúli Kupa-mérkőzéseinek első for­dulójában a PEAC női csapa­tában ott volt a pályán dr. Tóth Klári, az egyetemisták kitűnő atlétanője, kétszeres vidéki bajnok. Dr. Tóth Klári nem kézilabdázó, de szereti és kedveli ezt a sportot is. A Dunántúli Napló Kupa-mérkő­zések megindulása előtt a PEAC női csapata összeállítási gondokkal küzdött. Az első csapat játékosai majdnem mind az NB n-be jutásért le­játszott sikertelenül végződött osztályozómérkőzések után be­jelentették, nem kívánnak to­vább sportolni. A szakosztály nehéz helyzetbe került, hisz az utánpótlással nem törődött az edző, csak a „nagy csa­pattal”. A fiatal játékosok ezért kedvüket vesztették és sorra elmaradoztak a szakosz­tálytól. És most „nagyok” nél­kül alig maradt egy csapatra való Játékosa a PEAC-nak. Csak az egyetemisták és egy­két lelkes játékos tartott ki a szakosztállyal. A vizsgaidő- szak még megnehezítette a helyzetet: az egyetemistákat most a vizsgák és az arra va­ló felkészülés foglalkoztatja. A vezetők ezért a II. osztály­ba kérték a megyebajnokságot nyert együttes besorolását. A kitűnő atlétanő kisegítette a kézilabda-szakosztályt, vállalta a játékot, nem izgatta, hogy ő, aki az atlétikai pályán a legjobb, csak „másodhegedűs” a kézilabddsok között. Egye­sületéről, a PEAC-ró! volt szó, csak ezt nézte. Klubszeretet- ből jelesre vizsgázott a fiatal orvosnő. Véleményeit, nyilatkozatok Kedvező a Dózsa tavaszi sorsolása Aprilis 5-én lesz a Dózsa —Komló találkozó a Bányász és a PVSK Hazai pályán kezd Nyilvánosságra hozták a labda­rúgó NB I. és NB II. tavaszi sor­solását. Az új rendszerű tavaszi őszi bajnokság rajtját igen nagy érdeklődéssel várják. Labda­rúgó-csapataink mar javában ké­szülődnek az NB i. március 15-én és az NB 'IT. március 8-án kez­dődő tavaszi idényére. Az NB I-ben sűrített fordulók lesznek. Március 22-énr vasárnap, március 25-én, szerdán és rá négy nap múlva, március 29-én, vasárnap is mérkőzéseket játszanak csapa­taink. Április 5-én. április 8-án és 12-én ismét „sűrített” lesz NB I-es csapataink programja. A Pécsi Dózsa sorsolása kedve­zőnek látszik. A komlóiakra már nehezebb idény vár tavasszal. A megye két NB I-es csapata a ta­vaszi idényben Pécsett találkozik egymással, a Pécsi Dózsa—Kom­lói Bányász mérkőzés időpontja április 5. INNEN - ONNAN Of intéző dolgozni « Komlót Bányász labdarúgó-csapatánál. Kun Tibori a komlóiak volt ki­tűnő kapusa vállalta az intézőt tisztséget. A Komlói Bányász má­sodik garnitúrája január 14-én, kedden délután kezdte mag as edzéseit. A csapattal edz Kun TV bor is, akire a tavasszal* mint játékosra is számítanak a kom­lóiak. Újság még Komlón, hogy Iván betegsége nem javult any- nyira, hogy munkához láthasson. Sós nem tud még edzeni szolgá­lati elfoglaltsága miatt. ' A Péaá Űrén SC labdarúgói is megkezdik felkészülésüket az 1964. évi labdarúgó-bajnokságra. A csapat vezetői csütörtökön dél­után két órakor az Uránércbánya Vállalat központjában szakosz­tályértekezletet tartanak. Itt mu­tatkozik be a játékosoknak a pat új edzője. Kállai Lipót. A ±\*- nőtt játékosok mellett a vezetők az ifjúsági játékosokat la vár­ják. •jé^ A Pécsi Urán SC sakkozói leg­utóbbi győzelmükkel feljebb nyo­multak a bajnoki táblázaton. A cakk NB U. állása: Nyugati Vas­utas SOS, Szállítók 56, Ganz- MÁVAG 54 (1), Tatabánya 52,5 (Íj, Kecskemét és Pécs 49,5—19.5, Bp. Pedagógus 48,5 (1), Elzett és Postás 46—16 (1—1), Veszprém 43,5, Győri MÁV DAC 41 (2), Cse­pel 40,5 (2), Kaposvár 39,5 (2j, Za­laegerszeg 2$ pont. Gyorskorcsolyázó- és műkor­csolyázó-versenyt rendeznek a pécsi úttörők részére. A Köztár­saság téri általános iskola jégpá­lyáján pénteken este 6 órakor kezdődik az érdekesnek ígérkező verseny. A fiúk és a lányok 300 méteres távon versenyeznek egy­mással, majd utána a műkorcso­lyázók is bemutatják felkészült­ségüket: Ki tud legszebben kor­csolyázni egy perc alatt? Jelent­kezéseket a verseny előtt helyszí­nen is elfogadnak. A* osztrák rendezőbizottság va­lamennyi tagját beoltották influen za ellen. Az oltás a szakemberek szerint négy hétre teljes védettsé­get biztosít. Első „eredménye” mindenesetre az volt, hogy a be­oltottak többsége az első éjszakát álmatlanul töltött«, » rosszullétről panaszkodott. Az NB n. tavaszi idénye is igen érdekesnek Ígérkezik. A pécsi csapatok közül a Bányász, és a PVSK hazai pályán kezd. A Bá­nyász az EVTK-val. a PVSK a K. Lombikkal veszi fel a harcot. Az első Baranya megyei rangadót az NB II-ben április 5-én a Bányász és a PVSK vívja egymással, majd utána május 31-én a BTC—PVSK június 7-én pedig a Bányász— BTC összecsapásokat játsszák. Megkérdeztük a csapatok veze­tőit, hogyan vélekednek a sorso­lásról. SZEKERES .AMBRUS, a Pécsi Dózsa intézője: — Jó a sorsolásunk. Az idény­kezdés ugyan nehéznek Ígérkezik, de a Honvéd és a Vasas ellen remélhetőleg ki tudjuk alakítani azt a csapatot, mely sikeresen ve­szi az elkövetkezendő mérkőzések akadályait. A hazai pályán pon­tokat, idegenben pedig egy-egy pontot szeretnénk szerezni. Hogy hány ponttal kezdjük majd az őszi idényt? Nos, én úgy gondo­lom, ha 12 pontot tudunk sze­rezni a tavaszi idényben, a szur­kolók is elégedettek lesznek csa­patunkkal. Az NB I. mezőnye na­gyon kiegyenlítettnek látszik. A bajnokságra véleményem szerint legnagyobb eséllyel a Bp. Honvéd pályázik, amennyiben sikerül Sípost leigazolnia. Az NB I. sű­rített mérkőzései ránk, vezetőkre is komoly feladatot rónak, úgy kell megszerveznünk az utazáso­kat, hogy játékosaink pihenten állhassanak ki ezekre a mérkő­zésekre. MIHÁLY PÉTER, a Komlói Bányász gazd. vezetője: — Elég nehéznek Ígérkezik csa­patunk tavaszi idénye. Különösen az eleje, mert a Ferencvárossal kezdeni Budapesten, nem valami kellemes feladatot jelent. Utána már igaz, hogy itthon játszik a csapat a Csepellel, de éppen a félfordulós bajnokság bizonyítot­ta azt, hogy a Csepel igen jó já­tékerőt képvisel és minden csa­patnak legkomolyabb ellenfele. A harmadik fordulóban az MTK- val kerül össze a csapat, úgy, hogy ez nehezíti az első három mérkőzéssel a csapat helyzetét. Utána igaz. hogy két könnyebb mérkőzés ígérkezik, de közötte van a najiy megyei rangadó a Pécsi Dózsával, méghozzá Pé­csett. Ettől függetlenül számítunk arra, hogy a csapat jól felkészül és úgy hozza magát formába, hogy vidéken is megfelelő ellen­állást tud kifejteni. Bízunk benne, hogy a tavasz folyamán a 12 pon­tot megszerzi a csapat. MOLNÁR LÁSZLÓ, a Pécsi Bányász edzője: — Sorsolásunk nem olyan ked­vező, mint a PVSK-é, de azért mi sem panaszkodunk. A ne­hezebb mérkőzések az idény kö­zepére esnek, amikorra remélem már formában lesznek játéko­saink. Igaz, a Hl. kerület, a Bu­dai Spartacus ellen idegenben kell pályára lépnünk. de végered­ményben kilencszer játszunk ott­hon és nyolcszor idegenben. A Dunántúli Napló Kupa-mérkőzé­seket igyekezzük kihasználni, az NB II. rajtjára, március 8-ra üj. EVTK elleni mérkőzésig szeret­nék ütőképes csapatot kialakítani DARA JÁNOS, a Pécsi BTC edzője: — A három pécsi csapat közül a mi sorsolásunk a legkedvezőt­lenebb, mindjárt erős ellenfelek­kel kezdünk — gondolok itt a mosonmagyaróvári találkozóra, de a második mérkőzésünkön is igen komoly ellenfelet kapunk az egy­fordulós bajnokság győztesében, a III. kerület csapatában. Meg­nehezíti dolgunkat, hogy első hat mérkőzésünk közöl négyet ide­genben játszunk. A hajránk is izgalmasnak Ígérkezik, hisz ek­kor előbb a PVSK-val, majd utá­na a Bányásszal kerülünk össze, de júniusban játszunk az ugyan­csak jóképességű gárdával ren­delkező Kaposvári Honvéddal is. Legnagyobb ellenfeleinknek a két pécsi csapat, a PVSK és a Bá­nyász mellett változatlanul a III. kerületet tartom. VERBÖCZI JÓZSEF*, a PVSK elnöke: — Nem panaszkodhatunk a sor­solásunk miatt. Kilencszer ját­szunk hazai pályán és nyolcszor „vidéken”, de ebből a nyolc ta­lálkozóból kettőt, a BTC és a Bányász ellen, Pécsett. Egyetlen megjegyzésem van csak sorsolá­sunkkal kapcsolatban: háromszor ugyanakkor játsszunk Pécsett, amikor a Dózsának is „a hazai pályán” lesz a mérkőzése. Nem titkoljuk, szeretnénk az első négy csapat között végezni, a fiúk na­gyon készülődnek, dr. Czibulka Mihály edzőnk most az alapozási időszakban naponként kétszer, délelőtt és délután foglalkozik a játékosokkal. Testnevelési óra a Janus Pannonius Gimnáziumban. Aszíaliíeni^z-hajiiokság Sásdon .Sikerrel rendezték meg Sásdon a járás asztalitenisz-bajnokságait. 65 versenyző, 44 férfi és 21 nő 139 mérkőzésen döntötte el a já­rási bajnoki címek sorsát. A ha­gyományos versenyen most is színvonalas mérkőzéseket láthat­tak az érdeklődők. Különösen a sásdiak tettek ki magukért, 14 férfi és 13 női versenyzőt indí­tottak és 9 első helyből hetet ők szereztek meg. Jól ment a játék a mágocsi, magyarhertelendi, ma­gyarszéki, baranyajenői, csikós- tőttösl, bodolyabéri versenyzők­nek is. Részletes eredmények: Női egyéni (15 induló): 1. Szálai (Sásd), 2. Keresztes (Magyarher- telentí), 3. Makai (Baranyajenő). Férfi egyéni (24 induló): 1. László (Sásd), 2. Takács (Magyar- hertelend), 3. Walter (Sásd). Női páros (12 pár): i. Szalai—Nyúl (Sásd), 2. Makai K.—Makai \T. Baranyajenő), 3. Flander—Gu .- esi (Sásd). Férfi páros (13 pár): .. László—Walter -Sásd), 2. Ago— vári—Horváth .Sásd), 3. Dezanics —Kovács (Baranyajenő). Felni­tek: Női egyéni (14 induló): Szalai (Sásd), 2. Szabó V. (Ma­gyarszék), 3. Szabó A. (Magyar­szék). Férfi egyéni (31 induló): l. Takács (Magyarhertelend), 2.. Ha­lász (Sásd), 3. Walter (Sásd). Női páros (5 pár): 1 Szalai—Nyúl (Sasd). 2. Szabó O.—Szabó V. (Ma­gyarszék), 3. Makai K.—Makai VL (Baranyajenő). Férfi páros »16 pár): 1. Mészáros—Fodor (Magyar­szék), 2. László—Walter, 3. Halász —Horváth (Sásd). Vegyespáros ril pár): 1. László—Szalai (Sásd), 2. Mészáros B.—Szabó V. (Magyar­szék), 3. Takács—Keresztes (Ma­gyarhertelend). Asztalos, lakatos, vízvezetékszerelő, villanyszerelő szakmunkásokat karbantarts munkára fel­veszünk. Nyugdíjasokat te. Rózsa Ferenc u. *. ea. — Műszaki Házrész jövedelmező füstölővel, 2 szoba- konyha. előszoba — mosókonyhával — be­költözhetően eladó. 2 családnak is megfe­lel. Alsó-Balokány u. 69. sz. Megtekinthető naponta 14 órátóL Két idős embernek la­kást adok. Két évet fizetni. József utca 42. szám. _____________ N yugdíjas férfit pár órai elfoglaltságra ke­resek. Sallai utca 39., asztalosműhely._____ M odem konyhaberen­dezés, hármasszek­rény, hálóbútor, re- kamié, fotelok, pár- násszékek, sezlon, csil lárok. bútorfélék el­adók. Molnár, Felső- Vámház u. 2._____ B útorok, hálószoba­bútor, sodronyok, asz­talok, székek, kony­habútor. csőgamitúra, rekamié, fotelok, pdr- násc7.ékek olcsón el­adok. Megyeri út 6., üzletben. ______ E ladó egy új, kétaj­tós szekrény és egy l kétajtós tálaló. — Ér- | deklődni: Pécs, Szent István tér 7., EL em. 2. ajtó._______________ Eladó modem, belvá­rosi családi ház. la­káscserével beköltöz­hető. Személyi:-^ sít becs er élek. Érdek’ t ni: Tiborc u. 43. Orvosi smklrodalmat németből fordítóik. — Telefon: 50-07. A dór Károdyné._____________ H ázhelyek nagy vá­lasztékban Sásd, Ma­gyarszék, Kaposszek- cső és Mágocs közsé­gekben, valamint a sásdi Járás egyéb köz­ségeiben. Kedvezmé­nyes fizetési feltéte­lek- Bővebb felvilá­gosítást ax OTP Gás- dl fiókja ad.________ D rohoka biztos hatá­sú tyúkszemirtó 3,60 forintért Vidákovics drogériában Doktor S. utca 56. Lakásába légfűtő be­rendezést készít, javít Friedrich, Rákóczi ut 37. sz. TeL: 23-87.__ M odern, szép kivitelű kis kombinál ;bú tor olcsón kapható Vén kárpitosnál, Fehér­hegy._________________ M eszeslek, figyelem! Mindennemű, szakmá­ba vágó munkát, rö­vid szállítási haxáridő- re vállal Vén kát ui- tos Fehérhegy.______ R uhakölcsönző. Meny asszonyi ruhák 150- től, koszorúslány- és táncruhák 80 Ft-tól. Ágoston tér 1. Hajhullás és korpáso­dás elleni védekezés Schneider fodrásznál, városház u. 2. Pécsi Kertészeti ét Parképítő V. parképítő üzeme vontatóvezetőt, kerti traktor­vezetőt, kövező munkásokat és kőműveseket VESZ FEL Jelentkezés sik­lósi út 104. szám alatt seggel 7 óra­kor. PÉCSI ÉPÍTŐ ES TATAROZÓ VÁLLALAT Pécs, Tímár u. 23 gépkocsi- rakodókat, férfi segédmunkásokat és kőműves szak­munkásokat pelv es z Ágybetétek, szép cső­garnitúra, hálóbúto­rok, szép konyhák, rekamié, vitrin, tv- szekrény. szekrények olcsón vásárolhatók Soóky bútorüzletében Zsolnay utca 1. Modem hálószobabú­torok, hármasszekié- nyék, ágyak, szekré­nyek, asztalok, szé­kek, íróasztalok, fote­lok, párnázott szé­kek, matracok, sodro­nyok, toalett-tükrök, éjjeliszekrények, ágy­betétek, konyhaszek­rények, modem kony habútorok, márványok és rádió olcsón el­adók Doktor Sándor u. 57., bútorüzlet. A Baranya megyei Ta ná cs Kórháziga zgat ó- sága Pécs. Szigeti út 30. pályázatot hirdet gazdasági gyakornoki állásra. A pályázat elnyerésének feltéte­lei: érettségi bizo­nyítvány, kétéves szer zódeskötés. Korhatár: 25 évig. Jelentkezés 1964. január 17-ig sze­mélyesen a gazdasági hivatalban. Kétszoba-konyhás csa­ládi ház örökáron et- adó. Pécsvárad, Bem utca 39., Nagy Fe­rencnél. ______________ A lkalmazunk egy bá­nyatechnikust s egy mélyfúrómestert azon­nali belépésre. Jelent­kezés ÉM Kőfaragó Vállalat siklósi bá­nyaüzemében. Bútort — modemet, szépét — nagy vá­lasztékban, olcsón vá­sárolhat Báránynál — Hal tér L _______ A DEDASZ Pécsi Üz­letigazgatósága azon­nali belépéssel éjjeli­őrt keres. Jelentkezés Pécs, Légszeszgyár u. 13., munkaügyi osz­tály.___________ C irokseprűt megren­delésre, utánvéttel is szállítunk darabon­ként 13 Ft-os áron, — 5—6 varrásost — ki­váló minőségben. Kos­suth MTSZ, Hajdu- szovát. ______________ B alatonbogláron négy­szobás villa kiadó. — Egy időben 20 felnőtt üdültethető. Molnár János, Fonyódi út 39. Terehegy-külteléken 320 négyszögölön szo- ba-konyhás, verandás családi ház eladó. Ér­deklődni Acs Ferenc­nél.__________________ N agyméretű kettőszo­bás. összkomfortos társbérletem elcserél­ném kettőszobás vagy másfél« zobás főbérle­tiért. Városház u. 2., H. emelet. ___________ 2-es számú zománeos „Csibi” kályha el­adó. Pécs. Csend utca 4.. udvarban. FIGYELEM! Tégla (V. osztályú minőségben, kiutalás nélkül ol­csón kapható na­gyobb mennyiség­ben a dunaszek- csői, mohácsi, sás­di és siklósi tég­lagyárakban. Vizsgázott KAZÁNFŰTŐT és SEGÉD­MUNKÁSOKAT, EGT FÉRFI KALAPOST alkalmazunk szennaira Patyolat Vállalat — Pécs, Tüzér m. 11. Egy idősebb ember gondozását lakásért vállalnám, vagy ház­tartási munkát család­tagként. „ özvegy asz- szony” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Gyermektelen házas­pár bútorozott szobát keres fűtéssel, fürdő­szoba-használattal bel­városban. „Fiatalok” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Sodronyheverő, asztali tűzhely, zsírosbödön, varrógép, szekrény ol­csón eladó. — Jó- zsef utca 42. _________ A lbérleti szoba két férfi részére kiadó. — Felső-Malom u. 15. Eladó beköltözhetően szoba-konyhás fél ház vagy nagyobbért el­cserélhető. Ráfizetek. Otemető u. 24/2._____ C sinosan bútorozott szoba 2 diáknak ki­adó. 34-25—26-06 autó­busszal a Jáno®-kúti megállóval szemben. Síkék.________________ K ülönbé járatú, fűtött szobát keres két ta­nuló fiatalember a bel városban. „Igényes” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._____________ A berkesül tsz ju­hászbojtárt keres — nem számít, ha Idős la. Fizeté» megegye­zés szerint. Jelentke­zés a berkesül taz­irodán._______________ Z ománcozott tűzhely és szobakályha eladó. Kossuth Lajos u. 58. Beköltözhető 2 vagy 3 szobás összkomfortos családi házat vagy öröklakást keresek azonnali megvételre. Címeket „Készpénzzel fizetek” jeligére Sal­lai utcai hird stöbe.__ P hilips nagy teljesít­ményű, négy sávon működő sztereóra is alkalmas magnetofon igényesnek eladó. — „Magnó” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Magas József né keres­sen fel! Kozma, Szi­geti út 27. sz. Figyelem! Mecsek ut­cai szoba, nagy kony­ha, kamrás, főbérleti, szép, kertes lakáso­mat elcserélném két vagy két és félszobás főbérletire, megegye­zéssel. „Lakáscsere” jeligére Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném szoba­konyha, mellékhelyi­séges főbérletemet ha­sonló belvárosiért — vagy nagyobb új-me- csekaljaiért. Sebők, — Sallai u. 1L, hátsó udvar. HALÁLOZÁS Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó férjem, édesapám, apósom, nagyapánk, édesapám, testvérünk, sógorom, TÖTH LÁSZLÓ nyugdíjas kőműves, ja­nuár 12-én 70 éves korában hirte­len elhunyt. Temetése 16-án, csü­törtökön 4 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Mélységes fájdalommal tudatom, hogy felejthetetlen, drága jó fe­leségem, SZEKERES JÓZSEFNÉ Nádi Éva január 13-án hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése | 16-án, csütörtökön 2 órakor lesz ! a pécsi köztemetőben. Gyászolják, \ siratják: férje, édesapja, gyerme- 1 kei, unokái, testvérei, rokonai és . sokan, akik ismerték és szeret- ! cék. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, testvér, vő, sógor és kedves rokon, BLASKÖ JÁNOS nyugdíjas vájár, január 12-én, életének 47 évében váratla­nul elhunyt. Temetése 16-án. csü- örtökön fél 4 órakor lesz a pécs- bányatclepi temetőben. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tu­látjuk, hogy szeretett jó felesé­gem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, CSORBICS LAJOS- NÉ Hegedűs Terézia 1964. január 12-én 65 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 16-4n, csütör­tökön 3 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Dr, Petrás Pál röntgen-főorvos szomorú szívvel tudatja, hogy drága hitvese, DR. PETRAS PÄL- NÉ Werner Anci hosszú, példás türelemmel viselt szenvedés után január 14-én elhunyt. Drága ha­lottunkat január 16-án, csütörtö­kön délután fél 3 órakor fogjuk a köztemető kápolnájából nyugvó­helyére kísérni. Gyászolják: Wer­ner-, Monostory-, Péntek-, Takáts- és Ott-családok. Részvétlátogatá­sok mellőzését kérjük. KÖSZÖNETNLYILVÁNlTAS Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik szeretett édesanyánk, anyós, testvér, rokon és dédnagy­mama, ÖZV. HORNUNG JANOS- NÉ Sapka Paula temetésén részt vettek, virágok és megjelenésük­kel igyekeztek fájdalmunkat eny­híteni. A gyászoló család. Ezúton fejezem ki köszönetemet elhunyt férjem GUNGL FÜLÖP temetésén való részvételért és részvétnyilvánftásért úgy a ro* konoknak, iparostársaknak és a Bádogos Szövetkezetnek. Gung’ Fülöpné. Ezúton mondunk köszöntet mindazoknak, akik szeretett ha­lottunk, SANDTMANN GYUí temetésén fájdalmunkat bárm módon enyhíteni igyekeztek. \ gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetéi' mindazoknak, akik ÖZV. BEK i JÓZSEFNÉ elhunyta alkalmából részvétüket nyilvánították. A gyá­szoló család. Az ÉM Pécsi Ter­vező Vállalat felvess MAGAS-, MÉLYÉPÍTŐ, GÉPÉSZ­TERVEZŐ- MÉRNÖKÖKET, TECHNIKUSOKAT, valamim GYORS- wm GÉPIRÓNÖKET. JcUntkezé s Pécs, Rákóczi út Két 8 hónapos 110 kg-os sonka disznó eladó. Bártfa utca 16. Megtekinthető 16-án egész nap.____________ Irha bún da, svetflolt, újszerű, 2260 rt-ért — magas termetre — ri­adó. Alkotmány «tea 87. szám. Lánc utca 11/2. számú ház azonnal beköltözz hetően eladó. Érdek­lődni Orsolya u. 27. sz. alatt.______________ Családi ház eladó. — Beköltözhető 2 szoba összkomfortos lakás­sal. Érdeklődni Rudas László u. M. Elveszett 12-án gyár­városi állomástól Steinmetz térig 4—6 óra között G00xl6-o> tartalékkerék. A be­csületes megtaláló ju­talom ellenében érte­sítse a tulajdonost; Jónás Józsefet, Stein­metz tér 6. sz. alatt. RÉGI WM GYÁRTMÁNYÚ 2—3-a, lópatkó szedet minden tételben átvesz: LÓSPORT VALLALAI gazdasági osztálya. Budapest, Vili., Kerepesi út 9. Telefon: 134-808. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom