Dunántúli Napló, 1963. augusztus (20. évfolyam, 178-203. szám)

1963-08-19 / 194. szám

4 NAPLÓ 1963. AUGUSZTUS I*. 1 PÉCSI MŰTERMÉKBEN öt mfltorcai és hat festő marén így a nyár régén elég (ok meglepetést okoe a látogatónak, s a rendszerező elme Ilyen­kor képzeletben Igyekszik egymás mellé helyezni a műtermeket, -e megragadni, ami valamennyiben közös. Ez azonban nem megy, éspedig nem azért, mert a műtermek egyik része ót emelet ma­gasságban lebeg a város felett, a másik része pedig szinte a lóid gyomrában, a szuterin ét a szárttóhelylségek között húzódik meg ótszftz voltos égók Jótékony világánál, hanem azért, mert minden műterem egy ónálló világ, s másokkal egyszerűen hasonllthatatlan. Rokon vonásokat mlndóssze a tó fekvésekben, a szorgalmas alkotó­munkában és a színek és vonalak mindenkinél uralkodó szereteté- ben lehet felfedezni, s talán még a hangulatban, mely minden mű­teremben optimista volt, hiszen mindenki dolgozott valamin vagy készülődött valami új munkára« kiállításra,.. — IPARI TÉMA, a várod ős a Balaton foglalkoztatott a nyáron — mondta Bizse Já­nos, s egy pillanatra, eltűnt a műterme mellett meghúzódó kis kamrában, hogy a nyári termést élőhöz»« két az állványra la, melyek még nem egészen készek, de már * színekben és vonalak­ban érezni lehet a víz ős a napfény nagyszerű hullámve­rését. a nyár boldog dinamiz­muséit. Busse János az ember és az üzem kapcsolatáról beszél. Bizse műterme talán a leg­emberszabásúbb valamennyi között, mert öreg kovácsmű­helyből alakították át, $ az anyagszerűség nemcsak azon a szép megmunkált céh-jelvé­nyen érezhető, mely az egyik sarokban függ, hanem a fala­kon, tetőn, s a vörös, télen- nyáron egyformán hidieg tég­lapadozaton, s az alacsony ab­lakon bezöldellő udvaron is. Bizse a festészetet sem miszti­fikálja el, feltesz egy képet az állványra, s jókedvűen magya- ráz • — Hát látod ilyeneket csi­náltam. Erőmű és az emberek kapcsolata... Azt hiszem a festő egyik feladata, hogy rendszerezzen, alakítson, sűrít­se a mondanivalót... Tulaj- donképoen rövid egy ilyen nyár (felsóhajt és legyint). — Az ember néhol esetle­ges, nem.«. ? — Ez a legnehezebb, mert a gépek mellett a munkás úgy hat, mintha csak asszisztálna, legfeljebb egy kart fordít el; de ezek a mozdulatok, na­gyon kicsik és esetlegesek. Nagy erőfeszítésembe kerül a figurák szerves beillesztése. Az tán van itt egy tucat vázlat a városról és a vízről, ezeket is próbálom majd olajban to­vábbfejleszteni ... Szép pontos rajzóikat helyez elénk, aztán újra festménye­A PÉCSI FESTŐMŰVÉSZEK közös műterme, Bizse műter­métől csak néhány utcányira van. Ez bizony csak munka­hely, s a féiig kész festmények ' . vyo • • •. híján, különösebb varázsa nincs. Kelle Sándor és Soltra Elemér munkájának azonban már sokkal inkább. Kelle Sán­dor a közelmúltban megnyer­te a Képzőművészeti Alap egyik pályázatát, így a pécsi Tanárképző Főiskola új épü­letének homlokfalára a pályá­zat alapján már készíti is a s grafittó-tervet Monumentális figurák, s egy napóra (á pá­lyázatot annak idején „egy napórával kombinált" sigrafit- tóra írták ki). A figurák kife­jezik a felsóoiktatási intézmény embereszményeit — A tervek elkészítésével telt a nyár. Anyagban szep­tember folyamán készül el.; i — mondta Kelle Sándor. — Engedőimet, és Soltra Elemér.«. Úgy látom most ketten dolgoztok? — Sgrafittóval nagyon gyor­san kell dolgozni, különösen a homlokzati elhelyezésnél, ezért megkértem Soltra Ele­mér festőművész barátomat, hogy segítsen a kivitelezésnél. Az ilyen természetű munká­kat egyébként ketten szokták csinálni. Soltra Elemér persze mást is csinált a nyáron. — A Balaton mellett jár­tam ... Sok vázlatot készítet­tem ... Tavasszal szeretnék egy egyéni kiállítást rendezni. Idáig általában a figurális kompozíciók izgattak, ezen a nyáron viszont a táj színeire és szerkezetére összpontosítot­tam ... Persze néhány figurá­lis kompozícióm is akad, pél­dául a halászélettel kapcso­latban ... LANTOS FERENCHEZ tu­catnyi lépcsőn ereszkedünk le, mivel a műterme, ahogy a ri­port elején már jeleztem, pin­cék és szuterin helyiségek kö­zött húzódik meg. Lantos ép­pen nyári vízfestményei kö­zött tűnődik (engedelmet), olyan arccal, mint egy budd­hista szerzetes. Lantos közis­mert korszerű törekvéseiről, nagy kísérletező kedvéről. —1■ S ezen a nyáron? — Vízfestményeket készítet­tem Mecseknádasdon és a Ba­latonnál. Az előítéletek és sza­bályok mellőzésével elsősor­ban a táj látható részének gazdagságát, variációs rendjét, ritmusát igyekeztem színben és formában megörökíteni. Ügy érzem, hogy ennek szük­ségszerű következménye az lett, hogy a képek kissé tar­tózkodóak, hűvösek, talán ke­vesebb bennük a mélyebb él­mény. A célom i|nikább a felü­leten jelentkező, letapintható problémák érzékeltetése volt. Ügy érzem, hogy erre a rövid ideig tartó, és talán az előb­biekhez képest problémátla- nabbnak látszó munkára a későbbi festői programom szempontjából volt szükség. Egyébként arra gondoltam, hogy talán nem lenne érdek­telen az ilyen jellegű mun­kák kiállítási bemutatása. — Tehát...? — A kiállításom előre lát­hatóan szeptember első felé­ben kerülhet megrendezésre. A vízfestményeket természete­sen, főleg a balatoni élménye­ket olajban továbbfejlesztem. Simon Béla, akihez a legjobbkor érkeznünk, — Hogy a nyáron... ? — Igen. A háttérből egy nagy olaj­kompozíciót hoz elő. Két em­ber a pince előtt, az egyik érezhetően munkás, a másik parasztember. A színeik na­gyon szépek, különösen a szék lábán, s a figurákoti is. Lantos Ferenc nyári termését rendezi Másrészt a portréfestés prob­lémája foglalkoztat továbbra is. SIMON BÉLA „magaslati” műterme nyitva-tárva, a mű­vész a tetőteraszon barátkozik a szuroköntöző mesterekkel. A legjobbkor érkezünk, mert Si­mon Béla hangulata kitűnő, s a mienk is hamarosan az lesz, mert poharakat és jó siklósi bort tesz elénk. — „Barátok” — ez a címe. Azt mondjátok, hogy sok a piros, mert azt hiszitek, hogy ez egy vörös, de nem egy, ha­nem tizenkettő, nézzétek eze­ket a sötét kárminokat, me­lyek dolgoznak mögötte. Csak ott kell megcsengetni a vö­röst, ahol kell, hogy szóljon. Másutt: Ha ide tettem egy erős vöröset, akkor ide meg egy erős sárgát, hogy azt visszaparancsolja. Igyatok ba­rátim ... — A többi... T — Ha ezt az egyet festettem volna, nem lenne elég? Addig én nem tudok festeni, amíg meg nem álmodom az egész képet, a színeket is, meg a vonalakat is... Nem lehet csak a vászon elé állni és fes­teni... festeni — elmosolyo­dik, aztán hozza a többit. Egy kép a Balatonról, meglepően stabil, erős színekkel (szokat­lan látásmód), tájképek, csend élet egy katángkóróról, és sok-sok vázlat. A vázlatokat összehasonlítom a végleges olaj kompozíciókkal, s látom, hogy ahol a művész a vázlat­ban pirosat írt, a képen sár­ga van, s alig akad olyan szín, ami a vázlaton és a ké­pen azonos. — Csak felskiccelem, hogy a valóságban milyen. Amikor festek, továbbfejlesztem, s ak­kor valódibb ... Nézd a ka- tángot... A katáng drámá­ja ... Árokszéleken virágzik« mindenki rátapos, s a hőség állandó ... Dráma ... De néz­zetek meg egy másikat... És mutat egy olaj képet, mely Simon Béla festészeté­ben valóban meglepetés. A Mecsek cukrászda belső vilá­ga, kitűnő, esztétikus megfo­galmazásban. Szerkezeti vál­toztatások persze még lesznek rajt — ahogy Simon Béla mondta, de a hangulat töké­letes. Simon Béla sokat dolgozott a nyáron, g a pécsi festőművé­szek valamennyien. Hangjuk, kite jezcsmódjuk kiteljesedett, erőt és gazdagságot hoztak magukkal a gyárakból, Balaton-partról, bara­nyai tájakról. Uj erőteljes müvek készülődnek • sokféle műterem­ben. A festm én veket szeptember táján fó lenne bemutatni a közön­ségnek is, Bertha Bulcsu Kelle Sándor és Solira Elemé r a festőművészek közös mű­termében dolgozik Megkezdődött a siklósi járás1’ borhét Tegnap délelőtt tíz órakor ünnepélyesen megnyitották Harkányban a siklósi járási borhetet. A borhét célja a Siklós- Villányi Állami Gazdaság és a járás termelőszövetkezetei­nek nagyüzemi bortermelés­ben elért fejlődésének bemu­tatása, valamint a termelő­szövetkezeti tagság díjnyertes borainak megismertetése a nagyközönséggel. A harkányi parkban a Sik­lós-Villányi Állami Gazdaság, a siklósi Magyar—Bolgár Testvériség, a villánykövesdi Üj Élet, a villányi Üj Alkot­mány mezőgazdasági termelő­— NE rOLTSE ÚJRA kime­rült i ilyóstoll-betétjét. Szabvá­nyos PVC-csöves és fémcsövos golyöstoü-betétek érkeztek pi­ros, kék, zöld színekben a pa­pírboltokba. szövetkezetek, valamint Czom pó Sándor máriagyüdi, Kordé Mihály nagytótfalul és Pólya Ernő villányi termelők borait kóstolhatta a megnyitás utáni órákban a közönség. A borhét augusztus 23-ig tart, rendező­je a siklósi járási takács me­zőgazdasági osztálya. — PÉCS váró* I. kér. tanácsa , v. b. kereskedelmi csoportja fel- j hívja a kerületben lakó mind­azon propán-bután háztartási gázpalackkal rendelkező szemé­lyek figyelmét, akik bármilyen ok folytán a fogyasztói névjegy­zékben nem szerepelnek (ható­sági kiutalás nélkül, magánsze­mélyek útján jutottak gázpalack roz, s a cseréket a korábbi fo­gyasztó nevén bonyolítják le) ezt a körülményt az I. kér. ta­nács v. b. kereskedelmi csoport­jánál szeptember 1-lg Jelentsék, a APOR ütján a propán-bután fogyasztók közé történő szabály- szerű felvételük érdekében. Üimepsi'g Szigetvaron a vár elestének 397. évfordulóján A szigetvári Várbaráti Kör, a Hazafias Népfront, a Me­gyei Idegenforgalmi Hivatal és a szigetvári községi tanács rendezésében 1963. szeptember 6-án nagyszabású ünnepséget rendeznek a vár elestének 397. évfordulóján. Emléktüzet gyújtanak a Zrínyi emlékműnél, s a koszo­rúzás után tűzijátékkal egybe­kötött műsoros estet rendez­nek a vár udvarán. Az ünne­pi beszédet Sinkovics István, az Eötvös Lóráind Tudomány­egyetem professzora mondja. A mflsorszámok közül igen érdekesnek ígérkeznek a táro­gatóval előadott katonadalok, valamint korabeli toronyzene a községi fúvószenekar tol­mácsoláséban. Mintha - az úristen óriás-te­nyeréből hullottak volna alá a völgybe ennejj a kicsi falunak fehér falú házal, oly rendezet­lenül bújnak meg az utcák mentén. Körben hegykoszorú és fönt a túloldalon is megvil­lan egy templom, amelynek tornya — úgytűnik — mintha az égboltról lógna le a fák lombjai fölé. M.-falu, száztíz lélekszámúnál. Ha mentő jön, szekérrel viszik eléje a beteget ki a köves útra, de ennek a szekérnek föl kell kapaszkod­nia a sziklás, vízhordéeos hor­hoson, ami ugyancsak igénybe veszi ereié#- embernek, állat­nak egyaránt. Van egy vándor- mozi, amely a szomszédos köz­ségben üti fel sátrát heten­ként és M.-ből odajár az a nyolc-tíz fiatal lánv és legény, —- több nincs is. Illetve most még annyi sincs. A tanácsi hivatalban szép arcú, szőke lánytól, Terikétől kérdem. — Mát igaz-e ez az egész história? Felvonja a vállát: — Fehér lovon senkiért setn jönnek. Nincs ilyen romanti­ka mór. Itt kérem motorral szöktetik a lányokat... Felsóhajt. — Caek nem irlgyll őket? Fejét rázza: — Nem. Ennem nem lehet megszöktetni. Pedte — elhihe­ti —, nehéz itt a fiataloknak a sorsa. Semmi de semmi sincs az égvilágon. Csak az egy |?o­Jleán íj izúkteth zi hetenként a szomszédos községben.,. Csoda, hogy el­mennek? Jön a titkár is. Szőke, sze­líd tekintetű fiatal férfi. — Az egyik az én sógornőm volt... A helyi boltossal szö­kött meg. Autón ... >Se szó, se beszéd. Még egy levelet sem hagyott hátra ... — Hogy-hogy az „egyik”? Több is elment? — Valami három vagy négy, nem is tudom pontosan. Any- nyi biztos, hogy a faluban két lány maradt. Már akik eladó­sorba számíthatók. A kocsma kívül zárva, be­lülről megközelíthető. Sört mérnek. Kelebiából ádeszárma- zott részes-aratók söröznek, pedig cséplésre jó az idő, de áll a gép reggel óta, valami al­katrész miatt. Ök nem tudnak a lányszöktetésekről, de amint meghallják, nagyot nevetnek és izgalom lesz úrrá a külön­ben álmos hangulatú társaság fölött. De akadnak itt helyi férfiak la: — Az egyiket, nem szöktet­ték meg. csak lakodalomba ment két hétre... — aztán jói nevet, ravaszkásan hunyont szemével, jelezve, hogy a „la­kodalmat” ő maga sem hiszi el. — A lányoknak nem érde­mes kitenniök lábukat a falu­ból, mert mindjárt rá jár a nép szája: megszöktették. Az utca túloldalán magas, karcsú fenyőfa mellett rozzant Ids kapu vezet be az udvarra. Szép, nagyon tiszta kis falusi ház, amelynek ablakai a pit­varra nyílnak, zsalugá.r. r.: védve a tűző naptóL A fa! mentén kellene lopakodni, mert a szilvafához kötve egy zsem­leszínű morcos kutya vicso­rít vadul. Az udvaron sovány­arcú, gumicsizmás idős ember áll, körtét eszeget. Mondom ne­ki, Rózsi ügyében jöttünk Pécsről. Nem is firíatja, lm v ha Pécsről is, de honnét, tv" le hivatalból. Oly ritkán erre idegen, főleg úr-' hogy ha netán valaki ide: természetesnek veszik a . h'. tali kiküldetést” és a velejáró információs kérdéseket. — Ott mászott ki a nyava­lyás! — mutat a köriével az ablakok egyikére. Kijön a ■ : - sége is, testes, szeművé-' - szony, de őt szemmel ) ■' v pn nem sújtotta le an ­ere1, eonnj irkábh - akt tdeae-en mpevar- gat. pps'Mlc. lá'. «Tinta ■> '••av­is elakad néha a méregtől meg a fájdalomtól. Pokolian ssere­4

Next

/
Oldalképek
Tartalom