Dunántúli napló, 1963. május (20. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-01 / 100. szám

Fórrá testvéri üdvözlet Távir átváltás terület párt a Baranya megyei és a Ivovi és állami vezetői között DRÁGA EXiVTARSAK! Az Ukrán Kommunista Párt Ívovi ipari és mezőgazdasági bizottsága, a területi tanács végrehajtó bizottsága, a Ívovi terület dolgozói nevében üdvöziik önöket — Baranya megye valamennyi dolgozóját — május 1., a világ dolgozóinak nem­zetközi szolidaritási ünnepe alkalmából. Sok sikert kívánunk a szocializmus építésében, a két nép barátságának elmélyíté­sében. Elvtársi üdvözlettel: V. KUCEVOL, az UKP Ívovi területi Ipari bizottságának első titkára. P. KOVAL, a terület ipari vb-elnöke. tanácsának L. VANDENKO, az UKP Ívovi területi mező- gazdasági bizottságának első titkára. 8. TEFANYK, a terület mezőgazdasági taná­csának vb-elnöke. KEDVES ELVTÁRS AKI A munkásosztály nagy nemzetközt ünnepe, május elseje alkalmából forró testvéri üdvözletünket küldjük az elvtársak­nak és a Ivovi terület valamennyi dolgozójának. Kívánjuk, hogy tovább erősödjenek népünk kapcsolatai, s a szocializmus és a béke erőt Elvtársi üdvözlettel: PALKÓ SÁNDOR, RAPA1 GYULA, a megyei tanács vb-elnöke. a megyei pártbizottság _ első titkára. Tartalomból A mi ünnepünk, a munka ünnepe ,A magyar hévizek atyja46 Kitüntetések Egymilliárd forint sorsa 0 SPORT Meríts elseje előestédéit Foto: Túri Mária Lapzdrlakor jplonlcílék Odaítélték a Nemzetközi Lenin-békedíiakat Kiéleződött a nyugat-németországi sztrájkharc A bonni állam történetének eddigi leghevesebb bérharca közepette ünnepli idén a nyu­gatnémet munkásosztály május elsejét „Az idei május 1 a harc napja lesz számunkra” — írja a MetaSl, a közel 'két­millió tagot számláló Fémipari Dolgozók Szakszervezetének lapja, majd hangsúlyozza: a nyugatnémet munkások ezen a napon nemcsak jogos követeléseikért tüntetnek, hanem a béke megőrzéséért is. Azt követelik, hogy a tö­megpusztító fegyverek gyár­tására szánt óriási összege­ket fordítsák a békés fejlő­dés feladatainak teljesítésé­re. Baden-Württembergiben im­már hétfő reggel óta folyik a fémipari munkások sztrájkja és sztrájkra készülődnek _a Ruhr-vidéki acélipar munká­sai is, a szakszervezet ott pénteken dönt a sztrájk meg­kezdésének időpontjáról. A gyáriparosok azonban tovább­ra sem hajlandók teljesíteni a munkások béremelési követe­lését, ellenkezőleg mint már közöltük, provokatív lépésre szánták el magukat és elren­delték a munkások kizárását az üzemekből. Ez azt jelenti, hogy egész Baden-Württemberg- tartományba-n, amely a Ruhr- vidék után Nyugat-Német- orszá» második legfontosabb acélipari központja, a száz munkásnál többet foglalkoz­tató acélipari üzemek be­zárják kapuikat, azok is, amelyeket eddig a sztrájk érintett, A munkáltatók ezzel a lé­péssel nyomást akarnak gya­korolni a szakszervezetre, amelynek most valamennyi ki­zárt, szervezett munkás szá­mára folyósítani kell a sztrájk­segélyt A gyárosok azt remé­lik, hogy a szakszervezet kasz- szái hamarabb kiürülnek, s könnyebben letörhetik majd a j sztrájkot A kizárások követ­keztében gyakorlatilag az egész tartományban megszűnik az acéliparban a munka (ami napi 90 millió márkás kiesést okoz a termelésben) így a munkabeszüntetés e nagymé­retű kiterjesztésével a gyáro­sok önmaguk akarnak elő­idézni olyan helyzetet, hogy azután a kormány az ország gazdasági érdekeire „hivat­kozva” közbeléphessen a sztráj kólók ellen. Az acélipar dolgozói azon­ban fegyelmezett egységben szállnak szembe a tőkések újabb kihívásával. A mun­kások körében határozott és elszánt a hangulat. A kizárási határozat azt je­lenti, — hangoztatta Otto Brenner a Fémipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke —■ hogy a munkáltatók a bér- konfliktus kiélezésére törek­szenek. Erőpróbát akarnak és térdre akarják kényszeríteni a szakszervezetei. Ez a számítá­suk azonban nem fog bevál­ni. Valóban, mér a sztrájk első napján több ezer, ed­dig szervezetlen dolgozó je­lentkezett felvételre a helyi szakszervezeti szerveknél, hogy kifejezésre juttassa szó lidaritását sztrájkoló tár­saival. Rosenberg, a Német Szakszer­vezeti Szövetség (OGB) elnö­ke bejelentette, hogy a Fém­ipari Szakszervezet számíthat a többi szakszervezet teljes szolidaritására és támogatá­sára. A Nemzetközi Lenin-békedíj Bizottság a béke fenn­tartásában és megszilárdításában szerzett kimagasló érde­mekért a következő közéleti személyiségeket tüntette ki a „népek közötti béke megszilárdításáért” 1962. évi Nemzetközi Lenin-békedíj jal: Modibo Keitát — a Mali Köztársaság államférfiét, Ma- nolisz Glezosz görög újságírót, Georgi Trajkóval — a Bolgár Népköztársaság államférfiát, Oscar Niemeyer — brazil mű­építészt, t. , .— A Bizottság április 16-án és 17-én tartotta ülését Dmitrij Szkobelcin akadémikus (Szovjetunió) elnökletével. Dmitrij Szkobelcin akadémikus, a Bizottság határozatát kommentálva, az új Lenin-békedíjasokat „A béke humánus és nemes hadserege olyan állhatatos és önfeláldozó harco­sainak nevezi, akik az emberiség boldogulásáért és szebb jövőjéért küzdenek’’. Egész életüket az emberiség felemelé­sének szentelik. MANOLISZ GLEZOSZ A népék örökre emlékezni fognak Manolisz Glezosz, az Akropolisz hősének tettére. A görög nép hős fia a hitleri megszállás idején a görög nép e szentélyéről leszaggatta az oda kitűzött fasiszta zászlót, ezzel jelit adva e,a hitleristák elleni harc fok Aás ára. Gle­zosz a fasizmus és a reakció elleni harc, a haladás és a béke nagy ügyének szenteli életét. Tehetséges újságíró, akit sokszor üldöztek bátor szókimondásáért. Glezoszt 1948-ban a görög bíróság ha­lálra ítélte, majd 1958-ban ko­holt vádak alapján ismét a kínzókamrába vetettéit. A vi­lágközvélemény és Görögor­szág népének nyomására a görög kormány mindkét alka­lommal kénytelen volt Gle- zoszmak amnesztiát adni. MODIBO KEITA Modibo Keita — a Mali Köztársaság államfője és mi­niszterelnöke — aktívan küzd Afrika népeinek felszabadítá­sáért. A gyarmatosítók üldö­zései, letartóztatásai és szám­űzetései ellenére nagy mun­kát végzett annak érdekében, hogy az antikolomalizmus egy séges frontjába tömörítse a néptömegeket. GEORGI TRAJKOV Georgi* Traikov. a nemzet­közi békemozgalom kimagasló személyisége sokat tett a kü­lönböző országok parasztmoz­galmainak és — szervezetei­nek egysége, a béke védelme és a népek együttműködése érdekében. Georgi Trajkov, a bolgár minisztertanács elnö­kének első helyettese, a bolgár népi földműves szövetség örö­kös titkára. OSCAR NIEMEYER A nagytehetségű építész, a tevékeny békeharcos Oscar Niemeyer a háború utáni évek­ben világhírre tett szert: Bra­silia városának, Brazília új fő­városának főbb középületeit tfervezte, részt vett a New York-i ENSZ-palota és Euró­pa különböző országaiban több nagy épület tervezésében. Niemeyer következetes híve a népek és az államok békés együttélésének, tevékenyen részt vesz a latin-amerikai or­szágok társadalmi életében, leleplezi á béke ellenségeinek terveit, védelmezi a népek ba­rátságának elveit. Dortmundban mintegy tízezer német fémmunkás gyűlt össze a Piac téren béreme­lési követelésük alátámasztására. A képen: Georg Neemann, a Német Szakszervezeti Szö­vetség (NSZK) elnöke tr ''Jet mond a nagygyűlésen. Zászlóáfadési ünnepség A minap adta át a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány vándorzászlaját K. Nagy Sándor elvtárs, a Köz­ponti Bizottság tagja, a Földművelésügyi Miniszté­rium pártbizottságának tit­kára a bólyi Kossuth Ter­melőszövetkezet elnöke-ek, Szabó Mátyás elvtársnak. Az ünnepségen részt vett Bagó Bálint elvtárs, a Föld­művelésügyi Minisztérium osztályvezetője, Novics Já­nos elvtárs, a Baranya me­gyei pártbizottság titkára és Palkó Sándor elvtárs, a Ba­ranya megyei Tanács VB- elnöke. K. Nagy Sándor elvtárs üdvözölte a szövetkezet tag­ságát az ünnepi alkalomból, majd a szövetkezet eredmé­nyeit jjaéltatta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom