Dunántúli Napló, 1963. éprilis (20. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-02 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DUMftniTIIl.1 H Termelőszövetkezeti asszonyok tanácskozása 1963. ÁPRILIS 2. KEDD | A MAGVAD SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX. ÉVFOLYAM, ÁRA: 50 FILLÉR 77. SZÁM A kongresszusi verseny győztesei m Április 4-ig átadják a megyei pártbizottság dijait és a díszokleveleket A megyei pártbizottságon értékelték % vm. pártkongresszus tiszteletére kezdeményezett szocialista munkaverseny eredményeit. Az értékelés alapján a pártbizottság tagjai ápri­lis 4-ig, hazánk felszabadulásának évfordu­lójáig átadják az első és második helyezést elért üzemek, vállalatok, állami gazdaságok, gépállomások, erdőgazdaságok és termelő- szövetkezetek dolgozóinak a megyei pártbi­zottság díjait, a harmadik helyezetteknek pedig a díszokleveleket. Az alábbiakban felsoroljuk a kongresszusi munkaversenyben elért kiváló eredményei­kért díjazott, valamint díszoklevelet nyert ipari és mezőgazdasági üzemek, vállalatok és termelőszövetkezetek névsorát. Szénbányászatban: 1. Kossuth-bánya és az I. számú bányaüzem, 2. Pécsbánya, 3. Sza- bolcs-bánya. Az építő- és építőanyagiparban: 1. Bere- inendi Cement- és Mészművek, 2. Pécsi Építő és Tatarozó Vállalat, 3. Baranya me­gyei Téglagyári Egyesülés. Egyéb üzemek: L Mohácsi Farostlemez- gyár, 2. Bm. Tejipari Vállalat, 3. Pécsi Keo- derfonó és a Szigetvári Cipőgyár. Közlekedés: 1. MÁV Pécsi Igazgatóság, 2. Pécsi I. számú Postahivatal, 3. Pécsi ÉPFTJ. Helyiipar: L Sütőipari Vállalat, 2. Pécsi Bútorgyár, 3. Mohácsi Vegyes KTSZ. Szövetkezeti ipar: 1. Pécsi Kesztyűs KTSZ. Állami gazdaságok: 1. Sátorhely—Bólyi Állami Gazdaság. Gépállomások: L Bólyi gépállomás. Erdőgazdaságok: L Hetvehelyi Erdőgazda­ság. Termelőszövetkezetek: L helyezettek: bel- várdgyulai Közös Ut, bólyi Kossuth, magyar- bólyi Tartós Béke, somogyapáti Búzakalász, Szörényi Zrínyi Termelőszövetkezet, 2. helye­zettek: bari Uj Élet, kaposszekcsői VK Párt- kongresszus, somberek! Béke, szentlőrinci Úttörő és a villányi Uj Alkotmány Termelő- szövetkezet. 3. helyezést értek el a baksai Ezüstkalász, a beremendi Dózsa, a cslkós- töttösi Tartós Béke. a rózsafai Kossuth és a véméndi Lenin Termelőszövetkezet. Rapki Gyula elvtárs a kitüntetett asszonyokkal beszélget. (Riport n .1. oldalon) A megye legjobb bányaüzeme Rapai Gyula elvtársi átadta Kossut li>bányán a megyei pártbizottság kongresszusi serleg-ét A Szigetváron készülő csinos női cipőkből évről évre többet kér a kereskedelem. Az idei rendelés meghaladja a fél­millió párat, amit 74 minta és színváltozatban állítanak elő. A szigetvári cipőknek külföl­dön is sikerük van. 1963-ban 280 000 pár kerül határon túli üzletekbe. A termelés növelésének fel­tételeit új technológiai eljárá­sokkal. korszerűbb üzemszer­vezéssel teremtik meg. A múlt évben például bevezették' a gyorsragasztást, amivel négy percről mindössze 30—33 má­sodpercre csökkent ez a mun­kafolyamat Egyszerűsítették az anyagmozgatás útját A ter­melékenység növelése céljából a műhelyekben áttértek a sza­lagszerű termelésre. Ezzel megszűnt a dolgozók felesleges „vándorlása’*. Nem Sk hozzák- viszik a munkadarabokat, ha­nem szállítószalag adja a ke­zükhöz. A talp és felsőrész összedolgozására és a kész ci­pők csinosítására fordított idő például így páronként 12 perc­cel rövidült. Ez több mint tíz­ezer perc megtakarítását je­lenti naponta. Egyben azt is eredményezte, hogy a korábbi másfél helyett percenként majdnem két pár kész cipő „fut” le a szalagról. Javult a munka és a technológiai fe­gyelem. A tervezett fölé nőtt az első osztályú cipők mennyi­sége. A továbbiakban a technoló­gia tökéletesítése, az automa­tizálás a műszaki fejlesztés célja. A cipőkészítés kézmű­ipari jellegének megszüntetése azért is jelentős, mivel,a Szi­getvári Cipőgyárban zömében nők dolgoznak. A gépesítés nagy könnyítést jelent számuk­ra. Ez év elejére például meg­szűnt a felsőrész kézi szabása. Tíz gép látja el ezt a feladatot. Áprilisi tréfa* az időjárásban Vusármap nyárias záporok, hétfőm novemberi hideg Az aangárás «Óvód javulási szakaszát már vasárnap meg­zavarta egy északnyugati frontbetorés, armely a Dunán­túlion és az Alföld egyes vi­cékéin — összesen 24 helyen — okozott nyárias erősségű záporokat, zivatarokat. A Mairtotnvásár felett késő dél­után zajlott erős zivatar vil­lámai a fővárosban is látha­tók voltak. A záporok többsé­ge 5—9 milliméter csapadé­kot hozott, Pápán azonban 22, Csornán 24 milliméter eső zu­hogott alá néhány óta alatt Afféle rossz április 1-t tré­fa ként: a nyárias zivatarok után hétfőn hajnalban meg­érkezett az északkeleten lap­pangó hideg góc hulláma, las­sú szivárgás formájában, s a hőmérséklet rohamosan csök­kent. Míg példáid, a vasárna­pi maximumok 14 fokiig, sőt aíölé emelkedtek, a napi kö­zép értéke egy fokkal túlha­ladta a sok évi átlagszintet, hétfőn átlagosan 5—8 fokos maximális értékek alakultak ka, a napi középérték pedig több fokkai elmaradt a máttO. A Kárpátok lánca agyeMnc feltartóztatta a hideg rohamos betörését, de a szivárgás a jelek szerint tovább tart. Szá­mítanunk leéli arra, hogy az északkeleti megyékben és a magasabb hegyeken lesz még szórványos havazás, havas eső, amint azonban a lassan eüvékonyodó felhőzet érvénye­sülni engedi az erős áprilisi napsugárzást, — remélhetőleg néhány vidéken már kedden, — a nappali felmelegedés is­mét emelkedni kezd. Automata gépek végzik a ké­regkalapálást. Nemrég érkez­tek meg az úgynevezett orr- ványológépek, amelyek az egyik legfőbb művelet, a cipő- felsőrész orrának a kaptafára foglalását végzik ei. Az autó- mata gépek mellett tevékeny­kedő munkásoknak csak any- nyi lesz a teendőjük, hogy a muTiikadairaibot a gépibe he­lyezzék. A fekü/vasóteremben leg­alább ezer bányász várakozott. Ezer lámpa, ezer bőrsapka, ezer szenes arc, ezer érdek­lődő szempár. Az emeleti fo­lyosóról Rapai Gyula elvtárs, a megyei pártbizottság első tit­kára, Dittrich József a komlói városi pártbizottság első titká­ra, Bertus Imre Kossuth-bánya pártbizottságának titkára, Piegl János a Komlód Szén- bányászati Tröszt igazgatója, Weisz József Kossuth-bánya üzemvezetője, Czéder János a Komlói Szénbányászati Tröszt Lobogósasuk fel a hasakat! i Pécs megyei jogú városi Ta­nács Végrehajtó Bizottsága felkéri a város területén lévő valamennyi szerv, vállalat, ' üzem, intézet, intézmény ve­zetőjét, valamint a háztulaj­donosokat és házgondnokokat, hogy április 4-re, hazánk fel- szabadulásának évfordulójára i lobogózzák fel a köz- és ma­gán épületeket. Díszünnepség a Fegyveres Erők Klubjában szakszervezeti bizottságának titkára, Tárnái János Kossuth- bánya szakszervezeti bizottsá­gának titkaira köszöntötte a bányászokat. Szólt a zene, vi­dám vök a hangulat, hiszen mindenki tudta, hegy kedves ünnepségről lesz szó. Igen, ünnep van — mon­dotta Rapai Gyula elvtárs, amikor a mikrofon élé állt. — Ünnep, mert a megyei párt­bizottság megbízásából átad­hatom Kossuth-bánya dolgo­zóinak azt a serleget, melyet az üzem dolgozói a pártkong­resszus tiszteletére indított munka versenyben a megye bányaüzemeivel folytatott ve­télkedésein első helyezettként érdemelitek ki. — Kossuth-bánya dolgozói 103 százalékra teljesítették ta­valyi termelési tervüket és 14 ezer tonnával adtak több szenet. Túlteljesítésük a tröszt által felajánlott többletmeny- nyiségnek 44 százaléka. önköltségüket jl tervezett 412 forint helyett 406 forintra csökkentették. Jó eredménye­ket értek ed a gépesítés terén is, mert gépi jövesztésd tervü­ket 109,3, gépi rakodási ter­vüket pedig 156,3 százalékra teljesítették. A balesetek gya­korisági száma a trösztön be­lül Kossuth-bányánái a leg­alacsonyabb. Aj szocialista bri- gádmozgalomban 23 csapat vett részt 375 dolgozóval — Ezek közül 13 csapat érte el a szocialista brigád címet, ki­lenc csapat 114 tagja jelvényt szerzett. Rapai Gyula elvién* elisme­réssel beszélt arról, hogy ami­kor az elmúlt rendkívül zord, kemény télen több szenet .kért a bányászoktól az ország, a komlói bányászok is saját elha­tározásukból szálltak le a bá­4 L L A. BÁL Magyar—román távlati terv­egyeztető tárgyalások Bukarestben hétfőin megkez­dődték a magyar—román húsz éves távlati tervegyeztető tárgyalások. Az előreláthatóan nyolc—tíz napig tartó meg- ber éléseken résztvevő ma­gyar küldöttséget OsztrovszRd Gyöngy, az Országos Tervhi­vatal etoökfeelycttese vezeti. nyákba és fejtették a szenet — Ez a mi legdrágább kin­csünk, a munkások öntudata. A mi bányászaink nemcsak önmagukra gondolnak, hanem az egész országra — hang­súlyozta többször is az előadó. Napjaink problémáiról szól­va felvetődött a kérdés: m* lesz Komló sorsa, ha a két szénbányászati trösztöt a gaz­daságosabb termelés érdeké­ben egyesítik. — Komlónak van jövője ak­kor is, ha a két tröszt egye­sítése után Pécsett lesz a tröszt központja. Komlót tovább fog juk fejleszteni — mondotta Rapai elvtárs — függetlenül attól, hogy a tröszt központja itt vagy ott lesz. A tovább* fejlesztés alapja, amire a vá­ros épült — az itt található jó minőségű fekete szén. A kéit világrendszer harcáról szólva Rapai Gyula elvtárs elmondotta: a kapitalizmus már nem tud perspektívát ad­ni az embereknek. Nálunk vi­szont nagyszerű tánsadalrr i, gazdaságii és erkölcsi perspe - tívák állanak a dolgozók előtt. Ezért nem kellett tavaly, ami­kor a kongresszusi verseny kezdődött külön csatlakozásra szólítani a komlói bányászo­kat, ez öntudat kérdése volt náluk. Meg vagyok győződve arról, hogy a párt és a nép felhívására a jövőben is ké­szek lesznek terveik túltelje­sítésére, arra, hogy több sze­net adjanak. Kívánoni, hogy békében, boldogan t fejezhes­sék be az 196^-a® esztendőt! A serleget Weisz József, üzemvezető vette ált Rapai Gyula elvtárstöL — Megígérem Kossuth-bá­nya dolgozói nevében — mon­dotta Weisz József élvtárs —* hogy ebben az évben is túl* teljesítjük terveinket. Első ne­gyedévi eredményeink megfe­lelő alappal szolgálnak Ígére­tünkhöz: az első negyedben 1309 torma szeneit termeltiinite már terven félül és ezt a sze­net dl csobban termeltük, mini korábban, önköltségünk csök­kentésével az év első három, hónapjában 2 100 000 forintot takarítottunk meg. i A bejelentést és a serleget j nagy taps fogadta és ezernyi | elhatározás született: jövőre is­mét találkoznak a felolvasóte- remben, amikor újabb ünnep­ségen átadhatják és átvehetik itt a megyei pártbizottság '•'rlegéit. Az áj svéd követ bemutatkozó látogatásai Kállai Gyula, a Miniszter­tanács elnökhelyettese hétfőn bemutatkozó látogatáson fo­gadta Harry A M. N Bag- gét, a Svéd Királyság új mar gyaronszátgi rendkívüli köve­tét és meghatalmazott minisz­terét. Ezt követően Vas® Ist- várané, az országgyűlés étnötae lohadta a nagykövetei;, I I Másfél helyett két pár cipő percenként Automata gépek könnyítik a dolgozók munkáját a Szigetvári Cipőgyárban Szombaton tartották hagyományos báljukért a Pécsi Tanárképző Főiskola diákjai. la. Az ünnepi műsorban fel­lép a Pécsi Tanárképző Fő­iskola női és vegyeskara, Fü- löp Mihály, Dobák Lajos, Bánffy György, Bárdos Anna, Csongor József és Boila Ti­bor, a Pécsi Nemzeti Színház művészei, továbbá Borsai Pál és Kiss Vilmos Péter. Konfe­rál: Upor Péter. Április 3-án este 7 órakor I az MSZMP megyei és városi! bizottsága, a megyei és a vá- rosi tanács, a Hazafias Nép­front, a KISZ, az SZMT és az MSZBT díszünnepséget rendez Pécsett a Fegyveres Erők j Klubjában. Az ünnepi beszé- j det Palkó Sándor elvtárs, a megyei tanács elnöke mond- í

Next

/
Oldalképek
Tartalom