Dunántúli Napló, 1963. március (20. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-29 / 74. szám

1563, MÁRCIUS 29. PJAP2.0 7 Az illetékesek vÁlaS'XoltoaU A szigetvári tisztasági fürdő ügyeben Mozsgói Jánosné szigetvári lakos a Dunántúli Napló egyik számát* n panaszt tett a sziget­vári tisztasági fürdő megszűnte tése miatt. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat közlöm: A volt községi tisztasági für­dő a községi egészségházban működött, a járási tüdőbeteg gondozó intézet szomszédságá­ban. Az elavult röntgenkészü­lék kicserélésekor a gondozóin­tézet bővítése vált szükségessé, mivel az Országos Sugárfizikai Intézet a röntgengép üzemelte­tését a régi szűk helyiségben nem engedélyezte. így a beteg­ellátás érdekében a fürdőt fel kellett számolnunk. A szigetvári községi tanács v. b.-einökétől kapott íelvilágo sítás szerint községfej lesz tósi alapból 4—5 évig nem tudnak új fürdőt építeni. Amennyiben a község állami beruházásból pénzt kapna, akkor a fürdőépí­tést előbb is megoldhatnánk. A község a következő évek­ben az ivóvízellátás problé­máját akarja megoldani. Ez jelenleg fontosabb a tisztasági fürdőnél is. Mécs László járási főorvos. Lesz nyilvános telefon a MHV*báriiázban A Dunántúli Napló február 20-i számában a MÁV-bérház­ban leszerelt vasútüzemi táv- beszélöállomás helyett postai nyilvános távbeszélőállomást kértek a bérház lakói. A kérelmet teljesítem. A MÁV-bérház előtt rövidesen nyilvános távbeszélőfülkét he­lyeznek el, amelyben pénzbedo bős távbeszélőkészülék áll majd a lakosság rendelkezésé­re. Paál József, a pécsi Postaigazgatóság műszaki veaetőheiyettese Válasz a „Mire használják a regenyei orvosi rendelőt“ című levélre Horváth Bélámé által Irt levélben az a tény, hogy az or­vosi rendelőt nem orvosi célra használják fel, fedi a valósá­got. Azonban azok a körülmények, amelyek miatt eddig nem lehetett orvosi célokra felhasználni, úgy látszik H-né előtt „ismeretlenek” voltak. Annál is inkább, mivel az orvosi rendelő közvetlen H-né szom szédságában áll, s szemtanúja volt az alapkőletételtől a fela válásig történt építkezési fo­lyamatoknak. A Művelődési Ot thon építkezése a tél beállta előtt még ősszel befejeződött A friss falak egész télen át nedvesek maradtak, mivel nem tudtak kellően kiszáradni. Az amúgy is nehezen felépített épület berendezésére már nem futott a költségvetésből. Sem megfelelő kályha, sem elegen­dő tüzelő nem állt rendelkezésünkre. így érthető, hogy a kémén y hidegben a rideg falú helyi­ségeket lehetetlen volt fűteni. Kengyel Ede művelődési ott­hon-vezető és a körorvoe meg állapodása értelmében — mivel két hetenként egy alkalomra befűteni nem érdemes — a ren delést délután az általános iskola tornatermében tartották. Ez ellen semmi kifogás nem merült fel a betegek részéről, hiszen a barátságos meleg teremben kellemesebb volt a ren delés. Amikor délelőtt érkezett (2 alkalommal) a körorvos, akkor a tanítói magánlakást használta fel rendelésre. Hang súlyoznom kell, hogy ez a rendelés pontosabban tanácsadás­ban, illetve gyógyszerigénylésben nyilvánult meg. A fent nevezett H. B.-né egyetlen alkalommal sem vett részt ezeken a rendeléseken. Mátis István. fi Pécs 1. sz. Téglagyár * nem jelentkezik A TÜZÉP panaszomra, mely ben- közöltem, hogy I. helyett II. osztályú téglát kaptam — azt válaszolta, hogy Pécs 1. sz. téglagyár illetékes az ügyben. Ugyanakkor felhívták a gyár figyelmét panaszom elintézésé­re. A téglagyártól körülbelül egy hónapja megjelent valaki, aki közölte, hogy a hótakaró miatt nem tndja a tégla minő­ségét megvizsgálni. Azóta már elolvadt a hó, de nem Jelentkezett senki, hogy elintézze panaszomat. molnár aladAr, u. 10. Mikor javítják meg a Gergely utcát? Az utca javításának ügye ténylegesen 1961. évben Indult meg társadalmi munkában. A társadalmi munka során kb. 490—450 köbméter földet moz­gattak meg. A munka, szállító­eszköz hiányában megakadt. 1962. évben a Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat kapta feladatul az utca megjavítását november 20-i kezdéssel és de­cember 20-i befejezéssel. Ezt a határidőt a vállalat tar tani nem tudta, mert sürgő­sebb munkára Irányították, az ; Irányi Dániel téri piac áthelye í zési munkáira. A vállalat szakembereivel megbeszéltük a Gergely utcai problémát s az utca felújítását 1963. év II. negyedévében fog­juk elvégezni. Kováts József Pályázati hirdetmény A SZOT Felsőfokú Munkavédel­mi Tanfolyama (továbbiakban: FMT) felvételi pályázatot hirdet a? L963,64-es tanévre a munkavédelem valamely ágában dolgozók (bizton­sági megbízottak, társadalmi mun­kavédelmi felügyelők, munkavé­delmi tudományos kutatók stb.). továbbá műszaki vezetők, műszaki és természettudományi tanárok és más műszaki képzettséggel rendel­kező érdeklődők részére. Tagozatok és felvételi feltételek: 1. Szakmérnöki tagozat: jelentkez­hetnek okleveles mérnökök, vala­mint tudományegyetemet végzett vegyészek. 2. Tanári tagozat: je­lentkezhetnek természettudományi szakos oki. tanárok, valamint mű­szaki tanárok. 3. Szaktechnikusi tagozat: jelentkezhetnek minda­zok, akik technikusi képesítő ok­levéllel rendelkeznek. Minden ta­gozaton budapesti és vidéki ágazat Is indul. Tanulmányi idő: a budapesti ágazatoknál 2 év, a vidéki ágaza­toknál két és fél év. Az oktatás az egyetemi levelező rendszer sze­rint lesz. Az FMT hallgatói az alábbi tan­tárgyakkal foglalkoznak: A mun­kavédelem elvi, szervezeti kérdé­sei. A villamosság biztonságtech­nikája. Világítástechnika, színüina- mika. Zajelhárítás. Ipari üzemek szellőzése. Anyagmozgatás bizton­ságtechnikája. Ipari létesítmények munkavédelmi követelményei. Gé­pek és berendezések biztonság- tetíanSsáJa- Munkaegészségügy: Biztonságtechnikai számítások. A tananyag elsajátításához az előadások, konzultációk, jegyzetek, illetve tankönyvek adnak segítsé­get. A hallgatók az előírt, vizsga­rend szerint félév végén kollok­viumot, meghatározott tárgyakból szigorlatot tesznek. A tanulmá­nyok elvégzése után a jelöltek diplomatervet, illetve szakdolgoza­tot nyújtanak be, amelynek sike­res megvédése esetén munkavé­delmi szakmérnök, illetve szak­technikusi oklevelet nyernek. A budapesti mérnök és tanár hallgatók heti óraszáma 10, amely pénteken délután és szombat dél­előttre esik. A budapesti techni­kumi hallgatók heti óraszáma 5 (péntek délután). A vidéki hallga­tók a tanévre előre meghatározott napokon egésznapos foglalkozáso­kon vesznek részt. Tandíj évi 100 forint, az első év­ben éléit kitűnő vagy jeles ered­mény a második évben tandíjmen­tességre jogosít. Az FMT hallgatóit megilletik a főiskolai levelező hall­gatókra vonatkozó kedvezmények A jelentkezéseket az erre a célra szolgáló formanyomtatványon kell beküldeni az alábbi címre: Szak- szervezetek Baranya megyei Ta­nácsa Munkásvédelmi Csoportja Pécs, Színház tér 1. II. em. 10. ajtó. Jelentkezési nyomtatványok is itt Igényelhetők. Jelentkezési határidő 19G3. ápri­lis 25. SZOT FELSŐFOKÚ MUN­KAVÉDELMI TANFOLYAM IGAZGATÓSÁGA ó-is 01® 1963. április 1-től április 7-ig ALL A N DO MOSORSZAMGK: 5 Kossuth rádió: 1.26: Rákóczi induló — 1.30: Hírek, tdöjárás- ' jelentes — 4.35-től 7.59-ig. Vidáman — frissen Zenes műsor — { Közben: 5.30. Hírek, idöiarásjelentés — 5 00: Falurádió — 6.35: ; < Sport- es totóhirek. — 6.59. Pontos időjelzés — 7.00. Hírek idő- < ( járásjelentés. — 7.10: új könyvek. — Kb.. 7.30: Színhazak es mo> i < zik műsora — Kb.: 7 45. Hirdetoo&zlop — 7.59. Pontos időjelzés, j < — 5.00; Műsorismertetés, i dója* as jelentés. — 9.08: Technikái szil- < ( net — 9.59: Időjelzés — 10.00: Hírek. >apszemle időiarásiolen- $ s tés — 11.50: időjelzés — 12.00: Geh haranqszó. hírek, időjárás- ) ) jelentés — 16.59 Időjelzés — 17.00. Hírek - 19.50. Jo éjszakát, j ? gyerekek' — 19.59. Időjelzés — 20.00. Esti krónika, időjárás jelen- < ( tés — 21.59: Időjelzés — 22.00: Hírek Néhány perc külpolitika. } > ídöjarasjelemes — 24.00 Hírek, tao járás jelentés. — 0.30: Himnusz. ? — r ■■'a: Vízjelzőszolgálat. ( S Petőfi rádió: 5.30: Hírek idöJárasjeientés. — 6.00-fő! 9.00 < Reggeli zene. — Közben: Kb.: 6.25: Színházak es hangversenyek s műsora — 6.50: Torna. — 8.00: Hírek, idöjárasielentés — 8.10: } Műsorzárás — 13.50; Idegen nyelvű vízjelzőszolgálat — 14.00 Idő- < ) járás- es vízállásjelentés. - 16.00 Hírek tdőjárásjeientés. 18.OO: ) s Hírg/c. idő járásjelentés — 21.00: Hírek, időjárásjelentéa. — 93.00: \ j Hírek, időjárásjelentés. — 23.15: Műsorzárás. Április 1. KOSSUTH-RÁDIO 8.10: Magyar nóták 8.45: Lányok, asszonyok ... 9.05: Zenekari muzsika 10.10: Az óvodások műsora 10.30: Operettrészletek 10.57: Rádióiskola 12.10: Mindenki kedvére 13.50: A lőcsei fehér asszony, Regény folytatásokban 14.13: Heti zenés kalendárium 15.10: Válaszolunk hallgatóinknak 15.25: Édes anyanyelvűnk 15.30: Verbunkosok, népdalok 16.05: Üttörő-híradó 16.25: Maria Stader és Wolfgang Windgassen énekel 17.15: ötórai tea 17.55: Mikrofon előtt: Losonczi Pál, földművelésügyi miniszter 18.10 :E!őatlóművészek aranykönyve 18.55: Babonaparádé 20.20: A műsort összeállították a hallgatók 22.30: Operafinálék 23.00: Könnyűzene PETÖFI-RÁDIÖ 14.20: Mezei csokor 14.40: A Gyermekrádió műsora 15.00:Zenekari muzsika 15.50: A világ minden tájáról 16.05: Könnyűzene 16.40: Fiatalok stúdiója 17.00: Kjs fúvósegyüttesek játszanak 17.15: Műszaki fejlesztés Urkúton 17.25: Divéky Zsuzsa és Vásárhelyi Magda hangversenye 18.08: Zenés ajándék­műsor 19.05: Az opera útja 19.50: Népi muzsika 20.27: Egy jámbor lélek külföldön 21.05: Stratfordi Fesztivál. 1962 21.41: Történész­szemmel Ferenc József koráról 22.00: Tánczene Április 2. KOSSUTH-RÁDfö 8.10: Könnyűzene 9.00: Meséld Morzsa 9.20: A Gyermekrádió énekszakköre 9.40: Dallal, tánccal a vxiág körül 10.10: Nyitott borítékban.. • 10.15: Operarészletek 10.55: Harpagon a porondon. Rádiójáték 12.15: Tánczenei koktél L3.00: Póráz nélkül. Elbeszélés 13.20: Zenekari muzsika 14.00: mrai önéletrajz 11.15: Dalok szárnyán 14.40: Körösi Csorna Sándor nyomában 15.10: Fúvószene 15.25: Törvénykönyv 15.40: Kórusok, hang szer szólók 16.05* Megtudtuk — elmondjuk 16.25: Túnczcne 17.15: Egy ári több arca 17.45: Tudósok Genfben 18.00: A Szabó-család 18.30: Mozart műveiből 19.00: A nadrág. Komédia 22.15: Mai szemmel 22.25: Nótacsokor 23.05: A kék tengeren 23.25: Zenekart muzsika PETÖFI-RÁDIÖ 14.20: Kamarazene 15.10: Egy nap a Közegészség- és Járványügyi Intézetben 15.25: Operetthang­verseny 16.05: Operarészletek 16.40: Ifjúsági Rádió 17.00: Dalok a felszabadulásról 17.15: Időszerű nemzetközi kérdések 17.25: Népdalok, népi táncok 18.08: Hangszerszőlók 18.30: Rádióegyetem 19.05: A Suisse Romande-zenekar hangversenye 20.27: Könnyűzene 21.10: Nagy magyar operaénekesek 21.32: Népdalok 21.40: Olvasónapló Április a. KOSSUTH-RÁDIO 8.10: Operarészletek 9.00: Rádióegyetem 9.30: Népi muzsika 10.10: Úttörő-híradó 10.30: Napirenden 10.35: Zenekari muzsika 11.25: A Szabó-család 15.10: Operarészletek 15.45: ÉsrigérŐ tájakon ... 16.00: Könnj'űzene 17.15: Népi muzsika 17.35: Emlékezés Juhász Gyulára 18.00: Szimfonikus zene 19.00: Felszabadulásunk 18. évfordulója 20.10: Töltsön egy estét a rádió mellett 22.20: Táncoljunk! PE röFl-RÁDlö 14.20: Fúvószene 14.40: Orosz nyelvlecke 15.00: Könnyűzene 15.55: Orvosi tanácsok 16.05: Kamarazene 16.45: Irodalom és népművelés 17.00: Kantáták 17.15: Kis tudósok... 17.30: Táncdalok 18.08: Hirdetőoszlop 18.23: Népdalcsokor 18.45: Testvérek. Regényrészlet 19.05: Könnyűzene 20.20: Dalos találkozó 21.15: Zenekari muzsika CSÜTÖRTÖK Április 4. KOSSUTH-RÁDIO 8.10: Operett­hangverseny 9.10: Zenés séta Komlón 9.40: Erkel operáiból 10.00: Felszabadulásunk 18. évfordulóján 10.50: Népdalcsokor 10.59: Az élet dicsérete 11.10: Mendelssohn; Szentivánéji álom 12.15: Tánczenei koktél 13.05: Egy nap a Parlamentben 13.30: Szvjatoszlav Rihter Liszt-müveket zongorázik 14.00: Így írunk ml. •. 15.00: Benjamino Gigli énekel 15.40: Atya, Fiú, Szentlélek. Regényrészlet 16.00: Tombola 17.10: Könnyűzenei híradó 18.00: Új felvételeinkből 18.55: Derűs történetek 20.10: Egy éj az Aranybogárban, Zenés játék 21.20: Múzsák pantheonja 21.50: Hangszerszőlók 22.10: Tánczene 23.00: zenekari muzsika PETÖFI-RÁDIÖ 8.00: Zenekari muzsika 9.05: A „Ludas Matyit” lapozgatva 9.35: Tánczene 10.45: Bartók: II. vonósnégyes 11.15: Gyermekrádió 12.00: Az opera­szerkesztő postájából 13.00: Mai szovjet versek 13.05: Hanglemez­parádé 14.20: Művószlemezek 15.00: Falusi Krónika L5.30: A Mojszejev Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes zenekara játszik 15.57: Beethoven: Fidelio. Opera 18.10: Tánczene 19.30: Brahms: II. szimfónia 20.10: A Lúdláb királyné Jelenetek 20.40: Kamarazene 21.30: Verbunkosok, magyar nóták 22.10: Tóth Árpád két verse 22.15: Musszorgszkij arckepe Április 5. KOSSUTH-RÁDIÖ 9.20: Tánczene 10.10: Az óvodások műsora 10.30: Előfordul, hogy... 10.35: Gounod: Faust. Részlet 10.59: Lottóeredmények 11.00: Önéletrajz helyett 11.20: Zenés pályaválasztási tanácsadó 12.15: A műsort összeállították a hallgatók 14.00: A lőcsei fehér asszony. Regény folytatásokban 14.20: Dietrich Ficher-Dicskau énekel 14.45: Gazdaszemmel 15.10: Mai szerzők operettjeiből 16.05: Világszín­vonalon ... 16.25: Zenekari muzsika 17.15: ötórai tea 17.45: Rácüólskola 18.45: Kathleen Ferrier énekel 19.05: Ifjúsági Rádió 19.25: Madárkoncert 20.25: Családi körben 22.20: Zongoramüvek 23.10: Tánczene PETÖFI-RÁDIÖ 14.20: Domenico Modugno és Helga Brauer énekel 15.10: A fekete fiú 15.30: Kiss Imre Bach-műveket orgonái 16.05: Színes népi muzsika 16.50: 1000 szó franciául 17.00: A mesés Porzsla 17.45: Fúvószene 19.05: Magvar nóták 19.25: Hajók a Jóreménység fokán 19.40: Hangverseny- közvetítés 21.20: Operettest 22.30: Három zarándokoknak 6 szcntségtelcn beszélgetésök. Részlet 22.47: Népdalcsokor SZÓM BAT, Április 6. KOSSUTH-RÁDIÖ 8.30: Operettrészletek 9.01: Ifjúsági Rádió 9.24: Szimfonikus táncok 10.10: Lengyelországi képeskönyv 10.55: Kényszerleszállás 11.49: Tömegdalok 13.05: Könyvszemle 13.20: Népi muzsika 14.00: Üj művével jelentkezik Rákos Sándor 14.15: Mozart-mflvek 14.40: A ceglédi múzeumban 15.10: Élőszóval muzsikával 16.50: Hét nap a külpolitikában 17.45: A budai Vártól a „Gyepű’Mg 18.00: Népi muzsika 18.20: Gondolat 19.00: Zenekari muzsika 20.25: „Egyszer öreg az ember”. Kabaré 22.15: Táncoljunk PETÖFI-RÁDIÖ 14.20: Eszperaniisták ötpeice 14.2a; Peeress Zsuzsa es Gearg Gtsz é.ieke.1 15.10: Vá:a.zo.unk ha* igát u mknak 15.25. Hangverseny- kalauz 19.35: A gyöngyösi MÁV színjátszói 19.50: Magyar tájak egy robogó vonat ablakából 20.35: Melódia-express? 21.35: Istenek és hősök 21.55: Szimfonikus zene 22.25: Xánczene 16.05: összecsapás. Esemwnyjátek 16.50: Szabó Csilla hangversenye 17.15: Füst. Elbeszélés 17.50: B^ch-müvetv 18.03: M.agyar szerzők kórusművei 18.20: Künn,, űze.e 19.05: Orvosi tanácsok 19.10: Híres prímások lemezeiből 19.30: Sieg mund Feud, az ember és tudós 19.45: Rossini: Az újság. Vígopera 21.05: A ház, a& utca, a város 22.12: Egy magányos nagy lélek fejlődése. Monológ 22.30: Kamarazene KEDD. ÁPRILIS 2. 17.35: Hírek 17.50: Iskolások műsora 18.50: Falujáró kamera j.9.10: Az ember és a gép. Francia kisfilrn 19.30: TV Híradó 19.45: A TV mese­könyve 19.50: Munchausen, csehszlovák film 21.15: Amiről beszélnek 21.35: Magyar zeneművész a kamera előtt 21.55: Hírek. TV Híradó SZERDA. ÁPRILIS 3» fiam Április 7. KOSSUTH-RÁDIÖ 8.10: Könnyűzene innen-onnan 8.55: Édes anyanyelvűnk 9.00: Operarészletek 9.35: A második bakter 10.25: Márciusban hallották először 11.10: Tündérország kürtjei 11.15: Ifjúsági hangversenysorozat 11.55: Hallgatóink figyelmébe 13.20: Hétvégi jegyzetek 13.30: Boccacio. Operettrcszletek 14.00: Köszöntjük a 70. éves Szabó Pált 15.02: Brahms: d-moil szonáta 15.25: Nemzetközi kaleidoszkóp 15.45: Muzsikáló képeslapok 16.05: Uj Zenei Újság 16.30: Közvetítés bajnoki labdarúgó­mérkőzésekről 17.30: Tánczene 18.10: Bárány Tamás irodalmi levele 18.25: Nagy énekesek életregénye 19.05: Országúton mi dűl őű ton 19.15: Népdalok 20.15: Sámson. Rádiójáték 21.35: Mario Lanza énekel 22.10: A vasárnap sportja. Totóhírek 22.25: Ravel: Pásztoróra. Opera 23.17: Könnyűzene PETÖFI-RÁDIÖ 7.30: Az evangélikus egyház félórája 8.0Ö: Szimfonikus zene 8.47: Mit haliunk a Jövő héten? 9.10: Verbunkosok, csárdások, magyar nóták 10.00: Gazdaszemmel 10.15: Operakalauz. Wagner: Lohengrin 11.15: vitezslav Nezval verseiből 11.25: Tárczene 13.30: Kulturális Krónika 13.50: Az Állami Népi Együttes énekkara énekel 14.20: Miska bácsi lemezesládája 15.09: Oneretfrészletek 15.30: Közvetítés bajnoki labdarúgó­mérkőzésekről 16.15: Bartók és Kodálv tanítványa volt. Emlékezés Deutsch Jenőre 16.36: Arany János két balladája 16.47: Pradesi Fesztivál 10.00: TV Híradó 10.15: Falujáró kamera 10.33: Münchausen. Csehszlovák film 18.15: Hírek. 18.20: Mit vessünk az ősziek helyére? 18.25: Revü a stúdióban NDK kisfilm 19.00: Hazánk felszabadulásának 1L évfordulóján. Díszünnepség 20.00: Iván gyermekkora. Magyarul beszélő szovjet film 21.30: Hírek CSÜTÖRTÖK, ÁPRILIS 4. 9.55: A katonai díszszemle közvetítése 10.40: Ludas Matyi. Bábelőadás 17.50: Barangolás a kék úton Magyar kisfilm 18.10: Emlékeimből 18.50: Magyar táncfilm 19.00: A TV mese­könyve 19.05: Erkel: Bánk bán. Opera 3 felvonásban 21.15: Telesport 22.35: Hírek. TV Híradó PÉNTEK, ÁPRILIS I. 10.00: TV-híradó. 10.30: Iván ,0 /r% gyermekkora. Magyarul beszélő szovjet film 1 *»' SZOMBAT, ÁPRILIS 6. 15.25: Ü. Dózsa—« Ferencváros labdarúgómérkózée 17.20: Hírek 17.25: Az állat- tenyésztés feladatai 17.30: KI mit tud? 19.10: Tájfilm 19.30: TV Híradó 19.45: Hétröl-hétre 19.55: A TV mese­könyve 20.00: Leonardo da Vinci. Francia film 20.30: Április bolondja. Vidám művészeti műsor 23.00: Hírek. TV Híradó VASÁRNAP ÁPRILIS 7. 10.00: Az Országos Filharmónia Ifjú Zenebarátok Klubja 10 30: Látogatás szovjet földön. — Film- összeállítás 16.30: Magyarország— Svájc kosárlabda­mérkőzés 19.05: Utinapló az NDK-bó!. Tenger­parti vasárnap 19.20: Esti beszélgetés 19.30: TV Híradó 19.50: A TV mese­könyve 19.55: Stephanie. Nyugatnémet film 1962 21.30: Telesport 18.10: Könnyűzene 18.45: Kabaré kijátszás 19.05: Chopin zongoraművek 22.00: Hírek (A Magyar Rádió és Televízió a műsor­változtatás jogát fenntartja.) [dőjárásjeientés Várható időjárás péntek estig: változó mennyiségű felhőzet, több felé eső, mérsékelt északkeleti szél. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet plusz 3—6 legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 10—14 fok között. ÜJ TÁNCISKOLA kezdődik április 3-án este fél 7 órakor a KPVDSZ Művelődési Házban. (József u. 15.). Vezeti: Hermann. ÁRAMSZÜNET Áramszünet lesz 30-án 8—12 óráig hálózatkarbantartás miatt az aláb­bi területen: Laskó u., Kopács u„ Vasút u. HÖVIRÁGSZEDÉS a MECSEKEN Vasárnap 9 és 14 órakor külön­járatú autóbusz indul a Széchenyi térről Lapis—Fehérkút útvonalon Visszaérkezés délelőtti járattal 12 a délutánival 17 órakor. Az uta­sok részére ülőhelyet és idegen- vezetőt biztosítunk. Részvételi díj: 10 forint. — Jelentkezni lehet Pécs város Idegenforgalmi Hivá tálánál, Pécs, Széchenyi tér 1. szóm. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetét mindazon jó barátoknak, is­merősöknek és mindazoknak, akik drága halottunk Kókay Imre százados temetésén megjelen­tek, fájdalmunkban együtt- érezve kísértük utolsó útjára. A gyászoló Kókay-család. Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy szeretett, jó feleség, édes anya, anyós, nagyanya, déd­anya Makai Józsefné Schukk Mária : március 27-én 73 éves korában hosszú szenvedés után el­hunyt. Temetése március 30- án, szomüaton 12 órakor lesz I a központi temetőben. A gyászoló család. Mélységes fájdalommal tuda­tom, hogy szeretett, jó édes­anyám özv. Rack Ferencoé Hírt Mária cserkuti lakos, 80 éves korá­ban elhunyt. Temetése 29-én, pénteken fél 3 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló lánya. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapa, após, nagy­apa, dédapa és kedves rokon Varga János nyugdíjas postás március 38-án 87 évés koré ban rövid szenvedés után el­hunyt. Temetése 30-án, szom­baton fél 12 órakor lesz n központi temetőben. A gyászoló csal»: köszönetnyilvánítás Eziíton mondunk köszönetét kedves rokonoknak, isme’ösök- nek, jó szomszédoknak, vo) mun katársaknak, akik szer^t-tt hálál­tunk, özv. Somogyi .Józsefné te­metésén megjelenésükkel, Kos. o- ruk, virágok küldésével fájdal- uu nkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csak-4. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom