Dunántúli Napló, 1963. július (20. évfolyam, 152-177. szám)

1963-07-02 / 152. szám

2 MAPLO no. július t 1 MA í■ H AP ■■A■ ivi A -N A-■ A''MA i Még a pénz is elolvad Liheg a véros. Az ember, mintha gumin járna, úgy ol­vad az aszfalt. — Kérek egy állót! Adnak. — Hétötven. Tízest adok. Az árus kotorászik a pénz­ben, de csak forintos van. Két forintot kapok vissza, de legalább a karját széttárja az árus: ö nem tehet róla. a pénzverdében nem gyártot­tak elég ötven fillérest. Hi­ánycikk. Nekem sem ad visz- sza. másnak sem. Jól keres. A felüljárónál birslevet árulnak. — Kérek egyet Kivesznek egyet a vízből. — Három forint Nem is nyelem, öntöm. Hirtelen a torkomon akad. Rendszeres birslé ivó va­gyok. Eddig mindig kettő- negyvenért kaptam. Még a Pannónia pincében is csak 2.70, pedig az másodosztályú. Itt a korlátnál úgy látszik osztályonfelüli a kiszolgálás. Igaz is, ez fölött nincs tető, süt a nap, hőgutát kaphat az ember, meg mit tudom én mit neifi, muszáj biztosítani legalább az özvegy eltartá­sát. Rohannak az izzadt embe­rek, nyelik a birslevet há­romért és viszik a meccs­jegyet nyolcért. Nagyon me­leg van. Ha Így megy tovább mire átérek az átjárón, nem­csak én olvadok el, hanem a pénzem is. Jó lenne hűs helyre tenni az árusokat. (S zalai) Elkészült a színház jövő évi műsorterve Két darabbal szerepel a televízióban a Pécsi Nemzeti Színház A Pécsi Nemzeti Színház az 1962—63-as évadban tizenki­lenc bemutatót tartott, össze­sen 478 előadást tartott a szín­ház, a nagy színházban 246-ot, vidéken 167-et és az ifjúsági előadások száma 48 volt. Az operatársulat 17 esetben tar­tott gördülőelőadást. A színhá­zi előadásokat 182 ezer ember tekintette meg, amelyből a Nemzeti Színházban 114,909-en fordultak meg. A bérletesek száma ebben az évben is igen ! megszaporodott 5700-an vál­tottak valamilyen bérletet. A műsoron szerepelt dara­bok közül a Kollégák, az Er­kölcsös szerelem, a Liliom, a Médium ég a Balettest 1963 előadás országos viszonylatban is kiemelkedő színvonalat ért eL Ezt bizonyítja a Művelő­désügyi Minisztérium Színházi Osztálya kilátásba helyezett nívó-díja a színház egész évi munkájáért, különösképpen pedig a Médium előadásáért. Az évadban a művészek közül Ambrus Edit Jászai-díj as, Wágner József és Faludi Jó­zsef pedig a Szocialista kultú­ráért kitüntetést kapott. Az 1963—64-es évadra elké­szült a színház műsorterve, amelyet a Városi Tanács Vég­rehajtó Bizottsága azzal foga­dott el, hogy az évközi esetle­ges változtatásokat közli a művelődési osztállyal, vala­mint a tanács vb-vel. A műsorterv szerint 18 da­rabot mutatnak be, nyolc pró­zai művet, négy operát, egy Tovább fejlődik a s%olgálíató-hálósat Komlón Komlón, a lakosság szolgál­tatásainak jórészét a Komlói Heiyiipari Vállalat látja el. — Amellett, hogy a vállalat cipőt és konfekciótermékeket gyárt, tovább fejleszti szolgáltató há­lózatát. Az asztalos, kárpitos, a mértékszabóság, valamint a cipőipart részleg a lakosság szükségleteinek megfelelően foglalkozik javítással is. Külö­nösen sok komlói lakos for­dult a vállalathoz, hogy hozzák létre az autó-motor javító rész­leget. A már jól működő TV- és rádiójavífás mellett ebben az évben már a komlói bá­nyászok autóit sem kell mesz­szire vinni, ha valamilyen al­katrésze eltörik, vagy meghi­básodik. A bádogos és villany- szerelő részlegeket a gumi és háztartási' gépek javítására szükséges berendezésekkel sze­relték feh Ebben az évben a megyei tanács ipari osztálya e komlói vállalat fejlesztésére 520 ezer forintot