Dunántúli Napló, 1962. november (19. évfolyam, 256-280. szám)

1962-11-01 / 256. szám

R A R 1 \ V A I TÁJAK VILÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜUETEK! DUMÄNTÜLI m hü#m»í_o 1962. NOVEMBER 1. j CSÜTÖRTÖK | kMAŰYiO SZOCIALISTA MUMK6SPABT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÍS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, ÁRA: 50 FILLÉR 256. SZÁM Síiriel a vetés Csipog széllel, ködökkel be­köszöntőit a november. A mezőgazdaságban azonban meg mindig október elején járunk, mert a termelőszövet­kezetek két héttel megkéstek az őszi munkákkal. A búza vetésterülete eddig 48 902 bőid. ami mindössze 58.5 szá­zalékos ieljesitést .jelent. — Vagyis majdnem a fele visz- sza van a búzavetésnek. A számok figyelmeztetnek. Jó lesz sietni! Nem lehel kétséges., hogy az őszi munkákkal nagyon kell igyekezni. Két műszakban éjjel-nappal vetni, csak ez le­het most a feladat. A jövő évi kenyérről van sző. Az ország gabonahelyzetének javításáról van szó! A vetoszántás 101 ezer hold körül jár, ami 76 százalé­kos teljesítménynek felel meg. Lz sem a legjobb, de a 24 százalékot már gyorsan el le­het ^crni, ha mindenhol két műszakban indítjuk a trak­torokat. Az árpavetést lénye­gében befejezték a szövetke­zetek, az őszi takarmányke­verék is csaknem mind a földben van. A rozs vetésének jó részét is „hátunk mögött tudhatjuk". : A betakarítás is lehetne gyorsabb. Elsősorban itt a kukoricára gondolunk. Eddig 06 ezer holdról törték le az értékes szemes takarmányt, de ez * megyei vetésterületet t éve alapul cs,*k 42.4 száza­lék. A burgonyaszedés már jobb képet mutat, 94.8 ' szá­zalékra állunk, de igyekezhe­tünk'a napraforgóvak mely­ből még 14 százalék hiányzik a százhoz, vagyis ahhoz, hogy minden szem magtárban le­gyen. Az őszi mélyszántás megye- ezerte elmaradt á várakozás­tól, Mindössze 32.2 százalék. A számok azt mutatják, van bőven igyekezni való, v au ibőven tennivaló. Ám nem minden helyen szorít a cipő. Mohács városa például vetö- szantásban élen jár, de vezet kukoricatörésben, naprafor- gobetakarításban is. Búzave­tésben messze az éten jár­nak a szigetvári járás dolgo­zói, akik 67 százalékát már megjárták földjeiknek. Bur­gonyaszedésben Siklós vezet, : de lemaradt Pécsvárad, mely csak 80 százalékra áll. A szí- | te Ivariak viszont még csak 16.5 százalékát törték je a ku- kukoricájuknak. A siklósiakat viszont dicséret illeti igyeke­zetükért. A változatos „élen- járás” azt mutatja, hogy min­den járás — talán az egy sás- dit kivéve — valamiben jó munkát végzett, de nem han­golta össze kellőképpen a tennivalókat. Ezért van az egyik terméknél jó eredmény, másiknál nagy hátrány, el­maradás. A jó eredmények viszont azt is mutatják hogy lehel gyorsítani a tempón, lehet nagyobb erővel kimenni a földekre. Megyénk termelőszövetke­zeteinek dolgozói nagy erőfe­szítéseket tesznek az őszi munkák időbeni elvégzésére. Sok nehézség gátolja őket. nehéz a talaj munkája a szá­rassá-r miatt. Viszont azt is látni kell, hogy a csapadék- hiány még kedvez a betaka­rításnak. Negyvenkét százaléka nincs elvétve az őszi búzának! Er­re kell, hogy gondoljon min­den mezőgazdaságban dolgo­zó ember, tsz-tag és gépállo- zeáéi traktoros, amikor ki­megy a földekre. Nem lehel »'éggé hangsúlyozni: gyorsít- , suk meg a vetést, a szántást! : Tartalomból Á nagy boltoké a jövő Szurkálás a Semmelweis utcában , Eltűnt egy tize vés mohácsi kislány Össze! vagy tavasszal miítrágyázzunk VÁá<z4i icQy&títk Sport Megtalálták Merse község romjait A szellői határ. Erb János • felvétele A tárgyalásokon Kuba egyenrangú fél Az E\SZ ben folytatják majd a megbeszéléseket a kubai helyset megoldásáról Hétfőre összehívták az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány 12, paragrafusa 2. bekezdése alapján az országgyűlést 1962, november 5-én délelőtt 11 órára összehívta. U Thant havannai tárgyalá­sainak eredményéről csak az ügyvezető főtitkár visszatérése után lehet megbízható, képet alkotni. Annyi bizonyos, hogy a tárgyalások kubai részről is New Yorkban fognak folyta­tódni. Ezért ’ érkezik az ENSZ székhelyére egy különleges felhatalmazással rendelkező kubai küldöttség Raul Roa külügyminiszter vezetésével. A küldöttség megérkezését szerda estére várják. Szerda délelőtt New Yorkból Havannába repült egy különrepiilőgép, fedélzetén ENSZ rádiőtechnikusokkal. A technikusok feladata lesz biz- tosítani a gyors összeköttetést Havanna és az ENSZ között U Thant visszaérkezése után. Ez is arra mutat, hogy a tár-. ; gyalások három egyenrangú és egyenlő jogú fél — a Szov- I jetunió, az Egyesült Államok és Kuba részvételével az ENSZ-ben folytatódnak majd. Ezt azért szükséges hangsú­lyozni, mert amerikai részről ' állandó kísérleteket tesznek, hogy úgy állítsák be a dolgot, mintha a kubai válság megol­dása kizárólag a két nagyha­talom ügye lenne, s a kubai kormányt be, sem kell vonni a komoly tár­gyalásokba. Jellemző. hogy az ügyvezető főtitkár szóvivő­je külön sajtóértekezletet hí­vott össze, hogy közölje U Thant rosszallását az ame­rikai sajtó egy nagy része fe­lé, amely a főtitkár havannai utazását úgy állította be. mint- . ha az csupán az ENSZ fel­Kádár efylárs felszólalt a budapesti pártériekesleten Szerdán, a budapesti párt- * értekezlet, második napján; Veres Józsefnek, a fővárosi ! tanács vb-elnökének megnyi­tója után folytatták a két re- I ferátum és a határozati javas­lat feletti vitát. Elsőként Ké­széi Károly, a szakszervezetek budapesti tanácsának vezető titkára, majd Füzesi Lajosné, üzemi párttilkár szólalt fei. Ezután Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára emelkedett szólásra, aki időszerű kül- és belpolitikai kérdésekről be­szélt. Több felszólalás után Csi­bész Józsefné, a budapesti pártbizottság titkára bezárta a vitát, majd Kiss Dezső, a párt- bizottság első titkára válaszolt . a felszólalásokra. Ezután a pártértekezlet egy­hangúlag elfogadta a budapes­ti- pártbizottság beszámolóját, a revíziós bizottság beszámo­lóját, valamint a határozati javaslatot a kétnapos vitában elhangzott kiegészítésekkel. A budapesti pártértekezle; utolsó napirendi pontjaként megválasztották a budapesti pártbizottság 53 tagját, 17 pót­tagját, a revíziós bizottság 11 tagját, valamint a Vili. kong­resszus 189 szavazati jogú 'ét ii tanácskozási jogú budapesti küldöttét. A budapesti pártbizottság megtartotta első ülését, ame­lyen megválasztották a végre­hajtó bizottságot. A budapesti Pártbizottság első titkára Gáspár Sándor, másodtitkára Kiss Dezső, titkárai: Csikesz Jozsefné, Méhes Lafos és Ve- r.eczi János. A pártbizottság az Esti hl. ügyelő bizottság létrehozására irányulna. U Thant az egész kérdést megtárgyalja a kubai kormánnyal, mint az egyik közvetlenül érintett szuverén j állam kormányával — szögez- ; te le az ENSZ szóvivője. U Thant ügyvezető ENSZ- i főtitkár szerdán, magyar idő szerint 16.20 órakor ismét fel­kereste Castro miniszterelnö­köt, hpgy két napon belül a második megbeszélést folytas­sa vele a kubai válság rende­zéséről. A keddi megbeszélés­ről, amely több mint két óra hosszat tartott, közelebbi rész- ’ leteket nem közöltek, d~ hí- 1 vatalos részről „igen hasznos : eszmecserének” minősítették. Az AP értesülése szerint az I ENSZ munkatársainak egy i j újabb tíztagú csoportja utazott i szerdán délután ItáVannába, s I ' valószínű, hogy U Thant e ! csoport repülőgépével tér visz- : sza New. Yorkba. I Kennedy elnök szerdán I Wheeler tábornokkal, az ame- ; rikai szárazföldi hadsereg ve- ! | zérkari főnökével és két másik j magasállású tiszttel tanácsko- I zott a- szárazföldi hadseregnek a kubai válsággal kapcsolatos j tevékenységéről. j A baranyai földműresszőretkezetek iélmillió forintos „ajándéka“ a faluéi dolgozóknak A baranyai falvak lakód fél-1 millió forintos „ajándék”-ot; kaptak a földművesszövetke- i zetektől. Ennyit takarítottak meg ugyanis egy év alatt, az­óta, hogy a földmű vessizövet- kezetek bevezették az ipari szolgáltatást a megyében. Az országosan is úttörő kezdemé­nyezés lényege: a földműves- szövetkezetek hetenként átve­szik a lakosságtól a meghibá­sodott holmikat, beszállítják azokat a legközelebbi ktsz-be és onnan megjavítva szolgál­tatják vissza tulajdonosaiknak. Ily módon sok ide-oda ufoa- gatástól, sok költségtől ee ve- sződségtől kímélik még a fne* zeá munkákkal amúgy is elfog­lalt parasztembereket. Jelen­leg közel 250 községben műkö­dik már a földmű vesszövetke- aetek ipari szolgál tatása, vagy­is majdnem mindéin olyan ba­ranyai faluban bevezették irtár ezt a rendszert, ahol szükség van rá. Most már a szolgáit»» tások körének bővítésére tö­rekszenek a megye földműves- szövetkezetei. Művelődési ház épül Mohács-Új városban Mohács-Újvárosnak mintegy ezer lakója van, s körülbelül két kilométerre fekszik a vá­.Illatok és színek birodalmában A BEJÁRAT melletti nyír­fák levelei megsárgultak, s a Pécsi Kertészeti Vállalat Sik­lósi úti virágkertészeténelc ud- I vara is barátságtalan a sze- ! merkélő esőben. A 28 nagy '' üvegház belsejében azonban , nem rombolt a hűvös őszi idő. Első pillanatban szinte elbü- : löli az embert a kellemes vi­rágillat, a színek, a virágok sokasága. Mester József, a kertészet vezetője idős szakember, mesz- sziről megismer minden zöld­növényt, virágot. — Nehéz lenne felsorolni valamennyi „cikkünket” — mondta —, azt azonban elárul­hatom, hogy csak szekfűből 18, hortenziából 15, krizantémból mintegy 40 színárnyalatban nevelünk virágot. Tavasztól őszig, télen át és kora tavasz- szal itt mindig van mivel di­csekedni. Rózsából általában 140 ezer, krizantémból pedig 90—100 ezer szál fogy el éven­te. Aki régóta dolgozik a szak­mában, annak szembetűnő, hogy a virágtermesztésben is hódít a divat. — Valamikor a Camélia a legdrágább és legkeresettebb virág' volt, s ma már nem igényli senki — mondta Mes­ter József. — Bár keresik még, de már nem tartozik a sztárok közé a muskátli sem, mert a színes, modern lakásokba, a virágzó cserepes növények he­lyett a ficust, filodendront és egyéb zöldnövényeket vásárol­ják. A RÚZSA még mindig a vi­rágok királynője, új divatos színárnyalatokban ma is a leg- ^áresettebb. Pécsett leginkább •> sárga szirmú, halványrózsa- szin szegélyű Béke rózsát ked­velik. Újdonság a melegpiros Texas Centenitd és a narancs­vörös Bakara. Legkellemesebb és legerősebb illatú a fehér szirmú Madame Jules Buche es a cseresznyepiros Glória de Róma rózsa. Talán soha nem vásároltak még ennyi virágot az embe­rek. mint az elmúlt években. A virágkertészet évente 4 mil­lió forintos forgalmat bonyo­lít le. Legtöbb virágot Mária, Erzsébet, Júlia és József na­pokon viszik, s a ballagások idején készítik a legszebb ne­felejcset, gyöngyvirágot csok­rokat, kosarakat. AZ EGYIK melegházban szekfűt szednek a lányok, a másikban a hatalmas, szét- bomló szirmú krizantémokból, fenyőágból, zöldből koszorú­kat, temetői csokrokat készíte­nek. Tiszteletet parancsol a zöld és fehér, jókedvre derít, a piros, rózsaszín s a narancs- sárga árnyalatok. A szín­skála állítólag hét és félezer színt tart nyilván, de nem ad­hatja vissza mégse azt a szín­skálát, amelyet a természet produkál. Mesterségesen soka sem lehet ilyen élő, ilyen bár­sonyos, üyen beszédes színva­riációkat készíteni. A színeket nem lehet leírni, az illatokról még nehezebb beszélni. Látni kell, érezni őket, hogy minél több kellemes pillanatot sze­rezhessünk vele egymásnak. WESZTL M. ros központjától. A kólekedée elég kezdetleges, így a város­rész lakói hátrányos helyzet­be keriltek a művelődési-kul­turálódási lehetőségek szem­pontjából. A városrész lakóinak régi panaszát tette magáévá Tábori Béla és a körzet másik két tanácstagja, amikor elf- tároz- ták hogy knltúrház építésére mozgósítják a városrész lakos­ságát. A három tanácstag tö­rekvését támogatta az egyik nagy pécsi vállalat is. amely csővázas barakkot juttatott nekik, illetve a mohácsi vá­rosi tanács, amely 50 ezer fo­rintot szavazott meg az új mű­velődési ház anyagszükségle­tére. A tavasszal megkezdődött munka már befejezés előtt áll. A téglafalas beépítés teljesen eltüntette a csővázat. A műve­lődési ház 170 személyre mé­retezett és színpaddal is felsze­relt mozihelyiségből, klubszo­bából és könyvtárhelyiségből áll. A lakosság 4600 óra tár­sadalmi munkát végzett az építésénél, s a munkát szer­vező tanácstagokon kívül kü­lönösen Orbán Sándor KISZ- tagot, a Mohácsi Farostlemez- gyár fiatal dolgozóját illeti di­cséret, aki 154 órát teljesített az építkezésen. Uj építkezéshez készülődnek Mohács belvárosában is, a Tel- j buhin út és az Eötvös utca sar­kán. Kétemeletes, nyolclaká- so= társasházat akarnak itt fel­építeni, melynek terveit a,Ba­ranya megyei Terve*» Iroda készíti. A tars as ház földszint­jét tsz-üzletek foglalják majd el. amely lehetővé teszi, hogy állandóan friss és olcsó zöld­séghez jusson a város lakos­sága. i * l lap főszerkesztőjévé Kelen Bé­lát választotta. A reviziós bizottság elnöke újra Gallai Lajos lett

Next

/
Oldalképek
Tartalom