Dunántúli Napló, 1963. november (20. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-24 / 275. szám

4 1W3, NOVEMBER ff Vidék - Beizest 1:1 p- Ezt frtj meg — mondta is­merősöm ós matematikai pon­tossággal bebizonyította, hogy az OTP által meghirdetett autónyer emény betétkönyvek sorsolásából a fővárosiak húz­zák a hasznot. Azt javasolta — rnások is bizonygatták már azóta —, hogy helyesebb len­ne, ha külön tartanának sor­solást a vidéki és külön a budapesti betéttulajdonosok­nak. Összegyűjtöttem az adatokat és a következőket tapasztal­tam: Két érje Baranyában és Pé­csett 1773 betétes ügyfél volt, tavaly már 3846, az idén pe­dig 4944, vagyis az 1000-es szor­zószám szerint megyénknek az első évben 1, ebben az esz­tendőben pedig már 5 gépko­csira van jussa a negyedéven­kénti sorsoláson. Eddig tehát a középarányos számítás sze­rint 3 gépkocsit várhatunk egy-egy sorsolásnál és ezt meg is kaptuk, hiszen a 10. hú­zás után összesen 29 autót vet­tek át baranyai, pécsi betéte­sek. Már ez is azt bizonyítja, hogy nem vagyunk hátrány­ban a fővárosiakkal szemben, de nyomozásaim során más adatokra 1» találtam. Például 1 év alatt a vidéki autónyere- mény-bctét állománya 223 százalékkal, a fővárosé 255 százalékkal emelkedett és a. múlt év végén már az volt a helyzet, hogy a betétek szá­ma a fővárosban messze meg­előzte a vidéket. Mégis . .. éppen a mostani, a 10. sorsoláson 67 gépkocsi jutott vidékre és csak 65 Budapestre. Vagyis: 1:1 a Vi­dék—Budapest autónyer emény- betét verseny állása. És ezért nincs szükség a sorsolás bonyolítására a vidé­ki betétkönyvek negyedéven­kénti különválasztására. Ami jár, azt így is megkap­juk 1 G. B. Ezer traktor szánt a megyében Még mindig vontatottan ha­lad megyénkben az őszi mély­szántás. Az elmúlt héten szombat délig 20 ezer holdat szántottak fel, ezzel százalé­kos arányban 70,3 százalékra áll a megye, valamivel jobb a termelőszövetkezetek terv­teljesítése: 78,9 százalék. A já­rások közül a siklósi áll a leg­jobban 84,2 százalékkal, máso­dik helyen Mohács város áll 80,3 százalékkal. A pécsváradi és a mohácsi járásban legna­gyobb az elmaradás — alig teljesítettek 60 százalék fölött. A mélyszántás elvégzését akadályozza, hogy sok helyen még lábon áll a kukoricaszár Országos bábjátékos napok Pécsett Az I. Országos Bábjátékos Napokat Pécs város Tanácsa Művelődésügyi Osztálya és a Népművelési Intézet ren­dezi az UNIMA védnöksége alatt november 24 és 26 kö­zött Pécsett. A megnyitót ma délelőtt 9 órakor tartja Gábriel József, a városi tanács Művelődés- ügyi Osztályának vezetője a Városi Művelődési Házben. A megnyitást mindjárt előadá­sok követik. A bábjátékos napok első papjának műsorán délután gyermek csoportok bemu la­tói szerepelnek. A Nógrád me­gyei Kaira n eskesd általános iskolájából, a Veszprém me­gyei Kapolcs művelődési ott­honából és a debreceni Ady Endre Művelődési Házból ér­keztek gyermekcsoportok a bemutatóra. Végül, este 8 óra kor, a legújabb magyar, len­gyel, és csehszlovák bábfil­mekből tartanak bemutató előadást Hétfőin délelőtt a résztve­vők megvitatják a gyermek­csoportok előző napi bemuta­tóit, majd ankétra kerül sor a megyei műhelyeknek a megyék kisebb csoportjaival való kapcsolatáról. Délután 3 órakor kezdődnek a felnőtt- csoportok bemutatói. Fellép a kecskeméti MüM 607. Helyi­ipari Iskola bábszakkóre,. a békéscsabai KPVDSZ „Nap­sugár” bábegyütitese, vala­mint a Pécs városi Művelő­dési Ház bábegyüttese. Este klubest kenetében stúdió-da­rabokat, magánszámokat mu­tatnak be. Kedden vita következik az első napi elméleti előadásról és a felnőtt csoportok bemu­tatóiról. — sőt egyes helyeken még a törést sem " fejezték be. A má- gocsi tsz-ben 300, Berkesden 250, Mekényesen és Vejtiben 130, Hetvehelyen és Mecsek- nádasdon 120 hold kukorica töretlen. Jelenleg ezer traktor szánt a megyében, ebből 309 két műszakban. Folyik a istálló­trágyázás Is, de nem kielégítő ütemben, pedig ritka, hogy az őszi munkákat ilyen kedvező időjárásban bonyolíthatják le. Hogy a munkák jó szervezés­sel és megfelelő szorgalommal elvégezhetők, azt kilenc ter­melőszövetkezet példája iga­zolja. Zókon, Szágyon, Káki­cson, Baranyaszentgyörgyön, Abaligeteh, Gödrekeeriuron, Kovácsszénáján, MecsékráKó- son és á mohácsi Uj Ut Tsz- ben ugyanis befejezték a mély szántást Személyiigazolváay-csere A Belügyminisztérium Országos Rendőrjőkapitánysá- górnak közleménye A Belügyminisztérium Or­szágos líendórióKupitánysága értesíti az ország lakosságát, hogy a rendőrkapitányságok 1964. január 15-től folyamato­san kicserélik azokat a szemé­lyi igazolványokat, amelyek­nek érvényességi ideje 1964, illetve 1965. évben lejár. A személyi igazolványok kicserélését községenként, la­kókörzetenként vagy munka­helyen ként meghatározott he­lyen és időpontban az állandó lakóhely szerint illetékes já­rási, városi, városi kerületi rendőrkapitányságok végzik. Azok az állampolgárok tehát, akiknek személyi igazolványa 1Ö64. vtvöy 1965. évben leiár, a rendőrkapitányságok által g jelölt helyen ós időpont- i kötelesek személyi igazol­ványuk kicserélése végett meg­jelenni. Azon állampolgárok személyi igazolványait, akiknek munka­helye állandó lakóhelyüktől 100 km távolságon túl van, és ott ideiglenes lakosként be vannak jelentve, az ideiglenes lakóhely szerint illetékes já­rási, városi, városi kerületi rendőrkapitányságok is kicse­rélik. A személyi igazolvány kicse­rélése végett a személyi igazol­vány tulajdonosának személye­sén kell megjelennie. A járó- képtelen betegek személyi iga­zolványát — ha gyógyulásuk előreláthatóan egy éven belül nem várható — a rendőrkapi­tányságok a helyszínen is ki­cserélik. A járóképtelenséget SZTK, vagy tiszti orvosi iga­zolással kell igazolni. A személyi igazolvány kicse­rélésének részleteiről a helyi rendőrhatóságok hirdetmény útján tájékoztatják a lakossá­got. Az Országos Rendőrfőkapi­tányság egyidejűleg értesíti a lakosságot, hogy a személyi igazolványok kiadásához, ki­cseréléséhez az eddig használt négyszelvényes bejelentőlap helyett kétszelvényes bejelen­tő lapot rendszeresített. Az új — zöld nyomású — nyomtatványt „bejelentő sze­mélyi igazolvány kiadásához” elnevezéssel a postahivatalok és dohányboltok hozzák forga­lomba. A televízió műsor« no vám bér 24-én, vasárnap Korszeiű gépek az acél minőségének vizsgálatára A Lenin Kohászati Művekben automata acéleleimö gé­pekkel rendkívül gyorsan és pontosan kapják meg a vizs­gált acélfajták szerleezeti és összetételi vizsgálatának ered­ményét. Néhány órával cpapolás előtt mintát vesznek a? acélból és perceken belül megállapíthatják a csapolandó acél minőségét. Az esetleges eltéréseket még időben módo­síthatják. Tízéves a Nevelők Háza Szombaton este ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a Nevelők Háza alapítá­sának tizedik, a keretében működő Pécsi Kamarakórus fennállásának ötödik évfor­dulójáról. Az ünnepi meg­nyitót Achátz Imre, a Neve­lők Házának elnöke mondot­ta. majd Mohos Antal igazga­tó beszámolója következett az elmúlt tíz év munkájáról. A hét folyamán több elő­adás hangzik maid el a Ne­velők Házában, 30-án pedig a Nevelők Háza ós a pedagó­gus KISZ, nyilvános táncos klubestjén vesznek részt a meghívottak. December else­jén az idős pedagógusok ré­szére ünnepi nyugdíjas klub- délutánt rendeznek. Évek óta sikeresen működik Kelle Sán­dor festőművész vezetésével a Képzőművészeti Kör, amely nek iegsiíkerültebb alkotásait, ugyancsak most állítják ki a Nevelők Háza műtermében. HIÍ N VAD W „ IQXSCff , JS-á» 12. — Nem jelentkezik önként az illető? Juhász őrmester! — Tartson azonnal fegyvervizi­tet! Akinek kormos a puska­csöve, holnap statáriális bí­róság elé állítom! Egymásra néztek a bakák. Berta a foga közül szűrte ki a szót: ■— Állítod ám a jó édes­anyád hülye fiát. Emberek! Mvndenki lőjje ki a puskáját! És a kapitány megintcsak majdnem nékitántorodott meg lepetésében a járdán a rozs­dás kirakati rollónak. Nem is csoda, hiszen egyszerre Vagy kétszázötven puska sült eü. Az eset széltében-hosszá- ban járta Pécs városát. S úgy tudták, eljutott a híre Kócsy ezredes úr fülébe is. Mond­ják. a térdére csapott, kurtán fölkacagott, és parancsot adott: a Hl. század valamennyi ka­tonájának aznap este mérje­nek a csajkájába egy meszeüy rumot. Ivaniczát pedig szigort tott kihallgatásra rendelte és . négyszemközt mindennek el­mondta, csak épp nagyságos úrnak nem szólította. — Csuda figura! Maholnap azt is megérem a maga jó­voltából, kapitány, hogy az asztalomra rondítanak a ba­kái! Annyira szeretne kikerül ni talán a frontra? Ennyire megunta a kiképző életet? — Csuda figura! Csak szóljon, egy szavába kerül és a kö­vetkező menetszázadot már maga viszi ki a frontra! Do- berdóra, érti? Annyi minden eszébejut az embernek, ha puskadurranást hall. De aztán megvonja a vállát és végzi tovább a dol­gát. Az éltet, nem áll meg so­ha .senki kedvéért sem, egy pillanatra sem, mint sínéin a mennydörgő mozdony, tova­rohan. Zúgtak tovább a ha­rangok, a püspök pameraoran HyftezöpgOtt s fekéüygyanús gyomrát simogaí ta. ö ponti- fikái ja a pünkösdi ünnepi misét. Azután ő végzi a bér­málást szertartást Addig a vallás szigorú törvényei sze­rint nem ihat, s nem ehet egy falást sem. És ma megint biztosan magdagad majd a sok pofiétól a jobb csuklója. Minden esztendőben megda­gad, pedig éppen csak meg- legyinti kicsit a kis fickók- leányok izgalomtól elsápadt orcáját. Olyan csontosak ezek a kis orcák az utóbbi há­rom-négy esztendőben. A belvárosban Totyogtak a fa­zekak és a konyhák körül ínycsiklandó illatok szálldos- tak és az udvarokon, utcákon, éhesen, csongó nyálilal nyitlak a kutyák. Pécsbányatelepen Is nagy­ban sütöttek-főztek az asz- szonyok. Nem vágtak tyúkot meg kacsát, de azért kerítet­tek valamiféle húst a nagy ünnepre az Élelmitárból, vagy Svarc úrtól, a krajzlerostól, aki húskiméréssel Is foglalko­zott. Ilyenkor a telepen leg­inkább a pacalnak volt nagy­szeme, arra vadásztak a bá­nyásznék roppant mohósággal, mintha a lelkiüdvösségük függne tőle, hogy találnak-e pacalt. És folyt a ser meg a bor, no és a pálinka, igaz fel­írásra, mert a „Nyalka Tetű” gazdája derék zsidó volt, az felírta és a bányász megad­ta, ha ránevetett a szerencse és valahol munkába állhatott. A férfiak a kocsmában iddo- gáltak, vagy az udvaron kug­liztak, egy-egy pakli hatos do­hányba fogadva, esetleg egy­egy krigll söritatba. Hozzájuk csak a méltóságteljes harang­zúgás botladozott el a Mecsek felett. Mást semmit sem tud­tak jóidéig. Legfeljebb szegény Kamuti- né idegeskedett, hol a csudá­ba tekereghet ennyi ideig a Laci. Már régen itthon lehet­ne. De persze, az a disznóftilű megint tátott szájjal ácsorog valamelyik fényes Király ut­cai kirakat előtt és bámulja a Doxa zsebórákat meg a hó­lyagos aranyóraláncok kígyóit a kékbársony tálcákon. Vagy az is meglehet, valami ringó- farű fehémépen feledte a sze­mét. Hej, korán lesz az még néked, te, te boldogtalan. Aztán a Búza térre fura vi­lág köszöntött. A két puska­durranás csak az eleje volt a csudacifra dolgoknak Feltárult a barákk lakta­nya ajtaja és kitódult rajta vagy ezer katona, mint part­oldalba vájt odvukból a veder vízzel felbosszantott darazsak. Hanem így még sosem látták őket! Nem mentek ám hár­masával, oldalt az őrmesterek, hátul a kürtösök, a járdán meg a nyalka tiszturak! Mint a vadak! Kezükben szoron­gatták a puskájukat, hogy az ujjuk bütyke kifehéredett a markolaton meg a tusán és torkukszakadtából ordítottak, ahogy kifért a szájukon: — Éljen a magyar szabad­ság! Más meg azt üvölti etkékü­!ő arccal: — Éljen a hazai A legelső sorban egy ?■" mök, araszos vállú tize ’ \s bömböl a leghungosabban; —* Síjen a forradalom! Megrettennek a terebélyes kofaasszonyságok és felmar­kolva portékájukat, sebesen a tér körül sorjázó házak kapui alá hurcolkodnak. Hanem lás­sanak csodát! Az a sok alku­dozó munkásasszony, meg a sarkában lépegető párja mind az utca szélére rohan, aztán integet a kurjongató bakák­nak, hogy majd a, karjuk is leszakad. — Éljen a forradalom! — Éljen a haza! — harsog a tér, zengi az utca és a csu­kaszürke mundérba bújtatott póttartalékos bakák, akár a tavaszi áradat, elöntik a Rá­kóczi utat a hömpölyögnek végig rajta aztán az Irgalma- sok utcáján felkanyarodnak a Széchenyi térre s visszafele a Király utcán át dübörögnek a Búza téri laktanya felé. S közben adj neki! sütögetik el a puskájukat! Ö, nagyég! Micsoda égzengés támad a nyomukban! Istentelen sietős robajjal zuhannak alá a gaz­dag üzletek vasredőnyei s csa­pódnak be sorra a vastag fa- spalett.ák az emeleti ablako­kon. Ó, persze, itt a város gazdag polgárai, kereskedői, tisztviselői laknak, nékik nin­csen semmi közös dolguk a fellázadt bakákkal. Lúdbőrző háttal merednek a redőnyök résén át az eltorzult orcával ordítozó bakákra és keresztet vetnek és fohászokat rebeg- nek, úristen, mi történhetett. ;v millió megvadult baka! 9.40: Uétméríőldes kamera, töröhiiadó. — 10.00: Kis mesfc®=> rcli. az uuervízió műsora Vass» só oól, — 11.00: Koz vetítős a tűan oltó inúzeumoól. — 13.25: Szegő* di EAC—leieuc város bajnoki iabdarugó-inérközés. Helyszíni közvetítés Szegedről. Riportéra Vitray Tamás. — 15.30: A Ma* gyár liiraeto műsora. — 15.308 Mezőgazdasági szakíiim-müsor0 . ótanucsok az aprómag „ennesz- késhez. — 17.36: Kicsinyek mű- sora. — 18.20: Gyorsabban, mész« szebbre, magasabbra. Magyar ki« aim. — 18.35: Műalkotás születik..,, 9.2o: Esti beszélgetés. Fábiánt . erenc jegyzete. — 19.30: TV­uiradó. — 19.50: Te és én Euró« pábóL varsói portré. — 20.l0s Szép álmokat, gyerekek! 20.20: Vasárnapi vers. Kábíts Mihály: Ciganydal. Előadja: ilosvay Katalin. — 20.25: Holly« wood — a legendás évek. Ma­gyarul beszélő angol film. —= 21.10; Do-re-mi. Francia revü- í’ilm. — 21.50: Telesport. — 22.10: Hírek. — 22.15: TV-híradó (ism.Jio — HÉTFŐ több napos ta­pasztalatcserére Debrecenbe uta- zik a városi tanács kereskedel­mi osztályának vezetője és két munkatársa. Debrecenben első­sorban az ottani bútorszaküzlet munkáját tanulmányozzák, hogy tapasztalataikat felhasználhassák a pécsi bútor és lakberendezési áruház létesítésénél. — A MECSEKI Erdőgazdaság 29-én délelőtt tartja év végi ér­tekezletét a Vasutas Kulíúro.t- honban. Megtárgyalják az évS munkát, s a jövő évi terveket, — A MOZIÜZEMI Vállalat ér­tesíti a közönséget, hogy a péca szabolcsi Jószerencsét filmszín­házban kedden délelőtt 9 órakor Az aranyember című filmből — a közönség kívánságának meg­felelően — külön előadást tar­tanak. ' —* A PÉCSI ©rvostudományíl Egyetem és az Orvos-Egészség­ügyi Dolgozók Szakszervezete Pécs-Baranyai Területi Bizott­ságának Tudományos Szakosztá­lya 25-én 6 órakor az I. sz. S®« bészeti Klinika tantermében tu­dományos ülést tart. Tárgyso­rozat: Czlrner József és Ljubo.v Gofman (II. Belklinika): A pos= tinfarctus syndroma helyi k®= zelése Prednisolonnal (Bem ta­tás). Patakfalvl Albert, Tényt István és Molnár Sándor (I. Bel­klinika): A laparoskop szerepe a hasi diagnosztikában. Lottótájék oztatő A Sportfogadás! és Lottó Igaz­gatóság tájékoztatása szerint a 47. játékhéten —■ nem végleges megállapítás szerint — öttalála- tos lottószelvény nem érkezett. Négy találatot 33 fogadó ért el, nyereményük egyenként 118 55«í forint. Három találatot 2452 fo­gadó ért el, nyereményük egye» ként 797 forint. Két találatot 82 479 fogadó ért el, nyeremé­nyük egyenként 23 forint 7© fii- léc. — Áramszünet lesz nővére« bér 25-én 8—15 óráig: Janus P„ u., Sétatér, Geisler E. u. és Szé­chenyi tér által határolt terü­leten. Áramszünet lesz novem­ber 25-én 8—16 óráig a követ­kező területen: Bárány út, Szé­khely B. út, Surányi út, Zsolt u9 Misina tető, Kalinin út, Hunya­di ú.t 59—71, 64—90, Kálvária dű­lő, Mikszáth u., Péter u., Cser* fa u., Fenyvessor,' Puskin u.0 Szt. István út, Ányos P. u.„ Zsolnay V. u., Szt. László út. Áramszünet lesz november 25— 27-1 g 8—16 óráig: Közép-Daindol területén. Áramszünet lesz no­vember 26-án 8—15 óráig Pécs- bányatelep területén. (x) Idojárásjelentéa — A TIT Kisszfnpad decem­ber 1-én este 7 órakor tartia ez évi első bemutatóját a Nagy Lajos Gimnáziumban (be Mr a* a Janus Pannonius u. felől). Mű­sor: Ionesco: A kopasz énekes­nő, Mrozsek: Mulatság. — ORVOSI HÍR. Dr. Krassóy Iván belgyógyász magánrendelé­sét Ismét megkezdte. Rendel: du. 3—5-ig. Munkácsy M. u. 11. — UJ TÁNCISKOLA kezdődik december 4-én, szerdán este 7 órakor Pécs város Művelődési Házában (Déryné u. 18.) Tanít: Fellnerné. Beiratkozás a Műv. Ház irodájában — Áramszünetet tartunk 1963. november 24-én nagyfe­szültségű vezeték építése miatt reggel 8 órától 12 óráig . a 6a- nicz puszta. Vasas I. tp. Vasas I. Tsz, István-akna, Rücker-akna transzformátor körzetekben. — ORSZÁGOS állat- és kira­kodó-vásár lesz Pécsett decem­ber 1-én, vasárnap. — AZ ARAMSZOLGÄLTATÖ Vállalat feszültség alá helyezi a Vasas I. Tsz transzformátora melletti új fúrótorony nagyfe­szültségű vezetékét 1963. novem­ber 24-én reggel 8 órától. A ne­vezett időponttól a vezeték érin­tése szigorúan tilos, mert élet- veszélyes. (Folytatása következik.) Várható Időjárás vasárnap es­tig: kisebb felhőátvonulások, né­hány helyen kevés eső a he­gveken 1—2 helyen kls°bb hava­zás. Mérsékelt, időnkéit él*- k északnyugati szél. Vágható leg­alacsonyabb éjszakai hőmérsék­let általában 0, plusz 3, észak­keleten 9, mínusz 3. Lcgmaga- sabb nappali hőmérséklet teeln 9—12 ioh ktosm, \

Next

/
Oldalképek
Tartalom