biztosított. Ebből mint egy 330 ezer forintért új gépe­ket vásároltak, illetve vásárol­nak. Uj gépeket kap a festő- részleg, a gumijavító, valamint az autó- és motor javító rész­leg is.. új balettet, három operettet ég két zenés vígjátékot. Az évadot Áhrahám operettel nyitják, a Haway rózsával, majd színre kerül Victor Hu­go: Marie Tudor, O’Neill: Ame. .kai Elektra, Darvas: Részeg eső, Pályi: Tigris, Shakespeare: Hamlet, Molnár Ferenc: Hattyú c. darabja, valamint egy szovjet és egy nyugati mű ősbemutatójára is sor kerül. Az operatársulat bemutatja Verdi: Don Carlos, Delibes; Lakmé, Nicolai: Vind- sori víg nők című operáit, azonfelül a régebbiekből mű­soron marad a Médium, a Se­villai borbély, a Könyörtele­nek bálja, a Rígolettó és a Pillangókisasszony, Az operett együttes a Haway rózsáján kí­vül előadja Strauss: Mesél a bécsi erdő című operettjét s amennyiben sikerül, egy új magyar operettet is színre visznek. A zenés vígjátékot Feydeau: Osztrigás Miéi-je és Eisemann: Egy bolond százat csinál című darabja képviseli. A felsorolt darabok közül leg­alább 10 tájelőadásokra is al­kalmas. A TV szerkesztőségé­vel megegyezett a színház, hogy az ősszel a képernyőn is láthatja a közönség a nagysi­kerű Médium operát, valamint egy prózai darabot. Az új évadban lesz mérni változás a szereplőgárdában, néhányan elmennek, az ismer­teik közül Váffh Mária, Upor Péter, Esztergályos Cecília. — Az érkezők között pedig Hor­váth Zoltán, Szilágyi Sándor rendezőket, Ágoston Edit ope­raénekesnőt, Labanc Borit, Cs erényi Bélát, Baranyi Lász­lót, Csányi János bomvivánt, Vári Éva é® Balta Olga szub- retteket üdvözölhetjük, vala­mint a balettkar új tagját, Gombkötő Erzsébetet. A sze­mélycsere a színtársulat mint­egy 5 százalékát érinti csak és a színház szervezettségében nem okoz különösebb gondot. Országos bábjátékos rendező tanfolyam indult a Pécsi Báb­színházban. Megyénként egy-egy rendező részvételével in­dult meg a kéthetes bentlakás os tanfolyam, melyen csak olyan bábrendező vehet részt, akinek legalább 5 éves szak­mai tapasztalata van. A felső fokú képzés célja, hogy a ren­dezői elveket egységesítse film, színházesztétikai és zenetörté­neti képzést adjon. A tanfolyammal egyidőben nyílt meg a Pécsi Bábszínház kiállítása, mely naponta 12—15 óráig te­kinthető meg. (Motil) Térítés ellenében átveszi a régi rádiókészülékeket a kereskedelem % televízió Közli, hogy 1963. július 3-án, kedden a műsor 16 óra 33- pere helyett 15 óra 55 perckor kezdődik. 15 óra 55 perekor közvetítés a berlini nagygyűlésről, beszédet mond! Nyiklta Szergejevics Hruscsov és Walter Ulbricht. 18 óra 30 perc­kor hírek, a műsor további része i változatlan. A rádióvásárlások megköny- nyítése érdekében 1963. július 1-től szeptember 30-ig a kor­mány lehetővé teszi, -hogy mindazok, akiknek használa­ton kívüli, vagy olyan régi rá­diókészüléke van, amelyet sze­retne kicserélni — régi rádió- készülékeiket térítés ellenében átadhassák a kereskedelem­nek, A használt rádiókért fizetett térítést beszámítják az újon­nan vásárolt 1500 forintnál drágább — kivéve a tranzisz­toros készülékeket — rádió- készülékek fogyasztói árába, tehát olcsóbban jutnak új rá­dióhoz mindazok, akik régi ké­szülékeiket a vásárláskor elad­ják a kereskedelemnek. Az átvett rádiókért 150-től 400 forintig terjedő térítést fi­zetnek, a lemezjátszó* készülé­keknél a térítésen felül továb­bi 150 forintot adnak. A térí­tés a készülékekben lévő csö­vek számától és működőképes­ségétől függ. A használt ké­szülék