Dunántúli Napló, 1963. március (20. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-01 / 50. szám

KIAPUI 1963. MÁRCIUS L 7 , hí/j. & • I • • 1 • • • m Víkend-börtöii Vermeylen belga Igazságügy­minuzier hét vegén letölthető börtönbüntetést akar bevezetni. Akit egy - hónapig terjedő bör­tönbüntetésre ítélnek, az új ren­delkezés alapján büntetését rész­letekben, mindig a hét végén tölthetné le. Az elítéltnek szom­bat délután 4 órakor kellene je­lentkeznie és hétfőn reggel hat órakor ismét elhagyhatná a cel­láját. A három hónapnál rövidebb. de egy hónapnál nagyobb bör­tönbüntetésre ítéltek napközben rendesen végeznék munkájukat, az éjszakát azonban a börtön- cellában töltenék. Az igazságügyminiszter szerint az új rendelkezésnek sok előnye lenne: nem érintené az üzemek munkamenetét, nem okozna anyagi kárt a büntetett család­jának. rvi rr 1 UZ egy nap négy helyen Alinak ellenére, hogy a hi­deg \ezekben a napokban még továbp erősödött, szerdán me­leg napjuk volt a tűzoltóknak. Szerdán 16 óra 35 perckor a mohácsi Uj Barázda Termelő- szövetkezet szer fás hízó marha- istállója kigyulladt. Sikerült ki­menteni 41 állatot, azonban 17 hizómarha, ■ egy telién és bor­jú bent égett. A . helyszínre ki­vonultak a pécsi, mohácsi és a komlói tűzoltók. A tűz tovább­terjedését sikerült meggátolni, az istállónak az a része azon­ban, amely szalmával téliesítve volt, leégett. A tüzet az okoz­ta, hogy a vízcsap befagyott az istállóban és Horváth József égő szalmacsomóval akarta ki­olvasztani. A tűzoltók egész éjszaka minden erejüket meg­feszítve dolgoztak. Reggelre rájuk fagyott a ruha. Tizenhét óra* huszonkét perc­kor Pécsett, a Szigeti út 35. szám alatti iparilanuló-iniézet kéményébe beépített faszerke­zet gyulladt ki és a tűz átra­gadt a födémszerkezetre is. A pécsi tűzoltóság gyors megje­lenésének és munkájának kö­szönhető, hogy a kár mind­össze 2000 forint. Húsz óra kilenc perckor Komlón a Kossuth Lajos utcá­ban lévő orvosi rendelőben tűz ütött ki. A portás még idejé­ben észre vette a röntgen te­remben a tüzet és kézi por­oltóval eloltotta. Az SZTK ren­delőben különösebb kár nem keletkezett, csupán a röntgen­gép vezetékének szigetelése égett meg. ^ Huszonkét óra ötvenhárom perckor Mágocson az Adu Endre út 19. szám alatt gyűl- 1 ladt ki az istálló és a pajta. \ Ma este: ÁLARCOSBAL □ A SZAKEMBEREK meg­állapították, hogy a délsarki , fókák olyan mélytengeri halló­kat fognak, amilyeneket a tu- j dósok még eddig nem láttak. Az állatok tehát rendkívüli \ mélységekben is halásznak, a nyomáskülönbség nem gyako- j rol rájuk hatást. □ A JAPÁN olimpiai ren­dezőbizottságnál eddig 42 or- j szág televízió-' és rádiótársa- sága jelen tettte be, hogy köz- f vetíteni akarja az olimpiai já- j tékokat. ( □ TIZENEGY cukorgyárat épít külföldön az idén Len­gyelország. További hét építé­sére már aláírták a szerződé­seket. □ MAMMUTNYOMDA épí­tését kezdték meg . Kijevben, ahol összpontosítják a város­ban megjelenő összes lapokat és folyóiratokat. A szerkesztő­ségek részére 400 helyiséget építenek. □ AZ USA nyugati partjai­nak legnagyobb moziját, a San Francisco-i Fox mozit rövide­sen lebontják. A mozi 1929- ben 130 millió forintnak meg­felelő költséggel épült, most rövidesen 32 emeletes iroda­ház létesül a helyén. A mozi ünnepélyes búcsúelőadásán neves filmsztárok is megjelen­tek. A Pécsi Nemzeti Színház operaegyüttese ma este 7 órakor Verdi tragikus feszültségekben bővelkedő dalművében lép színre dr. Németh Antal újszerű rendezői felfogásában. Ha visszapillantunk az „Álarcosbál” pécsi előadásaira a felszabadulás óta, azt látjuk, hogy a pécsi énekes estéK keretében 1348 tavaszán két Veröi-esten három—három ária hangzott el belőle pécsi művészek előadásában. Később egy­szer játszotta a Gördülő Opera, végül 1959. júliusában egy közös pesti—debreceni előadás keretében a Szabadtéri Szín­padon. elevenedett meg. A kettős szereposztásból Illés Éva, Ágoston Edit, Csoogor József és Bolla Tibor lép fel, vezényel: Paulusz Elemér. Foto: Erb János Honthy Hanna köszöntése Hiáeg lény gerjesztése A Ford Motor Co. szóvivője be­jelentette, hogy a vállalat fiziku­sainak sikerült ún. „hideg fényt” előállítani, amellyel majd egy napon lehetővé válik, liogy min­denki a saját otthonában alakítsa át az áramot fénnyé. A szóban- forgó „hideg fény” olyanszerű, amilyet a szentjánosbogarak, vagy egyes gombafajták sugároznak, tehát semmiféle hőjelenséggel nincs egybekötve. A fizikusok foszfort vonnak be Aluminium-oxiddal, hozzákapcjol- Jik egy aranyrcteggel bevont eltktródához és az egészet apró elemmel működtetik. Noj’ia az új eljárás gazdasági­lag nég nem kiaknázható, állító­lag ez az. első jelentős lépés affe- lé, hofy pagy fényhatású, ala­csony voltszámú áramot tudjunk fejleszteni. A Művelődésügyi Minisztériumban bensőséges ünnepségen kö­szöntötték Honthy Hannát. Az ünnepségen részt vett Szirmai István, az MSZMP KB titkára, Ilku Pál művelődésügyi miniszter, valamint a Fővárosi Oper éti színház vezetői ás művészei. Az ünnepség során Ilku Pál Kovács Margit nagyméretű kerámia szobrával ajándékozta meg Honthy Hannát* A nap szerelmese Szegény Van Gogh! Igazabb, korszerűbb és nagyszerű mű­vészetéhez méltóbb életrajzi fil­met érdemelt volna, amely mentes mindenféle fümi natu­ralizmustól és glccses részlet- megoldástól. A nap szerelmese című amerikai film — sajnos, hogy még a magvar címet is átlengi egyfajta álérzelmesség — elmarad attól, amit a közön­ség egy ilyen -nagy művész hányatott életsorsa után vár. A filmben sztnte egymást kö­vetik a kellemetlen és bosszan­tó érzelmességek, amelyek egyébként olyannyira ismertek már az ilyen „monumentális” életrajzi alkotásokból. Különös. eredeti művész volt, az élete nehéz és gyöt" relmes. Harminchét évet élt, míg saját kezével vetett véget életének, és mindvégig valami furcsa, görcsös révületben élt, lázasan, idegesen keresett va- I lamit, amit vág ül is a munka, az emberi tett sajátos ábrázo­lásával, természetes képszer­kesztésével és rendkívül ere­deti színkompozicióval fejezett ki. Paul Cézanne és Paul Gau­guin mellett a modem festé­szet egyik legnagyobb alakja volt. Az életét tulajdonképpen mint misszionárius egy belgiu­mi bányásztelepen kezdte, ott festette első képeit is. Később öccséhez Párizsba költözött, aki élete végéig anyagilag és erkö’csileg mellette állt. és aki lehetővé tette Vincent Van Gogh számára, hogy ha szű­kös körülmények között is, de vcAtta alá faragénakaz □ PER! ’ AN DEL, a világhí­rű francia komikus gépkocsi­jának szélvédőjén a következő szöveg olvasható: „Ez a kocsi Fcrnndelé, akinek filmjein ön is sokszor nevetett már, biztos úr. Kérem -ne szomo- rítson meg büntetéssel.” □ LONDONBAN értekezle­tet tartottak a közlekedési szakértők, közben az értekez­let 122 résztvevője közül 56-ot bírságoltak meg a közlekedési szabályok megszegése miatt.* FI DÁNIA állami címere a világ legfurcsább és legbonyo­lultabb címereinek egyike. Ta­lálunk rajta ezüst keresztet, aranykoronás hattyút, lovast, három koronát, külön lófejet, hat oroszlánt, bárányt, med­vét, tizenhat szívet és még sárkányt is. □ PÁRIZSBAN mintegy 6000 jövendőmondó és asztro­lógus él. Naponta körülbelül 50 000 ..ügyfelét” fogadnak és hiszékeny klienseiktől évente 500 millió új frank jövedelem­re tesznek szert. □ NÉHÁNY grönlandi is­kolában a kötelező tantárgyak között szerepel a csónaképítés, valamint a kutyaszánok veze­tése. A fiúk ezenkívül megta­nulják a szigonykezelést, a lá­nyok pedig megtanulnak a vadászaton elejtett állatok bő­réből szabni-varrni. Félig készen is jól mutat ez egyetemi városnegyed épülő klinikája. Bár az idő nagyon mostoha, mégis sokan szorgos- kodnak az építkezésen. Én az ácsokat keresem, s könnyen rájuk is találok. Hermann Já­nos brigádja az ötödik szint erkélyeiről szedi le a zsaluzást. Szabó Géza és emberei pedig egy műhelyféle helyiségben bakokat készítenek. A brigádvezető, Szabó Géza fiatal ember, de fiatal kora el­lenére is a szakma kivaló mes­tere és művezetői vizsgáját dicséretes eredménnyel tette le. Egy esztendő óta birtokuk- I ban a vállalat legjobb brigád- ' jának kijáró versenyzászló. A kezdő ácssegédek szíve vágya, hogy Szabó Géza brigádjába osszák be őket. — Minden évben Icapok öt­hat fiatal segédet. Tavaly is hatan jöttek hozzám. Minde­nütt marták őket, én szívesen fogadtam mind Én is voltam kezdő, valahol kezdenie kell mindenkinek. Furdalt a kíváncsiság, va­jon Szabó Géza hol kezdte. [ — Amikor kijártam az álta­\ lános iskolát, nagynéném el­vitt Tolnamözsre, hogy a se­lyemgombolyító gyárban mo­torszerelő inasnak szerződtes­senek. Már elintéződött min­den, amikor levelet kaptam édesanyámtól, és nagybátyám­tól, hogy sürgősen menjek ha­za, mert komoly beszélnivalá- juk van velem. Hazamentem. Édesanyám és nagybátyám várt rám. ! — Géza fiam, jól tudod, hogy mind a két nagyapád ács ; voít — kezdte édesanyám — a. dédapáid is azok voltak. Most csak a nagybátyád dolgozik a mesterségben. Nem volna ne­ked is kedved a szakmához? A nagybátyám is biztatott. ! Nála kitanulhatom a szakmát, semmi mást nem csináltat ve­lem, csak azt, ami a szakmába | belevág. A hiúságomat is ke- negette, hogy értem én már i így is hiszen nyolc éves ko- romban tetőt szabtam majd- : nem segítség nélkül. Nem válaszoltam azonnal, j bár nem voltam ellene sem. i Az igaz, hogy a motorszerelő- | ség benne volt már a fejem­ben, de azt is éreztem, hogy : befellegzett annak, még mi- | előtt elkezdődött. A nagybátyám aztán leszer- ződtetett három évre. Amit t megígért, azt be is tartotta. Príma mester, huszonnégy éves korában már okleveles ácsmesterként dolgozott, ami j azt jelentette, hogy minden munkát vállalhatott. Az ács- j iparos csak hat méter széles­ségű munkát vállalhatott, a. ■ hosszúság nem volt megkötve, ! az oklevelesnek mindent le- ! hetett. Mielőtt a szakmában felszá­ll badultam, akkor kezdtek I Nagyatádon a laktanyát épí- ; feni. Hű, micsoda tudás kell \ oda — sóhajtoztam magámban — ilyen nagy épülethez. Az utolsó három hónapot már ott dolgoztam le, és ott is szaba­dultam. A vizsgabizottság a nyilvánosság előtt megdicsért, a rajzaim ma is ott láthatók a nagyatádi ipari tanuló iskolá­ban. Hát így lettem én ácssegéd. — S tovább? .— biztatom. — Majdnem hátat fordítot­tam egyszer a szakmának. A katonaság után kikértem a könyvem és elmentem irodá­ba dolgozni. A feleségem könyvelő volt, én is az lettem. A feleségem is közrejátszott ebben, mert amikor a kisfiúnk megszületett, kijelentette, hogy vagy abbahagyom ezt a vándorló szakmát, vagy őt is viszem magammal. Vinni nem vihettem, hiszen lakást nem adtak a dunaújvárosi építke­zéseknél. Sokáig nem tartott a „rene- gátság”, mert hegy őszinte le­gyek, a fizetés is kévés volt, de a társaság sem nagyon von. zott az irodába. Nézegettem az újságban, hogy a pesti válla­latok állandóan keresnek ácso­kat. írtam az egyik ajánlatra. Gyorsan megjött a válasz. Nem is tudom elmondani azt az örömet, amikor újra ácsbaliát fogtam a kezembe. Később a dunaújvárosi erő­müvet építettük, majd itt kö­töttem ki a pécsi építőknél. Úgy vélem, ez az utolsó állo­másom. Ha megkapom az Ígért lakást, véglegesen letelepszem, pécsi leszek. — Szükség van-e meg arra a régi, igazi ácsmesterségre? — Arra is szükség van. Nem­csak ilyen építkezések akad­nak. Sőt falun nagyon is sok az ácsmunka. Én már régóta a nagyipari ácsmunkát vég­zem, de kiszabnám, ha kelle­ne, a három síkban csatlakozó tetőt is. Egyébként a Legszebb munkáimat a nagy építkezése­ken végeztem. Soha nem felej­tem el a budai vár tetőmun- , káit a helyreállításkor és a j dunaújvárosi erőművet, melyet tisztára előregyártóit elemek­ből építettek. Pécsett a het- \ emeleteseknél dolgoztam az alaptól a tetőig, s itt a klini­kai épületnél is kezdettől fog­va mi dolgozunk. Persze, tanulás nélkül nem megy ez a munka sem. Őszre technikumba akarok iratkoz­ni, a végső tervem pedig az egyetem. Van rá lehetőség, s én élni akarok a lehetőséggel. Egyébként rengeteget olvasok, odahaza• körülbelül tizenhat­ezer forint értékű könyvem van. Rágyújtunk egy cigarettára, majd szóba kerül az ácsok hí­res nótája. Manapság — főleg a modern építkezéseknél — nemigen akad. forgács és hiá­ba is jönnének a lányok, még ingyen se tudnának egy kö­tényre valót adni. — Megkopott már a régi nó­ta, kötényt se nagyon horda­nak a lányok — sajnálkozik Szabó Géza. — Csak a nagy­atádi Mátyás vendéglő prímá­sa kezdi rá, ha belépek, hogy „Arra alá faragnak az ácsok...” Mi meg megiszunk egy dupla feketét fél konyak­kal. GAZD ÁGHISTVÁN délre költözzön, Arles-ba, és felfedezze azt a csodálatos ter­mészeti világot, azokat a cso­dálatos fényeket, amiket meg­látni csak egyedül ő tudott Itt dolgozott és találkozott Gauguin-nel is, együtt éltek, de a két különböző alkatú mű­vész nem sokáig fért meg egy­mással. A film gyakran — kép­sorokban és dialógusokban is — Van Gogh gazdag belső ér­zelmi világára utal, csakhogy ez az „érzelmésség” egészen más volt, mint amit a film külsőséges eszközeivel kifejez­ni akar. Van Gogh, aki tu­lajdonképpen tragikusan magá nyos volt. mindenben a belső szépséget kereste. Később ideg- rendszere teljesen megroppant, agyonlőtte magát és életében egyetlen művét se vették meg. Az amerikai produkció nem tudott élni azokkal a ragyogó lehetőségekkel, amelyek a nagy festőművész élete kap­csán a rendelkezésére állt. —■ Csak helyenként, elsősorban Van Gogh és Gauguin közös képsoraiban sikerült megköze­lítően érzékeltetni azt a nagy belső feszültséget, azt a sajá­tos belső és örökké vívódó vi­lágot, amely a nagy művész csodálatos alkotásait szülte. Hozzájárul mindehhez az is, hogy az életanyag és a fiimi módszer között alapvető el­lentétek vannak. A nap sze­relmese című filmet egy tel­jesen korszerűtlen koncepció szülte. Elég ennek bizonyí'ásá- ra magemlíteni akár az e'.ésgé terjedelmes és naturalista be­vezető képsorokat, vagy a fi'm megpuhított teljesen lekerekí­tett befejezését, amelyhez már csak a templomi orgonaszó kellett volna, hogy teljes le­gyen a langyos tejeskávé és a foszlós ka1 ács illúziója. Ami mégis valamennyire kárpótol, az a főszereplő Kink Doug’as ragyogó játéka, és Van Govh szépen fényképezett festmé­nyei és dicséret illeti a Pécsi Megyei Könyvtárt, valamint a Moziüzemf Vállalatot az ötle­tes vSn Gogh ..iroda1omíerIv- zékért’% amit a fűm bemuta­tója Vlkalméból adtak ki a nézők számára, (Thlery) — ÜNNEPI alakuló tanács ülést tart Pécs város 1. ke­rületi tanácsa március 4-én de. 10 órakor a kerületi ta­nács székházában. — KÖZÖT,JÜK. hojry a tegnapi napon meerieJent kőz1r,mATw a személvszáüító vonatok újbóli közlekedéséből érvénytelen. A további intézkedésig a február l-én életbelépett vonatkorfiáto» zások érvényesek. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom