Dunántúli Napló, 1963. július (20. évfolyam, 152-177. szám)

1963-07-02 / 152. szám

I XX. ÉVFOLYAM, ARA: 60 FILLÉR 153. SZÁM Hazaérkezett Berlinből Kádár elvtárs Kádár János pohárkössön tője Berlinben U THANT, az ENSZ főtitkára megérkezett Budapestre A forradalmi munkás-pa­raszt kormány meghívására U Thant, az ENSZ főtitkára, hétfőn • délután Budapestre érkezett. A főtitkár kíséreté­ben fővárosunkba érkezett Ramses Nassif sajtótitkár. A repülőgép, amelyen az ENSZ főtitkára utazott, né­hány perccel 2 óra után szállt le az ENSZ és a Magyar Nép- köztársaság zászlóival díszí­tett Ferihegvi repülőtérre. U Thant fogadására megje­lent Kállai Gyula, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Ilku Pál művelődésügyi mi­niszter, Péter János külügy­miniszter, Mód Péter, a kül­ügyminiszter első helyettese, Bognár József, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének el­nöke, Csatorday Károly, a Magyar Népköztársaság állan­dó ENSZ képviselője. Ott volt a . fogadtatásnál a budapesti diplomáciai képviseletek szá­mos vezetője. A gépből kiszálló főtitkárt, aki barátságosan integetett, Kállai Gyula, a Miniszterta­nács elnökhelyettese köszön­tötte, majd úttörők virágcsok­rot nyújtottak át a főtitkár­nak. U Thant üdvözölte a fo­gadására megjelent magyar vezető személyiségeket, majd a diplomáciai testület tag­jait. Ezután Kállai Gyula mon­dott üdvözlő beszédet. Többek között a következőket mon­dotta : w A Magyar Népköztársa­ság kormánya és népe nevé­ben igaz nagyrabecsüléssel és szeretettel köszöntőm önt, az Egyesült Nemzetek Szerveze­tének főtitkárát, hazánk föld­jén. Őszintén örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat és ellátogatott hozzánk. — Szilárd meggyőződésünk, hogy a népek békeakarata és a békéért küzdők ereje ma már képes elhárítani a világ­háborút, képes arra, hogy tár­gyalások útján biztosítsa a békét. Tudjuk, hogy a béke biztosításában az Egyesült Nemzetek Szervezetére és an­nak főtitkárára nagy felelős­ség hárul. Kormányunk támo­gatja az Egyesült Nemzetek Szervezetét és önt abban, hogy ez a nagyjelentőségű nemzetközi szervezet eleget tegyen hivatásának, a béke biztosításának. Biztosak va­gyunk abban, hogy az ön ma­gyarországi látogatása is se­gíti a nemzetközi együttmű­ködést és a béke ügyét. U Thant válasza — Nagyon hálás vagyok önnek kedves szavaiért, kü­lönösen azokért, amelyeket az Egyesült Nemzeteket, vala­mint személyemet illetően mondott, s azért a nyilatko­zatáért, amelyben az önök el­kötelezettségéről szólt a béke és a nemzetközi megértés mel­lett. Engedje meg elmonda­nom, mennyire örülök, hogy ebben a gyönyörű városban lehetek, hogy mennyire hálás vagyok a mogyar kormány­nak és a magyar népnek a megkapó, meleg fogadtatásért, amelyben országukban való első látogatásom alkalmával részesítettek. Már bizonyos ideje várakozással tekintet­tem az alkalom elé, hogy meglátogathassam az Önök országát és kicseréljük néze­teinket az Önök miniszterel­nökével és más vezető szemé­lyiségekkel a fontos nemzet­közi kérdésekről és különösen az Egyesült Nemzetekben megoldásra váró problémák­ról. A fogadtatás! ünnepség után U Thant főtitkár Kállai Gyula társaságában ENSZ és magyar zászlóval díszített gép­t végén átnyújtotta a Kiváló ás Érdemes Orvos, illetve Gyógy­szeresz kitüntetéseket. Az alábbiakban közöljük a pécsi, illetve a baranyai kitüntetettek névsorát. Dr. Martos János véméndi körzeti orvosnak, Dr. Romhányi Györgynek, a Pécsi Orvostudományi Egye­tem tanárának, Dr. Barna Komáinak, a Pé­csi Orvostudományi Egyetem adjunktusának, Dr. Hegyi Eugéniának, a Pécs városi Tanács Rendelő- istézet szakfőorvosának, Dr. Nikolov Lászlónak, a pécsi üzemi körzeti ''mosnak. kocsiba szállt és rendőri dísz­motorosok kíséretében szállá­sára hajtatott. U Thant életrajza TJ Thant 1909. január 22-én születet a bur- mai Pantanavo városában. Iskoláit szülővárosában és Rangunban végezte. Tanul­mányainak befejezése után középiskolai igazgató lett. Tanár korában U Thant új­ságírással is foglalkozott, később számos könyvet írt. 1947-ben U Thantat a bur- mai sajtóiroda igazgatójává nevezték ki. 1948-ban a rá­dió igazgatója, egy évvel később pedig a Tájékozta­tásügyi Minisztérium állam­titkára lett. Már 1952-ben tagja volt a burmai ENSZ-küldöttség­nek, majd 1957-től kezdve, egészen főtitkárrá való meg­választásáig a burmai ENSZ delegáció vezetőjeként és Burma állandó ENSZ-kép- viselőjeként szerepelt. Fő­titkári kinevezése előtt is többféle ENSZ-tisztséget vi­selt. Hammarskjöld halála után, 1961 novemberében az ENSZ ügyvezető főtitká­rává, 1962. novemberében a világszervezet főtitkárává választották. Kádár János gratulál Walter Ulbrichtnak 70. születésnapja alkalmából, Berlinben. Kedves Elvtársak! Elvtárs- nők! Tisztelt Barátaim! Mindenekelőtt átadom önök­nek, a Német Demokratikus Köztársaság minden dolgozójá­nak a szocializmust építő ma­gyar nép testvéri üdvözletét és legjobb kívánságait, A szocializmus és a béke hí­vei országhatárainkon túl is ismerik közös és igazságos ügyünk kimagasló harcosait, azokat, akiket sorsuk felelős helyre állított, akik híven szolgálják népük érdekeit. Ezért ismerik és tisztelik vi­lágszerte a német munkás­osztályt, a német nép hű fiát, a nemzetközi kommu­nista mozgalom kimagasló vezető személyiségét, Walter Ulbricht elvtársat. — Nagy örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek önök kö­zött. Őszinte szívvel, igaz'meg­becsüléssel és szeretettel kö­szöntőm 70. születésnapja al­kalmából Walter Ulbricht elv­társat, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa, kormá­nya és a magam nevében* Szívből gratuláltok önnek, kedves Ulbricht elvtárs, a magas kitüntetéshez. Erőt, jó egészséget kívánunk s azt, hogy még sok-sok éven át munkálkodjék mai kima­gasló őrhelyén, a német nép, a nemzetközi munkásosztály javára, Ulbricht elvtárs élete és te­vékenysége immár öt évtizede összeforrt és eggyé vált a német munkásosztálynak a társadalmi felszabadulásért, az igaz emberi életért, a békéért folytatott harcával. Megelége­detten tekinthet vissza Ulb­richt elvtárs hosszú és küz­delmes életútj ára, mert a harc nem volt hiábavaló: Itt, Európa szívében, a né­met földön, a fasizmus egy­kori fellegvárában létrejött, azóta is szilárdan ál; a he­lyén és napról napra jobban erősödik a Német Demokra­tikus Köztársaság, a szocia­lizmus és a béke hatalmas támasza. Új bányászfűrdő István-aknán A Mecseki Szénbányászati Tröszt hivatalosan tegnap kezdte meg működését és máris eseményről számolha­tunk be. Üj épületben gyüle­keztek tegnap reggel az Ist- ván-akna dolgozói. A hatal­mas egy oldalon csupa ab­lak, derűt, világosságot szóló felolvasó teremben csoportok­ba verődve tárgyalták a bá­nyászok az elmúlt napok tör­ténetét, apró tréfák születtek menten, és cigarefta mellett mindenki arca elégedett volt. De nem is ok nélkül. Az új fürdőben gyülekeztek ünne­pélyes avatásra. Ma minden- lei vidámabban ment a CO mentőkészülékért és büszke kíváncsisággal forgatta kezé­ben az új elektromos bánya- lámpáját — Nagy segítség ez nekünk — mondták. — Világosabb a lámpa a réginél, meg fel is szabadult az eddig lámpát tar­tó kezünk! Kulturált környe­zetben vetkőzhetünk, öltözhe­tünk. A 2120 elszívó berende­zéssel felszerelt öltözőszek­rényben jól megférünk. Az­tán, ha akarunk, zuhanyozha­tunk, vagy akár kádban fü- rödhetünk is műszak után. A 197 bővizű meleg zuhany előtt nem lesz sorbanállás. De korszerű az egész für­dőkombinát. A felsoroltakon kívül kvarcoló, büfé, lift is van, a lámpaterem önkiszol­gáló rendszerű, minden lám­pahely felett feszültségmér* - vel. töltőberendezéssel. Mű­szak után pedig elmés beren­dezés biztosítja a lámpák rrvors leadását. Minden szép, praktikus és gyorsan kezel­hető: hogy több legyen a bá­nyász pihenő ideje. A mű­szakról csak a csizmamosó használata után léphetnek az épületbe, tehát az esztétikai és higiéniai elvek hathatósan érvényesülhetnek. Ezért volt derűs Tátrai Jó­zsef üzemvezető arca is, ami­kor a bányászinduló elhaló akkordjai után közölte az ün­nepély résztvevőivel, hogy ál­maink lassan mind megvaló­sulnak, melynek bizonyítéka e 22 millió forintos új fürdő- kombinát is. Kérte, hogy a hála bizonyítékaként becsül­jék meg, óvják, tartsák tisz­tán és használják egészséggel az állam újabb ajándékát Pataki Mihály, a tröszt igazgatója is hasonlóan szólt ünnepi beszédében* kiemelve, hogy első legyen köszönetünk államunknak, mely a pénzt az építéshez biztosította, és az építőknek, kik megépítették e pompás létesítményt. — Kap­tunk — mondta — de adnunk is kell: jó munkával jó telje­sítményt várunk! A bányász akarata, lelkese­dése, munkaszeretete legjobb biztosítéka a kérések megva­lósulásának. Motn EmQ A Német Demokratikus Köz­társaság dolgozó népe ma még nehéz körülmények között munkálkodik a gigászi feladat, a szocialista társadalom fel­építésének győzelmes megol­dásán. A német föld jelentős részén még a revansvágyó monopoltőke az úr, a második világháború maradványait még nem sikerült felszámolni* Nyugat-Berlin helyzete még rendezésre vár. Önök mégis szépen haladnak előre. Harcedzett munkásosztályuk, a szocializmus zászlaja alatt tömörült dogozó népük van, s harcukat a marxista—le­ninista élcsapat, a Német Szocialista Egységpárt és annak Ulbricht elvtárs körül tömörült Központi Bizottsága vezeti. Ez eddigi sikereiknek s egy­ben jövendő győzelmeiknek is biztos záloga. A Német Demokratikus Köztársasággal szolidáris az emberiség nagyobbik és job­bik fele. Önökkel van a ha­talmas Szovjetunió, a kommu­nizmust építő nagy szovjet nép, a szocialista országok né­pei, a nemzetközi munkás- osztály minden forradalmi ere­je és a gyarmati sorsot lerázó népek, önökkel van a Föld minden országának valameny- nyi tisztánlátó. békeszerető embere, önökkel van, s min­den alapvető céljukkal szoli­dáris a Magyar Népköztársa­ság békeszerető, szocializmust építő népe is. Kérem, fogadják még egy­szer a magyar kommunisták, a magyar munkások, az egész magyar nép legjobb kívánsá* gait; újabb sikereket kívánunk a szocializmus építésében az egész német nép javára vég­zett nagyszerű munkájukban* Járjon az önök harci sikerei­nek élén továbbra is és sokáig, a mi közeli és kedves bará­tunk, az igazi német hazafi, az első internacionalista, Walter Ulbricht elviére* * Hétfőn hazaérkezett a Ká­dár Jánosnak, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának, a forradalmi. munkás-paraszt kormány elnökének vezetésé­vel Berlinben járt magyar kül­döttség, amely részt vett Wal­ter Ulbricht, a Német Szocia­lista Egységpárt első titkára, a Német Demokratikus Köztár­saság Államtanácsa elnöké­nek 70. születésnapja alkal­mából rendezett ünnepségen« A » * átadták az iáéi Kiváló és Értess Orvos, 4 illetve Gyógyszerész kitüateiéseket Semmelweis Ignác születésé­nek 145. évfordulója alkalmá­ból hétfőn az Orvos-Egész­ségügyi Dolgozók Szakszerve­zete Semmelweis-házámak dísz termében ünnepélyesen kiosz­tották az idei Kiváló és Ér­demes Orvos, illetve Gyógysze rész kitüntetéseket. Dr. Doieschall Frigyes, egész ségügyi miniszter ünnepi be­szédében méltatta a nagy ma­gyar tudós, Semmelweis Ig­nác korszakalkotó munkássá­gát, s a nemes hagyományok követőinek, napjaink legjobb orvosainak és gyógyszerészei­nek elismerésre méltó fárado­zásait, eredményeit. Beszéde

Next

/
Oldalképek
Tartalom