Dunántúli napló, 1963. május (20. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-01 / 100. szám

2 NAB»!.*) 1963. MÁJUS C jCsukás tntdewe­A zt mondják még élnek ** Pécsett olyan tükék, akik emlékeznek rá, hogy a Nagy Lajos Gimnázium ud­varán víz volt az úszóme­dencében. A vízben füröd- tek a pécsiek, elsősorban a diákok és versenyeztek is. Ez már nagyon régen volt —■ mert egyszer kilyukadt a be­tonteknő és a környező há­zak alá folyt a víz. Aztán néhány éve határo- ' zatot hozott a városi tanács, hogy mégiscsak érdemes len­ne felújítani a medencét és átadni strandolásra, ami igen ildomos cselekedet Pé­csett, ahol kevés a fürdőal­kalmatosság. A határozat azóta is határozat maradt. A medencében továbbra is sut­tolnak a gyerekek a tenisz­labdával, míg a medence felújításával a felnőttek lab­dáznak. Az egyik vállalat kapaci­tás-hiányra hivatkozik, a má­sik bank-igazolást kér, hogy a tanács által megszavazott pénz valóban megvan. Az is negyvenezer forintba került, hogy az egyik vállalat tervét a másik most nem akarja el­fogadni. Uj terveket kér. Pénz van — már harma­dik éve, határozat is van — csak olyan kivitelező nem akad ebben a megyében, amelyik szívügyének tekin­tené a Nagy Lajos Gimná­zium úszómedencéjének fel­újítását. Közben az akták hegyekké nőnek. Ha így megy tovább, akkor a felújítással kapcso­latos tervek, rajzok, határo­zatok, levelek és válaszok, elutasítások és újabb véle­ményezések, kifogások és papírra vetett nemtörődöm­ség megtölti a medencét. Ak­kor teletömik vele a beton­teknőt, beszórják humusz- szál, bevetik fűvel és kézi­labda-pályát, gyakorló teret létesítenek a helyén. Még ez is hasznosabb, mint egy tanácsi határozat többéves tologatása ... gáldonyi Kobhtsn-e a tojáspor Érdekes robbantási kísérleteket végeznek a Pécsi Szénbányászati Tröszt laboratóriumában A Pécsi Szénbányászati Tröszt kutatási osztályának porvizsgáió laboratóriumában az szenek robbanási tulajdon- ságairf&k meghatározására évente sokezer szabályozott és megfigyelt robbantást vé­geznek nemcsak a mecseki, hanem a tatabányai, középdu­nántúli, borsodi szénbányásza­ti trösztök, a pécsi kokszmű­vek és más vállalatok részére is. Ennek a biztonsági célt el­látó feladatnak a tökéletesíté­sére György-aknán az idén kí­sérleti robbantótáró építését kezdik meg hárommillió fo­rintos beruházással. A robbantótáró a bányabelihez hasonló viszonyok között te­szi lehetővé nagyobbmérvű szénporrobbantások hatásának tan u lmány ozását. E feladatokon kívül kuriozi­tásnak tűnő, >de annál komo­lyabban megindokolható por- robbantásvizsgálatokat is vé­geznek a pécsi porvizsgáló la­boratóriumban. A Budafoki Baromfifeldol­gozó Vállalat például miután a poríló üzemében robbanás és ezt követő tűz keletkezett, azzal a furcsa kérdéssel for­dult a szénbányászati tröszt kutatási osztályához, hogy robban-e a tojáspor? És a vizsgálatok valóban azt a választ hozták, hogy a tojás­por robban. Az erről szóló je­lentés a következőképpen hangzik: „Egy gramm tojáspor robbanásánál 3,4 dm3 térfoga­tú, hatvan centiméter hosszú­ságú láng képződik”. Ennek ellenére azonban a háziasszonyok nyugodtan használhatják a tojásport, mivel az csak bizonyos kö­rülmények között robban. A Pécsi Szénbányászati Tröszt kutatási osztálya most újabb, nem profilba vágó fel­adatot kapott. Mivel Pécsett az idén festékgyár építését kezdik el, arra várnak választ az "Illetékesek, hogy a fekete festék alapanyagául szolgáló pécsi salakdomb anyaga meny­nyire robbanóképes, hogy a biztonsági intézkedéseket már a tervezésnél figyelembe ve­hessék. i ■ I i (IS) Napirenden az idei köllsé»velés o A megyei tanács végrehajtó bizottsága pénteken tartja legközelebbi ülését. Napiren­den szerepel a tanácsi vállala­tok múlt évi mérlegbeszámo­lója, majd megvitatják a tava­lyi költségvetés végrehajtását , és az idei költségvetést. Tár­gyalják még a községek Kö­zötti versenymozgalom szerve­zését is. Rendkívüli ülést tart a Ba­ranya megyei Tanács május 10-én a pécsi járási tanács nagytermében. Napirenden szerepel az 1963. évi költségve­tés megvitatása és végleges megállapítása. Pályázati felhívás a VI. Magyar Békekongresszus tiszteletére A Hazafias Népfront Pécs városi és Baranya megyei Tanácsának művelődésügy , osztálya, a KISZ Baranya me­gyei Bizottsága ifjúsági pályázatot hirdet a VI. Magyar Békekongresszus tiszteletére. Pályázni lehet béketárgyú írá­sokkal és gyermekraj zokkail. A pályázatot hirdető szervek a beküldött legjobb műveket az alábbi összegnek megfelelően tárgyjutalomban részesítik. Kívánság szerint az értékhatáron belül könyv, fényképezőgép, diavetítő, stb. választható Az általános iskolák részére irodalmi díjként: I. díj: 200.— forint, II. díj: 150.— forint, III. díj: 100.— forint. Középiskoláknál: I. díj: 300.— forint, II. díj: 200.— forint, III. díj: 100.— forint. Egyetemeknél, főiskoláknál: I. díj: 500.— forint, II. díj: 350.— forint, III. díj: 200.— forint. Gyermekrajzoknál: I. díj: 200.— forint, II. díj: 150.— forint, III. díj: 100.— forint, A pályadíjakon kívül az értékesebb pályázatokat könyv­jutalomban részesítjük. A pályaműveiket a KISZ Baranya megyei Bizottságának Titkárságára (Pécs, József A. u. 10.) kell beküldeni. A pálya­művek beküldésének határideje: június 1. Eredményhirdetés: június > JMáf us 1-től va la men nyi fürdő medence üzemel Harkár\yban Kéthetes nyugat-németországi vendégszereplésre utazik május elején az Ifjúsági Művészegyüttes 26 tagú harmonika-zene kara. Szereplésük első állomása Frankfurt. A képen új mű­sorát próbálja az együttes. A szeszélyes időjárás elle­nére is állandóan nagy a for­galom a harkányi strand fedett téliesített részén. Teljes kapa­citással május 1-én kezdi meg az üzemelést a Harkányi Für­dővállalat. A nyári és a gyer­mekmedence is nyitásra készen áll. Megcsinosodott a strand egész területe. A kabinok zöld­jét élénk piros és sárga színek váltották fel és frissen festet­ték a napozóágyakat is. Vár­hegyi Vendel, a fürdővállalat igazgatója elmondotta, hogy ^ fürdővendégek kényelmet szol­gálja a közelmúltban Kihelye­zett 30 kertipad, amely után nemsokára ismét 30 padot t/o- csátanak a vendégek rendel­kezésére. A parkban halaié— cidrusbokrokat ültettek, új növényekkel gazdagodott a sziklakért, és felújították, újra­vetették a tél folyamán kifa­gyott pázsitot is. Idén ismét ötven kabinnal bővül a fürdő, s ebből már több mint a felét el is készítették. Nem kell a fürdőzőknek a kavicson botla­dozniuk, mert a parkban 700 négyzetméter betonjárdát .léte­sítettek. Megnyílt már a strandcikke­ket árusító sárga-piros pety- tyes óriáslat Ja és nagy a vá­laszték a fürdő ajándékboltjá­ban is. Sajnos, a büfében nincs szörp és gyümölcsléválaszték j sem, jó lenne, ha az illetékesek ide is juttatnának a műanyag- j tasakos üdítőitalokból. Az is kár, hogy a Lepi^e bisztró csak j május 15-e után nyit, mert a melegétel mór most is elkelne. Kevés és szegényes a kölcsö­nözhető« fürdőruhakészlet, de remélhetőleg rövidesen javu­lás várható, mert a fürdővál­lalat már megrendelt 300 új divatos férfi és női fürdőruhát. A* tavalyihoz képest változás, hogy a főkaput, a fürdő bejára­tát május elsejével a fürdő déli oldalára helyezik át. Állattan Anyuka és Zsuzsika sétál­nak a Mecseki Állatkertben. Az oroszlánketrec előtt anyu­ka megszólal: — Milyen szép ez a nőstény. Zsuzsika komolykodva meg­jegyzi: — De a férfistény sem csú­nya, nist KINT A KERTBEN — alig nagyobb egy jókora lakó­szobánál — a kandidátus ok­tatja az öreg, szikkadt cigány­asszonyt: — .. .Anna?! Anna kérem... a hamut jól keverje el a föld­del és akkor úgy bele a krumplit. Érti Anna? Aztán ott ni, ott a kerítéstől idáig húz­za meg a sort Anna kérem... És akkor három ujjnyi távol­ságba a babot. Figyeljen már Anna! — Jól van, hallom hát...! — morog Anna ég apró, nyisz- lett kis k rum.pl iszemeket he­lyez el a porhanyós földiben. A kandidátus — dr. Pávai Vájná Ferenc — hetvenhét * esztendős nyugállományú geo­lógus, lakik Mázán, a bánya felé vezető úton, a házszámot ő sem tudja, azt mondja, az épület túlsó falán van a tábla, de még soha sem nézte meg. Nem is lényeges. Szép, hószí­nű „ferenejózsef’ szakállít gondosan kétfelé fésüli, sze­mén erős diopriás szemüveg. Lassan megy előttem be a ház­ba a kis kerti ösvényen, las­san, botra támaszkodva. „Sós­kánk is termett az idén, az eper is virágzik lassan... nézze csak azt a kis barack­fát... Látja, ez a kert pótol valamit. Kevés a nyugdíj. Anna segít a kertben, mert a feleségemet kétszer elütötte a motor, eltörött a keze, meg­húzódott a háta.. Ajaj...! Egy szoba, konyhás lakás, meg a veranda, meg az élés­kamra. amit nem lehet szel­lőztetni, mert ráncs ablaka. A nővére — nyolcvanhárom esz­tendős volt szegény, amikor meghalt — a konyhában la­kott. A szoba? Nézze csak meg bÉcem... nem tudom kime- / „A Kiacy.jai Um — Harkány környékén kel­lene fúrni — magyarázza fel­újult szenvedéllyel. — A kör­nyékén és nem Harkányban! Miért nem ott? — Mert a feltörő melegvíz veszélyes, szétdobná az egész falut. Hanem a környékén ... ott lehet. Én ismerem a' vidé­ket, tavaly is Siklóson fúr­tunk ... — Miért hagyta ott? — Napi tizennégy forintért? Ennyit kaptam „napidíjkéwt”. SZÁMOLOK GYORSAN: ehhez havi ötszáz forint nyug­díj kiegészítés járna, az ezer- négyzóz forint nyugdíj mellé, ez ezerk ilencszáz, s él másod­magával. Szeretném neki meg­mondani, hogy ennyi pénzből azért valahogy ká lehetne jön­ni, de valami visszatart. Az ő igazsága. A hazai geológiai tudomány­nak Pávai Vájná sokat adott, s szakértelmét külföldön év­tizedeken át elismerték, (Fran­ciaországban, Ausztriában, — Olaszországban) és — kényte­len-kelletlen itthon is, hiszen a huszas évek végén olyan felfedezéseket tett amire tudo­mányos körökben eképpen reagáltak: „Párái Vájná egy szamár”. Aztán nagyon gyor­san bebizonyosodott, hogy Pá­vai Vájnának igaza volt: an­gol, amerikai, olasz érdekelt­ségek létesültek ott, — például a MAORT, amely birtokolta a lispeá olajmezőt — ahol Pávai Vájná kutatott és felfedte az olaj és a földgáz nyomát. lőzik Pávai Vájná doktort. Hallatlanul érzékeny, — hi­szen látogatásom előtt figyel­meztettek: „Vagy megölel, vagy hozzádvágja a cipőjét... Attól függ, milyen kedvében találod...” — ám mindezt le lehet nyelni egy öreg tudóstól, akinek munkássága semmiféle értékegységgel fel nem be­csülhető. Érzékeny? Csalódott? Néha gyermekesen naiv? Ugyan kérem! Amikor elköszöntem tőle, kint a kapuban sírvafakadt. Egyetlen nadrágja van — mon dotta nekem, s mutatta milyen elnyűtt — s ezt az egy nadrá_- got is kapta, használtan ... nem mondom meg kitől, nem is lényeges. Ezemégyszáz a nyugdíja. Ennyi pénzből hm... hm ... valahogy lehet. Élni. Éldegélni De ő sokkal nehe­zebben, mint bárki más. Tehe- ■ tetlen, — mert a tudomány­nak élt .ég él ma is (éjjel ket­tőig, háromig ír és ír és ír...) mi sem áll távolabb tőle, mint a háztartás, s a vele járó gon­dok, a raffinációk. Egy köteg rozsét hozott egy cigánylány az imént. — nyolc forintért. Felesége beteg. Képtelenek megszerezni egy hévízi beuta­lót, hogy gyógyulást várva Hévízre, vagv Harkányba utaz hassanak. Nem jut hozzá gyógyvízhez. Pávai Vájná Fe­renc nyugdíjas kandidátus, — aiki a magyar hévizek „atyja”! NEM EZ FÁJ NEKI. Sok- mindennek ellenére nem ez, .hogy nem látja félévszazados munkásságának értelmét ép­pen most. amikor a geo’ógia oly megbecsült rangot és fon­tos szelepet kapott társadal­munkban Hetvenhét esztendős. Mi­előtt a föld befogadná, zálo­got kíván elrabolni tőle. bab Eerenc szeltetni, mert nem kerül rá pénz. Szivarozik? — Köszönöm... — Én szivarozok... Napi húszat. — Sok... — mondom neki. — Sok? Nem szívom le So­ha nem szívtam le a füstöt Én... soha, semmit nem szív­tam még mellre... De hát hol a szivarom? Nem látta? — Zsebében doktor úr... A szobában ^mennyezetig tornyosul a könyvek, jegyze­tek, dossziék poros és elsár­gult garmadája. A nagyon ko­pott kis íróasztalon ugyan­csak. Spárgával húzott zöld lámpaemyő lóg az asztal fö­lött. — Hát akikor... miértig? — fordul felém s kérdően néz rám. — Az újságtól... Hirtelen nem is tudok mást mondani. Semmi nem jut eszembe. Csak ilyeneket tudok a geológiai tudomány — azt hiszem jogtalanul elfeledett! — hazai nagy szakértőjéről: „A magyar hévizek atyja ...” — „Debrecen, Kardag, Margit­sziget, Hajdúszoboszló hévize­it ő lelte meg... — „Tavaly Siklós környékén is vizet ke­resett ...” — „Forró kazánon ülünk és didergünk...” — Ezt ő mondta, jelezve, hogy ha­zánk föld alatti kincsei ígé­retes jövőt jelent a népnek, de hát el kell rabolni a földtől, keresni kell, kutatni kell fá­radhatatlanul. És a gőzbányá­szat? Munkája milliárdókat ho­zott, — akkor s egyelőre a Nyugatnak, — ma pedig végre a magyar népgazdaságnak. És hozhatna, — ezután is. Említem neki az Ott—Czárt féle vulkán habot, talán a sízázad „legforradalmibb" épí­tőanyagát, amiért ma a fél vi­lág érdeklődik, de ami sajnos még bölcsőbeli állapotban fek­szik valamelyik laboratórium­ban vagy különböző hivatalok zsúfolt dossziéiban. Azért em­lítem neki, mert hallottam, hogy.,. — Tiltakozom! A találmány az övéké. Hozzám eljöttek, az igaz, évekkel ezelőtt és perli- tet kértek, vagyis hogy tudom-e hol van ilyen anyag? Mondtam nekik: perlit nincs nálunk, ám egy másik anyagot ajánlha­tok. És akkor megismertettem őket egy másik kőzettel, amellyel aztán kísérleteztek ha jól tudom. Sajnos, azóta sem volt nálam sem az Ott, sem a Czárt Feri, pedig kíváncsi len­nék mire mentek. Nagyon örülnék, ha sikerülne nekik. — Maradjunk Harkánynál... — vetem közbe. — Igen. A gőzbánya! Meg lehetne valósítani. Nem kelle­ne annyi szén, mert a gőzből energiát csinálhatnánk Ha tavaly nem hagyom ott Sik­lóst, már rég kész lenne. Fantasztikumnak beillő dol­gokat mesél még az agg kan­didátus. Nem értek a geoló­giához, de gyanakszom, hegy valamiért és valakik, — mel­A televízió műsora május 1-én, szerdán: 7.45: 1963. május 1. — Közvetítés a május elsejei ünnepségekről. — 17.15: A Magyar Hirdető mű­sora. — 17.25: Bajnoki kézilabda mérkőzések. Közvetítés a eset:éli stadionból. Riporter: Szönyi Já­nos. — 19.00: Vaskovácsok. A Magyar TV kisfilmje. — 19.30: öt perc sport. — 19.35: Majális lámpafénynél. — Közben: 20.30: TV-híradó. — 22.30: Hírek. május 2-án, csütörtökön: 17.55: Hírek. — 18.00: Kicsinyek műsora: 1. A zsémbes pillangó. Képes mese. 2. óvodások talál­kozása Böbe babával. — 18.30? Thorvaldsen. — Dán kisfilm. — 18.40: Az üvegpipa mesterei. — Közvetítés a tokodi Üveggyár­ból. Riporter: Megyeri Károly. 19.00: A jövő hét műsora. — 19.05: Telesport. — 19.30: TV­híradó. — 19.45: Szép álmokat, gyerekek! — 19.55: Mai vendé­günk ... — 20.05: Figaró házas­sága. NDK film. — 21.35: Hol tart ma az orvostudomány? — 22.00: Hírek. TV-híradó (ism.). A JANUS PANNONIUS MÚZEUM összes kiállítása május 1-én (szerdán) a szo­kásos ünnepi nyitvatartási rend szerint tátogatható. Má­jus 2-án (csütörtökön) zárva. — OLCSÓ tányér- ég bög­revásárt tart május 11-ig a Pécsi Állami Áruház. Ezidő alatt a tányérokat és bögré­ket 30—50 százalékos ked­vezményei lehet majd meg­vásárolni. — LÉGIP ARÁDÉVAL, egybekötött honvédelmi na­pot rendeznek május 26-án Pécsett, melynek keretében bemutatkoznak a műrepülő világbajnokságot nyert ma­gyar csapat tagjai is. — A TANTESTÜLETEK eszmei-politikai egységét vi­tatja a sellyei járási tanács végrehajtó bizottsága május 2-i ülésén. — HATÁROZATOT hozott a pécsváradi járási tanács legutóbbi ülése a termelési és felvásárlási terv túltelje­sítéséről. Utasították a vég­rehajtó bizottságot, hogy a legközelebbi tanácsülésre részletesen dolgozza ki, hol, milyen tartalékok állnak ren­delkezésre, hogyan lehet töb­bet biztosítani a járásban a lakosság ellátására. Balesetek Tegnap délelőtt több balesetet Jelentettek a mentőknek. Pécsett a Xavér utca 26. számú házban felrobbant egy szódásüveg. Az üveg közelében tartózkodó Diéina Józsefnét jobb lábán erősen vérző sebbel szállították a honvéd kór­házba. Szauer István pécsi lakost hét­főn este elütötte egy személygép­kocsi a Széchenyi téren. Lábsérü­léssel szállították a városi kór­házba. * Saját élettársa leütötte az Aradi vértanúk útján Deák Jolán ház­kezelőt, aki fején sérüléseket szen­vedett. * Ugvancsak hétfőn történt az alábbi tragikus végű baleset is. Heller János hímesházai gépk< c.si- vezető Uszögpuszta közelében ki­szállt gépkocsijából, hogv ellen­őrizze azt. Egy arra haladó tenev- gépkocsi kerékbiztosító avüfVa felcsapódott és Heller Jánost sú­lyosan megsértette. Eszméletlen ál­lapotban szállították az idegklini­kára, ahol rövidesen belehalt sé­rülésébe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom