Dunántúli Napló, 1963. március (20. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-29 / 74. szám

é RIAPLÖ 1963. MÁRCIUS 89. 1 ELSŐK VOLTAK A legendás „katyusák“ története — Elfelejtett liősök — Amitől a fasiszta fenegyerekek rémképeket láttak — így született meg a szovjet rakéta fegyver hajtott végre a<z ocsai pálya­udvaron. Átkelésre készül­tek a Dnyeper és az Onsica folyón. Fljorov megbi zást: kapott, hogy összpontosított csapást mérjen a készülő el­lenségre. A válogatott kommunisták­ból és komszomolistáikból ösz- szseállított rakétaegység fel­készült első ham feladatára. Július 14-én 15 óra 15 perc­kor esteli át Fljorov katonái a tűzkeresztségen. Erdők ár­nyékában vonultok tüzelőál- j lásba. Erdők peremén állí tottáik fel a soroza t velős. sín csöves, félelmetes új lövege j két. A vezényszóra a bibik } kénköves tűzeső zúdult a mi ! sem sejtő fasiszták nyakába Reszketett a levegő, megráz kódott a föld. A péJyiaudvai a szerelvények percek a lat ! lángbaborultak. Három áll napiig pusztított a tűzvész, ke ; vés ellenséges katona menő kült meg ép bőrrel. „Való ságos ki sértő tjár ás volt - j vallotta egy fogoly. — Mimül, j egyszerre száz ágyú szólal volna meg. Nemcsak a m ka tonánk, hanem még aa> is elfutottak, akfflk meesz voltak az állomástól. „Poko K húsdarálóval találkoztunk. HAJTÖVADASZAT A TITOKZATOS FEGYVEI MEGSZERZfiSfifiRT Fljorov emberei sikere : rajtaütéseket hajtottak végg­áz ellenségen Szmolenszk I n&L, az Őrsied®, JetayámáJ I Roszlavnál s*b. A fasisztáik él aékeny veszteségeket seen ! védték. A had vezetőség fel i szólította a katonáikat, jussa nak nyomába az oroszok „töb csöves, elektromos elsütő szét ^ kezetű automata lóngágyújs | náik”. Ha ilyet zsákmányolna! azonnal jelentsék. A katyusó Udércfkémt üldözték a náci kát, aztán illa berek, náda erek. nyomtalanul eltűntei A nácik ezért cselhez folya modtak. Hirdetményeket fs I gasztottak ki a falvakba! röjáratokat szórtak le. am« lyekben felszólították a gye ge jellemű embereket, s« gítseoek kideríteni atz tí fegyver titkát. Busás jutái mat, judáspénzt helyezte I kilátásba, magas rangot igéi I tek a német hadseregben. . ; csábító ajánlatok azonba j nem hatottak. Akikor divet ! aánsokkaá próbál koztak j nácik, de a szovjet vódélrr i- szervek a lakosság hatható segítségével még a legtapas? ! tattaíbb kémeket is idejébe ártalmatlanná tették. A HÖSÖK EMI,EKE fii,NI FOG F! jöttev ötegének sor® j tragikusain végződött. lS9l októberében ismeretlen ke i-ülmények között eltűntek hős katyusa-tüzérek. Eny nyit tudtok róluk eddig katonai történészek. Fljorové mostanáig az eltűntek jegy zókén szerepeltek. Most azon ban tisztázódott, mi történ 1941. tragikus októberi éjsza­káján. amikor ellenséges ke­lepcébe estek ... Október 3-án éjjel a 43. hadseregcsoport hadállásaiból mérték megsemmisítő csapá­saikat a túlerőben levő ellen­ségre. Hirtelen megszakadt az összeköttetés köztük és a törzskar között. Visszavonu­lás. Mire Fljorovék felesz­méltek, már késő volt. Behú­zódtak az erdőbe és ismeretlen ösvényeken tartottak Szpassz- Gyeminszk felé. Hiába, a fa- Isdszták más irányból, az or- j szágúton ugyancsak e helység J felé özönlöttek. Fljorov fel­ismerte, hogy kelepcébe jutot- i lak, ellenséges gyűrűbe kierül- J tek, amelyből aligha törtnek I ki. Október 6-án kivezette katonáit az erdő szélére. A teherautók egy részét előző­leg megsemmisítették. Fljo­rov meghagyta katonáinak, barmi történik, tartsák szem előtt az eskü szavait: a ka.tyu- sáfenak nem szabad az ellen­ség kezébe kerülniük. Fel de­rítőket küldött terepszemlére az öt-hat kilométeres tisztá­son. ahol félúton feküdt: Bo- gatír falu. A felderítők azzal térték vissiza. hogy hírét sem látták az eüemségnek. — Fljorov kissé megnyugodott, de elővigyázatosan cseleke­dett. A felderítőket előre küldte az üteg pedig fél kilo­méterrel utánuk vonult. Már egy vonaliba jutottak a falu­val, amikor megcsillant az ellenséges 'fegyverek csöva és motorzúgás hallatszott a távolból. Az ellenség várt rájuk, és kijátszotta a felde- rítők éberségét. A tankok fe­nyegetően közeledtek, nem voW idő gondolkozni. Fljorov [ leugrott az első lövégről, a fűbe parancsolta a mellette ülő Avtonomova felcsert és megparancsolta, hogy utasítá­sokat adjon, amikor súlyos ta- ! tálat érte. Fljorov visszaván- j szorgost lövegéhez. az ellen- ! ség felé fordította a csöve- j ke*, izzó lövedékeik röppen- ! lék ki. Egyben jeladás volt a j többi löveg kezelőszemélyze- j téneik. Ű tol fára hagyták a lö- vegek fél robban fását. Azon a véres éjszakán a nácik a fel- ismerhetetlenségig szétron­csolt emberi testrészeket, re- pesz- és vasdarabokat talál - tak csak a csatatéren. A hő­sök magukkal vitték a ka- tyusa tátikát, a sírba, Fljorov 150—160 fényt fite- | géből mindössze 40 ember menekült meg. akik puskával, géppisztollyal. kézigránáttal védekezve hátráltak az erdő ! felé és bevetették magukat a sűrűbe. Ide már nem mer­tek utánuk menni a németek, j Fljorov embereiből húsza! mé r megtaláltok a történelem - j kutatók. Családjára is rá- j akadtok. Tovább keresik a I többi életben levőt, akik az ! ismeretlenség homályába rne- i fűltek, pedig méltók arra, hogy | a szovjet haza tisztelje Őket és őrizze emlékűiket. (Az Ogonyok nyomán) 1941. június 28-án kopogtat­tok Abotenkov tüzérségi tá­bornok ajtaján. — Lépjen be — szólt a tá­bornok és végigtekintett az ét­kezőn, akin tüzértaapitónyi egyenruha feszült. — Tudja-e miért hivatta a parancsnokság? — kérdezte tőle. — Fogalmam sincs — felel­te a kapitány. — Mondja, hallott már ma­ga reaktív fegyverektől? — Soha. — Hát akkor tudja meg, hogy vannak ilyenek, most állítjuk fel az első ilyen szov­jet üteget, amelynek parancs nokává magát szemeltük ki. Azonnal átveszi funkcióját. — Értettem. És hol lesz a szolgálati helyem? — Ügy értettem, hogy ho­vá utazzék. Majd Krivasoiov alezredes elkíséri. Az ideget pedig maga fogja megszervez ni. mert még csak ehnétetben létezik. Jegyeze meg: az új fegyvernem létezése elsőren­dű fontosságú párt- és állami htok. Az ellenségnek nem sza­bad tudomást szereznie az új fegyverekről. Szorult harci helyzetben, ha nincs lehető­ség visszavonulásra, az egész üteget meg toefl semmisíte­niük. levegőbe röpíteni a be­rendezéseket, hogy az efflenség legfeljebb ócska wasdamabokat találhasson. Sok szerencsét, — Ivan A ndrejevlcs. A tábornok látogatóba Isme­retlen. szürke katonatiszt. Ivan Andrejevics Fljorov százados, a Dzerzsineakij TÜaórakadé- mia növendéke volt. „POKOSJ HÜSÖARALÖ" Néhány .nappal Fljorov ve­zérkari látogatása után külö­nös katonai alakulat vonult végig' a moszkvai Moasajsakij úton. A két kilométeres osz­lop élén hat nagy teherautó, utóinuk ismeretlen skatulya- és orgonasípszerű alkotmá­nyok. Terepszinti viaszosvá­szon lepellel mindent gondo­san álcáztak. Az emberek ta­lálgatták, kik lehetnek. — Biztosan új hidászalakulat, to Ián új, pontonokat találtok fel L> vélték és megnyugodtak. Mi már tudjuk, hogy Fljo­rov kapitány leendő ütegének legényei szállították rendel­tetési helyükre a „kellékeket”. A szovjet" reaktív fegyver-eket, b rakétafegyverek prototípu­sát már 1939-ben megBzertresz tették, de különböző okokból nem sorolták be a hadsereg fegyverzetébe. tovább dolgoz­tak tókéSetesítessükőm és 1941. június 21-én kormányrendelet - tel megkezdték se M 13. és a BM. 13. mintájú reaktív fegy ver, a későbbi népszerű Ka- tyusa gyártását. Fljorov kapitány Krtvosa- lov alezredes és a hadiipari szakemberek kíséretében fel­kereste a nyugati frontszakasz vezérkaránál Kariofflli tábor­nokot és tőle kapta meg pon­tos feladatát. A veszélyesen előrenyomuló hitlerista had- rbtpp naäv csapatosszevonást A francia szakszervezeti ve­zetők korábbi bejelentésének megfelelően Franciaországban ez a hét az egymást váltogató sztrájkok „akcióhete”, amely­nek célja egyrészt a bányászok sztrájkjának támogatása, más­részt az egyéb bérkövetelések teljesítésének kierőszakolása. Csütörtökön teljes zűrzavar uralkodott a francia főváros­ban. Időről időre hol itt, hol ott állt le a Metro és szűnt meg az áramszolgáltatós. A földalatti a reggeli csúcsíor- gakni órákban még közleke­dett, majd két ólára leállt, ez­után ismét mgeinidulit, későlbb az áramszolgáltatás ismételt leállítása következtében me­gint nem közlekedett. A vil­lany hol az egyik, hol a má­sik városnegyedben aludt ki, leálltak a felvonók és csökkent a gázmyomás. Nem közlekedtek a Párizs külvárosainak forgal­mát lebonyolító villanyvonatok és az autóbusz sem. A munka­beszüntetések azért voltak sfca- fétaszerűek és rendszertelenek, mert a szakszervezetek szán­déka, hogy „a sztrájkok a ma­ximálás mértékben zavarják a kormányt, de csak a -minimális kellemetlenséget okozzák a la­kosságnak”. A bányászok sztrájkja egyéb II szibériai Krasznojarszk- ban épülő vízi erőmű számokban A kraeznoj arszkj viaerőmű vasbeton gátjába havonta öt­venezer köbméter betont épí­tenek be. Az idén összesen 850 000. jövőre kétmillió, 1965- ben pedig egymillió-három­százezer köbméter betont hasz nálnak majd fel a száz méter magas vasbetongát építésénél. A vizderőmű üzem-behelye­zése utón évi húszmilliárd ki­lowattóra elektromos energiát termel majd. Ez tízszerese a cári rendszer idején létező va­lamennyi erőmű (termelésé­nek. ként 28. napja tart. A francia vidéki lapok csütörtökön nem jelenték meg és a párizsi újság írók is egy órára felfüggesztet­ték a munkát, hogy kifejezzék szolidaritásukat a bányászok­kal. Pompidou miniszterelnök a parlamenti tudósítók részvéte­lével megtartott ebéden azt pró balta bizonygatni, hogy a ha­talmas arányú sztrájkmozgalom nak nin-cs politikai jelentőségei de „a kormány javaslatait kö­vetően a szakszervizetek ma­gatartása mindenesetre megma gyarázhaitatlan”. Hozzátette;- hogy jóllehet hangzottak el ilyen értelmű javaslatok, egye lőre nem hívják össze a nem­zetgyűlést a sztrájk megvita­tására. Befejeződött a Szovjet írószövetség plénuma Csütörtökön befejeződött a Szovjet írószövetség három­napos plénuma. A vitában öt- venen szólaltak fel. Mégálla­pították:, hogy a szovjet iro­dalom helyes úton halad, si­keresen fejlődik és arculatéi egészben véve nem változtatják meg a szovjet társadalom éle­tét sötéten ábrázoló és fórma- ksto művek. Az értekezlet harmadik nap ján felszólalt Georgij Markov, a moszkvai írószervezet veze­tője Megállapította, hogy a szovjet irodalomban elmélyült a nép élete iránti érdeklődés, megerősödött realizmusa és hitelessége. Szólt az irodalmi sikerekről, de elkeserítenek nevezte, hogy még nincs kor- társunknak, a kommunizmus építőijének általánosító és ki­emelkedő irodalmi ábrázolása. Felszólította az írókat, hogy kövessék a szovjet irodalom hagyományait Csütörtökön is számos bírálat hangzott el Jevtusenko és V oznyeszenszktj címére. Az ülés végén felszó­laló Voznyeszenszikij kijelen­tette, hogy Nyikita Hruscsov bírálatát súlyos, de jó lecké­nek tekinti. „Nem feledkezem meg Nyikita Szergejevics Hruscsov azon szavairól, ame­lyek azt ajánlják nekem, hogy jól dolgozzam. Most az a leg? fontosabb számomra, hogv olyan munkát végezzek, amely nyilvánvalóvá teszi a kom-, munizmushoz és népemhez való viszonyomat — mondot­ta. A ptónum részvevői levelet intéztek az SZKP Központi Bizottságához, ebben kijelen­tik, egyetértenek a párt jóin­dulatú és igazságos bírálatá­val, s arra fognak törekedni, hogy eredményesen szolgálják a szovjet társadalom célkitű­zéseit. Szovjet jegyzék az Egyeseit kormányához A Szovjet kormány jegyzé­ket intézett az Egyesült Álla­mok kormányához. Ebben alap talapnak minősítette és vissza­utasította az amerikai kor­mány tiltakozását azzal kap­csolatban, hogy két szovjet re­pülőgép állítólag megsértette az Egyesült Államok légiterét Alaszka térségében. A jegyzék, amely válasz az amerikai kormány részéről a fenti üggyel kapcsolatban a szovjet kormányhoz intézett jegyzékre, hangsúlyozza: „Az il letékes szovjet hatóságok gon­dos vizsgálat alapján megálla­pították, hogy március 15-én két szovjet repülőgép a szoká­sos repülőútját végezte a Be­li rimg-tenger nemzetközi vizei fölött. A szovjet repülőgépek ennek során nem szálltak el az Egyesült Államok területe fö­lött és nem sértették meg,.az Egyesült Államok légiterét”. A válaszjegyzék rámutat: „A szovjet repülőgépek legfeljebb 350 kilométerre közelítették meg az amerikai kormány jegy zékében feltüntetett helyett1. Washington kétesélyes szelvénnyel játszik HaroM W ikon, az Angol Munkáspárt vezetője pénteken kezdi meg négynapos „magán­látogatását” Washingtonban, s a jövő héten a Fehér Házban Kennedy elnök vendégeként fejezi be tanácskozásait az ame rika-i kormány vezetőivel. Londonban nagy érdeklődés­eed tekintenék Wilson amerikai bemutatkozása elé: a munkás­pártban hangsúlyozzák, hogy Wilson, akinek következő útja Moszkvába vezet, sokkal in­kább betöltheti majd a kelet- nyugati „közvetítő” szerepét, minit az atomnagyhatalimi illú­zióikhoz ragaszkodó Macmillan. Angol konzervatív berkek­ben viszont alig titkolt félté­kenységgel állapítják meg, hogy Washington a még hiva­talban lévő Macmillan háta mö | gött „szemérmetlenül kacérko­dik” a munkáspárti ellenzék új vezérével. Sulzberger, a befolyásos New York Times ismert szemleír ó- ja egy héttel Wilson amerikai útja előtt Londonba érkezett és a legutóbbi öt nap alatt há­rom nagy cikkben mutatta ki, hogy a Macmillan-kormányon „már csak a csoda segíthet' a konzervatív kormány táborá­ban különös«! „botrányosnak” tartják Suizbergernék ezt a megállapítását* ,,a2f Egyesült Al lamok ezúttal abban a ritka kellemes helyzetben van, hogy nyugodtan fogadhat mindkét angol lóra: akármelyik is fut be a választáson, mi nem ve­szíthetünk, ha a munkáspárt nyer, egyszerűen félredobjuk a nassaui egyezményéket és visz szaitérünk a Nassau előtti kato­nai tervezésre, ha meglepetés­szerűen mégis a toryk győzné­nek, ugyanilyen egyszerűen folytathatjuk a tervezést a nassaui egyezmények alapján. A londoni Times csütörtöki washingtoni tudósítása is meg- S erősíti, hogy „Wilson elsősor­ban a nukleáris ügyekben val­lott nézeteivel gyakarol vonz­erőt a Fehér Házra, a Times tudósítója szerint Wilson szí­ves fogadtatásra és figyelmes meghallgatásra számíthat a Fe­hér Háziban, „Csupán még a Közös Piac kérdésében kellene konstruktív álláspontra helyez­kednie, ha hatalmas szövetsé- - gesefcet akar szerezni magának Washingtonban”. Politikai körök figyelmét nem kerülte el, hogy Harold Wilson egyik legutóbbi nyilat­kozatában megpendítette a le­hetőségiét: egy munkáspárti kormány „bizonyos körülmé­nyek között” esetleg újabb tár gyalásokat kezdeményezne a Közös Piaccal, Londoné nézet szerint Washington jelenlegi kivárás i toíktikájálban lényeges szerepet játszik a .cseppfolyós angliai és nyugat-németországi belpoliti­kai helyzet. A Times washing­toni tudósítja írja: „a Fehér Ház bizonyos idő óta nem tit­kolja. hogy egyáltalában nem bánná, ha Angliában munkás­párti, Nyugat-Németországban pedig szociáldemokrata kor­mány kerülne hatalomra. Ta­lmi különösen hangzik, hogy a konzervatív amerika szívesén látná a szociáldemokraták győ zelimét Nyugat-Euiróp ában, mégis Washingtonban mindin, kább felülkerekedik az a né­zet, patikai változásokra és új ar (tokra van szükség, hogy új kapcsolatok alakuljanak ki Nagy-Britannia és a kontinens, majd pedig az Egyesült Álla­mok és Nyugat-Európa között Nyilatkoznak a Galabert-díj szovjet kitüntetettjei Sugár András, az MTI tudó­sítója írja: Mint ismeretessé vált, Pá­rizsban közölték, hogy az 1957-ben alapított Galabert- díjat, amellyel az űrhajózás fejlesztésében elért kimagas­ló eredményeket jutalmazzák, az idén jórészt szovjet elmé­leti és gyakorlati asztronau­táknak ítélték oda. A jelenleg 58 esztendős Ari Sternfeld, aki első nemzetközi tudományos díját ugyancsak Párizsban 1934-ben kapta, az űrhajózás elméletének egyik legnagyobb szakértője. Már 1937-ben közzétette „Beveze­tés az űrhajózás tudományá­ba" című művét, amelyben meglepő pontossággal kiszámí- 'tötta a leendő űrhajók legcél­szerűbb röppályáit. Ezeket a számításokat később igazolta a szovjet szputnyikok, a lunyi- kok és az amerikai Pioneer— 4. mesterséges hold felbocsá­tása. A lengyel származású tu­dós 1935 óta él a Szovjetunió­ban. amelyet igazi hazájának Uxt. Most is napi 14 órán át dolgozik, az elméleti csillagá­szat kevésbé felderített kérdé­seit kutatja. Lakása valóságos tudományos intézetre emlékez­tet: 1800 fiókos műszaki archí­vum, elektronikus számítógép segíti a tudós alkotó munká­ját. Stemfeld kijelentette, hogy örömmel értesült mun­kásságának újabb nemzetközi elismeréséről. Mint mondotta: még sok kiadatlan munkája i van. I A negyven éves Álla Masze- : vies a Szovjet Tudományos Akadémia csillagászati taná­csának helyiségében válaszolt jelenlegi munkájával kapcso­latban több kérdésre, s a szov­jet űrkutatás mai problémái­ról is értékes tájékoztatást adott. Álla Maszevies elmondotta, | hogy jelenleg az Echo—1. ame- ; rikai léggömbszputnyik egy­! idejű megfigyelésének kollek­tív megszervezésén dolgozik.. I Ebben a munkában több euró- ; pai szocialista ország, így Ma-' [ gyarország is részt vesz. A megfigyelések áprilisban kéz- ! dcdnek meg, szervezésük már j előrehaladott stádiumban | van. Ugyancsak összehangolt tu­dományos munkát szervizinek az alacsony röppályájú szput­nyikok rövid időtartamú peri- geum-változásainak megfigye- lésére. (A perigeum a szput- nyik röppályájának a földhöz j •legközelebb eső pontja.). — Várható-e női űrhajós fel­bocsátása? — hangzott a kö­vetkező kérdés. — Szeretném, ha ez mielőbb lehetségessé válnék. Már csak a női egyenjogúság alapján is be kell következnie — felelte mosolyogva Álla Maszevies. — Reális-e az a feltételezés, hogy egy szovjet műszeres tar- j J tályt küldenek a jövőben a j Hold felszínére? — Igen. ez a feltételezés tel­jesen reális — hangziott a vá­lasz. — Még nem eléggé ismer­jük a Hold felszínét és ezt a . problémát különböző módsze- i rekkel fürkésszük. Az egyik — és igen fontos — ilyen mód­szer a műszeres tartály „part­ra'-szállítása” a Hold felszínén, s a mérőműszerek sokoldalú rádiójelentéseinek pontos vé­tele a földi megfigyelő állomá­sokon. Álla Maszevies az egyik leg­népszerűbb, lagrokomsaenve- sebb szovjet tudós, a felszaba­dult szovjet értelmiségi asz- szony tipikus példája. Téved aki azt hiszi, hogy amolyan száraz, komor „tudósnő”, aki távol áll az élet .ezer szépségé ■ tői. A csinos fiatalasszony szereti a sportot: gyakran lát­ni télen, nyáron a legnagyobb moszkvai nyitott uszodában és 9 éves kislányával, Natasával együtt síelni is szokott. Nagy gonddal foglalkozik a legfiata- lab tudósnemzedék nevelésé­vel is. Az idei Galabert-díj harma- \ dik szovjet kitüntettje Jurij | Gagarin alezredes, őt azonban nem kell bemutatni. I Zűrzavar a francia fővárosban — eljes aktivitással folyik a francia munkások „akcióhete "

Next

/
Oldalképek
Tartalom