Dunántúli Napló, 1962. október (19. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-02 / 230. szám

IMS. OKTÓBER 2. RIAPIÓ 3 A jövő év újítási feladatai a Komlói Széntrősztnél 'Az ország szénbányáiban s így a mecseki szénmedemcé- ben is a felszabadulás előtti időkben, szinte alig történt em ütésre méltó változás a bánya művelés korszerűsítésében. A jövesztés a szálütás, a bánya biztonság évtizedeken át a megszokott módszerek után kullogott, mert az akkori érdé kék, piaci lehetőségek így is megtalálták benne a profitszer aési lehetőségeket. Ma pedig, amikor méltán beszélünk a bányagépesítés térhódításáról, mindannyiszor hozzátesszük, hogy korántsem tettünk meg mindent a legkorszerűbb bá­nyaművelés érdekében. Na­gyon sok feladat vár megol­dásra még, hogy joggal mond­hassuk: mindent megtettünk az egyenletes termelés, a bal­esetmentes munka biztonsá­gáért, a nehéz fizikai megter­heléssel járó munka kiküszö­böléséért. Pedig sokat teszünk érte, összehasonlíthatatlanul többet, mint valaha. A nagyfokú gépesítés, műszaki fejlesztés mellett, nevében és tartalmában is új mozgalom van kialakulóban. Az újítómozgalom. A dolgo­zók alkotókészségének nagy mozgalma ez, amely már ed­dig is nagyszerű eredményeket produkált, s amely a jövőt il­letően is mérhetetlen lehető­ségeket rejt magában. Jelöljük ki példának a komlói széntrösztöt, ahol az újítók részére nyújtott mű­szaki segítség, jogvédelem, az újítók szakmai, politikai ne­velése mintaszerű eredmé­nyeket hozott. Tavaly például 660 újítási javaslatot nyúj­tottak be a széntrösztnél, — amelyből az elfogadott, illet­ve bevezetett újítások közel C millió forintos megtakarítást eredményeztek tröszti szin­ten. S ha az idei esztendő ed dig benyújtott újításait érté-, keljük (550-et nyújtottak be) megállapíthatjuk, hogy a tröszt újítómozgalTna a legjobb úton halad. Különösen az újító hónap hozott szép eredményeket Komlón. Egyetlen hónap alatt (júniusban) közel annyi újítási javaslat született. — mint a múlt év első fél évé­ben. Különben ez az időszak volt a főpróbája is a tröszt újí tóköreinek, ekkor tettek ta­núbizonyságot arról, hogy egy ilyen nagy kampány idején is képesek feladataik megoldá­sára. De az újító hónap egyéb tekintetben is értékes tapasz­talatokkal szolgált. Elsősor­ban talán azért, mert a be­nyújtott javaslatok zömét nem az esetlegesség jellemezte, ha nem az újítási csoport által kibocsátott újítási feladat­terv. helyesebben az, hogy az újítók ezt a tervet vették ala pul javaslataik kidolgozásá­nál. A tröszt újitócsoportja Je­lenleg a jövő évi feladatterven dolgozik, amelyhez az üze­mek szolgáltatják az újítás­ra váró kívánalmaikat. Ez- ideág az aknák, a szénelőkészí­tő, a villamosüzeni, a karban tartók és a Kossuth-bánya gép üzemétől küldték be újítási feladatterveiket A széntröszt Béta üzemé­től a meddő és a szén elővá- jás meggyorsítására, a mere­dek dőlésű frontfejtések tel­jesítmény növekedésére, a produktív műszakarány nö­velésére nyújtottak be fel­adattervet A meddő és a szén elővájás meggyorsításával kapcsolatos kívánalmaikban első helyen szerepel az egyes munkafolyamatok időszük­ségletének technikai illetve technológiai megoldása. — amíg a meredek dőlésű front fejtések teljesítmény növelé­sére az alábbiakban hívják fel az újítók figyelmét: A biztosítási időszükséglet csök­kentésére, amely jelenleg mint egy 32 százalékát képezi a munkaidőnek. B pontként az anyagleadás gépesítése il­letve jobb szervezési meg­oldása a feladat, miután az anyagleadás is 19,5 százalé­kát veszi el a munkaidő pro­duktiv kihasználásának. A ül, üzem újítási feladat­tervében már megfelelő szak irodalmat is ajánl az újítók­nak a fejtések alsó és felső ki­járatainak elzárására vonat­kozó javaslatokhoz. Ezzel kapcsolatban megjegyzik, — hogy a feladat megoldásához szóba jöhet az éghetetlen mű anyagelesnből készített gát, illetve a habdugás megoldás is. A széntröszt villamos üze­me többek között olyan csap­ágyvizsgáló berendezés kidol­gozását kéri, amely a'-csap­ágyak legkisebb meghibáso­dását is megbízhatóan kimu­tatja; Másik kívánalmuk a bányában levő villamos-be­rendezések üzembiztonságá­nak növelése, amelyhez egy olyan készülék szerkesztését kérik, amely érzékelné a me­tángáz jelenlétét illetve an­nak százalékban kifejezett mennyiségét, nagyságát Az Anna-aknai újítás fel­adattervben a többszeletes fej tési gurítok előhaladásd sebes­ségének növelésére, a kon­centrált fejtések folyama­tos anyagellátására, a szállí­tással kapcsolatos vitla il­letve tolópad távirányítású kezelésére kémek javaslatot. A meddő vágatok kihajtásá­val kapcsolatos problémák közül megoldásra vár a fúró- koronák (vidiák) megmentése. Ugyanis a ki hajtásoknál ha­vonta átlag 35—40 darab fú­rókorona ragad be, s egy-egy Építkezés rádióirányítással Az év végére elkészül a Duna menti vízügyi rádiólánc ilyen vidia 218 forintba ke­rül Megfelelő újítás esetén nem kevesebb, mint egymillió forint megtakarítás származna ebből a tröszt számára. A fel­táró főkörlet és a Zabák ak­naiak automatikus vagy fél- automatikus csillefékre, csil­lefogóra, könnyen kiszerelhető csilletovábbító berendezésre, egy szóval a szállítás korsze­rűsítését célzó újítások egész sorára hívják fel a dolgozók figyelmét S ha ezek után megnézzük, hogy mit tartalmaz a tröszt újítási csoportjának feladat­terve, kitűnik, hogy az üze­mek legfontosabb problémáit foglalja magába. Csak néhá­nyat említünk meg a tervben szereplő újítási feladatok­ból: a feltárási és étóvájási te vékonyság sebességének foko­zását, a fejtési biztosítás ide­jének csökkentését, a kon­centráció okozta összevoná­sok előnyeinek gépesítési, elektrifikálási és automatizá­lási megoldását, gépegységek, munkafolyamatok távvezérlé­sét, távellenőrzésre tipizálás­ra alkalmas kiviteliben stb. Az elmondottakból kiderül, tehát, hogy a meglevő korsze­rű gépesítés mellett is rengeteg tennivalói vár az újítókra. Ami pedig a megoldást a megvalósítást il­leti, úgy hisszük, nem férhet kétség a komlói tröszt újítói­nak ügyszeretetéhez, amely ed­dig is éveken át, nagyszerű eredményekkel járult hozzá a közös cél, a korszerű bá­nyaművelés, a biztonságos munka megteremtéséhez. «■ *y. Tsz-közi társulások alakulnak a megyében A szigetvári járásban közös csikóneveiö leleo — Sásd kör/e*eben sertéshizlalási tarsu as — A mohácsi árnyban épít ezesi és szőlőtelepitési társulásom leiesiluiek Bár baranyai példára még nem tudunk hivatkozni, de az ország más vidékeiről hozzánk érkező hírek arról tanúskod­nak, hogy egymással szomszé­dos termelőszövetkezetek egy­re gyakrabban alakítanak kö­zös társulásokat a termelés va­lamely ágazatában, s ezek a társulások sikerrel működnek. Megyénkben az elmúlt évek­ben a bicsérdi téglaégetési tár­sulás volt az egyetlen ilyen kezdeményezés, ez azonban ipari jellegénél és egyéb okok­nál fogva nem szolgálhat pél­dául a tsz-kőzi társulásoknaK. Aes Vilmosnál, a me­gyei mezőgazdasági osztály terv-statisztikai csoport veze­tőjénél érdeklődtünk a tsz-közi társulások helyzetéről a megyé ben. Kérdésünkre, hogy van e távolabbi jövőjük a tsz-közi társulásoknak, vagy csak át­menetileg jelentenek megol­dást, Ács elvtárs így válaszolt: — A tsz-közi társulásoknak komoly perspektívájuk van, gyors elterjedésük a megyé­ben is rövidesen várható. A társulás célja üzemsaerűbbé, olcsóbbá termi egy bizony«* tér mék előállítását, egy-egy tsz-re eső minél kisebb kockázat mel lett. Egy jó társulásban ter­mészetesen nem lehet semmi­féle kockázat, hiszen éppen az a társulás lényege, hogy nagy üzemet létrehozni és azt a leg­korszerűbb módszerekkel, a legjobb szakemberekkel üze­méltetni. Egy tsz ezeket a fel­tételeket — átlagos tsz-ről lé­vén szó — ma még nem tudná maradéktalanul teljesíteni, j Baranyában milyen társulá­sok alakulnak a közeljövőben7 j — Majdnem minden járás­ban megvan a lehetőség leg- j alább egy társulás létrehozá­sához. A mohácsi járásban már mű­ködik is egy tsz építkezési tár sulás, amelyet a bári tsz üze meltet, de a járás csaknem va lamennyi szövetkezete küldőt: a közös építő-brigádba szak­munkásokat. Ez a tsz-közi építőbrigád afféle kis kivitele­ző vállalat. Közismert, hogy a tsz-építkezéseket gyakran a kivitelező vállalatok kis kapa­citása késlelteti. Ez a társulás a nagyarányú tsz-építkezések elvégzését hivatott meggyorsí­tani. A brigád ugyanúgy szer­ződést köt a tsz-ekkel, mint más vállalatok. Az anyagot a megrendelő biztosítja. Ez a tár sulás még annyira friss, hogy elfogadott alapszabálya sincs, a brigád tagjait egyelőre a bári tsz fizeti. — Ugyancsak a mohácsi já­rásban került szóba egy szőlő­telepítési társulás létrehozása. Tolna megyében, Szekszárdon már működik egy ilyen tsz-tár- sulás. Ennek működését ta­nulmányozva, célszerűnek lát­szik a nagy babarci, versendi és szajki szőlőtelepítéseket tár sulás formájában lebonyolíta­ni. Ezek a szövetkezetek egy kb 400 holdas szőlőkuitúráí alakítanak lri egymás tőszom­szédságában, egy összefüggő területen. így külön-külön nagy megterhelést jelent egy tsz-nek az indulásnál és ké­sőbb is ez a nagyon oá: -rjes, sok munkaerőt igénylő, viszony lag későn megtérülő kultúra. — A szigetvári járás terme­lőszövetkezetei a csikóneve­lést akarják megoldani tsz- közi társulás formájában. Az erdőgazdaság Zsibó' mel­letti telepe nagyon al . más lenne a célra. A csikónevelő telepet a nagvpeterdi tsz üze­meltetné, s a járás valamennyi termelőszövetkezete ide hozná csikóit, választás titán — Most van alakulóban egy tsz-közi sertéshizlaló és nevelő társulás a sásdi járásban. A sásdi és a környező kis tsz- ekben — ez esetben 6 tsz érin­tett — kis volumenben folyik a sertésnevelés és hizlalás, s ezért nagyon költséges. Ha azonban hat tsz közösen egy helyen neveli és hizlalja a sertésállományát, ott már nagy volumenről van szó, iparszerü termelésről. Ez a társulás évente 2000 da­rab hízottsertést fog előállí­tani. A fiaztató és malacnevelő rész leget előreláthatólag Mező­pusztán, a hizlaldát Gödreke- reszturon építik meg. Ezek azok a tsz-közi társu­lások, amelyek most a közel­jövőben indulnak. A télen azonban elmegyünk más me­gyékbe tapasztalatokat gyűjte­ni, s még több helyen, még több ágazatban segítjük létre­hozni a megyében ezeket a tsz-közi társulásokat. Nagy sikere volt a Pécsi Kupa országos fodrászversenynek Pécsett rendezik meg a ül. Nemzetközi Fodrászversenyt? Budapestiek vitték el a Kupát újváros, 12. Várhelyi Károly Pécs, (új-mecsekaljai fodrász- szalon), 13. Asztalos Sándor Dunaújváros, 14. Juhász József Szeged, 15. Virág István Sze­ged. A Pécsi Kupa csapatverseny ben Budapest csapata szerezte meg az első helyet. Második helyet megosztva Pécs I. (Vö­rös, Hesz, Mucsiné, Wisoczky, Donjánné) és Pécs II. (Vár­helyi, Ottó, Dózsáné, Rózsahe­gyi, Fridrichné) csapatai kap­ták. 3. Dunaújváros, 4. Szol­nok, 5. Szeged csapata lett. A verseny során találkoztak a Pécsi Fodrászipari Vállalat vezetői Vágó Györggyel, a Bu­dapesti Állami Fodrászat veze­tőjével, aki egyben a Magyar Fodrászklub elnökhelyettese is. Vágó György elmondotta, hogy október 27—28-án, a Prágában rendezendő II. Nemzetközi Fodrászversenyen dől él, hogy hol kerül sor a népi demokra­Az egyik I. helyezett, Hesz János verseny közben. Az Országos Vízügyi Fő- igazgatóság hírközlő hálózatá­nak fejlesztésére ultrarövid- hullámú rádióállomásokkal szerelik fel a vízügyi igazga­tóságokat. Baján, Szolnokon és Győrött állították fel az első rádiókat, hogy az árvízveszély elhárítására megszervezhessék a parti szolgálat, a felderítő repülők és a kőszállító, vagy jégtörő hajók szoros együtt­működését. Gépkocsira szerelt r o’»ó rádióállomásokkal is el- lá"s'K ezeket az igazgatóságo­ka'. hogy szükség esetén bár­melyik Veszélyeztelett folyam­szakaszuk mellett megteremt­hessék a hírösszeköttetést. Az árvédelmi központ intéz­kedéseinek gyors továbbításá- rr °4 méter magas antenná­it bűének a folyók n lékkel 30—40 kilo­métere«- körzetben sugározhat­ják nd -űu-át a rádiók, ame­1. k a gépkocsikból e' " ként Az eredményhirdetést ért­hető kíváncsisággal várta min­denki, különösképpen a ver­senyzők. A férfi angol hajvá­gásban születet az első pécsi siker: Hesz János, a fia.n«.i utcai 11-es számú férfi fod­rász-szalon dolgozója Kántor Károlyné budapesti versenyző után második lett. Férfi plasztikus borotva haj­vágásban Hesz János lett az első. A modern nappali vaáhúl- lám, nappali vízhullám, estélyi vízhullám és nagyfantázia számokban úgyszólván csak budapesti és pécsi versenyzők jutottak szóhoz. Az összetett verseny ered­ménye: 1. Kántor Károlyné Bp, 2. Hesz János Pécs, S. Kiss toijos Sztárok, 4. G&s-> pár Sándor Bp... 5. Vörös Re­zső Pécs, 6. Wogt András Bp., 7. Horváth József (Pécs, Iri­nyi D. téri fodrász-szalooi, 8. Otto Tibor Pécs, 9. Kovács Imre Pécs, 10. Lufz Antal Szol nők, 11. Osefce Ambrus Duna­csak 10 kilométeres távolságra tudják eljuttatni a jelentése­ket. A legfontosabb területen, a Duna mellett alakítják ki a vízügyi szolgálat első össze­függő -rádióláncát. A napokban megkezdődik a tornyok alapo­zása és szerelése. Az év vé­géig 8 antennatornyot állíta­nak fel, s ezzel befejeződik a magyar Duna-szakasz rádió­láncának építése. Jövőre sor kerül a tiszai hálózat felállí­tására, és elkészítik Budapes­ten az árvédelmi központ mint egy 150 kilométeres hatósuga­rú, magaslati nagy adóját, amely összekapcsolja majd a két folyó rádióállomásainak hálózatát. A vízügyi szolgálat új rádió- hálózata nemcsak az árvízi vé­dekezést korszerűsíti, hanem egyszerűsíti a folyamszabályo­zási és a gátépítési munkákat is. i tikus országok fodrászainak harmadik nemzetközi vetélke­dőjére. Eddig úgy tervezték, hogy ezt Lengyelországban ren dezik meg, de a lengyelek ké­sőbbi időpontban szívesebben vállalnák a IV. verseny ' ^bo­nyolítását, így Magyarországán lenne a sor. A vasárnap Pé­csett szerzett tapasztalatok alapján Vágó György kijelen­tette, hogy a nemzetközi ver­seny színhelyéül nagyszerű­nek tartaná Pécset, ahol most némi rendezési tapasztalatra is szert tettek a Fodrászipari Vál lalat vezetői és dolgozói. A III. Nemzetközi Fodrászverse­nyen a Szovjetunió, Csehszlo­vákia, Lengyelország, NDK. Bulgária, Románia és Magyar- ország legelismertebb fodrászai vennének részt. A pécsi szak­emberek örömmel vették tudo­másul a kínálkozó lehetőséget, és érdeklődéssel várják a prá­gai döntést. Rózsahegyi Ferenc estélyi „nagyfantázja’’ frizurát fésül. Vasárnap délben Gócz Bélé elvtárs, a városi tanács vb. elnökhelyettese nyitotta me| | az Építők Tüzér utcai kultúr- í otthonában a Pécsi Kupáért kiírt országos fodrászverseny küzdelmeit. A különböző ver­senyszámokban több mint ha: i mine fodrász indult a zsúfo j lásig megtelt teremben. A ver- | seny leglátogatottabb szakasza j a késő délutáni és esti órái: j voltak, amikor 1300-an figyel­ték érdeklődéssel Budapest, Szolnok, Szeged, Dunaújváros és Pécs legjobb állami fodrá­szainak munkáját. A látványos versenynek csak a késő esti órák vetettek vé­get. Szinte óramű pontosság­gal történt minden, az ismer­tetőben jelzett versenyszámok szinte percnyi eltérés nélkül kezdődtek, s nem húzódott el az eredményhirdetés és díj­kiosztás sem. Dicséretre méltó munkát végeztek a zsűri tag­jai és a rendezők is, iránit ki­derült: első országos verse nyiikön ők is jói vizsgáztak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom