Dunántúli Napló, 1963. március (20. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK? [Előkészületek a lipcsei tavaszi Trésén» DUMIJMIITUELH m IHAPiO tMs mAkciós i XX. KV KOI > AM. * MaGVAI S20CMUST« «UftúÁSPÁflr IARAMU KlGíEl BIZÍT TSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCb LAPJA Ara: m eieeér •XI. SZÁM | Nagyköveti kmevezé ek j Az Elnöki Tanács Révész | Gésa rendkívüli és meghálál' ! mázott nagykövetet — érdemei- ! nek és eredményes munkássá- ; gának elismerése mellett, egész ségi állapota miatt, saját kéré­sére — felmentette a Magyar ! Népköztársaság moszkvai nagy követségének vezetésére kapott megbízatása alól. Az Elnöki Tanács Szipka Jó- j zsef rendkívüli és meghálál- j mázott nagykövetet felmentet- - te Magyarország helsinki nagy- j követségének vezetésére kapott megbízatása alól. s egyidejűleg | meghízta hazánk moszkvai nagykövetségének vezetésével. ! Az Elnöki Tanács Kurtán j Sándort rendkívüli és megha­talmazott nagykövetlé kine- j verte és egyidejűleg megbízta | a. Magyar Népköztársaság hel- j sinki nagykövetségének r eze- I tűsével. i Egy VB 162-es típusú bagger szerelése. Hegkezdik a gyiliTiiilesértékesítc^i szerződések kötéséi Májusbai] tudományos konferencia Pécsett Ülést tartott az Országos Séketanács Tudományos Bizottságának Elnöksége Csütörtökön ülést tartott az | Országos Bcketanács Tudomá­nyos Bizottságának Elnöksége. Az ülésen — amelyen részt vett Harmati Sándor, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Hazafias Nép-1 front Országos Tanácsának ■ titkára és Hczséry László, az I Országos Bcketartács főtitkára i — elhatározták, hogy május­ban Szegeden, Debrecenben, Pécsett és Miskolcon tudomá- j n.vos konferenciákat rendez­nek. A konferenciákon asr atomenergia békés felhaszná­lásával,'a gyarmati sorból fel­szabadult országok fejlődésé­vel és Európa biztonságával összefüggő kérdéseket tudo­mányos szinten vitatják meg. fi békés együttélés az egyetlen ésszerű politika“ Hruscsov választási beszédének első külföldi visszhangjáról Szófia. (MTI). A csü­törtöki bolgár lapok többsége teljes terjedelemben közölte Hruscsovnak Moszkva Kali- rtyin kerületében elmondott választási beszédét. A Zemedelszko Zname vezér cikkében rámutat: Hruscsov A töldniüvesszövetkezeli szer . ..I, abbén ez esztendőben 16 áop• vagon gyümölcs — egyebek'mellett 8000 vagon téli alma, 1730 vagem kajszi, 1700 vagon szilva. 1100 vagon; őszibarack, 300 vagon málna, l 560 vagon meggy és '200 vagon * cseresznye —, szerződéses fel-; vásárlását tervezik. • A* szerZűdésék kötésé az. or- \ szág egész területén március hónapban kezdődik. A mező­gazdasági ; termfelőszövetkezc- ; fék- a termelőszövetkezeti cso- Rbr.ok. az • egyszerűbb mező-, gazdasági szövetkezetek és a hegyközségek a földnrűves- szö’etkezeték megyei értéke­sítő központjaival —- a MÉK- ktel — a termelőszövetkezeti j tagok és az egyéni- gazdák pe- • dig a helyi földmű vessző ve t- Btezérekkél köthetik preg az ér- í tekositési szerződést az el-;. adasr;a szánt gyümölcsre. Azt. átvételi arakat — mint a SZÚ- i VOSZ ■ illetékes- munkatársai' ky,:.ö.,ek — úgy állapítják meg. hogy az árugyümölcsüket szer-: zöjäeueseo értékesítő termelő- y, szövetkezetek, termeloszövet-; kezed csoportok, egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek és hegyközségek 13. a tertnelő- ákw vetkezeti tagok és az egyé; hi : . gazdák pedig '10 százalék- kár kopjanak többet az adott \ ■gyümölcsfélére érvényes sza­bad felvásárlási 'árnál. Ha'- a; ■termés közelebbi ismeretében. ’ a termelő az előzetessé lgszey-' rőpötk' ptennyisfígn^l többet • ákar értékesíteni, 'akkor ak át­adás előtt két.' héttel még pól- UBei'ZyJe.st köthet A íöldniűvesszpyetkezetek; srűcréti hasznos segítséget ayiíjta; a növényvédelem ariegste vúiéséhez. Az eddigi­nél afé.es'ebbkörűen .szexyezik; teág a ijovényvédelmi gépek , É^ül « nyugati főcsatorna Még az idén megkezdik a nyugati főcsatorna építését, tiszavasvárinál a hajózsilip fölött ágazik W a mintegy 50 kilométer hosszú nyugati fő­csatorna, s Tiszagyulahá- za, Vjtitkos. Polgár, Görbe­háza, Ejszentmargita tősé­gébe viszi el a Tisza vizét. Az idén 17 millió forintot költenek a nyugati főcsator­na építésére. SZAKMUN l< ASVIZSQ A 'lég egy utolsó szippantás, 1 remegő kézzel elnyomják a csikket és belépnek az ajtón. Megkerülik’ a székekkel kö- riilrakott hosszú asztalt és a fényben hunyoigatva meg­állnak a vizsgabizotíság előtt. Hangosan mondják a nevüket, majd óvatosan fel­emelnek egyel az eléjük ra­kott fehér lapokból. — Hányas tételt húzott? j- kérdi Szabó Ferenc a 625. Álla mi Szakm un kás-vizsga Bizottság elnöke Gólyák Já-. nőstől, és a számot feljegyzi a vizsgázó ' neve mellé. Gó­lyák’ János leül, figyelmesen elolvassa a' kérdéseket, majd sebessen írni kezd. — Ügy látszik., most fel­készült — jegyzi még halkan Albrecht József. — Tudni­illik nem először találkozunk vele. Tavaly már próbálko­zott a vizsgával, de nem si­került ... ‘ El kell árulni: az 500-as Ipari Tanuló Intézet egyik szobájában vagyunk. Az öt­tagú bizottság, mely a 625. .Állami Szakmunkás-vizsga Bizottság § nevét viseli, az alábbiakból áll: Szabó Fe­renc energetikus, Albrecht József szaktanár, Csillag Fe­renc mérnök, Plesz József tanár és Lauly Béla, a DÉDÁSZ- képviselője. Fela- : datuk, hogy elbírálják a j szakmunkás-vizsgára jelent- \ késettek tudását, * a mennyi­ben a vizsgázók megfelelnek a követelményeknek, bizo- j nyitványt adjanak nekik. | Munkájuk fárasztó. Gólyák János például éppen a tizea- öödik ezen a vizsganapon. \ És minden vizsgázó nyolc szóbeli tételt kap . ■. Amíg Gólyák János felké­szül, Szabó István, a Komlói Helyiipari Vállalat egyik dől 'gozója áll a bizottság elé. Haja már erősen őszül. Amíg felel, felbontják a vállalattól érkezett borítékot. Igaz, j hogy rajta volt a pecsét: ! ..Szigorúan titkos”, de a szép. I kerek feleletek után. melyet \ Szabó István a „rázós” szak­mai kérdésekre adott, ideki- j vánkozik a levél néhány megjegyzése. „Szabó István j végtelenül szorgalmas, be- j csületes ember, munkájában j pontos.” — Mióta foglalkozik vil- i lanyszereléssel? — Négy év óta. — És most szakmunkás lesz? — Nagyon örülnék, ha si- j kerülne. — ErflJ óra múlva megtud­ja! — mondja neki az elnök, aki már biztos benne, hogy Szabó István részére, kiállít­ják a szakmunkás bizonyít­ványt. — Nos Gobják János?! Kezdhetjük? Nyugodt, higgadt feleletek következnek árról, hogy mit nevezünk törpefeszültség- > uek, milyen az érintésbiz- \ tos foglalat, hogyan állítják I elő az alumíniumot és mi-) lyen célra használja fel ezt o? fémet a villamosipar. Végül- í is kiderül, hogy nem ártott $ Gólyák Jánosnak a tavaly í őszi elutasítás. Ha nem is i kitűnően ,de felkészült erre í a vizsgára. — Sokan könnyen veszik , a dolgot és nem készülnek) lelkiismeretesen, mielőtt ide < jönnek. A vizsgára jelentke-% Zeiteknek 35—10 százalékai „kiesik’’ emiatt. Aztán azkj, is elfelejtik az emberek, hogy a villanyszerelés ké- ( nyes munka. Ha egy kovács > ügyetlenül az ujjára üt, rá se > hederít, — majd meggyó-1 gyűl. A villanyszerelő? Hal nem érti a szakmáját, ve-l szélyt jelent, társaira és ön-/ magára is. A vizsgabizottság tehát ■■ szigorú. S mert az, vannak í régi ismerősei, akik sok si-j kertelenség után újra és új- { ra megpróbálkoznak. És azok mellett, akik a múltban valami okból nem \ . tanulhattak, nagyon sok i olyan fiatal jelentkezik ná- ) lünk, aki saját kárán tapasz- / talhatta: jobb lett volna ’> szorgalmasan tanulni az elő- \ ző években. Dehát még min- ; dig jobb későn, mint soha... \ H. BT. ' újra világosan és konikrétan megerősítette a szovjet kor­mánynak azt a szándékát, hogy továbbra is fáradhatatlan erő­feszítéseket tesz a béke ügyé­nek és a népek kölcsönös jobb megértésének győzelmére. — Hruscsov megmutatta az egyet len helyes utat, amely a nem­zetközi feszültség csökkenésé­hez vezethet Varsó. A Trybuna Ludn rámutat arra, hogy a szovjet kormány nem engedi kémke­dés céljaira felhasználni a* alomkísérletck betiltásának el­lenőrzését Felhívja a figyel" met Hruscsov ama szavaira, amelyek szerint a francia ural­kodó körök a nyugatnémet mi" litarisfákkal egyezkedve na­gyon veszélyes politikai játé­kot folytatnak. Nyomatékosan aláhúzza azt a jelentést, hogy a Szovjetunió haladéktalanul Kuba segítségére siet, ha a hős népet támadás érné. Végül pe­dig kiemeli N. Sz. Hruscsov- nak azt a megjegyzését, hogy a kapitalisták hiú reményeket kergetnek, amikor a nemzet­közi munkásmozgalom meg­bomlására számítanak. Párizs. Hruscsov szer­dai beszédét első oldalaikon is’ mertetik a csütörtöki francia lapok. De nemcsak a sajtó, ha­nem a párizsi rádió és televí­zió is jelentőségéhez mérten foglalkozik a szovjet, kormány* fő beszédével. Az Humanité megállapítja, hogy ..Hruscsov erélyesen fi­gyelmeztette az Egyesült Álla­mokat: hg. Kuba egy agresa- szió áldozatává válnék, a Szov­jetunió azonnal segítségére siet. Az egyetlen ésszerű po­litika ma a békés együttélés politikája”. Ottawa. A kanadai lapok, a szovjet kormányfő beszédé­ből azt emelik ki, hogy a ra­kéta-nukleáris fegyverek korá­ban a békés együttélés m. egyetlen ésszerű politika, ha az imperialisták atomháborút robbantanak ki, maguk égnek el annak füzében. A kanadai sajtó és rádió fel­hívja a figyelmet arra, hogy a Szovjetunió bármikor kése aláírni az általános és teljes leszerelésről szóló egyezményt. Tokió. A legnagyobb japán lapok hangsúlyozzák, hogy a Szovjetunió sikraszáll a nem­zetközi konfliktusok tárgyalá­sok útján történő rendezéséért s hogy az egyetlen lehetséges út a politikában a békés együtt élés útja. Rámutatnak ezenkí­vül, hogy szükség van meg­nemtámadási egyezményre a varsói szerződés és a NATO között, megállapítják, hogy a német békeszerződés megköté­se utat nyitna a leszerelés­hez, A pécsi szénmedence bánya­üzemeiben a munkaidő napi hét óra és a műszakbeosztás háromhármados. A bányászok­nál a munkaidőbe számit bele az az idő is, amíg az aknától a munkahelyeikre érkeznek, ami' az esetek többségében ál­talában egy órát vesz igénybe. Vagyis a munkahelyen töltött idő nemigen haladja meg mű­szakonként a hat órát. A va- sasi Petőfi-aknán a múlt esz­tendőben az elővájásban egy brigád kísérletképpen négy- negyedes beosztásban dolgo­zott. A tapasztalatok azt bizo­nyították, hogy a termelés sok­> kai gazdaságosabb, a dolgozók j pedig valamivel több szabad ^^phöz jutnak. > A vasasi bányaüzemben ez • év január elsejével minden Ííöld alatti termelő munkahe- ! lyen bevezették a négynegye- ’ des műszakbeosztást. Az üzemi ígéretekben történő átszerve­zés kielégítő tapasztalatokat adott phhoz, hogy a pécsi tröszt többi bányaüzemeiben is át­térjenek az új munkaszerve­zésre. A pécsbányatelepi Széchenyi- aknán március első hetével ugyancsak négynegyedes mű­szakbeosztást szerveznek. A termelés szempontjából óriási előny hogy a produktív mun­kaidő nagy mértékben megnő, s ugyanakkor a bányagépek kihasználása is növekszik, amely a kitermelt szén önkölt­ségének csökkenését eredmé­nyezi. A négynegyedes műszak­beosztással továbbra is hét óra lesz a napi munkaidő, s éppen ezért a műszaki vezetésre nagy fedadat hárul, hogy pontos időbeosztással és szervezéssel a váltásokat meg­felelő ütemben biztosítsa. i 1 * Korszerűsítik o Nemzeti Színház nézőterét Eltávolítják a iából készüli páholyokat — Felújítják a színpadot Mini ismert. az 1897-ben épült Pécsi Nemzett Színhá­zat több minit hatvan éven át nem gitározták számottevően. Az lP6ö~bsn kezdődött fel­újítási . munka óta korszerűsí­tették a nézőtér padozatát, il­letve megépítették a két ol­dalszárnyat, Ami még hátra van: a színpad felújítása, új festőterem megépítése es a nézőtér korszerűsítése. A jelenlegi . forgőszínpad annyira elavult, hogy hasz- aáihatatlan. Érért új , forgószínpadot terveznek I0 méter átmé­rővel. A 74 méter magas zsinórpadlást 20 méterre emelik fel, ami által tö­kéletesebbé válik a dísz­letek mozgatása is. A színpad bővítése követ- kpziébein a diszteliteto termet, amely most a színpad mögött foglal helyet, lebontják. Az új císzietfestő termet a Nemzett Színház, illetve Kamarasaín- 3w. között helyezik el. A két épület között ugyanis hídsze­rű építményt létesítenek. Per­ccel utcai - homlokzattal. Á híd szerű építmény — amely nem zavarja, a két. épület közötti elüljárá&t — 200 négyzetméter «tápterületé . elegendő lesz az új ; díszlet-festő számára, hi­ssen, nagyobb a. réginél. Emel­lett a két épület közötti átjá- r'S?j is lehetővé teszi. ’ A Nemzeti Színház jelenle- g: nézőtéré ’ nentesa'k ‘ elévült. bt nem tűzrehdésaeti szém- P'.hfböl is kifogásolható. Ezért a jelenlegi faszerkezetű páho­lyokat, erkélyeket lebontják és tűzálló anyagokból építik újra fel. Természetesen a régi sze­cessziós és eklektikus stí­lusú nézőtér is megválto­zik. A páholyok zártsága — amely polgári ízlésre vall — megszűnik, a lá­tási viszonyok is javulni fognak, A második emeleti agyon - darabolt tér is nyugodtabb ká- I képzést kap, a csúcsíves mermyezetótíképzést példáiul eltüntetik. A jelenlegi égős és csili áros világítás helyett rej­tett világítássá! látják el a nézőteret. A második emelet! mögött karzati áliórész. vagyis a „kakasülő” is megszűnik, és helyébe világosító fülkék ke- j rülnek. Nyolc fényvetőt he-1 lyeanek itt el. Az új nézőtéren 300 sze­mély helyezkedhet el, ami nem kevesebb, mint a jelenleg iénylegiesen hasznán férőhe­lyek száma. A korszerűsítés egyébként a nézőtér akuszti­káját is javítani fogja, Íriszen a kafcasülő, a túlságosan ta­golt kiképzés nagyon rontotta ezt Az akusztika javítására szolgálnak majd a rejtett hangszórók is. A Nemzeti Színház teljes rekonstrukciója 1905-ben fejeződik bej Azért húzódjk ilyen sokáig, hogy ne legyen .szükség-a szín ház bezárására. A legnagyobb munkái, a nviiri «.«tii»^;ipKptn­; ják elvégezni, a játék tehát az átalakítás ellenére is foly- | hat tovább. Az átalakítás után az eklek : tikus külsejű színház belse- | jében meglehetősen modern, : beton, fényezett fa, műanyag, stb. felhasználásával készült nézőtér fogadja majd a láto­gatót. Az ilyen jellegű felújí- j tasra — régi« külső, modern | belső tér — sok példa talól- ] ható hazánkban, a többi kö­zött a Vígszínház, Madách Színház a fővárosban, a szé­kesfehérvári színház, A korszerűsítés terveit Vida Gyula, a Pécsi Tervező Vál­lalat belső építésze készíti eí. Vida Gyula tervezte a Mecsek cukrászda belső terét, vala­mint a siklósi vár lovagter­mének belső rekonstrukcióját is. ölesönzését. A kisipari szövet- ezetek közreműködésével regoldják a; növényvédelmi épek rendszeres javítását. N égy negyed es munkabeosztás Széchenyi-aknán

Next

/
Oldalképek
Tartalom