Dunántúli Napló, 1962. október (19. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-24 / 249. szám

4 DIAPLd 1962. OKTOBER 2Í. A szovjet kormány nyilatkozata (Folytatás ez 1. oldalról) Az ENSZ alapokmánya sze­rint minden országnak — le­gyen az nagy, vagy kicsi, — joga van a saját belátása sze­rint berendeznie az életét olyan intézkedéseket tennie biztonságának biztosítására, j amelyeket szükségesnek tart, 1 joga van-visszaverni a szabad­ságára és függetlenségére törő agresszív erőket. Ezzel nem számolni annyit jelent, mint aláásni nagát az ENSZ létének alapját, a dzsungel törvényeit bevezetni a nemzetközi gyakor latba, végtelen konfliktusokat és háborúkat előidézni. A szovjet fegyveres erők gátat szabnak az agresszoroknak A szovjet kormány ebben az aggasztó órában kötelességé­nek tartja, hogy komoly fi­gyelmeztetéssel forduljon az Egyesült Államok kormányá­hoz, figyelmeztesse arra, hogy a Kennedy elnök által be­jelentett intézkedések meg­valósítása súlyos felelősség­gel jár a világ sorsa szem­pontjából, ostoba játék a tűzzel. Az Egyesült Államok veze­tőinek végre meg kell érteniük, I hogy ma egészen más idők! járják. Csak őrültek tehetik erőpolitikára a tétet és gon­dolhatják azt, hogy ez a poli­tika bármiféle sikert is hoz nekik, lehetővé teszi számuk­ra, hogy a maguk rendjét erő­szakolják más államokra. Ha az Egyesült Államok régeb­ben katonai téren a legerő­sebb hatalomnak tarthatta 's magát, ma ennek a feltétele­zésnek nincs semmi alapja. A világon van egy másik, semmivel sem kisebb erő, amely kiáll amellett, hogy a népek a maguk belátása sze­rint rendezzék be életüket. Ma nagyobb szükség van. mint bármikor arra, hogy államférfiak hidegvért és jó­zanságot tanúsítsanak és ne ragadtassák magukat a kard- csörtetésre. A szovjet kormány isimét megerősíti, hogy mindaz a fegyver, amellyel a Szovjet­unió rendelkezik, az agresz- szorok elleni védelem célját szolgálta és szolgálja a jövőben is. A jelenlegi nemzetközi i helyzetben az a körülmény, ; hogy a Szovejtunió nagyerejű j fegyverekkel, egyebek között j rakéta fegyverekkel rendelke- ; zik, a világ minden népének j megállapítása szerint olyan I döntő tényező, amely vissza- j tartja az imperializmus ag­resszív erőit a pusztító világ- i háború k i robbantásától. A. Szovjetunió teljes szilárdsággá’, i és következetességgel teljesíte­ni fogja a jövőben is ezt a küldetését. Az Egyesült Államok elnö­ke beszédében kijelentette, hogy amennyiben akárcsak egyetlen atombomba is hullik az Egyesült Államok területé­re, az Egyesült Államok visz- szavág. Ez a kijelentés nem más, mint képmutatás, mi­vel a Szovjetunió ismételten kijelentette, hogy egyetlen szovjet atombomba sem fog hullani sem az Egyesült Álla­mokra, sem akármely más or­szágra,. ha nem követnek el agressziót. A nukleáris fegyver, ame­lyet a szovjet nép teremtett, a nép kezében van és azt sohasem használják fel ag­resszióé célokra. De, ha az agresszorok ki­robbantják a háborút, a Szovejtunió a leghatalmas- sabb visszavágással él­A Szovjetunió a leszerelés híve A Szovjetunió, amely min­denkor hű volt az ENSZ alap­okmányának elveihez, követ­kezetesen olyan politikát foly­tatott és folytat, amely a bé­ke megőrzésére, és megszilár­dítására irányul. Az egész vi­lág tudja, hogy a Szovjetunió milyen óriási erőfeszítéseket tesz a nemzetközi feszültség enyhítése, az államközi kon­fliktusok és viták fészkeinek felszámolása a különböző tár­sadalmi rendszerű államok bé­kés együttélése elveinek meg­valósítása érdekében. Éppen a Szovjetunió terjesztette elő és indokolta meg az általá­nos és teljes leszerelés prog­ramját, amelynek megvaló­sítása reális távlatokat tár­na fel a háború és fegyver- mentes világ megteremtése számára. E javaslatok egyre nagyobb támogatásra találnak a vilá­gon, magukkal ragadták az emberi értelmet, az idők sza­vává váltak. Ha pedig a lesze­relés ügye ezidejg nem jutott előre, ez a# Amerikai Egye­sült Államoknak és NATO- beli szövetségeseinek a bűne. ök félnek a leszereléstől, nem akarnak megválni a furkós- bottól, amellyel más országok­ra igyekeznek kényszeríteni akaratukat. Kuba nem fenyegeti az Egyesült Államok biztonságát Az Egyesült Államok kor- ' mánya azzal vádolja Kubát, hogy az állítólag veszélyezteti az Egyesült Államok biztonsá­gát. De ki hiheti el, hogy Ku­ba veszélyt jelenthet az Egye­sült Államokra? Ha a két or­szág méretéből és tartalékai­ról, ha fegyvereikről beszé­lünk, egyetlen józaneszű ál­lamférfinek sem juthat eszébe, hogy Kuba veszélyt jelenthet az Amerikai Egyesült Államok ra, vagy bármely más ország­ra nézve. Enyhén szólva képmutatás arról beszélni, hogy a kis Ku­ba merényletet követhet el az Amerikai Egyesült Államok biztonsága ellen. A- kubaiak biztosítani akar­ják otthonukat, függetlensé­güket az .Amerikai Egyesült Államok részéről őket fenye­gető veszély ellen. A kubai kormány a józan ész- ! hez és a lelkiismerethez fel- j lebbez. felszólítja az Egyesült ; Államokat, hogy mondjon le a Kuba függetlensége ellen irá-1 nyúló szándékairól és teremt­sen normális kapcsolatokat a kubai állammal. Nem elég meggyőző talán az, hogy a ku­bai kormány hivatalosan beje­lentette, hogy minden vitás kérdést tárgyalások útján akar rendezni az Egyesült Államok kormányával. O. Dorticos, a Kubai Köz­társaság elnöke csak a közel­múltban ismét kijelentette az ENSZ-közgyülés ülésszakán, hogy Kuba „mindenkor kife­jezte, kész tárgyalni a szoká­sos diplomáciai csatornákon, vagy bármilyen más ütőn, hogy megvitassák az Egyesült Álla­mok és Kuba között fennálló nézeteltéréseket”. Most az Egyesült Államok elnöke azt mondja, hogy állítólag nem elegendőek a kubai kormány e nyilatkozatai. Hát így aztán igazolható bármely agresszív cselekedet, bármely kaland. Ami a Kubának nyújtott szovjet segítséget illeti, en­nek kizárólagos célja: erősí­teni Kuba védelmi képessé­gét. A szovjet segítség Kubának védelmi célokat szolgál verek és a katonai műszaki segítség kizárólag védelmi cé­lokat szolgál. A két ország kormánya jelenleg is szilár­dan ragaszkodik ehhez az ál­láspontjához. A Kuba védelmének erősí­tésére adandó szovjet segít­ség szükségességét az indo­kolja, hogy a Kubai Köztár­saságot az Egyesült Államok fennállásának kezdetétől ál­landóan fenyegetésekkel és provokációkkal illette. Az Egyesült Államok annak érdekében, hogy a kubai né­pet megfossza kivívott szabad­ságától és függetlenségétől, semmitől sem riadt vissza, így a Kuba elleni fegyveres inter­venciótól sem, mint az 1961. áprilisában történt, így akar­ván újból az amerikai mono­póliumok uralma alá vonni és az Egyesült Államok bábjává tenni Kubát. Az Egyesült Államok azt kö­veteli, hogy Kuba területéről távolítsák el az önvédelemhez szükséges haditechnikai eszkö­zöket, márpedig nyilvánvaló, hogy ehhez egyetlen olyan ál­lam sem járulhat hozzá, amely nek drága a függetlensége. A Szovjetunió amellett van, hogy minden idegen haderőt saját országának határain belülre kellene viszavonni külföldről. Amennyiben az Egyesült Álla­mok valóban az államok kö­zötti baráti kapcsolatok meg­erősítését kíván ja és meg akar­ja szilárdítani világszerte a tartós békét, amint arról Ken­nedy elnök október 22-i nyi­latkozatában beszélt, akkor ei kellene fogadnia a szovjet ja­vaslatot és haderőit, valamint haditechnikai berendezéseit vissza kellene vonnia a világ különböző részein található támaszpontokról és fel kellene számolnia e támaszpontokat. Azonban az Egyesült Álla­mok, amely fegyveres erőit és fegyvereit az egész világon el­helyezte, makacsul visszauta­sítja e javaslatok elfogadását. Az Egyesült ’Államok fegyve­res erőit és a fegyverzetiét a más országok belügyeibe tör­ténő beavatkozásra és ag­resszív terveinek megvaló­sítására használja. így az amerikai imperializmus a nemzetközi csendőr szerepét vállalta magára. Az Egyesült Államok képviselői állandóan azzal kérkednek, hogy az ame­rikai repülőgépek bármikor le­csaphatnak a Szovjetunióra, amerikai bombákat szórhatnak és súlyos csapásokat mérhet­nek békés városokra és fal­vakra. Egyetlen nap sem mú­lik el anélkül, hogy politiku­sok és katonai személyiségek, valamint az Egyesült Államok sajtója ne fenyeeetőzne azzal, hogy a fedélzetükön polaris- rakátákat hordozó, számos ten­geren és óceánon cirkáló ame­rikai tengeralattjárók atomosa­pást mérhetnek a Szovjetunió­ra és más békeszerető álla­mokra. E tények fényében teljesen hamisan csengenek Kennedy elnök szavai arról, hogy az Egyesült Államok kormánya azokkal a célzatos követelései­vel, hogy Kubát fosszák meg a védelem eszközeitől, a béke érdekében jár el. A világ haladó közvéleménye elítéli a Kuba ellen hozott agresszív amerikai intézkedéseket Tiltakozunk a nyílt tengeri ellenőrzés ellen Mint arra az E. Guevara és 1. Ár agones részvételével a Szovjetunióban járt kubaj kü'l- löttség látogatása alkalmából izeptember 3-án kiadott közös izovjet—kubai közlemény rá­mutat, a szovjet kormány ele­get tett a kubai kormány azon kérésének, hogy Kubának fegy verek szállításával segítséget nyújtson. A közlemény rámu­tatott arra, hogy ezek a fegy­A békeszerető államok nem mehetnek el tiltakozás nél­kül az Egyesült Államok el- | nőkének, ama hajókkal szem beni kalóztevékenységre vo­natkozó kijelentése mellett, amelyek Kuba partja! felé I tartanak, tiltakozni kényte­lenek a szuverén államok hajóinak nyílt tengeren tör­ténő ellenőrzése ellen. Ismeretes, hogy az amerikai államférfiak szeretnek, arról beszélni: tiszteletben tartják a j nemzezetközi jog elveit és so­kat fecsegnek annak szükséges ségéröL, hogy a világban jog- : rend uralkodjék. Valójában ' azonban azt vélik, hogy a tör­vényeket nem az Egyesült Ál- I lamok számára írták, hanem j más államok számára. Kuba partjainak gyakorlatilag blokád alá helyezése az Egye sült Államok részéről provo­kációs lépés, amely a nem­zetközi jog hallatlan megsér­tése és kihívás minden bé­keszerető nép ellen. Lehetetlen nem látni azt, hogy ha ma az Egyesült Álla­mok megpróbálja megtiltani más országoknak, hogy keres­kedjenek Kubával és hajóikat Kubába irányuló áru- és te­herszállításra használják fel, akkor holnap az amerikai kor­mánykörök hasonló intézkedé­sek meghozatalát követelhetik bármely más állammal szem­ben, amelynek politikája vagy társadalmi rendszere nincs Ínyére az Egyesült Államok kormányköreinek. Az Egyesült Államok kor­mánya kisajátítja magának azt a jogot, hogy megkövetelje: az államok számoljanak el neki, hogyan szervezik meg vedel- | műket, s jelentsék be, mit szállítanak hajóikon a nyilt tengeren. A szovjet kormány határo-1 zottan elutasítja az efféle igé­nyeket. Az amerikai imperializmus arcátlan cselekményei ka­tasztrofális következmények­kel járhatnak az egész em­beriségre nézve. Ezt azonban egyetlen nép sem óhajtja, köztük az Egyesült Államok népe sem. Figyelembe véve a washing­toni kormány által Kuba kö­rül teremtett helyzet teljes ko­molyságát, a szovjet kormány ! utasította ENSZ-ben működő képviselőjét, kérje a Bizton­sági Tanács haladéktalan ösz- szehívását, hogy az megvitas­sa ezt a kérdést: „Az ENSZ I alapokmányának megszegése és a béke veszélyeztetése az Amerikai Egyesült Államok részéről”. A Szovjetunió felhívással fordul minden kormányhoz és néphez, emeljék fel tilta­kozó szavukat az Egyesült Államoknak Kubával cs más államokkal szembeni agresz- sziv cselekményei ellen, ítél­jék el határozottan e csele­kedeteket és emeljenek gá­tat annak útjába, hogy az Egyesült Államok kormánya termonukleáris háborút rob­bantson ki. A szovjet kormány minden tőle telhetőt megtesz az ame­rikai imperialista körök ag­resszív terveinek meghiúsítá­sáért. a béke megvédéséért és megszilárdításáért. A szovjet kormány kifejezi szilárd meggyőződését, hogy a szovjet nép még inkább fokoz­za a munka vonalán kifejtett erőfeszítéseit a szovjet haza gazdasági és védelmi erejének gyarapításáért. A szovjet kor­mány megteszi a szükséges in­tézkedéseket, hogy országunk ne legyen váratlan meglepeté­seknek kitéve és képes legyen méltó választ adni az agresz- szomak. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapa, nagyapa, dédapa Schlank Ferenc 73 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése Hlrden 24- én, délután fél 4 órakor lesz. A gyászoló család. MOSZKVA A Vlagyimir Iljics nevét vi­selő moszkvai villamosgép­ipari üzem munkásai egyönte­tűen helyeslik a szovjet kor­mánynak a Kuba ellen irá­nyuló amerikai agressziós lé­pésekkel kapcsolatban tett I nyilatkozatát A gyűlésre felvonuló mun- ■ kások feliratokon követelték: i „El a kezekkel Kubától!” „Meg kell fékezni az amerikai agresszorakat!”■ BERLIN ! A Német Demokratikus Köz­társaság számos városában és községében már kedd délelőtt — miután az emberek értesül­tek az amerikai imperializmus Kuba elleni veszedelmes ag­ressziójáról — szolidaritási gyűléseket tartottak a bős ku­bai nép mellett. A szónokok és a résztvevőik szenvedélyes sza­vakkal foglaltak állást a kis szigetország népének igazságos ügye mellett és követelték a világ békéjét közvetlenül fe­nyegető amerikai kalózkodás megszüntetését. PRÁGA Az újabb Kuba-ellenes ag­resszív lépés az egész ország­ban viharos felháborodást kel­tett. Már a kora reggeli órák­ban az ország számos üzemé­ben, termelőszövetkezetében és más munkahelyeken jöttek össze a dolgozók és ítélték el az ú.iabb amerikai kalózko­dást. Tömegével érkeztek a til­takozó táviratok a különböző illetékes szevekhez. Kedden délelőtt az elsők kö­zött nyilatkozott újságíróknak Frantisek Zupka, a Szakszer­vezeti Világszövetség alelnöke, a Csehszlovák Központi Szak- szervezeti Tanács elnöke. Az amerikai kormánynak ez áz agresszív döntése lábbal tipor­ja nemcsak a nemzetközi jo­got, hanem durván megsérti a békés egymás mellett élés alapvető elveit is. LONDON Az Egyesült Államok Kuba ellen hozott súlyos intézkedé­sei ellen tiltaKozva az angol atomleszerelési mozgalom le­velet intézett Amerika londoni nagykövetségéhez, amelyben hangoztatja: egyetlen nemzet­nek sincs joga olyan akciót kezdeni, amely atomháború kirobbanásához vezethet. PASADENA Linus Pauling Nobei-díjas amerikai tudós kedden távira­tot intézett Kennedy elnök­höz, s felszólította, vonja visz- sza „háborús utasításait és fe­nyegetéseit” a kubai helyzet­tel kapcsolatban. Pauling hangsúlyozza, hogy az elnök­nek, kormányának és az Egye­sült Államoknak inkább arra kellene szentelnie energiáját, hogy az ENSZ útján erőfeszí­téseket 'tegyenek a sürgető nemzetközi problémák megol­dására, mint amilyenek a nuk­leáris fegyverkísérletek meg­szüntetése. az általános és tel­jes leszerelés mielőbbi meg­valósítása az erkölcs és az j igazság elveinek megfelelően. BUENOS AIRES Számos argen'‘.í politikai, : szakszervezeti és t. >-sadalmi szervezet képviselője az Egye­sült Nemzetek Szervezetéhez fordult, s kérte, hogy megfe­lelő intézkedésekkel vegye ele- ; jét a Kuba ellen irányuló ag- ! ressziónak. STOCKHOLM A blokád a világ békéje szempontjából rendkívül sú­lyos következményekkel .jár­hat — jelenti ki vezércikké­ben a Stockholm Tidningen, , majd a blokád lényegére rá- j mutatva megállapítja, hogy az Egyesült Államok fél esotle- ; ges szociális forradalmaktól Latin-Amerikában. „Castro szociális forradalmának prog­ramjai és eszméi dinamithént hatnak ... de ezeket az eszmé­ket nem lehet sem blokáddal, sem erőszakos fenyegetőzéssel \ elfojtani”. NEW YORK j A Chilei Dolgozók Egységes Szakszervezeti Központja — mint az AP hírügynökség je­lenti — elítéli a szabad Kuba ' ellen bejelentett’ athifrikai blo­kádot. A szakszervezeti köz- ] pont bejelentette, kész orszá­gos sztrájkokat szervezni Ku- í ba támogatására, j A békéért harcoló diákok szö­vetségének tagjai alig másfél i órával Kennedy elnök rádió- I televíziós beszédének elhang­zása utón a Fehér Ház ele vo- I nultak és — mint az-UPI hír- ügynökség jelenti — a blokád ellen ilyen feliratokkal tilta­koztak: „Kuba blokádja jogi­lag háborús cselekedet”. „Le 1 az ágyúdiplomáciával!’’ Szeretett }ó férj, édesapa, após, nagyapa és kedves rokon Torna János járása könyvelő Oktober 2t-en 60 éves korában elhunyt. Temetése október 36- ém, csütörtökön 4 órakor lesz a pécsváradi temetőben. A gyászoló család. A PÉCSI HÖERÖMC VÁLLALAT lakatosokat és férfi segédmunkásokat ke­res. Jelentkezés a vállalat személyzeti osztályán. Árubemutató 1 Kóstoló! Gyümölcslé, mirelit árube mutatót és kóstolót rendez a Baranya Megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat 2. hl csemege boltjában Sri getvár, Zrínyi lér 1 szám. 1962. október 25-én. A bemutató alatt a mirelit áruk elkészffcésá módjáról műiden vásárié ismertetőt kap, x

Next

/
Oldalképek
Tartalom