Dunántúli Napló, 1963. február (20. évfolyam, 26-49. szám)

1963-02-16 / 39. szám

ftiAsn.0 1963. FEBRUÁR lí­Merénylet-kísérlet De Gaulle ellen A francia tájékoztatásügyi minisztérium pénteken este közleményt adott ki .amellyel megerősítette a De Gaulle el­leni merénylet-kísérletről ed­dig közölt nemhivatalos híre­ket. A közlemény szerint „a ka­tonai rendőrség és az átiam- biztonsági szervek 1963. feb­ruár 14-én este és a péntekre virradó éjszaíka házkutatáso­kat tartottak néhány olyan személy lakásán, akiket fel­forgató tevékenységgel gyanú­sítanak. A házkutatások so­rán otkmánytíkat és fegyvere­ket találtak. Egy asszonyt és három tisztet letartóztatta*.;, jelenleg is őrizet alatt állnak. A nyomozás folyik­A merényletet az államfő­nek a katonaiskolában pénte­ken délelőtt lezajlott látogatá­sa során készültek elkövetni. A terv szerint a katonaiskola épületéből távcsöves puskával lőttek volna De Gaulíe-ra. De Gaulle nem mondta le látogatását, de megérkezése előtt jelentős óvintézkedések történtek. Az iskola épületét és egész területét átkutatták. A két és félórás látogatás alatt De Gaulle beszédet mon­dott. Hangoztatta, hogy az ön­álló francia atomütóerő megte­remtésével Franciaország „szö­vetségeseinek tesz szolgálatot”. Kifejtette, hogy a semlegesség tiltott dolog Franciaországnak, mert egy szövetségen belül van amely a realitáson alapszik és ez a szövetség az Atlanti Szö­vetség De Gaulle ez alkalom­mal sem mulasztotta el, hogy utaljon a „vezető szerepre” amelyet Franciaország hivatott betölteni, ha Európát újabb vi- lágkomfliktus fenyegetné. Amerika nem tervez megtorlást De Gaulle ellen Kennedy csütörtöki sajtóértekezlete Wilson — főtitkár vagy miniszterelnök? Kennedy elnök csütörtöki sajtóértekezletén kifejtette ál­láspontját arról a problémáról, amely az amerikai kormányt oly nagymértékben foglalkoz­tatja és nyugtalanítja. Ez a kérdés hogyan lehetne De Gaulle fellépése ellenére meg­szilárdítani az Egyesült Álla­mok és Nyugat-Európa egy­ségét. Kennedy szavai elsősor­ban Nyugat-Európa kormá­nyai és közvéleménye felé szól tak. Miután kategorikusan ki­jelentette ,hogy semmiféle gaz­dasági vagy politikai megtor­lást nem tervez De Gaulle ellen, két irányban is igyeke­zett megnyugtatni Nyugat- Európát. Egyrészt ismét han­goztatta, hogy a közös nukleá­ris parancsnokság felállításá­val Nyugat-Európa nagyobb beleszólást kap majd az atlanti közösség katonai ügyeinek in­tézésébe. Másrészt igyekezett eloszlatni azt a nyugat-európai aggodalmat, hogy az Egyesült Államok esetleg cserbenhagy­ja Nyugat-Európát katonailag. A megnyugtató kijelentések után azonban Kennedy nagyon határozottan kimondotta, hogy a NATO nukleáris fegyverei­nek továbbra is amerikai pa­rancsnokság alatt kell marad- niok. Ezt azzal magyarázta, hogy a nukleáris fegyverek természetéből folyik, hogy a döntést adott esetben egy sze­mélynek kell meghoznia. Az elnök elmondotta, hogy Merchant külön megbízott tíz nap múlva Párizsba utazik, s ebben a kérdésben tárgyaláso­kat fog folytatni, és ha az ed­digi javaslatok és a nassaui megállapodás nem elegendő, Erhard négyszakaszos terve a Közös Piachoz való angol csatlakozás útjának •gyengetésére Bonn (MTI) Bren tan ónak, a CDU parla­menti frakciója elnökének kezdeményezésére csütörtökön délután és este a CDU vezető politikusai a Közös Piac és Anglia kapcsolatának problé­máiról tanácskoztak. Erhard gazdaságügyi miniszter a ta­nácskozáson beszédet mondott és ebben egy négy szakaszos tervet vázolt, amely szerinte alkalmas lenne arra, hogy biz­tosítsa a kivezető utat a je­lenlegi válságból. Erhard terve szerint az első szakaszban Nagy-Britannia akikor az Egyesült Államok haj landó más biztosítékokat is adni amelyek remélhetőleg kielégí­tik az európaiakat — hangoz­tatta az elnök. Egy tudósító azt mondotta, az Amerikai Államok Szerve­zete egyik különleges bizott­ságának legutóbbi jelentése azt állította, hogy a katonai hely­zet Kubában most nagyobb ve­szélyt jelent az amerikai köz­társaságokra, mint a múltban. Az elnök azt felelte,-hogy az Amerikai Államok Szervezete jelentésének legfontosabb ré­szének azt tekinti, amely az amerikai félteke ellen irányuló „felforgató tevékenységről” te­hát nem személyek ég pénzek küldéséről szól. Kennedy kifejtette: Ha meg is akadályozzák a Kubából való és a Kubába való közle­kedést, ezzel még nem szűnt meg a „kommunista veszély” a nyugati féltekén. Vannak más országokban is kommunis­ta mozgalmak, amelyek nincse nek kapcsolatban Kubávál. — Kennedy példának Északkelst- Braziiiát említette, de politikai megfigyelők szerint elsősorban Venezuelára célzott, amelynek elnöke Betancourt a napokban érkezik Washingtonba. Ismere­tes, hogy Venezuelában komoly mozgalom van a kormány ellen Irakban folytatódnak a letartóztatások itiwiaitffi Az 1958. júliusi sikeres fórra dalom után készült felvétel balról Kasszem tábornok volt miniszterelnök, akit Abdel Szalam Aref (jobbról) jelenlegi elnök szombaton kivégez­tetett társulna a Közös Piachoz. A második szakaszban — több év elteltével — Anglia teljes- jogú tagként csatlakozhatnék a Közös Piachoz. A hármadik szakaszban létrehoznák a rég­óta tervezett Európai Politikai Uniót, amelynek Nagy-Britan­nia is tagja lenne. Végül a ne­gyedik szakaszban az így meg­alakítandó Európai Unió az Egyesült Államokkal együtt létrehozná az „atlanti közös­séget”. A kiszivárgott hírek sze­rint a terv számos CDU-politi- kus részéről ellenvetésre ta- * Iáit. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett tó férj. édesapa, test­vér, vő, sógor és kedves ro­kon Brozin József vájár február 14-én 44 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Temetése 17-én, vasár­nap 4 órakor lesz a pécssza- bolcsi temetőben. A gyászodé család Mélységes fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett Jó édes­anyánk. anyósunk, nagyma­mánk, dédmamánk özv. Pora Mártonná «5 éves korában elhunyt. Te­metése IS-án héttőn fél 4 órakor lesz a pécsszabolcsi temetőben. A gyászoló család Mint a bagdadi rádió közöl- .e, az iraki kormány megbízta Mahdi Davali igazságügymi­nisztert alakítson bizottságot az állampolgárok személyi stá­tuszáról szóló törvény felül­vizsgálatára és „minden olyan törvénycikk megváltoztatására vagy hatálytalanítására, amely nincs összhangban az izlam- máL” Irakban a helyzet továbbra is feszült. Tankok és páncél­autóik cirkálnak Bagdad ut­cáin és terein. A Baath ultra­nacionalista párt tagjaiból ala­kult fegyveres csapatok meg­állítják és átkutatják a gép­kocsikat, igazoltatnák. Tovább folyik az olyan személyek le­tartóztatása és üldözése, aki­ket azzal gyanúsítanak, hogy a Kommunista Párt tagjai, vagy együtt éreznek az előző rendszerrel. Katonaság, rend­őrség és a nemzeti gárda alakú latai átfésülő műveleteket haj­tanak végre egyes kerületek­ben Szeretett édesanyánk, anyó­sunk, nagymamánk, dédma- mánk özv. Arnold Józsefné Gilich Katalin február 13-án 77 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 18-án, hétfőn 3 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család — HALÁLOZÁS. Fájdalommal 1 tudatjuk, hogy szeretett kisfiúnk ! és unokánk Szabó Jenőke február í 13-án hosszú szenvedés után 15 ' hónapos korában elhunyt. Teme- ! tése február 16-án du. 3 órakor lesz a Vasas I. temetőben. A gyászoló család. ' — Fájdalommal tudatjuk, hogy ; szeretett jó feleség, édesanya, anyós, nagymama, testvér, déd- mama Grószdics Jánosné Pufler \ Erzsébet február 13-án 77 éves korában elhunyt. Temetése 16-án, szombaton 3 órakor lesz a pécs- bányatelepi temetőben. A gyászoló család KÖZÜLETEK, VÁLLALATOK FIGYELEM! Mindennemű női és férfi munkaruhát, vattaöltönyt, valamint a vendéglátóipartól ágyruhák, asztalterítők javítását rövid határidőre vállaljuk. Pécsi Tempó KTSZ fehérnemű- és ruhái vító-részlege Címünk Doktor Sándor u. 9. — Telefon: 18-40. Hívásra a helyszínre is kimegyünk! KÖZLEMÉNY Ipari vállalatok, kisipari termelőszövetkezetek és magántulajdonban lévő tűz­oltó, poroltó, haboltó stb. készülékeinek félévenkénti ellenőrzését, karbantartását és javítását az 1963. febr. 1-től a Bonyhádi Vasipari KTSZ végzi. Eddig e munkát a Mezőg. Gépjavító Váll. végezte, ezért az állami gazdaságok, gépállomások és mezőgaz­dasági termelőszövetkeze­tek kivételével, felhívjuk az illetékesek figyelmét, hogy szerződéskötés céljá­ból keressék fel a BONYHÁDI VASIPARI KTSZ-t, Bonyhád, Rákóczi út 20 sz. Telefon: 60. | Tevfik Munirt, a kiváló ira­1 ki közéleti személyiséget, a Eéke Világtanács tagját állító­lag kivégezték. A jelek szerint ugyanerre a sorsra jutott Ab­del Kader Iszmail Busztani, a Kommunista Párt ismert veze­tő tagja is. A letartóztatottak között nagy számmal szerepel­nek aktiv békeharcosok, az Iraki—Szovjet Baráti Társaság a Nőszövetség, a diákszerve­zetek tagjai. Irak északi és déli részeiből érkező jelentések szerint foko­zódik az ellenállás az új kor­mánnyal szemben. Időnként ki újul a lövöldözés Bagdadban is. Aszad Mahass zen szíri al kül­ügyminiszter csütörtökön este nyilatkozatban szögezte le, hogy kormánya úgy véli, „semmi sem akadályozza tőb- bé egy államszövetség létesí­tését a testvéri Irakkal”. — Az államszövetség — hangsú­lyozza a nyilatkozat — „olyan unió alapjává válhat, amely az összes arab országokat egyet­len államban tömöríti”. Néhány hetes huzavona után, a választási harc má­sodik, megismételt meneté­ben tegnap megválasztották az angol munkáspárt, a La­bour új főtitkárát. Nagy- Britannia két vezető pártja közül az egyikről van szó — a tét tehát igen nagy volt. Mégis azt kell monda­ni: az új főtitkár, Harold Wilson hivatalbalépését nem elsősorban az esemény — hanem az időpont teszi fon­tossá. Gaitskell, a Labour főtitkára olyan időpontban halt meg, amikor a Macmil­lan kormány, a konzervatív párt politikája romokban he­ver. A katonapolitika az ame­rikai bírálatok súlya alatt om­lott össze, amikor Washing­ton megtagadta Angliától a Skybolt- rakétát. Ä gazda­sági élet stagnál és a mun­kanélküliek száma maga­sabb, mint bármikor a há­ború befejezése óta. Mac­millan a Közös Piacba való belépést tette po­litikája alapjává — és a francia vétó „kivégez­te” ezt a politikát. E hármas összeomlás felvetette azt a lehetőséget, hogy a legköze­lebbi választásokon a kon­zervatívok elvesztik többsé­güket. Éppen ezért nem le­hetetlen, hogy a mindössze 46 esztendős Wilson szemé­lyében nem egyszerűen „őfelsége ellenzékének” ve­zetőjét — hanem a jövendő angol miniszterelnököt vá­lasztották ki. Ez a különleges helyzet indokolja, hogy mélyebben elemezzük a választás ered­ményét — és várható poli­tikai következményeit Mindenekelőtt azt kell előrebocsátani, hogy Wilson igen sokáig a régi főtitkár, Gaitskell baloldali ellenzé­kéhez tartozott. Gaitskell az első, Attlee által vezetett Labou r-kormá n y bukása után a párt jobbszámyáról indult és hosszú esztendőkig tartó heves harcot vívott a Bevan által vezetett bal- szárny ellen. Két legjelentő­sebb állásfoglalása közül az első az volt, amikor rövid ideig elfogadta az egyoldalú brit aitomleszerelésre vonat­kozó baloldali javaslatot, annak védelmében támadta az atomfelfegyverzés alapján álló Gaitskellt. Amikor hosz szas küzdelem után Gaitskell és a jobboldal megnyerte ezt a csatát — Wilson visszavo­nult, hogy megőrizze helyét és befolyását a pártvezető­ségben. A második és e pil­lanatban fontosabb állásfog­lalása a Közös Piaccal kap­csolatos. Wilson gazdasági szakember. Már 31 esztendős korában külkereskedelmi miniszter volt az első, Attlee által vezetett Labour-kabdnet- ben. Kezdettől fogva harcolt Anglia Közös Piac tagsága ellen — s ebben a második csatában már az ő álláspont­ja diadalmaskodott. Gaits­kell, aki sokáig habozott — végülis kénytelen volt elfo­gadni a balszámy vélemé­nyét és néhány hónappal halála előtt maga is a be­lépés ellen nyilatkozott. Aligha kétséges, hogy Wil- spn megválasztását végüli* e két nagy csatában elfoglalt álláspontja döntötte eL A párt parlamenti csoportja kénytelen volt tudomásul venni, hogy egy esetleges választásokon az atomfel­fegyverzés, vagy a Közös Piac nyílt hívének vezérlete alatt & Labour Party telje­sen reménytelen, kilátásta­lan küzdelemből őrlődne fel. Wilson ellenfele, Brown pedig éppen ilyen politikus volt: a párt jobbszárnyának egyik legerőszakosabb tagja, a NATO, az atomfelfegyver­zés és a Közös Piac híve, aktív és demagóg antikom- munista. Annak ellenére, hogy Wilson szellemi képes­ségei Brown kapacitását messze meghaladták — so­kam Brown-nak jósoltak na­gyobb esélyeket. Ennek két­ségtelenül volt bizonyos alapja: Brown kezdettől fog­va beltagja volt a Gaátskell- féle apparátusnak, erős tá­maszpontjai voltak a sárga szakszervezeti bürokráciában és a parlamenti csoportban. Jellemző, hogy amikor 1962. novemberében ugyanez a parlamenti csoport Gaitskell helyettesét választotta meg — Brown még legyőzte Wil- sont. A helyzet most megfordult — és Wilson megválasztása legalább halvány lehetőséget nyújt arra, hogy a Munkás­párt valamilyen külön, a legszélesebb brit dolgozó tö­megek számára vonzó prog­ramot dolgoz ki a válasz­tásokra • A hangsúly mindenesetre a „halvány” szóra esik. Ar­ról van ugyanis szó, hogy a Labour az évtizedek során teljesen elveszítette a mun­káspárt jellegét — holott az angol munkásosztály töme­gei ma is a pártra szavaz­nak. A Labour Party veze­tőinek politikája azonban dí-rván keresztül lépett eze­ken a tömegeken és már nem is a kispolgárság, ha­ngra egyenesen a középbur­zsoázia megnyerésében látta az oly sokáig hiába kerge­tett választási győzelem ígé­retét. A Labour-párt ezzel voltaképpen elveszítette po­litikai karakterét és bele­ágyazott a brit tőkés társa­dalom hatalmi rendszerébe. Nagyon kevés a valószín űs^ ge annak, hogy Wilson bármilyenek is legyenek a személyes szándékai — ezen a helyzeten változtatni tud­jon. A legközelebbi hetek min­denesetre megmutatják majd, hogy legalább árnya­latokban jelentkeznek-e új elemek a brit Labour-párt politikájában. Voltaképpen ez, a legtöbb, amire számi- tahi lehet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom