Dunántúli Napló, 1963. november (20. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-24 / 275. szám

OH NOVEMBER M 3 Kommunistának nem születik az ember l Kommunistának nem szü­letik az ember. Az embert a körülményei vezetik el oda, hogy kommunista lehessen belőle. A körülmények. Ez nem eléggé pontos és lénye­gi meghatározás, mert olyan körülményekről van szó, ame­lyek alapvetőek és társadal­mi jellegűek, mert a körül­mények alatt az embernek a társadalomban elfoglalt he­lyét, az emberekhez, a mun­kához, a társadalomhoz való teljes viszonyát értjük. Vagyis: a kommunista ember és a munka elválaszthatatlan egymástól. Nem tagjai a pártnak Van egy főagronómus a sik­lósi járásban. Valamikor az állami gazdaságban dolgozott, és amikor felkérték: vállalja el, legyen a járás egyik ter­melőszövetkezetének a főagro- nómusa — szó nélkül és örömmel vállalta. Azóta is ki- fogyhatalan az ötletekből, a termelőszövetkezet elég gyor­san kilépett a kezdeti bizony­talankodás időszakából. A fő­agronómus éjszakánként is azon töri a fejét, hogy mi­ként lehetne holnap jobban és ésszerűbben. Meg holnap­után. Az emberek nagyon sze­retik, tisztelik. Nemcsak abból él, amit ő tud, mert rendkí­vül nagy tapasztalatokkal ren­delkezik, de mindent széles körben megbeszél, így ellen­őrzi a saját elképzeléseinek a helyességét. Ugyanakkor talán ő a legboldogabb, ha a terme­lőszövetkezet valamelyik tagja egy okos javaslattal kopog be hozzá az irodába. Nem tagja a pártnak. Miért? Egy másik példa. Termelő­szövetkezeti , elnök. Amikor belépett a termelőszövetke­zetbe, jól kialakított, tervsze­rű magángazdasága volt, az évtizedes munka és gyakorlat alapján a falu legjobb egyé­ni gazdái közé tartozott. Most éjjele, nappala a közös gazdaságé. Roppant nagy gya­korlattal rendelkezik, imeri a földet, ismeri az embereket, önmagát. Szervezőképessége kétségtelenül átlagon felüli. Állandóan • tanul. Valamikor csak hat elemije volt, most hamarosan elkezdi a techni­kumot. Tájékozott, ismeri a politikai összefüggéseket Sze­reti a pártot, érzelmileg na­gyon közel áll a párthoz. Nem párttag. Miért? Egy másik termelőszövetke­zeti elnök, meg egy harmadik főkönyvelő, meg egy negyedik üzemegység vezető. Körülbe- lül tizenöt-húsz ilyen terme­lőszövetkezeti vezető van és dolgozik a siklósi járásban. Ott vannak minden pártren­dezvényen, a helyi közélet fő részesei, munkájukkal, maga­tartásukkal, véleményükkel a párt politikája mellett állnak, és talán éppen ezért nem tű­nik fel, hogy nem tagjai a pártnak. A jellemrajzuk jSz eddig egy kissé úgy hangzott, mint egy távirati stílusban fogalmazott káder­vélemény. Lehet, az is. Ha összesített jellemrajzot kel­lene írnom róluk, az körül­belül ilyen lenne: értelmesek, jó szakemberek, rendkívüli módon szeretik a munkájukat, kezdeményezőek, tovább lát­nak a hagyományos három­lépés távolságnál és érzelmi­leg feltétlenül a párthoz tar­toznak. A kommunista ember és a munka elválaszthatatlan egy­mástól. A munka alakítja nemessé és értékessé az em­bert, a munkában bontakozik ki az ember képessége és te­hetsége, és az emberiség tör­ténete is azt bizonyítja, hogy az embert a munka teszi hal­hatatlanná. A kommunista ember megedződik a munká­ÉpítészmérnököU építésztechnikust felveszünk pécsi munka­helyre. ÉM. 26. Építőipari Vállalat, Hőerőmű építke­zés. ban, szereti, megbecsüli és elsőrendű életszükségletnek tekinti a munkáját. A magyar mezőgazdaság utóbbi néhány esztendejét, kezdve a teljes szocialista átszervezéstől, jog­gal úgy tekintjük és értékel­jük, mint ennek a mezőgaz­daságnak a legforradalmibb időszakát. Menetközben is rendszerezzük a tapasztalato­kat, teljes világossággal lát­ható a fejlődés iránya, és menetközben észrevettük azo­kat a termelőszövetkezeti el­nököket, agronómusokat, fő­könyvelőket, üzemegység-ve­zetőket és brigádvezetőket, akiknek a vezetésével, mun­kájával a termelőszövetkeze­tek nagy része egész rövid idő alatt talpra állt Ezeknek az embereknek az egész élete szinte elválaszthatatlanul összefonódott a közös gazda­sággal, a társadalmilag ma- gasabbrendűvel, annak min­den örömével, gondjával és terveivel. Aki ezeket az em­bereket nem ismeri közelebb­ről, a maguk bonyolultságá­ban, csak a munkájukat és a munkájuk eredményeit veszi alapul, az aligha hinné el, hogy ezek az emberek pár- tonldvüliek. Az utolsó lépcső Miért nem tagjai a párt­nak? Eléggé bonyolult dolog ez, de nem annyira bonyolult hogy ne lehetne áttekinteni. Az utolsó lépésekről van szó. Vannak teljesen belső, elég nehezen kitapintható okok, vagyis van, aki a felelősség­től fél, mert tisztában van azzal, hogy a kommunistával szemben sokkal magasabbren- dűek a társadalom követel­ményei. Ehhez a belső tartóz­kodáshoz hozzájárul az is, hogy a falusi alapszervezetek­ben akad néhány olyan párt­tag, a tagságnak csak egy el­enyésző százaléka, akik a pártépítést a „kutyából nem lesz szalonna” merev szemlé­lete alapján akarják megol­dani. Az ilyen szemléletű párttagoknak általában meg­alapozatlan fenntartásaik vannak azokkal szemben, akik az utóbbi években ép­pen a párt politikája alapján a munkájukkal és érzelmileg is nagyon közel jutottak a párthoz. Az avult nézeteket, és az ilyen nézetek nyomán támadó feszültségeket tisztáz­ni kell, nincs arra szükség, hogy néhány nehezebben ha­ladó párttag merev szemlélete azokat is visszatartsa a párt­tól, akikre a párt feltétlenül számít. Egyr észük ma még időn­ként templomba jár. Nem rendszeresen, és ami a fő: nem meggy őződéses vallási alapon, legtöbbnyire a „csa­lád” kedvéért. Vagyis: tulaj­donképpen nem is ők vallá­sosok, hanem a család, ami nem túlságosan erős, inkább csak szokásbeli láncokkal köti őket a templomhoz. A pártban a helyük A kommunisták, az alap-: szervezetek és a járási párt- bizottság nem mondhat le ezekről az emberekről, ezek­ről a nagyon fontos munka­társakról, akik a politikai kér­désekben teljesen egyetérte­nek velünk, akiknek a mun­kája alapvető bizonyíték, akik többé-kevésbé természettudo­mányos műveltséggel is ren­delkeznek, akik érzelmileg a párthoz tartoznak, de vala­milyen oknál fogva templom­ba járnak, de a tapasztalat szerint ez a „valamilyen ok” nem egy leküzdhetetlen aka­dály az utolsó lépés előtt. A párt kapuja előtt. A járás te­rületén körülbelül ötszáz pár- tonkívüli is résztvesz a párt­oktatásban, különböző fokoza­tokon, tehát a járási pártbi­zottság érdemben is megpró­bál segíteni ezeknek az embe­reknek, hogy tudományosan ismerkedhessenek meg a mar­xista világnézettel, de a kör­nyezetük pillanatnyilag eléggé döntő jelentőségű a kommu­nistává nevelés szempontjá­ból. A szokások ereje elsősor­ban a családok ereje, és erre feltétlenül gondolni kell. Ala­posan, okos meggyőzésseL A pártépítés társadalmi ügy, nem pedig létszám prob­léma. A pártépítés pontos, céltudatos munka. Türelmes munka, mert a pártba csak a minden tekintetben megfele­lőek léphetnek be. Ez nem rohammunka, de nagyon jó lenne, ha az alapszervezetek, a járási pártbizottságok, min­den járási pártbizottság, időn­ként a pártépítés szempont­jából is felfigyelne az ilyen el­nökökre, agronómusokra meg üzemegység-vezetőkre, és ko­moly segítséget nyújtanának nekik az utolsó lépéshez. Ezek az emberek általában nem úgy jutnak el a párthoz, hogy az egyik pillanatról a másikra rádöbbennek: nekik a párt­ban van a helyük. Munkájuk és a párthoz fűződő, elég bo­nyolult érzelmeik alapján. Fontos feladat ez a kommu­nisták számára, mert a párt nem mondhat le ezekről az emberekről, akik a munkájuk, a politikai állásfoglalásuk, magatartásuk, tehetségük és érzelmeik alapján igazolják, hogy a kommunista fejlődés útját járják. Thiery Árpád Most már nemcsak tudomá­sul veszik a pécsiek, hogy a Mecsek egyik legszebb vidé­kén — félórai útra városunk­tól — az ország egyik legna­gyobb mesterséges tava épül, banem maguk is tevékeny ré­szesei akarnak lenni megváló 'sí fásának. Hivatal Széchenyi téri irodá­jához. Itt nyilvántartásba ve­szik a felajánlásokat és köz­ük a társadalmi munkásokkal, hogy mikor és hol dolgozhat­ják le a vállalásukat. Eddig már mintegy négyszázan dol­goztak a tónál — a Széchenyi Gimnázium, Komió, valamint az egyes létesítményiét, uta­kat is. A tó 167,5 méterre lesz az Adria szintje felett és a víztükör pedig 176,75 méterrel emelkedik a tengerszint fölé. így a 11 méter magas gátnál a vízmélység eléri majd a ki­lenc métert. Legfontosabb most a völgyzárógáit helyének kialakítása, hogy a tavaszon megkezdhessék a műszaki fel­adatok megvalósítását és a gát elkészülte után — egy év alatt — össaegyűjthessék a tó medencéiének fenö3-tí'-*l«a. szükséges hárommillió köb­méter vizet. Rajzónk a tó elhelyezkedését matatja a* arfff-tekeresl vőlg yben. A vötgyzárógát télé szé­lesedő alakja elfoglalja a ma hasznavehetetlen, vagy csak rétnek használt mélyedést a lankás, festői domb-vonulatok között. Ennek hangot is adnak, el­sősorban a tanácstagi beszá­molókon. A III. kerületben például Hamzák Károly szá- monkérte a tanácstól, hogy a végrehajtó bizottság elnöké­nek beszámolójában máért nem szerepel a Pécsi tó épí­tése? Mondják el miilyen lesz, hol lesz, hogyan lehet jelent­kezni és eddig már mennyien jelentkeztek a kerületből? — Pécsbányatelepen Kardos Fe­renc városi tanácstag beszá­molóján ugyancsak szóba hozták a tóépítést, és ugyan­erről beszélitek a II. kerüle­ti beszámolókon is. Mert ér­dekű az embereket a tó. Fia­talokat és idősebbeket egy­aránt. A Széchenyi Gimná­zium tanulói már megszervez­ték a társadalmi munkát és 30—10 fős csoportokban ed­dig már százkilencvenen vol­tak a tónál és 230 köbméter földmunkát végeztek éli Naponta érkeznek újaibb és újabb vállalások a Bara­nya megyei Idegenforgalmi Pécs város Tanácsa, és a ha­tárőrség dolgozói, fiataljai. A kimutatás szerint 350 köbmé­ter földet mozgattak meg és egyre hosszabbodik a vízleve­zető árok a nagy gát tövében és helyén. Az Uránércbánya Vállalat dolgozói ezer köbméter föld kitermelését és elszállítását vállalták, a Sopiana Gépgyár 16 fiatalja 1600 munkaórát vállalt, a Zippemovszky Ká­roly Gépipari Technikum ta­nulói pedig 4000 munkaórát töltenek el a tóépítésnél és 500 köbméter földet mozgat­nak meg. Már vidékről is érkeznek vállalások. A siklósi Magyar—Bolgár Testvériség Termelőszövetke­zet ötszáz köbméter föld ki­termelésére mozgósítja tag­jait, a Bikali Állami Gazda­ság pedig 25 kubikost küld a Pécsi tóhoz, — már kedden. A földmunkával egyidőben készítik a tó végleges és rész­letes építési tervét, tervezik A Pécsi tó építésére újabb társadalmi munkafelajánlá- sok érkeztek. A Mecseki Szén­bányászati Tröszttől ötvenen jelentkeztek munkára. Pécs város Tanácsa dolgozói közül szombaton ismét kivonulnak negyvenen, hogy az építési munkáknál segédkezzenek. A Dél-dunántúli Kőbánya Vál- -in lalat nagyharsányi üzemének ób dolgozói technikai segítséget ajánlottak fel robbantási és egyéb munkákhoz. A sásdi járási tanács rende­zésében vasárnap száz járás- beli dolgozó keresi fel a pécsi tó építkezését, s kér a ren­dezőségtől munkát. Ezen a héten több egyéni felajánlás is érkezett: Csőre József magyartoecskei terme­lőszövetkezeti tag bejelentet­te, hogy januárban és február­ban szívesen vállalkozik kü­lönböző szerelési munkákra. Orcsics Sándor, Pécs, Aradi vértanúk útja 52 szám alatti lakos harminc köbméter föld kitermelését vállalta éL — Hoánan a Béta név? — Alfa, béta, gamma tele­pülésekről kapta a nevet. Itt a „béta” telepek húzódnak. — Nem is akartak más ne­vet adni? — Nem kell enné! szebb név, csak néna összetévesztik a pécsi Béke-aknával. — Mikor nyitották meg ezt a bányát? — Körülbelül tíz éve. A rövidke tájékozódást Szol­nok Miklóssal pergettük, Szol­nok valamikor KISZ-titkár volt az aknán, most az SZB titkára, tehát igencsak illetékes a fiatalokról való nyilatkoza­tokra Engem ugyanis pontosan egy ilyen nyilatkozat indított el a komlói Béta-aknára. Az Az üzem vezetője nemrégiben írt egy jelentést a bányában dolgozó fiatalokról. Abban ol­vastam: „A fiatalok egy része nem törődik semmivel.. „Hiányzik belőlük a tudatos­ság ... Nem becsülik eléggé az idősebbeket, de egymást se”. Vajon ;"aza van-e a jelentés­nek? Tényleg rosszak a bétái fiatalok? Ezért „nyomoz- gattam” hosszabb időn át az aknán és máshol is. A munkaügyön találomra la­pozgattam a nagykönyvben. — Deák János? Nem szólnak a névre sem­mit, csak húzogatják a nyaku­kat ALFA - BÉTA - QAMMA — Ml van vele? — Most már semmi. De ta­valy a nyereségnek és a hűség­pénznek csak a felét kapta. — Miért? — Kijavította a táppénzes papírját Jelenleg semmi baj vele, — zárják le a vitát. La­pozgatok tovább: Faj esi önké­nyesen kilépett... Farkas önkényesen kilépett... — Szerencse-lovagok voltak, — hallom a megjegyzést. Egé­szen elkedvetlenít a következő név: Kalányos János hét évi munka után önkényesen kilé­pett. Miért hagyta el a jó he­lyet, a jó keresetet? Nem tud­ják. Szolnok mondja, hogy a Béta-aknára 40—42 községből járnak be dolgozni, s gyakran előfordul kilépés. Megunják az utazást, a hetes távollétet. — Tümer Jenő? — Csapatvezető vájár. Kitű­nő ember. Az év elején kapták meg a robbantásos fejtést. Harminchármán dolgoznak a keze alatt. — Tóth János? — A hosszú Tóth? — néznek egymásra a munkaügyön. La­pozgatok előre-hátra. — Szántó Ferenc? BewKHilt Milyen ember volt? — Ajaj, sok vesződség. Pedig jól keresett, de nem tudott a pénzével bánni. Megkapta a borítékot, taxiba vágta magát, és addig kocsizott, amíg a pén­ze tartott. Végül sikerült rá­bírni, hogy az üzemvezető ta­karékba rakja a „felesleges” pénzt — Mennyit gyűjtöttek össze? — Huszomkét-huszonhárom ezret — Mi lett vele meg a pén­zével? — Elvitte, amikor bevonult. Állítólag elkótyavetyélte, köl­csön adogatta. Kétszer meg­szökött már a katonaságtól is, szorította az egyenruha. — Szalai András, Szaniszló István?-— Ezek igen, — mondják egyszerre. — Papp Lajos, Schuller Kál­mán? — Azok meg pláne. — Nagy Feri, Deák, Mészá­ros, Fülöp? — A sport brigád? Valami­kor sok probléma volt. Most megnyugodtak. Középtermetű fiatalember jön műszakra, Kalló Tibor vá- íík. Xüi ém dol0ndlc a bányá­ban, pedig csak most töltötte be a huszonnegyedik évét. A bánya vezetői dicsérik, rendes ember, jó szakmunkás. Sokáig beszélgetek vele. Iszapoló gye­rekként kezdte, évenként lé­pett előre a vájári szakmáig. — Tovább nem tanul? — Kényelmes vagyok, inkább pihenek. — Ki a legjobb szakmunkás Béta-aknán? — Rérdem tőle, mire sokáig gondolkodik, csak nehezen szólal meg. — Dicső Franci bácsi a gu­rítóablak csinálásban behoz­hatatlan. — Fiatalok közül? — Rengetegen. — Ki a legrosszabb? Nem válaszol. A könyvet becsukom és el­megyek Szaniszlóék lakására. Somágtetőn laknak, nagyon szép szövetkezeti lakásban. Másfél szobás. Szaniszló nincs odahaza, csak a felesége meg a kisfia. A lakás nagyon szép, teli virággal. A nagy szobában mo­dem bútorok. — Sokáig laktunk albérlet­ben, és nagyon sok mindenről le kellett mondanunk, hogy így nézzünk. U, — Matt wésáem. rendben van? — Még nem. Könyvszekrény kellene, televízió. Majd az is lesz. Dicséri a férjét, hogy milyen, jó ember és mennyire szorgal­mas. — Ha élni akarunk, muszáj szorgalmasan dolgozni. A kökönyösi legényszállóban sok Béta-aknai fiatal lakik. Béla László segédvájár. Kindl Sándor csillés, Balogh László segédvájár. Szobájukat nézege­tem. A fekhely fölött a falon könyvespolc. Balog a Honfog­lalást olvassa. Beszélgetek ve­lük a bétái fiatalokról. — Vannak ilyenek is éti olyanok is — mondja Balog —, de a zöme rendes, kilencven százaléké. — ön hova so«eiia magát, a tízbe vagy a kilencvenöt? — A tízbe. — Hogyhogy? — csodá’kozom a fiatalember válaszán — Három napot bumliztam. — Ivott? — Igen. Ritkán találni ilyen őszinte embert. Később elmondja, hogy első ízben lépett félre Lehet, hegy utoljára is? Lehet. Mit tudok ezek után szembe állítani a jelentéssel? Ügy ér­zem, elegendő Balog szavait: a zöme rendes. S ez a lényeg. Gazdi... >iívíh»

Next

/
Oldalképek
Tartalom