Dunántúli Napló, 1963. február (20. évfolyam, 26-49. szám)

1963-02-16 / 39. szám

2 IVAPlO 1963. FEBRUÁR W. 1 iv»Äi • NA :-•••* A ^I^ArNAP-A­Moszkva—Havanna leszállás nélkül A világ leghosszabb légiútvonala — Csaknem 11 000 kilométer az Atlanti-óceán és négy tenger felett Az év első napjai aramybe- tűkkel íródtak a Szovjet Pol­gári Légiforgalmi Társaság, az — Aeroflot — immár negy­ven éves krónikájába. Szovjet repülőgépek az idén már a 29. ÉSZAK! Vg, ISAHK, ‘. ÍMOSZKVA • •V: ab#«“0. t ? .......; "J n emzetközi légivonalon kezd­ték meg a forgalom lebo- ‘ nyalí tűsét. Ezen a csaknem 11 ezer kilométer hosszú, közben­ső leszállás nélkül Moszkvából Havannába vezető légivana- lon közlekedő repülőgépek csak két ország — a Szovjet­unió és a Kubai Köztársaság — területét érintik. Az Aeroflot egyik vezetője érdekes adatokat közölt erről a világ leghosszabb nemzetkö­zi légiforgalmi útvonaláról. A hetenként egyszer közlekedő □ AMERIKÁBAN bemutat­ták a múlt évben halálba ker­getett sztár, Marilyn Monroe életét megörökítő filmet, ame­lyet egykor} híradók, játékfil­mek és más dokumentumok felhasználásával állítottak ösz- sze. E „kegyeletes aktus” szép­ségét csak az rontja le, hogy a filmet ugyanaz az üzletem­ber finanszírozza, aki alig egy éve felmondott a beteg mű­vésznőnek, s ezzel siettette idegösszeomlását és öngyilkos­ságát. □ A PHILADELPHIAI Szimfonikus Zenekar a napok­ban ünnepelte Leopolt Sto- kowskyt, aki 50 éve áll a ze­nekar élén. □ A DÁNIAI Aalborgban hozták színre dán nyelven elő­ször Bertolt Brecht Kaukázusi krétakör című darabját, két nappal a világhírű író születé­sének 65. évfordulója előtt. Ez alkalomból a „Ny Tid” című lap interjút közölt Frederik Martnerrel, Bertolt Brecht egyik régi barátjával, aki je­lenleg a „Demokraten” című dán lap munkatársa és rövi­desen könyvet készül kiadni Brecht — Dániában eltöltött emigrációs éveiről. □ A FIRENZEI Palazzo Vecchioban nyújtották át Le Corbusiernek, „korunk leg­nagyobb városépítőjének” Fi­renze város aranyérmét. A fi­renzei Strozzi palotában kiál­lítás nyílt Le Corbusier raj­zaiból, terveiből és makettjei­ből. □ AZERBAJDZSÁNBAN tavaly több mint 100 ipari lé­tesítményt helyeztek üzembe. A dolgozók 15 000 lakást kap­tak. Ebben az esztendőben az építési és szerelési munkálatok volumene 25 százalékkal nö­vekedik és ugyanakkor 30 wézalékkal több lakás épül. TU—114 típusú gépek a leg­nagyobbak az ultrasebességű repülőgépek sorában. A múlt év végén sikeresen fejeződött be a repülőgépek műszaki ellenőrzése. Ez év elején először szállt fel a 76 480 rendszámú repülőgép, hogy megkezdje a rendszeres közlekedést a világ leghosz- szabb in terkon-tinentális légi­útvonalán. A repülőgép Munmanszktól északra hagyja el a Szovjet­unió területét. A koromsötét sarkvidéki éjszakában hirtelen elkanyarodik, s irányt változ­tatva repül a Dán szoros fö­lött, Izland és Grönland kö­zött, hogy végül mintegy 500 km-nyire megközelítse a kana­dai és az észak-amerikai par­tokat. Útközben a Fehér-ten­ger, a Barents-tenger, a Nor­vég-tenger, Grönlandi-tengeT és az Atlanti-óceán fölött sze­li a levegőt A TU—114-es 9— 10 ezer méter magasságban, 120 délkör fölött elsuhanva, óránként 800 km-es átlagse­bességgel 14 óra alatt teszi meg ezt az utat Visszafelé már rövidebb időre van szük­sége, mert nincs kitéve azok­nak „z erős ellenszeleknek, amelyekkel Havanna felé re­pülve kell megbirkózni A TU—114-es nemrég pró­bálkozott meg a szabadság szi­gete — Kuba — elérésének egy továbbá változatával. Af­rika fölött repült és útközben leszállt Conakry ban, a Guineái Köztársaság fővárosában. Ez az útvonal 5000 km-rel hosz- szabb, az Aeroflot 29. nemzet­közi útvonalánál. Az Aeroflot légivonalainak hossza a 400 000 krri-t is meg­haladja. A repülőgépek ebből mintegy 50 000 km-t külföldi légivonalakan tesznek meg. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása sze­rint a 7. játékhéten Solton, a Petőfi Sándor Művelődési Ház­ban megtartott lottósorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki: 32f 33, 68, 73, 84 Tbc szociális otthon létesül Baranyában A Vöröskereszt Baranya megyei Titkársága mellett mű­ködő tbc társadalmi bizottság értekezletet tartott Értékelték az 1962. évi tevékenységet és megtárgyalták az idei év leg­jelentősebb feladatait A tuberkulózissal fertőzöt­tek száma az utóbbi években nem csökkent lényegesen, ami annak tudható be, hogy gya­kori az orvosi kezelésre nem jelentkező beteg. Másrészt pe­dig a korszerű tüdőgondozás az idősebb betegek életkorá­nak meghosszabbítását is le­hetővé tette, örvendetes mó­don csökken azonban a gyer­mekkori tbc. Amikor 1959-ben 600 tbc-vel fertőzött beteget kezeltek, addig 1962-ben már csak 200 gyerek szenvedett tü­dőbetegségben. Ez az ered­mény köszönhető a jó orvosi ellátásnak, hatásos gyógysze­reknek és a megfelelően al­kalmazott therápiának. A tbc elleni küzdelem fon­tos eszköze a megelőzést A megye minden területén jól szervezett felvilágosító munka folyik. De a felvilágosítás nem csak az életkörülmények ki­alakítására, hanem arra is ki­terjed, hogy a tbc nem örököl­hető, és nincs oka senkinek félni a betegeségből felgyó- gyultaktóL A gyermekkori tüdőbetegsé­gek megelőzése végett 1961­Ankét a jó házasságról A pécsi városi nőtanács jogi bizottsága, a TIT és a Városi Művelődési Ház február 20-án, szerdán délután fél hat órakor a Városi Művelődési Ház Dé­ryné utcai nagytermében „A jó házasság nem véletlen” cím­mel ankétot rendez. Az igen érdekesnek ígérkező ankétot dr. Cárdos István ügyvéd, a városi nőtanács jogi bizottsá­gának elnöke vezeti. A vitá­ban részt vesznek és hozzá­szólnak dr. Fényes Miklósnc, válóperes bírónő, dr. Görcs Jenő szülész-nőgyógyász szak­orvos, dr. Oppe Sándor ideg- gyógyász szakfőorvos és Tibor István pszichológus, tanár. Belépődíj nincs, a házasu­landóktól kezdve a fiatal há­zasokig minden érdeklődőt szívesen látnak. ben Baranya megye gyerme­keinek 98 százaléka BCG-ol- tást kapott. 1962-ben 43 386 gyereken végezték el a tuber- kulin szűrést A tüdőszűréssel foglalkozó egészségügyi szerv eut a megye minden lakosáról röntgen-katasztert készítenek, melynek segítségével kétéven­kénti szűréseken ellenőrizhető a tüdő esetleges kóros elválto­zása. A megye tbc-s betegei szá­mára, mintegy 230 kórházi ágy van.»Az új, mecseki tüdősza- natóriúm felépítése után az ágylétszám 405-re szaporodik. Az egészségügyi szerveknek jelentős problémát okoz az idős, gyógyíthatatlan fertőző- beteg elhelyezése. Ezen a gon­don nem enyhít az új szana­tórium sem, mert kórházi ke­zelésre csak a gyógyítható be­tegek kerülhetnek. Az Egész­ségügyi Minisztérium és a ta­nács támogatásával előrelátha­tólag 1964-re tbc-s betegek ré­szére szociális otthont létesí­tenek. IKARUS 1963 Már elkészült és útnak indult a Lipcsei Vásárra a maira* autóbuszgyártás legújabb terméke, az Ikarus 556-os autóbusz. Ez a típus lesz az alapja a KGST keretében kifejlesztendő nagyautóbusz-gyártásnak is. Az egyszerű kivitelű, de jo vo- r> i . autóbuszt 180 lóerős padló alatti fekvő motorra.!, kom­binált levegő- és laprugózással, s hidrokormánnya! látták el. A le- és felszállás három ajtón át történik. ......... — Szállítás előtt az új kocsi. Hasszáftelényben is lari'as iár... Tegnapelőtt éjjel furcsa ese­mény szereplőivé váltak a hosszúhetényi, bányatelepi vasútállomás dolgozói. A falubeli kutyák különös koncertjére lettek figyelmesek. Úgy nyüszítettek, vonítottak a szerencsétlenek, mintha halá­los veszedelem fenyegetné őket. Rövidesen kiderült, hogy alapos okuk volt, a hangosko­dásra, mert farkas járt a ker­tek alatt. Farkas, mégpedig egy védtelen, fiatal őzsuta nyomában, melyet a közeli er­dőkből, kergetett a falu felé. A kimerült áldozatra és tá­madójára a ’ bányatelepi állo­máson dolgozók lettek figyel­mesek- Megpróbálták megvé­deni az őzet, ám a farkas az emberek közelségétől sem vesz tette el bátorságát, az állomás előtt támadta meg áldozatát Az őz mégis megmenekült, tá­madóját elkergették, de úgy, hogy üthetik a nyomát a va­dászok is, akik az utóbbi na­pokban hat kimúlott őzet ta­láltak a hosszúhetényi erdők­ben. Hosszúhetényben számítanak a kóbor farkas újabb támadá­saira. Megerősítették a tsz juh hodáiya és majorja körül __ az őrséget. És várják a házőrző kutyák koncertjét, akkor azon­ban már nemcsak kövekkel, íurkósbotokkal zavarják el a támadót Kedves vállalkozás A Pécsi Kesztyűgyár KISZ­szervezete a pártszervezet ja­vaslatára röpgyűlést tartott csütörtök délután. Szabó Jó­zsef elvtárs, a termelést osz­tály vezetője ismertette a fia­talok előtt a régi és a mai választások közötti különb­séget. Majd Szél János, a KISZ-alapszervezet titkára közölte az üzem első ízben választó KISZ-fiataljainak el­határozását, hogy február 24-én, vasárnap otthonukban a szavazatszedő bizottságok kíséretében urnával felkere­sik azokat az idős vagy beteg választópolgárokat, akiknek igen nagy fáradságba kerül­ne személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben. A gyár vezetősége és pártszervezete üdvözölte a fiatalok szép el­határozását. A. őtOLlSEtWlCHV .a (41.) De itt csak nyomják, nyom­ják egymást a brigádok (most már senki sem megy máshová ■— nemsokára takarodó!) és mintha csak várfalat mászná­nak meg, már elfoglalták az első, a második, a harmadik, a negyedik lépcsőfokot, beha­toltak a tornácra! — Állj! Ti kurvák! — a Bi­cegő üvölt és botot emel az elülsőikre. — Állj! Szétverem valakinek a fejét! — Mi tehetünk róla?! — or­dítanak az elülsők. — Nyom­nak hátulról! Hátul tolakodnak, ez igaz, de az elülsők sem nagyon ellen­keznek, szeretnének becsúszni az étkezőbe. Akkor a Bicegő keresztbe tette a botját a nyomuló mel­lek előtt, mint egy lezárt so­rompót — és teljes erejéből nekifeszült az elülsőknek! A Bicegő segédje, a kuli is meg­ragadta a botot és maga az étkezdevezető sem átallotta be mocskolni vele a kezét. Keményen nekiveselkedtek, erejük pedig van rengeteg, húst esznek — hátranyomták! Az elülsőket felülről lefelé rá- döntötték a hátsókra, a hát­sók feldőltek, mint a kévék. — Rohadt Bicegő! Dögölj meg!... — kiabálnák a tömeg­ből, de elbújva. A legihátulsók némán estek el és némán kel­nek fel, gyorsan, mielőtt le­taposnák őket. Megtisztították a lépcsőt. Az étkezdevezető elment a tor­nácon át, a Bicegő pedig a leg­felső lépcsőfokra állt és oktat­ja a népet: — Ötösével sorakozni, bir­kák, hányszor mondjam?! — Amikor kell, majd beenged­lek! Suhov Szenyka Klevsin fe­jét pillantotta meg közvetle­nül a tornác előtt, nagyon megörült, gyerünk gyorsan odáig kell könyökölnie magát. A hátak megmozdultak — hiá­ba, nincs ereje, nem tud át­törni. — Huszonhetes! — kiált a Bicegő. — Gyerünk! A huszonhetes brigád a lép­csőnek rontott és hajrá, az aj­tóhoz. Utánuk megint min­denki feltolakodott a lépcsők­re, a hátulsók meg nyom&kod- nak. Suhov is tolakszik, ahogy csak bír. A tornác rázkódik, felette nyikorog a lámpa. — Már megint, dögök? — A Bicegő dühöng. Bottal veri a váltakat, a hátakat, egymás­után lelökdösi az embereket Megint megtisztította a lép­csőt. Suhov látja lentről — Bicegő mellé odaáll Pavló. ö vezeti ide a brigádot, Tyurin nem jár ide lökdösődni, ebbe a tüleke­désbe. — ötösével sora-kozz! Száz­négyes! — Pavló felülről kia­bál. — Ti meg álljatok félre, barátaim! Fenét állnak félre a bará­taid! — Engedj már, te! Én ebből a brigádból vagyok! *— Suhov ■ reszket. Az szívesen engedné, de kö­röskörül nyomják. Hullámzik a tömeg, fulladá­sig szorítják egymást — hogy megkapják a levest A jogos levesüket. Suhov most mást próbál: bal ra a korlátba kapaszkodik, az­tán megragadja a tornác osz­lopát és ott függeszkedik, el­szakadva a főidtől. Lábával be­lerúgott valakinek a térdébe, őt oldalba taszították, párszor emlegették az anyját, de már kirántotta magát: fél lábbal megáll a tornác külső szélén, a legfelső lépcsőfoknál és vár. Meglátták a brigádtársai, oda- nyújtották a kezüket. Az étkezdevezető kinéz az ajtóból: — Gyerünk, Bicegő. Még két brigádot! *— Száznégyes! — Kiabál a Bicegő. — Hát te hová fura- kodsz, barom? És botjával véglgvág annak az idegennek a nyakán. — Száznégyes! — Pavló kia­bál, beengedi az övéit. — Pfü! — Suhov bevere- kedte magát az étkezőbe. Nem várta meg, míg Pavló szól ne­ki — máris a tálcák után ve­tette magát, szabad tálcát ke­resni. Az étkezőben, mint mindig, gomolyogva száll a pára az aj­tóból, az asztaloknál szorosan egymás mellett ülnek, mint a magocskák a napraforgó tá­nyérjában, az asztalok között mászkálnak, tülekednek, egye­sek teli tálcákkal verekszik át magukat. De Suhov ezt már megszokta annyi év alatt, éles a szeme és látja: az S—208-as csak öt csajkát visz a tálcán, tehát ez az utolsó tálca a bri­gádból, másképpen miért ne lenne tele? Utoléri és hátulról a fülébe súgja: — Testvér! Hadd legyen utá­nad enyém a tálca! — Ott az ablaknál vár va­laki, megígértem neki... — Hát sültgalambot a szá­jába a ha vár. Minek ásítozdk! Megegyeztek. _ A GÖRCSÖNYI műve­lődési otthon színjátszó cso­portja február 9-én Kisdéren bemutatta az „Apja lánya’5 című színművet. A telt ház előtti előadásnak nagy sikere volt, amit a lelkes közönség nagy tapsa is bizonyított. A színdarabot Szentesi János rendezte. A szereplőket elő­adás után megvendégel tők és szánkókon szállították őket haza. (Neményi Alajos leve­léből). — A TIT Szabadegyetem nyelviskoláján 18-ával meg­kezdődik a csoportok II. fél­éve. A működő csoportokhoz a csatlakozás még lehetséges. Beiratkozás o titkárságon február 22-ig még du. 3—7 óráig tart. — VASÁRNAP délelőtt 11 órakor a Fegyveres Erők Klubjának színháztermében különleges filmbemutató lesz. — Hétfőn 18 órakor a TV-szobában Tisztjelölteit Klubja részére fegyverbe­mutató. Beszélgetés a tiszti hivatásról. — ÖSSZTÁNC lesz szom­baton este a Vasutas Kultúr- otthonban. — BÁBELŐADÁS lesz február 17-én, vasárnap de. 10 órakor Pécs város Műve­lődési Háza bábszínházában (Déryné u. 18.). Műsor: A bűvös tűzszer&zám című me­sejáték. — ANNA-AKNA bányász-bri­gádjainak értekezletén a Szocia­lista brigád elmet nyert kollek­tíváknak jelvényeket, oklevele­ket és könyvjutalmakat osztot­tak ki. Mesterfalvi Lajos akna- száuitó brigádjának tagjai jel­vényeket, Richter Sándor és Madács Mihály kollektívája ok­leveleket kapott. A kővágószöllősi tanács jelen* tése szerint tegnap délelőtt •.* mét hat farkas közelítette meg a községet. Az állatokat Grósz Gyula és Puch Győző gépszerelő látta meg a falu fölött lévő gá- meskútnál. A mintegy 300 mé­terre lévő állatok Kővágószöllös irányában haladtak. Amikor meglátták a két embert, vissza­fordultak és eltűntek északi irányban az erdőben. Az elmúlt éjszaka ugyancsak találkozott a bakonyal úton haladó autóbuszá­val a 12. Autóközlekedési Válla­lat gépkocsivezetője is egy far­kassal. A helyi rendőrségen kivill azonban eddig még nem indult meg a szervezett vadászat a tar- kasokra. Célszerű lenne, ha a pécsi vadásztársaság résztvenna ebben a munkában. A televízió műsora február lo-án, szombaton: 17.35: Hírek. — 17.40: Mi újság a Futrinka utcában? — Bál a csu­porban. — Bábjelenet (ism.). — 18.25: Képről képre... — 19.05: Afrika! Afrika! — A Szenegál Köztársaság. — 19.30: TV-híradó. — 19.45: A magyar—szovjet ba­rátsági és együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerző­dés aláírásának 15. évfordulóján. — G. A. Genyiszov, a Szovjet­unió magyarországi nagyköveté­nek rádió- és televízió-nyilatko­zata. — 9.55: A TV mesekönyve. — 20.00: Indul a postakocsi. — Nyugatnémet film. — io éven aluliaknak nem ajánljuk: — 21.30: „Tanultam filozófiát”. A TV irodalmi klubjának világiro­dalmi sorozata. — Német iroda­lom. — 23.00: Hírek. TV-bfradA Ismétlése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom