Dunántúli Napló, 1963. december (20. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-01 / 281. szám

Elkészült a Tiszamenti Vegyiművek új kénsav és szuperfoszfát gyára XX. ÉVFOLYAM ÄRA: 80 FILLÉR Egy héttel a merénylet után ¥ zgalommal, feszültséggel, drámai eseményekkel teli hét végére fordul a naptár. Bevezetése három puskalövés volt s ezek közül kettő kiol­totta John F. Kennedy, az , Amerikai Egyesült Államok 35. elnökének életét. S a kül­politikai események e nagy­hetének végét Lyndon B. Johnsonnak, a 36. elnöknek az amerikai képviselőház és sze­nátus együttes ülésén elmon­dott első, programját kijelölő beszéde szabta meg. A Daliásból és Washington­ból érkező közlemények szinte mindén egyéb ietentést kiszo­rítottak az újságok hasábjai­ról. A merénylet tényei s kö­vetkezményei mindenekelőtt két kérdést vetettek fel nem­csak a politikusok, az állam­férfiak, hanem az egyszerű emberek számára is. Amikor az első jelentések a mindössze 24 éves Lee H. Oswaldot, az állítólagos „kommunista-gya­nús” és „Castro-barát” dallasi fiatalembert vádolták a gyil­kossággal, joggal merült fel az első kérdés: Vajon nem akarják-e megismételni, ezút­tal Amerikában, a fasizmus uralmának nyitányát jelentő Reichstag-pert, vajon nemOs- valdban kereste egy amerikai Göring a hatvanas évek Van der Lubbe-ját, azt az ürügyet, amely utat nyithat a szélsősé­ges reakció tombolásának. Ha ez a kérdés az első napokban inkább csak a szocialista or­szágok sajtójában merült fel, a második dallasi merénylet, amelynek áldozata ezúttal már Oswald volt, még a legelfo­gultabb újságíróban, a legin­kább befolyásolható olvasóban is megerősítette a gyanút: al­jasul kitervelt, de primitíven megrendezett színjáték folyik, amelynek egyetlen célja, hogy Amerikát s a világot letérítse a megkezdett útról, arról,'ahol az első mérföldkövet a moszk­vai szerződés jelentette. Kennedy elnök politikájá­ban — mind országa belső ügyeit, mind pedig a nemzet­közi helyzetet illetően — jó­zanabb, reálisabb elképzelé­sekből, a való helyzet nagy­jából pontos felméréséből in­dult ki. Természetesen ez a politika is imperialista, az amerikai monopóliumok érde­keit képviselő, a szocializmus térhódításával szembeszegülő magatartás volt — de a té­nyekre alapozódott. Az ország belső életére vonatkozóan két fontos Célkitűzést foglalt magában: egyrészt biztosítani akarta, hogy évszázadokkal az emberi jogokat kimondó függetlenségi nyilatkozat után végre való­ban megvalósuljanak a pol­gári jogok Amerikában, végre mindenki, az amerikai nége­rek is megkapják jogaikat — s ezzel az elnök magára von­ta a szélsőségesen fajgyűlölő ultrák haragját, — másrészt olyan gazdasági reformokat akart végrehajtani, amelyek fontos változásokat hozhattak volna az ország gazdasági éle­tében. Ezzel viszont egyesmo- nopoltőkés csoportokat hívott ki maga ellen. Nem véletle­nül figyelmeztette az elnököt az FBI, a Szövetségi Nyomozó Iroda, hogy halassza el terve­zett. látogatását, ne menjen el Dallasba, az olajmágnások_ és az olyan ultrák városába, mint a hírhedt Walker tábor­nok, aki a James Meredith néger diák egyetemi felvétele harcot vezette néhány évvel ezelőtt. (Walker ki is jelentette — jellemző módon a szélső jobboldali német Na­tional- und Soldaten-Zeitung- nak —■, hogy számára „nem volt meglepetés” a gyilkos merénylet...) Amikor a dallasi sztriptíz- bár tulajdonos, Ruby a városi rendőrség nyilvánvaló segéd­letével, a televíziós kamerák előtt gyilkolta meg a merény­lettel vádolt Oswaldot, meg­adta a választ az első kér­désre. Nyilvánvalóvá vált, hogy a véres színjáték szerve­zői elszámították magukat: túlzottan könnyen lelepleződ­tek s nem sikerült szégyentel­jes provokációjuk sem. Az első kérdésre tehát vég­ső soron pozitív választ ka­pott a világ. De a dallasi me­rényletsorozat még egy kér­dést is felvetett, folytatód­hat-e Kennedy halálával az a nemzetközi politikai vonal, amelyet az elnök jelölt meg. Ez a vonal, bár sok és veszé­lyes kanyarral, ahhoz a moszkvai tárgyalóteremhez vezetett, ahol nyáron rákerült az amerikai küldött aláírása is a nukleáris kísérletek rész­leges eltiltásáról kötött egyez­ményre. Lesz-e mód meggá­tolnia a hidegháború lovagjai­nak, sőt, a mele^háború baj­nokainak térhódítását? Képes lesz-e Johnson, az új elnök arra, hogy folytassa elődje út­ját? Ennek a kérdésnek sú­lyát megnövelte, hogy a világ mindezideig viszonylag keve­set tudott a korábbi alelnök- ről, személye háttérbe szopult Kennedy mögött, helyzete pe­dig — abból a Texasból szár­mazik, azt az államot képvi­selte korábban a szenátusban, ahol elődjét megölték — so­kak számára egyenesen kétsé­gessé tette politikáját. Roosewelt elnök egykori fel­fedezettje, az amerikai De­mokrata Párt egyik legrutino­sabb vezetője, Lyndon B. Johnson első megnyilatkozá­saiban úgy mutatkozott be, hogy megkísérli folytatni előd­je tevékenységét. A szenátus és a képviselőház együttes ülésén elmondott beszéde még nem foglalkozott ugyan rész­letesen minden kérdéssel, de az új elnök kijelentette: irány adónak tekinti Kennedy poli­tikáját, a nemzetközi életben azon az úton jár mint elődje. J ohnson is a legégetőbb nemzetközi kérdésnek minősítette a béke biztosítá­sát, az általános és teljes le­szerelés megvalósulását. Sza­vaiból arra lehet következtet­ni, hogy megérti a békés együttélésnek a Szovjetunió által képviselt politikáját, en­nek jelentőségét az egész vi­lág számára. Ezt ismételte meg a nagy amerikai ünnep, a hálaadás ünnepe előestéjén is. Erre utal az a tény, hogy maga mellett tartja Kennedy minisztereit, köztük Rusk kül­ügyminisztert és az is,hogy első megbeszéléseinek egyikét Mi- kojannal, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa első elnökhe­lyettesével- folytatta. Egyéb­ként ez a tanácskozás jóval hosszabbra nyúlt a tervezett­nél s Mikojan szerint hasznos és kielégítő volt. A szovjet államférfi Rusk-kal is talál­kozott s a kiadott hivatalos jelentésből ítélve itt már konkretebb kérdésekről is szó volt, mind a két állam egy­másközti kapcsolatait, mind pedig a leszerelés kérdését il­letően. I *ní„ ; *r- ' 281. SZÁM Nemcsak érdekes, hanem sokrétű, ala­pos ismereteket igénylő munka is a statikusé. Azt is lehetne mondani, nincs látszata a munkájának. A laikus szemlélőnek tetszhet az épület formai megoldása, impozáns külseje, vagy bel­ső terének korszerű elrendezése. De amíg az épület elkészült, milyen ténye­zőket kellett figyelembe venni, hány­szor került kézbe a logarléc, hány szá­mot kellett módosítani, utasításokat ki­adni — azt leginkább csak a statikus tudja. Képletesen szólva egy-egy épület az ö vállán is nyugszik. Ő felel a tar­tósságáért, a falak, a födémek teher­bíró képességéért, az ő alapos elemzése párosult a tervező mérnök elképzelé­sével. S ha új épületeink szép formai megoldásáért dicséret illeti a tervezőt, a statikus sajnos névtelen szereplő ma­rad. Az érdekes szakma, ritkaságszámba menő képviselőjével Ketterer Jankával beszélgetünk. Azt mondták kollégái, hogy a statikusi munka az építőművé­szettel egyenrangú. Mit kell tudnia egy statikusnak? — Nehéz kérdés — mondja. — Elő­ször meg kell nézni, hogy milyen tala­jon épül majd a szóban forgó épület. Pécs talajösszetétele elég sokrétű, a déli városrész pedig kimondottan ta­lajvizes. Hogyan lehet biztosítani a kellő szigetelést, mekkora terhet bfr eí A STATIKUS a talaj, milyen formájú épületet terve­zünk rá és milyen anyagból? — A hagyományos építkezési formá­kat egyre inkább háttérbe szorítják az új építési anyagok, új technológiák, új módszerek... — Igen, a statikusnak is állandóan ezekhez kell igazodnia. Vegyük például a panel építkezést. Amilyen egyszerű­nek látszik, annyira alapos előkészítést igényel. S talán azért jó ebben a szakmában, ha női szemmel is nézi az ember, mert itt nem, lehet nagyvonalú­an elintézni a dolgokat, hanem min­dent a legnagyobb aprólékossággal fi­gyelembe kell venni Tudni kell, hogy milyen anyagból ké­szül az elem. Pontosan a terv szerint kell elhelyezni az ablakokat, ajtókat, a villanykapcsolókat, a villanyvezeték he­lyét, az elemeket összekapcsoló vas­pántokat, a radiátort tartó kampókat és még sorolhatnám. Egy-egy centimé­teres eltérés rengeteg plusz munkát jelenthet. Különböző átmérőjű a hom­lokfal, a válaszfal, a födém vastagsága. Ezek együtt bírják-e a megterhelést és milyen magasra építhetők? — Az építészet iránya, hogy fete te­rülő te ke n, magas épületek legyenek. Helykihasználás szempontjából is gaz­daságosabb. Nő-e ezzel a statikus gond­ja? — Nő. Már az alapozásnál olyan kö­rülményekre is kell ügyelni, hogy a megadott vas vastagságát — mondjuk például a betonozásnál — feltétlenül betartsa a kivitelező. Ugyanis a sta­tikus egyik fontos feladata, hogy az épület a gazdaságosság határúin belül, maradjon. — Gyakorlatban is ellenőrzik a mun­kákat? — Éneikül elképzelhetetlen. •— Ketterer Janka négy éve dolgozik a Tervező Vállalatnál. Amikor kikerült az egyetemről, hogyan fogadták? ■— Mint fiatal mérnököt, s mint nőt, is eléggé bizalmatlanul. Egyszer Nemes­kében építettünk, s a kőművesek felü­letesen dolgoztak. Amikor szóltam, le­intettek az idősebb szakemberek. Job­ban tudjuk mi ezt, hiszen évek óta csi­náljuk — mondták. Nehezen, de sike­rült meggyőznöm őket. S, hogy a vállalatnál megbecsülik-e? őrá esett a választás, amikor szóba ke­rült, hogy egy statikusról írjunk. Ket­terer Janka szerényen csupán ennyit jegyzett meg: Nem is értem, miéri én lettem a „szenvedő” alany? — Nos, nemcsak a nőnek kijáró, szo­kásos udvariasságból. Csépányi Katalin ”, Távirat Kádár Jánoshoz és Dobi Istvánhoz N. Sz. Hruscsov, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a Szovjetunió Miniszter- tanácsának elnöke és L L Brezsnyev, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnökségének elnöke táviratban köszönte meg Dobi Istvánnak, az Elnö­ki Tanács elnökének és Kádár Jánosnak, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnökének a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 46. évfordulója al­kalmából küldött jókívánsá­gait. Miisoií megkeszélése Johnson elnök megbeszélést folytatott Roy Wilkins-szel, a Színesbőrűek Haladásáért Küz dő Országos Szövetség titká­rával. Wilkins a megbeszélés után kijelentette, hogy a pol­gári jogok érvényesítéséről szóló törvény kongresszusi el­fogadtatásáról nem esett szó. Johnson főleg a négerek mun­kalehetőségeinek megjavításá­ra helyezte a hangsúlyt. Jivlre isiliziik a kemplex autójavító építéséi Eveikig tartó huzavona után végre a megvailósulás előtt áll az Autóiközlekedés és az Autójavító közös telepének építése Pécsett. Az új komp­lex telepre a XIV-es Autója­vítónak rendkívül nagy szük­sége van, mert jelenlegi két telepén már nem tudja ellátni az autója­vítást. Nem kevésbé igény- jogosult az új telepre a 12. sz. AKÖV, mert nem keve­sebb, mint 21 helyen kény­telen az 1500 gépkocsival rendelkező mammutvállalat I üzemmenetét biztosítani. A napokban befejeződik a kukorieatőrés Az őszi betakarítási mun­kák oroszlánrészét jelentő ku­koricatörést hamarosan befeje­zik a megyében. Szombaton reggel már csak 598 hold ku­korica volt töretlen, ami az összkukorica területhez mér­ten igen csekély mennyiséget jelent. Az őszi mélyszántása tervet 90 százalékig teljesítették a termelőszövetkezetek. Tanácsi szántén csak 82 százaléknál tartunk a mélyszántással. A legjobb eredményt a siklósi járás illetve Mohács városért ól 98 százalékot meghaladó mennyiséggel, a leggyengéb­ben a sásdi és pécsváradi já­rás szerepel 79,8 illetve 80 százalékkal. Tagadhatatlan, hogy a mély­szántás ütemének lassúbbodá­sában az esős időn 'túl az üzemeanyaghiány is közreját­szott. Szerencsére a megyei tanács illetve a Földművelés- ügyi Minisztérium közbenjá­rására megszűntek az ilyen gondok. A MÁV elegendő üzemanyagot szállított a pécsi ÁFOR-telepre, s ilymódon, ha egy-egy járási székhelyen ideiglenesen kiürülnek a tartá­lyok, Pécsett kapható üzem­anyag. Még vasárnap is. Az új komplex-telep terveit Budapesten az UVATERV ké­szíti és jelenleg már a rész­lettervek kidolgozása folyik. A részlettervek kidolgozása alatt — nagyon helyesen — az épü­letekben üzemelő vállalatok észrevételeit is meghallgatták és közösen dolgozták ki az egyes csarnokok, javítórészlje- gek terveit. Most már bizo­nyos, hogy az építkezés 1964- ben elkezdődik, a helykijelö­lést a tereprendezés munkái, a telep bekerítése követi. Az új telep gépi berendezé­seinek egyes darabjai már meg is érkeztek Pécsre, töb­bek között 9 db 25 000 li­teres tartály, s különféle szerszámgépek, amelyek egyelőre a XIV-es Autója­vító és az AKÖV telepein tárolódnak. A komplex-telepen állítják majd fel azokat a legkorsze­rűbb berendezéseket, melyek segítségével Pillanatok alatt megállapít­hatják az egyes gépkocsik — teher-személykocsik, au­tóbuszok motorhibáit anél­kül, hogy a motort szétsze­relnék, vagy akár a szerelő egy ujjal is hozzáérne. Korszerű lesz az autószerviz, a 'kocsik mosása, ápolása. A központba beépített ultrarövid­hullámú adökkál minden he­lyet a legrövidebb időn belül el lehet majd érni, a gépkocsi­kat gyorsan a rendeltetési helyre irányítani. Szolnokon szombaton ünne­pélyesen átadták a Tiszamenti Vegyiművek két új létesítmé­nyét, a második kénsavgyárat és az első szuperfoszfát gyá­rat. Ebből az alkalomból a Tisza-parti városba látogatott Rónai Sándor, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagia, dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter, dr. Szekér Gyula, a nehézipari miniszter első he­lyettese, Keserű János földmű­velésügyi miniszterhelyettes. A vendégeket Bán László, a Tiszamenti Vegyiművek igaz­gatója köszöntötte, majd dr. Lévárdi Ferenc nehézipari mi­niszter méltatta a Tiszamenti Vegyiművek két új létesítmé­nyének jelentőségét. Többek között elmondotta, hogy a szu­perfoszfát üzem évente 200 000 tonna értékes műtrágyát ad a mezőgazdaságnak. A szovjet tervek alapján és szovjet gé­pekkel épült új kénsavüzem évi 120 000 tonna kapacitás­sal dolgozik. A műtrágyagyár az előirányzatnál lényegesen rövidebb idő alatt készült el, s a tervezettnél csaknem há­romnegyed évvel előbb kez­dett üzemszerűen termelni, így már az idén 200 000 ton­na szuperfoszfátot gyártanak a mezőgazdasági nagyüzemek­nek. Az új gyár folyamatos feltárási technológiával dolgo­zik, az eddig elért műszaki és gazdasági mutatói megfelelnek a világszínvonalnak. A miniszter kiemelte, hogy az új kénsavgyárban a kén elégetésénél keletkező hulj^a- dékhőt hasznosítják, mégpe- dik úgy, hogy egy 4,5 mega­wattos turbina segítségével elektromos áramot termel. A hulladékhő hasznosítása éven­te mintegy tízmillió forint megtakarítást jelent a vegyi­műveknek. A képen: az új 120 ezer tonnás kénsavgyár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom