Dunántúli Napló, 1963. szeptember (20. évfolyam, 204-228. szám)

1963-09-01 / 204. szám

1963. SZEPTEMBER 1 1 A * • ?v A :••• ■A'*i\4 /a : * ?v /A!-•• ■•«- A • rvl A i * • A A televízió műsora szeptember 1-én, vasárnap: 10.00: Hétraéríöldes kamera. Ut- ( törőhíradó, — 10.15: Vízi-úttörők parádéja. Közvetítés Ráckevéról. — 11.10: Nemtudomka. Szovjet mesefilm. — 16.45: A Magyar Hirdető műsora. — 17.00: Ma­gyarország—Japán férfi röplab­da-válogatott mérkőzés. Közve­títés a Kisstadionból. Riporter: Szőnyi János. — 19.20: Vietnam nemzeti Ünnepén. A Vietnami Demokratikus Köztársaság meg­alakulásának 18. évfordulója al­kalmából Hoang Bao Sön rend­kívüli és meghatalmazott nagy­követ mond beszédet. — 19.30: TV-híradó. — 19.50: Szép álmo­kat, gyerekek! — 20.00: Egy po­hár víz. Nyugatnémet film. 14 éven felülieknek! — 21.25: Tele­sport. — 21.45: Hírek, a XV- lüradó ismétlése. A nők óvatosabbak Statisztikai tanulmány a halálos végű közlekedési balesetek okairól, megoszlásáról A Központi Statisztikád Hi­vatal adatad szerint megálla­pítható, hogy a férfiak sakkal kevésbé ügyelnek testi épsé­gükre, mint a nők. Az elmúlt évben közlekedési baleset kö­vetkeztében 1308-an vesztették életüket — többen, mint a ko­rábbi esztendők bármelyiké­ben — s az áldozatok közül 1067 férfi és 241 nő volt. A halálos balesetek korcso­portok szerinti alakulásáról Beszakadt a Jókai tér közepe Az idei augusztus bőséges csapadékkal búcsúzott a Du­nántúltól. A meteorológusok évek óta nem mértek ennyi esőt ebben a hónapban, mint az idén. Különösen a hónap utolsó napjai lesznek emléke­zetesek, hiszen 29-én Lentiben hatvannégy millimétert mér­tek. Ha az elmúlt öt esztendő augusztus harmincadik napja­it hasonlítjuk össze, akkor Pécsett rendkívüli nap volt pénteken, sőt szombaton is. Péntek reggel hét órától este hétig 10,8 millimétert, este hét­től reggel hétig pedig újabb 13,6 milliméter csapadékot mértek. Ezzel szemben 1958. | augusztus 30-án semmi sem esett, 1959-ben csak esőnyom volt, tehát még mérni sem tudták a kevés csapadékot Az­tán 1960-ban 2,8 milliméter hullott le, 1961-ben szintén csak nyom volt, míg hatvan­kettőből semmi sem esett ezen fi nfiipon, Szerencsére a tűzoltóknak nem kellet sehová sem kivo­nulniuk, egyedül a Jókai téren történt baj. A tejbisztró előtt, majdnem a tér közepén, be­szakadt az úttest Az Elefánt étterem pincéjének a vége ugyanis bedőlt, mert az ott dolgozó gázszerelők gödrében összegyűlt víz alámosta az asz­faltot Mintegy három méter mély és nagyjából három mé­ter átmérőjű lyuk keletkezett •NAP- A- M AI - UApr-Ä’ Az év végére megjelennek az újfajta mosógépek és centrifugák Az elektromos háztartási gé­pek népes családjának egyik legelterjedtebb tagja a mosó­gép, amely immár minden harmadik-negyedik családnál megtalálható. Az idén ismét 160 000 példányt bocsátanak ki és így bármelyik szaküzlet­ben vagy áruházban hozzá le­het jutni. A vásárlók egyetlen panasza, hogy kicsiny a vá­laszték, mindenütt csupán ugyanazt az egy-két típust árusítják. Ezt a panaszt a ko­hó- és gépipari minisztérium is jogosnak találta, ezért a Hajdúsági Iparművekben gyors egymásutánban újabb mosó­géptípusokat is kialakítanak. Az új keverőtárcsás mosógé­pet lóbkapcsolóval is felszere­lik, ami kényelmesebbé és biz­tonságosabbá teszi a kezelést. Mecseki Bányász Uj sajtóorgánummal gaz­dagodik Baranya megye. Ma szeptember 1-én a bá­nyásznapon jelenik meg először a mecseki szénme­dence bányamunkásainak lapja, a Mecseki Bányász. A Mecseki Bányász első­sorban a bányamunkások üzemi újságja lesz. Fő fel­adata, hogy sokrétűen fog­lalkozzék majd az aknák dolgozóinak mindennapi életével, a termeléshez kap­csolódó feladatok segítésé­vel. A lap hasábjain keresz­tül beszámol a bányatele­pek lakóinak kulturális, szociális és sport életéről. Úgymond „saját” lapjuk lesz a bányászoknak a Me­cseki Bányász. A mecseki szénmedencé­ben mintegy húszezer em­ber dolgozik, s amikor lét­rehozták az új lapot, akkor a húszezer bányamunkás megbecsülését nyilvánították ki. Persze az újság önmagá­ban nem fog mindent meg­oldani. de mégiscsak köze­lebbről és közvetlenebbül ..beszélgethetnek egymással” az aknák dolgozói s azok családtagjai. Ehhez a beszél­getéshez viszont az szüksé­ges, hogy a lap olvasói és írói a munkában is közel le* gyenek egymáshoz. A sajtó óriási szerepét felesleges taglalni, hisz az manapság szinte nélkülöz­hetetlen az emberek számá­ra. Váljék ilyen nélkülöz­hetetlenné a Mecseki Bá­nyász is minden bányász dolgozónál. A lapot hasz­nálják fel a jó módszerek terjesztésére, a rossz bírála­tára. Legyen az új újság igazi fóruma minden me­cseki szénbányásznak. Ne csak olvasói, hanem írói is legyenek lapjuknak. Ne tűn­jék frázisnak üdvözletünk, amikor sok sikert kívánva köszöntjük a Mecseki Bá­nyászt. Mivel sók szülő számára gondot jelent az iskolásgyer­mekek napközi otthonon kívü­li étkeztetése, az Olimpia étte­rem vezetőd elhatározták, hogy az iskolaév kezdetétől előny­ben részesítik a kiszól gálás­Nem fordult elő újabb himlő-gyanús megbetegedés Illetékes helyről kapott tájé­koztatás szerint sem Budapes­ten, sem vidéken újabb himlő- gyanús megbetegedés nem for­dult elő. Budapesten a körzeti gyer­mekgyógyászati rendelőkben megkezdték azoknak a védőol­tását, akik erre önként jelent­keztek. nál a gyermekeket. Az előfi­zetett és az étlap szerint vá­lasztott ebédért már fél tizen­kettőkor jelentkezhetnek a gyerekek, akár éthordóban vi­szik haza, akár az étteremben fogyasztják el, kiszolgálásuk a lehető legrövidebb idő alatt történik. Ha az étteremben étkeinek az iskolások, a pincérek és az üzlet vezetői külön felügyel­nek arra is, hogy a megren­delt ételt elfogyasszák és jól- lakottan induljanak az iskolá­ba. készített kimutatás azt tanú­sítja, hogy viszonylag a leg­több áldozat a 60 éven lelüli idős emberek közül kerül ki. örvendetes — bár még koránt­sem kielégítő eredmény —, hogy 1954 óta az 1—6 éves ap­róságok baleseti halandósága 27 százalékkal csökkent. A sta­tisztika egyébként azt mutatja, hogy a gyerekek között is a kislányok az óvatosabbak és körültekintőbbek: a halálos végű balesetek áldozatai kö­zött kétszerannyi 7—14 éves fiú szerepel, mint lány. A halál-okok tanulmányozá­sából kitűnt, hogy a motorke- .rékpárbalesetek száma csupán az elmúlt évben 23 százalék­kal emelkedett. 1958-hoz viszo­nyítva a növekedés 86 száza­lékos — jóllehet a motorkerék­párok száma csak 68 százalék­kal magasabb. A korábbi évek nél szembeötlően több baleset érte a gyalogosokat és a ke­rékpárosokat, a traktoros bal­esetek száma viszont némileg alacsonyabb volt, mint az elő­ző években. Vizsgálták a statisztikusok a balesetek áldozatainak fog­lalkozás szerinti megoszlását is. Tapasztalataik szerint vi­szonylag nagyon sok szellemi foglakozását ér közlekedési baleset, de egyre magasabb az arányuk a mezőgazdasági dol­gozóknak is. Ez többek között a vidék gépjárműforgalmának emelkedésével és a termelő­szövetkezeti gazdák köréből kikerülő motorkerékpár- és gépkocsitulajdonosok számá­nak emelkedésével függ össze. Harminc négytalálatos A 35. játékhétre beérkezett 4 887 658 db lottószelvény, öt- találatos szelvény nem volt. Négy találatot 30 fogadó ért el, nyereményük egyenként 122 191 forint, három találatot 2897 fogadó ért él, nyeremény­összeg egyenként 632,50 forint. A kéttalálatos nyeremények száma 85 384 db, ezekre egyen­ként 21,46 forintot fizetnek. Egy másik típusnak, a két kiló ruha befogadására alkalmas lengőlapátos gépnek már a mosási elve is megváltozik. A keverőtárcsa elhagyása job­ban kíméli a ruhát, s ez az előny bőségesen kárpótolja a háziasszonyt azért, hogy a mo­sási idő 4—5 perccel hosszab­bá válik. Egy további új típu­sú gépben már sem keverő­tárcsa, sem lapátkerék nincs, hanem forgódob segítségével mossa a ruhát. Kisebb háztar­tások számára azonban az utóbbi nem kifizetődő mert csak nagyobb méretben lehet gyártani, ami az árát is emeli. Ezt a gépet elsősorban a na­gyobb családok, bölcsődék vagy például társasházak lakói közösen tudják gazdaságosan kihasználni. Tanévnyitók: A gyárvárosi általános Iskola mellett működő dolgozók Isko­lájában a belratás szeptember 5-én délután 15—17 óráig lesz. * Pécs város tanácsi, valamint az üzemek óvodáiban az 1963— 64-es tanévre az óvodai beiratá­sok szeptember 2-től 7-ig tar­tanak. ár A Petőfi utcai általános isko­la tanévnyitó ünnepélye szep­tember 2-án, hétfőn délután 5 órakor lesz. A karénekesek 4 órakor jelentkezzenek. * Az L kerület általános Isko­láiban a tanévnyitó ünnepély az alábbi időpontban lesz: szep­tember 2-án, délelőtt 9 órakor: pécsbányatelepi és pécsszabolcsi általános iskolában, délután 4 órakor: Vasas H. általános Is­kolában, délután 5 érakor: Bárt- fa és Felsövámbáz utcai, meszes- telepi, fehérhegyi, gyárvárosi, Vasas I. Iskolában. * A Radnóti Miklós Közgazda­sági szakközépiskola tanévnyitó ünnepélye hétfőn, szept. 2-án de. 9 órakor lesz az iskola dísz­termében. A felsőoktatásban (esti és levelező tagozat) az újonnan felvettek részére évnyitó meg­beszélést tartanak szeptember 9-én, hétfőn 17 órakor. A taní­tás valamennyi tagozat részére szeptember második hetében kezdődik, a beosztás megtekint­hető a hirdetőtáblán. Pótfelvétel már nincs. Minden felnőttoktatási ügyben telefonfelvilágosítást szerdán és pénteken délután le­het kérni a 30-94. telefonszámon. A kiegészítő képesítő tanfolyam jelentkezési határideje: szept. 25. Ennek a tanfolyamnak a megnyitóját október 4-én, pén­teken 17 órakor tartják. A pénz­ügyi levelező tagozatra telvet­/ tok tanévnyitója szeptember li­án, pénteken 17 órakor lesz. * A Liszt Ferenc Állami Zene­iskola Igazgatósága közli, hogy a hangszeres és énekes felvételi, javító- és pótvizsgák szeptem­ber 2-án, hétfőn de. 9 és dél­után 4 órakor lesznek a Zene- művészeti Szakiskola Jókai Mór u. 2. sz. alatti helyiségében (be­járat az udvarról). Ugyanitt lesz az L osztályba • beírás szep­tember 3-án, kedden 9—1 és 3—* óráig. * A Széchenyi Gimnázium a tanévnyitó ünnepélyt szeptem­ber 2-án de. » órakor tartja. * A Nagy Lajos Gimnáziumban az ünnepélyes tanévnyitó szep­tember 2-án délelőtt 9 órakor lesz az elsősük, 11 órakor a II., HL, IV. évfolyam számára. Megjelenés negyedórával a tanévnyitó előtt az osztályter­mekben. Fiúk sötét ruhában pa­rolival, leányok sötét szoknyá­ban egyenblüzban vagy fehér blúzban. A dolgozó tagozat ha­lasztott- és javítóvizsgáinak rendje a portán ki van füg­gesztve. A javftó-pótlő érettségi Írásbeli része szeptember 5-én háromnegyed 6 órakor kezdő­dik teljes érettséglt-tevők ré­szére. A Javítóvizsgára Jelent­kezettek postán kapnak a szó­beli idejéről értesítést. A szóbeli kezdőnapja szeptember 12. * A Pécsi Kereskedelmi és Ven­déglátóipar! Tanulóiskola az 1963—64. tanévben az alábbi tan­folyamokat Indítja felnőtt dol­gozók részére: Szakmunkáskép­ző tanfolyamok: bolti eladói, szakács, cukrász és vendéglátó- ipari eladói. Vezetői tanfolya­mok: boltvezetői (1L évfolyam), vendéglátóipart üzletvezetői (T., n. évfolyam), vendéglátóipart boltvezetői. A beiratkozás min­den tanfolyam részére szeptem­ber 4-én és 5-én 8—12 óráig a Közgazdasági Technikum épü­letében. (Rét n. 1#.). Tanévnyitó szeptember 8-án 11 órakor a Közgazdasági Technikum dísz­termében * A Belvárosi Általános Iskola évnyitó ünnepélyét szeptember 2-án délután 5 órakor tartják. — A TIT Munkácsy Mihály Szabadegyetem Nyelviskoláján a belratások szeptember 10-ig tartanak, naponta (szombat ki­vételével) délután 2-től 6 óráig, a Szabadegyetem titkárságának új, ideiglenes helyiségében. Sör­ház u. 14. sz. alatt. A tanítás a szeptember 15-ével kezdődő hé­ten indul. A tanítási órák este fél 7-től fél 9 óráig lesznek központi fekvésű Iskolákban. Beiratási és tandíj heti egyszer kétórás foglalkozás mellett egy félévre 102.— forint. Általános iskolás kord gyermekek szá­mára külön angol és német nyelvtanuló-csoportok Indulnak. — A MEGYEI Könyvtár érte­síti olvasóit, hogy olvasótermét szeptember 10-én megnyitja, az olvasóterem kedden 11—19 óráig, szerdán és pénteken 13—19 óráig nyitva tart. — VASAK LESZ szeptember 2-án Dunaszekcsőn, 5-én Sás- don, ll-én Szentlörincen, 17 ín Szászváron és 27-én Vémér.den. — Értesítjük a város la­kosságát, hogy szeptember 2- án a Hullámfürdő bezár. — AZ EGYETEMI Könyvtár vezetősége értesíti a könyvtár olvasóit, hogy a szakipari mun­kák további elhúzódása miatt a könyvtár az olvasóközönség számára szeptember S-én nyílik meg. — FELVfiTEL a Mecsek Tánc- együttesbe. Táncot kedvelő fia­talok részére szeptember 7-én du. 6 órakor a Kossuth Lajos u. 83. sz. a. próbahelyiségben felvételi lesz. Az utánpótlás­csoportba 12—15 éves korúak, a felnőtt csoportba 15 éven felü­llek Jelentkezhetnek. — BALETTISKOLAI belratások. Pécs város Művelődési Háza ba­lettiskolájába szeptember 2-től 8-ig, minden du. 4—7 óra kö­zött Déryné u. 18. sz. alatt. Évnyitó 8-án, du. 5 órakor ugyanott. — UJ TÁNCISKOLA kezdő­dik szeptember 10-én, kedden este 7 órakor Pécs város Műve­lődési Házában (Déryné u. .18.), Tanít: Fellnerné. Beiratkozás a művelődési ház irodájában, i Előnyben részesülnek a kisiskolások az Olimpia étteremben A BÁNYA SZERELMESE kár volt sei mindenféleképp, hisz állt a termelés, újra elő kellett készíteni a fejtéseket és így tovább. A pécsi mezők­ben nem iszapolnak. hanem a hátfejtést hagyják összenő­ni. De az összenövés elég las­sú folyamat, s ott a veszély. Utólag nézve a dolgot igen egyszerű tételt állított fel Fulmer József. Sózni kellene a szenet, hiszen a sót fel le­het használni hűtésre. Kiad­ta az „ukázt”; sózzuk le a tizenegyest. Ezen is mosolyog­tak egyesek: •— Tűz mindig vtott, lesz is, legfeljebb legátoljuk és kész. Eredmény: a megkezdett sze letet több mint fél évig fej­tették, s egyetlen egyszer sem volt tűz. A volt fejtése­ket nyitva hagyták és lég­iit akként használták, de egy­szer sem volt tűz. Igaz, volt drukk a* innen­ső oldalon is: — No moot gyullad, h most;., most.?! Nem gyulladt, TJjabb „meg­nyert báború”i S aki egyszer bei ekéstől, aki háborúkat nyer a szénfronto­kon, annak már nincs más „lapja** csak a bánya, így ilyen körülmények után bíz­ták rá az egész pécsi meden­ce műszaki irányítását, Ful­mer József nem ismerte akko­riban a „tröszti hangot”, va­lahogy túl belemélyedt ebbe a nagyon szép munkába, kuta­tott éjt nappallá téve, Had­vezér volt az első vonalban. Néha véleményt mondott a tröszti szintről is, bár a hang jára azt mondták, hagy „üze­mi modorban Cseng.”’ A jó hallású embereknek az a csengés nagyon szépen hang­zott. Gazdagh István zűket: belebukik a ml fiatal barátunk, eszelős az, nevetsé­ges lesz előbb-utóbto, Öbert jelentett: — A másik oldalon is meg­van a fedőréteg. Merre hajt­sak? — Az északi oldalra! Teltek múltak a hónapok, nőtt a vágatok hossza. Két vágat haladt egyidőben a ha­todik és a hetedik szinten. —■ Majd nekikezdtek a gurító hajtásának. A 4-es telep után elmaradt a szén, s majdngm elmaradt az emberek bizodal­ma is. A főmérnök csak ren­delkezett: tovább haladni! — Újból szén tel epeket vágtak át, hatos, nyolcas, tizenegyes. Azonos telepben indítottak vágatot ellenkező irányban. — összelyukasztjuk a két vágatot. — rajzolt Fulmer Jó­zsef. — Az nem létezik, hogy azonos telepben összélyukad- junk. Ilyen még nem volt, —* hallatszott az ellenvetés. összelyukadt a tizenegyes telepben hajtott két vágat. Ilyen is lett, s valóban nem egy millió tonna szenet ta­láltak, hanem jóval többet. Igazi „széngyár” alakult ki a felfedezett területen, Az élet sok-sok csatája után ez volt az első igazi nagy háborúja Fulmer Jó­zsefnek. S a bánya szerelmese — egyben rabja is —• győ­zött. A következő eset szorosan összefügg az elsővel. Az emlí­tett 11-es telepben, a megtört tektonikus területeken majd minden két hónapban be­gyulladtak a fejtések, Nagy ennyi lenne Fulmer József „életrajza”. Ezt a „nyers képet” vala­mivel ki kell egészíteni, ami­ről Fulmer József nem igen beszél, még akkor sem. ami­kor felenged köztünk a kez­deti feszély, amikor végighall­gatjuk Smetana Moldváját, vagy koccintunk, esetleg a Moszkvicsot nyomjuk a zu­hogó esőben. Az első eset a következő volt; tényként állapította meg minden hozzáértő geológus és más szakember, hogy az András-aknai mezőben elér­tek a „kínai falig”, azon túl szénről még csak álmodni sem lehet. „Paanik”, „leszakadá­sok” és zavart gyűrődések, de szén? Ugyan már hova gondolnak? Fulmer József, az akna főmérnöke másképp vélekedett: a gyűrődésnek csak az egyik felét ismerik, a másik oldalon feltétlenül szén­nek kell lenni, s meg kell ta­lálni a telepek folytatását, illetve az elszakadás után következik egy antiklinális képződés. Elmondta feltevését a tröszt főmérnökének, — Nem egy mfflió torma, de jóval több szenet talá­lunk. — Igazad van. igazad lehet, — töprengett a tröszt főmér­nöke. — Ahogy elmondjad, az antiklinális kialakulás lehet­séges. Valósítsd meg az elkép­zelésedet! Igazi jő Segítőkre talált az aknán. Óbert Antal körlet­aknász volt az, aki bízott a feltevésben. A konzervatívab­bak azonban dörzsölték a ke­lés lett. majd csapatos illés, segédvájár és volt már ele­gendő műszak, hogy vájár le­gyen, A negyvenhatos tanév kez­detén — huszonkét éves fej­jel — ott ült a bányaiskola padjában. A komlói akna szakszervezete küldte el ösz­töndíjjal, hogy tanuljon, vál­jék valóira minden álma. A vájárkereset háromnegyed ré­szét kapta, az iskola is bizto­sított hetvenöt forintot ha­vonta. Hasznát vette a koráb­bi „természetbeni járandóság­nak is”, amikor a gyárak bőr rel, cigarettával, hússal „fi­zettek” a szénért. A kollé­giumban tíz cigaretta árán ebédelt naponta. Az ösztön­díjak nagyrésze a mamát és Marikát segítette. A bizonyít­vány minden esztendőben tisz­ta jeles volt. Négy év bánya­iskola, öt év az egyetem bá­nyamérnöki karán. Harminc­egy éves lett, mire kezébe nyomták a diplomát. Most hová? Komlóra, azok­hoz, akik segítették? Csakis oda. Újabb akadály. Komlón — a pécsi medencéhez vi­szonyítva — elegendő bánya­mérnök volt Az egyetem a pécsi bányákat ajánlotta. Az első állomás a pécsbányatele- pi Széchenyi-akna. Mezőmér­nök, a szellőztetések főnöke, az üzem főmérnökhelyettese, főmérnöke, majd a tröszt meg bízott főmérnöke, az egyesí­tés után főmémökhelyettese a Mecseki Szénbányászati Trösztnek. Mindezt kilenc éves mérnöki prakszissal, négy ven éves fejjel. így körülbelül Az apa szilikózistól gyötőP- ten hagyta el a „Magyar Királyi Állami Kincstári Kő­szénbánya” komlói aknáját. Mint annyi éven át minden nap, úgy az utolsó műszak­járól is gyalogszerrel indult haza Magyaregregy re. Kínját talán csak az enyhítette, hogy fiát biztonságban tudta, sike­rült beprotezsálnia az akna vezetőinél. Igaz, takarító gye­reknek vették fel, de hisz a bányászélet így kezdődik, — amióta bánya van a világon. Nem így képzelte el a fiú sor­sát Internátusbán látta Jó­zsit, tudós tanárok szavait hall gatván. A szilikózis nem kegyelme­zett az apának. A család gond ja és baja az édesanya vállár­rá szakadt. Józsi gyerek járta az apa által kitaposott utat a komlói bányába, s mint a család férfi tagja segítette édesanyját és kishugát. Vé­kony testét nekifeszítette a hosszú útnak, a zsíroskenye­ret szorosan tartotta a hóna alatt. A másik kezében papír­lapot szorongatott, bele-bele- tekintett menetközben és du- ruzso'ta a verset. Marika írta ki a középiskolai tankönyv­ből. hogy bátyja menetköz­ben is tanulhasson; A fizikuma nem Volt erős, de volt benne valami más, ami hajtotta kényszerítette. Az iskola igazgatójának a szaval is fülébe csengtek, — melyet akkor mondott, ami­kor átadta neki színjeles bi- zonvítványát; — Kar lenne érted fiam, — mondta — ha nem tanul­nál tovább. Ismerem a gond­jaitokat, de talán magán­úton ... így ment. magánúton. S aztán jött a háború. A taka­rító gyerekből, urasági csil-

Next

/
Oldalképek
Tartalom