Dunántúli Napló, 1963. november (20. évfolyam, 256-280. szám)

1963-11-01 / 256. szám

r NOVEMBER L MUPló 5 Biztos kézbe a volánt! A fűm, a sajtó és a rádió rendszeresen foglalkozik a bal­eseti helyzet alakulásával, szakemberek ankétokon, gyű­léseken vitatják, mit lehetne még tenni a balesetek megelő­zése érdekében. A megelőzés egyik legfontosabb feltétele, hogy a gépjármű vezetők ala­posan ismerjék és alkalmaz­zák a közlekedési szabályokat. Megkértük lAtványi Tibort, a KPM Pécsi Autóközlekedési Tanintézetének vezetőjét, mondja el. mit tesznek annak érdekében, hogy a volán biz­tos kézbe kerüljön? — Az oktatás színvonalának Javítása érdekében a KRESZ előadókat és gyakorlati okta­tókat magas szintű KRESZ- vizsgára köteleztük. Tízzel emeltük a KRESZ-órák szá­mát, s így van idő, hogy kon­zultációkon, ismétlés során mindent tisztázzunk, ne hagy­junk bizonytalanságot a hall­gatókban. Szemléltetőbbé tet­tük az elméleti oktatást. Vas­táblát szereztünk be, amely­nek bármely pontjára könnyen f«illeszthetők a mágnesezett kisautók. Ezek segítségével mutatjuk be a kritikus közle­kedési eseteket. Rendszeressé tettük a műszaki és közleke­désrendészeti kisfitmek vetíté­sét. — Tanfolyamaikon hány Gépkocsivezetőt képeznek évente? — Négyszáz hivatásos és háromszáz nem hivatásos gép­kocsivezető kap nálunk évente jogosítványt. Az új módszerek, a felemelt óraszám stb. ered­ményeként a tanfolyamot vég­zettek között minimális a bu­kási százalék. Akik nem vé­geztek tanfolyamot, sokan sajnos élég könnyelműen, ké­születlenül jönnek vizsgázni. A tan folyamot nem végzett minden 100 motoros közül át­lagosan 42 nem felel meg va­lamilyen tantárgyból a vizsgá­kon. Személygépkocsi vezetők közül 100-ból 22-en buktak meg az első vizsgán. Az idén 25-en voltak, akik a harmad­szori pótvizsgán sem feleltek meg és ezért csak egy év el­telte után jelentkezhetnek is­mét a vizsgabizottság előtt. Bizonytalan tudásra nem ad­hatunk jogosítványt a leendő vezető saját érdekében, hiszen ebben az évben már 40 halá­los. 250 súlyos és 100 könnyebb sérülést okozó közúti baleset történt megyénkben. A bal­esetek által okozott kár meg­közelíti a kétmillió forintot. •— Milyen eredménnyel iárt az oktatás és a vizsgáztatás megszigorításaf — Az általunk képzett gép- járművezetők az elmúlt két évben lényeges balesetet nem akoztak. Természetesen a vizs­gáztatás módszerének megvál­toztatásával tovább szeretnénk javítani a leendő gépjármű­vezetők felkészültségét. Mi­vel a legtöbb balesetet a mo­torkerékpárosok okozzák, na­gyobb figyelmet kell rájuk for­dítanunk. Eddig a motorosok egy lezárt útszakaszon, opti­mális forgalommentes terüle­ten vizsgáztak. Szeretnénk a jövőben minden vizsgáztatót startszámmal ellátni, és a vizs­gabiztosok végigkísérve a vá­roson döntik el, hogy tud-e az illető motorozni, szabályosan közlekedett-e a közúti forga­lomban. Jobban lemérhető az igazi tudás, ha a vizsgázó a szemléltető kisautók segítségé­vel maga mutatja be a tanult közlekedésrendészeti szabályo­kat. 1964-ben szeretnénk elő­térbe helyezni a középfokú tanfolyamokat, mert végső so­ron ezzel nyernek szakmunkás képesítést a gépjárművezetők. Jelenleg Komlón és a 12-es AKÖV-nél nyolcvan hallgató­val működik középfokú tan­folyam. “ Az új gépjárművezetők megfelelő képzése mellett. milyen sürgős intézkedéseket kell tenni a balesetek meg­előzése érdekében? — Akik 6—10 éve vagy an­nál régebbi időpontban sze­rezték jogosítványukat, feltű­nően sok balesetet okoznak. A régi gépjárművezetők egy ré­sze elfelejtette a tanultakat, és az új KRESZ ismeretét sem követelik meg kellő szigorral a vállalatoknál. A középfokú tanfolyamok elvégeztetése sok segítséget jelent majd. Még nem megoldott azonban a ma­gánautósok és a lakosság KRESZ oktatása, amit megfe­lelő propaganda anyaggal is segíteni kell. Az iskolákban bevezetett közlekedési foglal­kozás és az úttörő rendőrségek szervezésének eredményeként remélhetőleg csökken a gyer­mek balesetek száma. A bal­eseti statisztika javulásának el­engedhetetlen feltétele, hogy a közlekedéshez megfelelő kö­rülményeket biztosítsanak, hogy a jelzőtáblák elhelyezé­séről. karbantartásáról, kivilá­gításról stb. állandóan és megfelelően gondoskodjanak az illetékesek. Wesztl Márta Munkásakadémia a Pécsi Bőrgyárban Kit előadássorozat indult a Pécsi Bőrgyár Művelődési Ott­honában. Az egyik csoport tag­jai közgazdasági előadásokat hallgatnak kéthetenként is­métlődő órák keretében, a má­sik csoport pedig a társada­lomtudomány ismérveit sajá­títja el ugyancsak hasonló idő­közökben. Az elméit évben mintegy 150 hallgatója volt a Munkás- akadémia előadásainak, most, az 1963—1964-es évadban ez a szám kétszázhetvenre emelkedett. A TIT-tel kötött szerződés alapján neves szak­előadók ismertetik a hallga­tókkal a KGST jelentőségét, egy másik előadás keretében a műszaki fejlesztés, továbbá a bérrendszer és az árpolitika alapelveit. A társadalomtudományi elő­adássorozat révén a hallgatók megismerik szocialista társa­dalmunk eddigi történetét, majd egy másik előadássoro­zat lehetőséget nyújt arra, j hogy a hallgatók bizonyos tá­jékozottságra tegyenek szert az irodalom-, zene-, film- és színházművésze* jelenlegi problémáiról. Az előadásokat úgy szervez­ték meg, hogy a három mű­szálon. osztott hallgatók — a megismételt órákon — résztve- hessenek. Érdemes megjegyez­ni, hogy a Munkásakadémia tagságának kilencven százalé­ka fizikai dolgozó. Tinódi Anna kérése NEHÉZ a hivatásos hely- történeti kutatók dolga, de még nehezebb az „alkalmi” kutatóé. Hiszen a hivatásos történész nem egyszer éveken, sőt évtizedeken át ügyködhet egy-egy történeti részletkér­dés felderítésén, amíg a ma­gamfajta' „kutatónak” ugyan­csak szerény időtöredék alatt kell eredményt produkálnia. Summa summárum, három egész nanot kaptam annak felderítésére, hogy a pécsi Ürögi úton lakó Farkas Jó- zsefné. született Tinódi Anna vindikálhat-e jogot arra, hogy egyenes leszármazottja vagy sem hazánk utolsó, de annál hírnevesebb „Igricinek”, Ti­nódi Lantos Sebestvénnek. A „nagy” kérdéshez mél­tóan már a nyomravezetés sem volt mindennapos. Egy idős férfi hívta fel a figyel­memet egy még idősebb gesz­tenyesütő nénikére és egy Kossuth Lajos utcai házszám­ra. Először a nénikét keres­tem fel. aki igen „értékes” útbaigazítást adott: — Kossuth Lajos utca 72. Az udvarban balkézfelől a második ajtón találja a név­tábláját az öregemnek. Tinódi István. Ha nem találja ott-, hon, akkor valamelyik kocs­mában kersse. Ezt csak azért mondom, mert tegnap kapta meg a nyugdíját. — És le­gyintett is, sóhajtott is rá egyet, jelezve a helyzet vi­gasztalanságát. Ám régi dolog az, hogy nincs olyan bánat, amelyben ne leledzene némi vigasz is, mert én a magam részéről biztató jelnek véltem a né­niké lemondó gesztusát. S amikor hálálkodva elköszön­A taxiállomáson (Szokolai felv.) Piroska miatt. Vem néni is eljött, a személyzetis, akit na­gyon szerettünk, meg a lá­nyok is szétszóródtak egy év alatt. A férjem idegei is a Nagy Piroska miatt... — És?-— Azután jött az árvíz.8. — És? — Egyáltalában nem szere­tek tanulni, pedig tudom, hogy kellett volna. Inkább három napig a határban dol­gozom, mint egy nap tanu­lok ... L assan és tervszerűtlenül húzódott vissza, mint ár után a víz, de nem a régi mederbe. A holtágba. Először a gazdaságtól vált meg, az­után ezzel együtt a magasabb- rendű, a szervezett munkától, legkésőbb a közélettől. 1958-ig volt országgyűlési képviselő, addig rendszeresen résztvett, egy kicsit kötelességtudóan az országgyűléseken, de sohase kért szót. Miért? Azt mond­ja: volt aki beszélt helyette. Bizonytalan volt. Mindig érez­te a nagy hátrányokat, mint egy nagyon távoli rokon. A párt és a tanács helyi vezetői háromszor is felkészítették, megszövegezték a felszólalá­sát, ő nagyjából meg is ta­nulta, vagy csak azt hitte, hogy megtanulta, de amikor ott fenn szót kellett volna kérni az elnöktől: cserbenhagy ta a bátorsága. Az 1958-as vá­lasztások előtt már nem vet­nék fel » képviselőjelöltek Mse tájára. Megértette, és azt M­Gzern — ekkor értette meg a feszes, vagy inkább feszítő bi­zonytalanságokat .is A vissza­húzódása azóta teljes. Itt ól Mohács-szigeten, Felső-Kan- dán, és ami jön, közömbösen, egykedvűen tudomásul veszi. — A termelőszövetkezet? Egy kicsit megrebben, bi­zonytalanul vállat von. — Néha bejárok hozzájuk dolgozni, de nem vágyóik tag. — Miért? — Amikor jöttek a szerve­zők, csak beszóltak: van föld­jük? Nincs. Köszöntek és el­mentek. Én ugyan nem me­gyek utánuk. A férjem min­denesetre pártoló tag. Én meg többnyire kertészkedem ott­hon, meg piacolok... Piacol. Teheneket őriz a hi­deg fák között — A tsz vezetői nem vol­tak * még magánál, hogy jár­jon rendszeresen dolgozni a közösbe? — Nem. — Tudják, hogy maga tíz éve az ország első gyapotmun- kásnője volt? — Gondolom. — És ha hívják a tsz-be? A tehenek után néz, vár, időnként megrántja a vállát. — Én szeretek dolgozni, csak tanulni nem. — Azt mondják, jövőre itt lesz a közelben a tsz kerté- ssssto. Hosszú idő után először reb­ben meg valami a szemében, gyors, ideges rebbenés. — Itt lesz?... — kérdezi csendesen, kevés nosztalgiá­val. — Az jó. Szedetek ker­tészkedni, csak értelme le­gyen, igaz?.., — Persze. — Ott a gazdaságban kijött a brigádvezető és azt mondta: lányok, ezt megcsináljátok, akkor ennyit meg ennyit kap­tok érte. Gyapotszedés idején egy dekádban ezerötszáz fo­rintot is megkerestem. Meg szervezettség volt. Talán, ha a kertészet itt megalakul, ak­kor lehet, hogy megint ... Vannak, akik azt hiszik talán, hogy azokat a kitüntetéseket nem egész pontosan érdemel­tem meg, pedig mondom ma­gának ... mondom, hogy négy­ezer kiló gyapot.?. E léggé bonyolult ügy ez, tudom. Belső ügy. A gyapotkorszakban a munkájá­val méltán megérdemelt ki­tüntetéseket a szekrényben őrzi. Lehet, hogy tényleg csak akkor nézi meg, amikor a szekrényben rámol? Lehet. Mindenesetre az idézett ok­iratokat a felsőkandad előszo­bában láttam. A falon, beke­retezve. Egy vállalkozó szelle­mű ember regényt írt róla. Persze, hogy elhamarkodta. Több mint öt évig országgyű­lési képviselő voit, est sen ő hamarkodja el. A látvány­szempontok eléggé meggondo­latlanul és pillanatok alatt a magasba emelték. Többek kö­zött neki sem volt ejtőernyő­je. Húsz-huszonkét éves volt, amikor megismerte a gazdasá­gilag magaisabbrendűt, a szer­vezett munkát. A pontosságot, amiben mindennek meghatá­rozott helye és értelme van. Bizalmatlanul nézte és nézi a tsz kezdeti bizonytalanságait, nem vállalta ezeket a bizony­talanságokat, inkább még messzebb távolodott, de vala­mi maradt benne a gyapotföl­dek akkori munkaromantiká­jából. Lehet, hogy ez most már csak a nosztalgia és ez a hidegség. Pavkovlcs Kata­lin nem aktív egyéniségű em­ber, szüksége van a keretek­re és egy fontos, szervezett közegre. Mert az a négyezer kiló gyapot... A külső ténye­ket eléggé könnyű összegezni, ismerjük a gyapotkorszak lát­ványosságait, pontatlanságait, de a belső összefüggések sok­kal bonyolultabbak. Az újság­író könnyen ráfizethet a jós­lásokra. S én csak azt látom, hogy leereszkedik a fehér par­ti köd meg a sötétség, és ő elindul, lassan maga előtt te­reli a teheneket. És nagyon hidegek a fák. Lehet, hogy egy emberben mínusz százöt­ven Celsiusnál is hidegebb van ... Thlcfy Árpád tem tőle, egyre izgatottabban konstatáltam hirtelen támadt kutatóösztönöm tárulkozásait. Így okoskodtam: Ha Tinódi Sebestyén azért kapta ráadás­nak a „Lantos” nevet, mert neki tulajdonítják a magyar műzene megteremtését, akkor jó nyomon vagyok. Jó nyo­mon, mert azt is biztos for­rásból tudom, hogy e kései Tinódi is sűrűn járja a mai „históriás énekek” végvárait. Talán el is hagyhattam vol­na a mai „végvárak” idéző­jeles körülsáncolását, hiszen valóban végvárak. Azok, mert ki ne tudná, hogy írásos ren­delet tiltja a mai „végvári vitézek” hangos dalnokosko- dását, *s aki mégis megszegi a rendet, előbb-utóbb a pin­cérrel vagy a rendőrséggel gyűlik meg a baja. Nos, ahogy hírlik, az én Tinódim a mai nap is híven őrzi a dalnoki hagyományo­kat, ami következésképp arra vall, hogy a vér nem válik vízzé. Tehát ő az én embe­rem. Ilyen következtetések birtokában kopogtam be hoz­zá egy „szünnapos” reggelen. Nem lepődött meg, valahon­nan megtudta, hogy utána kutatok. Pokrócokba göngyöl- getve feküdt az ágyán, és kissé morózusan, de nem ud­variatlanul eligazgatott. — Jó helyen jár, de én éppen gyengélkedem, — bi­zonygatta hideglelősen. — De ha felkeresi Annuskát, a nő­véremet, az elmond mindent. A Lajkó csárdánál kell le- szállni a buszról, onnan ta­lán száz lépésre lakik a Csur­gó dűlőben. MIÉRT szaporítsam a szót, az első busszal hanyat-hom- lok meg sem álltam a Lajkó csárdáig. Annuska nénit a szőlejében találtam. Mintha törököt kaszabolt volna, úgy vágta, hányta kapájával az agyagos földet. Szüret után lévén alighanem fináncnak nézhetett, mert a bemutat­kozás után is gondosan ügyelt arra, hogy ne kerüljek bévül a présházajtón. Azt mondta: — Szépen süt a nap, mi­nek ilyenkor árnyékba ülni, — és már porolta is lefele a sütkérező • padkát. Hanem amikor felfogta a szándéko­mat, azt sem tudta, hova le» gyen örömében. Különben pontosan úgy kezdte ő is, mint a testvéröccse, csak emelkedettebb hangsúllyal. — Jó helyen jár fiam, de mennyire jó helyen. És nem is maga az első kutató ebben az ügyben. A „kutató” jólesett, de an­nál jobban megijesztett a má­sik szó. Azt akarja mondani, hogy megelőztek? — Meg ám fiam, de mikor? — Ezelőtt hetven éve, és nem is itt, hanem még Kisasz- szonyfán. Én még kislány voltam, amikor a tanítónk, a drága jó Miltényi egyszer felkeresett bennünket, és sok­féle füzetet, írást mutogatott az öregjeimnek. Mintha most is hallanám, amikor azt mondta: — Meglátják, bebi­zonyítom én még, hogy ma­guk vérrokonok a Lantos Ti­nódival. Dehát nyolcvankilenc éves volt szegény, nem so­káig bizonyíthatta. Az örvendetes újabb nyo­mot mégis hamar betakarta a csalódásom, amikor elkér­tem Annus néni személyazo­nosságiját. Háromszor is el­olvastam, de ott csak az volt: Farkas J.-né, született Tinór- di Anna. Tinórdi?! Hát ak­kor ... — Jaj, arra ne adjon semmit fiam. Aztán amikor tovább is látta rajtam a kételkedést, előállt a legmeghökkentőbb bizonyítékkal: — Mondja, látta már maga Pesten a Tinódi szobrát? — Láttam, láttam, de mit segít ez rajtunk. Erre Annus néni lekapta fejéről a kendőt és egy indu­latos mozdulattal hátrasimí­totta a haját:. — Hátha látta Tinódit, ak­kor jól nézzen meg engem is. Ez a homlok az övé. Ezt már többen is mondták. Csak néztem egy darabig a homlokát, a homlokába visz- szahulló szép ezüstsziporkás haját és minek is tagadjam, kistáján majdnem megcsó­koltam a képét ezért az el­szánt bizonyigatásért. Menjen e] Kisasszonyiá­ra, — kérlelt. — Tudakolja meg a plébániáin is a szár­mazásunkat. Nem szeretnék meghalni addig, amíg nem tu­dok bizonyosat... KEDVES Annus néni. Ez­úton közlöm magával, hogy hűségesen eljártam az ügy érdekében. Nemcsak a kisasz- szonyfai, hanem a pécsi Ágos­ton téri plébániák matricutói­ban is nyomra találtam. Mind a kettőben ott szerepeit a Tinódi név. Az egyikben Ti­nódi András, a másikban Ti­nódi István és azt is közöl­hetem, hogy a szabadsághar­cig visszaiapozva Annus néni egyenes leszármazottja az anyakönyvekben található Ti- nódiaknak. Aztán a Pécsi Le­véltárban is utánanéztem a do lógnak. Perszie, amit ott ta­láltam, az már kevésbé az én érdemem. Egykori helytör­téneti kutatónk Németh Béla kézirataiból böngésztem ki a következőket: Igaz, hogy Bihar megyében is, Fejér megyében is magu­kénak vallják a kutatók Ti­nódit, de a bizonyítókok mind arra vallanak, hogy Lantos Se. bestyén baranyai illetőségű, Mindenek közül a leghitele­sebb bizonyítékunk az, hogy az utolsó magyar lantos Szi­getváréit Török Bálint udva­rában élt. Tudomás szerint annak íródeákja, vagy gyer­mekeinek nevelője volt. Annyi bizonyos, hogy Tinódii Török Bálint fogságba eséséig Szi­getváron tartózkodott. Aztán az is bizonyos, — írja Né­meth Béla, — hogy Tinódi so­hasem említi verseiben, sem Fejér megyét, sem Bihart, de annál színesebben, dalosabban a baranyai tájakat, amelyeket a versek tanúsága szerint jól ismert. Azt is megemlíti a kutató, hogy Szigetvár vidékén, Mozs- gó környékén egy Tinód ne­vű helységre XIV. századbeli okiratok utalnak, s a Monument ta Vaticana már 1332—35-ben feljegyzett itt egy Simód, vagy Tinód nevű községet. Az Or­szágos Levéltárban is őriznek egy 1542-es összeírást, ami szerint Mozsgón a lakosság bírója egy Tinódi Péter, nevű férfiú volt. Hát eddig jutottam el ked­ves Annus néni, és meg kell mondanom, hogy Kisasszony­fán akadtam el a Tinódi csa­ládfával. Pedig a helyi plé­bános igazán mindent elkö­vetett, hogy újabb nyomokra leljünk. Sajnos egyelőre azon akadt el a további nyomke­resés, hogy Annus néni nagy­apjának Tinódi Andrásnak 'csak a születési esketési évét jegyezte fel az egykori plébá­nos. Ha a kisasszonyfái matri- culába annak idején bejegyez­ték volna Tinódi András szü­letési helyét, akikor ez a ri­port is másként alakult volna. MÉGIS azt mondom, nincs veszve minden Annus néni. Élnek a megyénkben ma is helytörténeti kutatók, akik , mindenképpen hozzáértőbbek a magamfajta „maszek” kuta­tónál. Mit lehessen tudni, hát­ha felfigyelnek e .szerény kis riportra. S ha így lesz, ígérem, . hogy én vezetem el őket abba a Csurgó dűlői kicsiny szőlős­kertbe, ahol Annus néni télire takargatja a tőkéket., s ahol olyan nagyon szeretne vVi'7! kapni erre az igen nehéz kérdésre. Pálinkás György

Next

/
Oldalképek
Tartalom