beadóját a kedvezmény akkor is megilleti, ha OTP hi­tellevélre vásárolja új készü­lékét. Ebben *z esetben az új rádiót az engedmény összegé­vel csökkentett összegről ki­állított hitellevél és átvételi el­ismervény bevonása ellenében szolgálják ki A használt rádiókat mind­azok az állami és földműves­szövetkezeti boltok átveszik, amelyek 1500 forint értékhatár feletti rádiókészülékek árusí­tásával foglalkoznak. A vásár­lást csak abban a boltban le­het eszközölni, ah<*L a régi rádiót leadták; A televízió műsora 1963. július 3-ín, kedden: 13.55: Közvetítés a berlini nagy­gyűlésről. — 18.S0: Hírek. 18.46: KI minek mestere? 19.30: TV-hlradó. — 19.45: Mező gazdászok fóruma. — 19.50: Szép Almokat, gyerekek! — 30.00: Bá­tortalan szerelem. Magyarul be­szélő szovjet film. — 31.35: Nép dalok. Boros Jolán, Gaál Gab­riella, Béres Ferenc és Bojtor Imre énekel. — 31.45: Amiről beszélnek. Külpolitikát műsor. — 32.031 Hírek, a TV-hlradó is métlése. 92. Nem fejezhette be. A terepjáró megállt. Torp egy hirtelen mozdulatot tett, s máris pisztoly fénylett a kezében. Ribinnek még volt annyi ideje, hogy elkapja, s felfelé for­dítsa a Sturmführer kinyújtott karját, amelyben a fegyvert tartotta. Torp azonban a másik kezével a szovjet felderítő arcába sújtott. Ribin megingott, s a fasiszta ezt ki­használta: újabb ökölcsapásokat mért a fe­jére. Ribin elvesztette az eszméletét. Torp nem akarta agyonlőni. Elhatározta: élve viszi be az Abwehrhez. Elvette a fegy­verét, utána összekötözte a kezét és a lá­bát. Aztán visszaült a kormánykerékhez, s teljes gázra kapcsolva a gépkocsioszlop után iramodott. Közben bekapcsolta a rá­dió adó-vevőt, s fülére tette a fejhallgatót. A feladat első részét tehát elvégezte, — gondolta magában. Most akkor fel kell hív­nia az Abwehrt, utána pedig Upitzcal be­szél majd, hogy cselekedjenek, amíg nem késői... Halk sercegés jelezte a fülhallgatón, hogy a lámpák bemelegedtek, a leadó működésre kész. Ribin közben lassan, fokozatosan magi­hoz tért. A szemét elborító fátyol ritkulni kezdett, már meg tudta különböztetni ma­ga előtt a tárgyakat. A feje nem zúgott már olyan kegyetlenül, mint az első percekben érezte. Csak valami tompa, lüktető fájda­lom járta át az egész testét. Aztán Torp izgatott, akadozó hangját hallotta, s arra fordította a fejét. A Sturmführer egyik ke­zével a kormánykereket fogta, a másikkal pedig egy mikrofont emelt a szájához. Ribin meglendítette magát. Teljes súlyá­val Torpra esett, aztán elkapta a fogával a mikrofon, vezetékét, s megpróbálta kisza­kítani a drótot a helyéből. Torp, akinek mind a két keze foglalt volt, a könyökével igyekezett távolabb tolni Ribint. — Gyorsan.., — kiabálta Torp rekedten a mikrofonba. — Grosz kémek!,.. Ribinnek bármi áron, az élete kockázta­tásával is meg kellett akadályozni, hogy Torp összefüggő helyzetleírást adjon az Abwehmek. Nem tétovázott tehát. Éppen előtte volt a leadó alumínium kapcsoló- táblája, közepén a készülék világító skála­üvegével. Ribin hátradőlt, lendületet vett, s teljes erőből beleütötte a koponyáját. Szinte belefúródott a feje a készülékbe. Tompa csattanás, üvegcsörömpölés hallat­szott, s Ribin ismét eszméletlenül, vérzó halántékkal zuhant a kocsi aljára. Torp kővémeredten nézte a szétronctolt leadót, amely természetesen abban a pilla­natban felmondta a szolgálatot. Azonnal megértette, milyen veszedelmes helyzetbe került ezzel. Tehetetlen dühében féktelenül káromkodott. Aztán eldobta a mikrofont, amelyet még mindig a kezében tartott, elő­vette pisztolyát és belelőtt Ribin mozdulat­lan, meggömyedt testébe. Torp maximális sebességre kapcsolt. A terepjáró hirtelen megugrott. Néhány pilla­nat múlva már utolérte a leghátsó teher­autót. Torp ekkor határozott mozdulattal balra fordította a kormánykereket. Előzött. Percev és Korzsov egyre növekvő balsej­telemmel figyelték a mind több kocsit megelőző terepjáró vad száguldását. Nyil­vánvaló volt: Upitzhoz igyekszik Torp. Upitz kocsijában viszont ott ül Kerimov. Nem szabad találkozniok! Percev először arra gondolt, hogy kézi­gránátot dob Torp kocsijára. De aztán fel­eszmélt: nem teheti, hiszen a Sturmführer mellett ül Ribin! Arra sincs mód, hogy a teherautóval elállják az utat a terepjáró előtt, mert minden kocsiban ott ül a sofőr mellett egy SS-fogdmeg is. Azonnal gyanús lesz a helyzet, lármát csapnak az SS-mar- talócok, s könnyen emberáldozatba kerül­het a dolog. Sőt még az is előfordulhat, hogy kétségessé teszik vele az egész akció sikerét. Nem marad tehát más hátra, mint hogy Ribin tapasztalataira és ügyességére számítanak, s készenlétbe helyezik fegyve­reiket. ft Néhány perccel azután, hogy a karlslustei rejtekhelyhez ért a gépkocsisor, amelyet Ribin csoportja sikeresen megszerzett, Len­gyelország, Magyarország és Románia re­pülőtereiről több szovjet bombázó és nagy befogadóképességű teherszállító repülőgép indult útnak. Valamennyi gépcsoport nyu gáti irányba tartott. Maximális magasságra emelkedtek, s vadászgépek védelme alatt átszelték a frontvonalat. A Szovjetunió egyik ismert repülőtábornoka volt a pa­rancsnokuk, aki a Varsó melletti repülő­térről irányította a gépeket. Ugyanott ren­dezte be parancsnoki posztját Likov tábor­nok is Amikor Berlin légiterét elhagyták, mind­egyik gépcsoport abba az irányba fordult, ahová az előre megszabott feladat szerint menniük kellett. S amint Likov tábornok jelentést kapott Percev őrnagytól, hogy a rakodást befejezték és a gépkocsisor elin­dult, a repülőtábomok rádión hívta a Karlslustetól északra cirkáló öttagú bom­bázó-gépcsoport parancsnokát és utasította, hogy kezdje meg a harci feladat végrehaj­tását. A repülőgépek azonnal a cél irányába indultak. Amikor számításaik ezerint a célpont fölé értek, a vezérgép egy világító légigyertyát dobott ki. Az ejtőernyőre sze­relt gyertyát lassan eresztette alá, s ha­talmas ívben szórta szét vakító fehér fé­nyét. Jól kirajzolódott alattuk az országút, s a távolban haladó hosszú gépkocsisor. A bombázók közelebb repültek a célhoz. A másodpercek múlásával mind tagoltab­ban, pontosabban felismerhetők lettek az egyes teherautók. Még az apró, a gépkocsi­sort éppen előző terepjárót ie jól látták a pilóták. A vezérgép rárepülést hajtott végre. De az úttestől vagy háromszáz méterre húzott el, s szórta a gépfegyvertüzet, mert a fel­adat szerint csak színlelnie kellett a táma­dást, 8 a pilóta a fejével felelt azért, hogy egyetlen gépkocsinak se essék baja. (Folytatása következő _ BICSÉRDEW ft tanács a községfejlesztéaí alapból több, mint egy kilométer hosszú járdát épített. A la­kosság az építéshez mintegy 30 ezer forint társadalmi munkával járult hozzá. — A VÁROSI NÖTANÁCS jo­gi bizottsága 3-án, szerdán dél­után lél 6-tól lél 7 óráig a vá­rosi nőtanács helyiségében'(Szé­chenyi tér 17.) jogi tanácsadást tart. — AZ „IFJÚSÁG a Szo­cializmusért" mozgalomban résztvevő pécsi fiatalok 70 ezer óra társadalmi munkát vállaltak az orfűi vízi üdü­lőtelep kialakításánál. — LEZÁRULT a műanyag ki­rakatverseny, amelyben 25 pécsi és baranyai bolt vett részt. Az UVÉRT és a Baranya-Tolna me­gyei Vas Műszaki Nagykereske­delmi Vállalat az első díjat a siklósi háztartási, illetve a oé- csi müanyagboltnak Ítélte oda, ízléses, szép kirakatáért. Dicsé­retben részesítették a második helyezett komlói 305. számú vas­műszaki bolt műanyagkirakatá­nak rendezőit is. — AUGUSZTUS 1. és szeptember 30. között több rádió-kiállítást rendeznek a megyében, többek között Komlón, Pécsett ás Mohá­cson.' — UJ MENTŐÁLLOMÁS épí­tését kezdte meg Sellyén a köz­ségi tanács építő brigádja 309 ezer forintos költséggel. — MŰVELŐDÉSI ház épül a Mohács-szigeti Sárháton félmillió forintos beruházás­sal. — KÁNIKULA VAN, át mér most készül a lakosság őszi-téli ellátására a nagykereskedelem. A Baranya-Tolna megyei V s- Müszaki Nagykereskedelmi Vál­lalat nagy mennyiségű tűzhe­lyet, kályhacsövet, szénlapátot, szeneskannét tárol raktáraiban és a vidéki bolthálózatban. Bő­séges mennyiséget szereztek be a tavalyi fűtési idényben hiány­cikknek számító 1100 forintos zománcozott tea-tűzhelyekből Is. — A HÉT VÉGÉN igen nagy volt a forgalom a für­dőhelyeken. A pécsi Hullám­fürdőben 3600-an, a Balo- kányban pedig 4200-an for­dultak meg. Mohácson 5500- an fürödtek a Dunában, és mintegy 4800-an keltek át a kompon, Harkányban pedig 10 ezer srtrandvendég volt. — HM FACSEMETÉT rendelt • nagyvátyi községi tanács a Mecsek-nyugati Erdőgazdaság­tól. A csemetéket a „Legtisz­tább, legkulturáltabb község" címért Induló versenyben ősz* szel elültetik a község utcáiban. — SÁRKÖZI Ferenc 12 éves Mártírok útjai lakot szombaton délután 17.25 óra­kor a boltban leejtett egy szódásüveget, amely felrob­bant. A szilánkok megsebez­ték a kisfiút. A mentők a gyermekklinikára szállítot­ták. — KLUBSZOBÁT létesítenek Bürüs községben, mintegy 60 ezer forint ráfordítással. A klub szoba építésében részt kér a község lakossága is, mintegy 6000 forint értékű munkát vé­geznek el díjmentesen. — PANKA Györgyné 73 éves bodai lakos leesett pécsbagotai pincéjükbe és agyrázkódást szenvedett A mentők az idegiklinikára szállították. — AZ EGYETEMI Könyvtár értesíti olvasóit, hogy a nyári időszakban, július l-töl 27-ig a könyvkölcsönző hétköznapokon 0—13 óráig tart nyitva. Július 20-től augusztus 20-lg a könyv­tár zárva. Az olvasóterem és kutatószoba rövidített nyitvatar­tási rendjéről az épületben el­helyezett hirdetményben tájé­koztatja olvasóit, — LACZKÖ János 24 éves csillés, egyházaskozári lakos, vasárnap ittasan kerékpáro­zott és felborult. A mentők agyrázkódással szállították kórházba. — PÉCS mj. város Tanácsa VB. építési és közlekedési osz­tálya közli, hogy a Pécsett fel­lépő vízhiányra való tekintettel tilos a kertek locsolása és a gép­járművek mosása. A közparkok területén a kizárólag vízigényes virágok locsolását engedélyezi. A tilalom megszegőivel szemben szabálysértési eljárást helyez folyamatba. Az osztály felkéri a lakossá­got, hogy az időszakosan helyen­ként fellépő vízhiány után ne vé­telezzen tárolásra vizet, mivel ez csak fokozza a vízhiányt. A Pé­csi Víz- és Csatornaművek gon­doskodni tud, hogy az egyes tömbökben a vízhiány csak át­meneti jellegű legyen, Amennyi­ben üzemzavar miatt esves kör­zetekben nagvohbmértékű víz­hiány várható, úgy ezt a Pécsi Rádió és sajtón keresztül azon­nal nyilvánosságra hozza a Víz­művek. * * áramszünet Áramszünetet tartunk nagyfe­szültségű hálózat átépítése miatt 3-án 7—16 óráig Keresztespua^a, Aranyosgadány T.. II., Pázdáag és Zéls. küzseaekbcn.. 4 < A 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom