Dunántúli Napló, 1962. július (19. évfolyam, 152-177. szám)

1962-07-01 / 152. szám

A MAGYAQ SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZ0ÍTSÁ6A ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA1 XIX. ÉVFOLYAM, ARA: 70 FILLER 152. SZÄM Íz nrszips békekonferencia tanácskozása Megválasztották a Moszkvába utazó küldöttség tagjait Szombaton országos béke­konferenciát tartották a par­lamentben. A tanácskozáson többek között megjelent és az elnökségben helyet foglalt Kállai Gyula, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Ta­nácsának elnökié, dr. Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, állammi- niszter. Ugyancsak « elnökségben foglalták helyet az országos békekonferenciára hazánkba érkezett külföldi vendégek. Részt vett az országos bé­kekonferencián az ország la­kosságának mintegy ezer kül­dötte, munkások, dolgozó pa­rasztok, értelmiségiek, mű­vészek. íróik, tudósok. Dr, Ortutay Gyulának, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa főtitkárának üdvözlő szavai után Szakasitt Árpád, a Béke-Világtanács Irodájának tagja, az Országos Béketanács elnöke terjesztette elő referá­tumát a magyar békemozga- lOm a leszerelési és bóke- vilagkongresBssua sikeréért címmel. Szakosíts Árpád nagy taps­sal fogadott beszéde után sor­ra szót kértek a konferencia résztvevői a társadalom min­den rétegének képviselői. Kállai Gyula, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a magyar forradal­mi munkás-paraszt kormány, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa nevében köszöntötte az Országos Békekonferencia küldötteit, a külföldi vendége­ket. Terényi Lászlónak, az Or­szágos Béketanács Elnöksége tagjának javaslatára az orszá­gos békekonferencia részvevői megválasztották a magyar nép képviseletében a moszkvai le­szerelési és béke-világkong­resszusra utazó delegációt. A küldöttség vezetője Sza­kosíts Árpád, a Bóke-Világta- nács Irodájának tagja, az Or­szágos Béketanács elnöke. Tagjai: Bállá István tsz-ei­nök, Benkő Gyula színmű­vész, dr. Beresztóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke, Bognár József egyetemi tanár, a Kul­turális Kapcsolatok Intézeté­nek elnöke. Bóka László tan­székvezető, egyetemi tanár, Boldizsár Iván író, Brezanoczi Pál egri apostoli kormányzó, Bulla Elma Kossuth-díjas színművésznő, Dezséri László, az Országos Béketanács főtit­kára, dr. Hamvas Endre Csa­nádi püspök, a katolikus püs­pöki kar elnöke. Harmati Sán­dor, a Hazafias Népfront tit­kára, Hajdú Gyula egyetemi tanár. Kisfaluéi Strobl Zsig- mond Kossuth-díjas szobrász- művész, Makoldi Mihályné Kossuth-díjas pedagógus, a Magyar Nők Országos Taná­csának alelnöke, Mesterházi Lajos Kossuth-díjas író, Mi- hályfi Ernő főszerkesztő, Ná­dasdy Kálmán, az Operaház főigazgatója, Pál Lénárd Kos­suth-díjas fizikus, Pátzay Pál Kossuth-dijas szobrászművész, Petrovics Emil zeneszerző, dr. Radnót Magda akadémiai levelező tag, egyetemi tanár, Sebestyén Nándorné, a Haza­fias Népfront osztályvezetője, dr. Sik Endre nyugalmazott külügyminiszter, Szabó Arpád- né pedagógus, Szamosközi Ist­ván református püspök, Szilá­gyi Sándor, a Vegyipari Dol­gozók Szakszervezetének fő­titkára, Tamási Áron Kossuth- díjas író, Tóth József, az Or­szágos Béketanács tagja, Vészi László, a Csepel Motorkerék­pár-gyár szocialista brigádve­zetője, dr. Zsebük Zoltán Kos­suth-díjas egyetemi tanár. Az országos békekonferen­cia dr. Ortutay Gyula zársza­vával ért véget. Jó közepes gabonatermés várható Baranyában A megyei és a járási taná­csok mezőgazdasági szakem­berei a közelmúltban becsülték fel, a betakarítás előtt álló. ga­bonatáblákról várható termést. Az őszi árpa, a tavasz késése ellenére aránylag időben be­érett. A hirtelen nagy meleg azonban, amely az érést siet­tette, hátrányosan befolyásol­ta a termést. A kalászban lévő gabonaszemek helyen­ként megszorultak, így őszi árpából a tervezett 11,4 mázsá val szemben 10,5 mázsa vár­ható átlagosan holdanként. Ahol azonban őszi mélyszán tásit kapott a föld, korán, jól készített magágyba csávázott, megfelelő minőségű vetőmag került, ott még az időjárás se tudott annyi kárt tenni mint másutt. Jól számítottak töb­bek között a bólyi Kossuth Tsz-ben, amikor nem sajnál­ták a földtől a sok talajmun­kát. A bólyi határban 20 má­zsás őszi árpa termést Ígérnek a kalászok. Búzából 37 ezer holdat ve­tettek a megyében és ennek 44 százaléka intenzív búza. A kül földi búzafajták közül az olasz búzák érnek be leghamarabb, amelyeknek nem kedvezett az idei tavasz, megsínylették a száraz fagyokat. A Bezosztája szovjet búzafajta jobban bír­ta a fagyot ezért a tsz-ek több­sége jövőre ebből a fajtából kíván nagy területen termel­ni. Intenzív búzából 13,4 má­zsát terveztek a megyében át­lagosan, és körülbelül 13 má­zsára lehet számítani. Magyar búzából 9,3 mázsát terveztek, és előreláthatólag 9 mázsa te­rem majd áltagosan. Az idő­járás viszontagságait is számít va a magyar búzák különösen szépek az idén. Több termelőszövetkezetben ahol különös gonddal végezték a vetést és elég műtrágyát ka­pott a föld, így a lippói tsz- ben is büszke lehet a tagság az idei magyar búzaíajták ter­mésére. Bár a száraz fagyok és a hirtelen forróság nem kedve­zett a gabonának, mégis átla­gosan jó közepes árpa és búza­termés várható a megye közös gazdaságaiban. , , Tegnap délelőtt 10 órakor a pécsi egyetem aulájában doktorrá avatták a Pécsi Tu­dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának végzős hallgatóit. A képen dr ZirtJnó- ber Ferenc egyetemi tanszékvezető docens felavatja a jelölteket. / A Pasi Vasó’igaziatísóü teljesítette füves áriiszÉiííási tervül Behozták az I. negyedévi lemaradást — Javul a rininőség Az Országos Békekonferencia tanácskozása a parlamentben. MTI Foto — Vigovszki Ferenc felv. Következő jelentést a Pécsi Vasútigazgatóságtól kaptuk: „Jelentem a megye dolgozói­nak, hogy a Pécsi Vasútigazgatóság jú­nius 29-évcl teljesítette 1962. I. félévi szállítási feladatát. A tervidőszak végéig mintegy 50 000 tonna terven felüli árut juttatnak dolgozóink ren deltetési helyére. Ezzel a teljesítménnyel tervün két 100.9 százalékra teljesítet­tük, az előző évhez hasonlítva 194 000 tonnával több árut szál lítottunk, a növekedés 3.8 szá­zalékos. Az Igazgatóság területén a II. negyedévben jelentős mér­tékben növekedtek a teljesít­mények és javult a munka. Er re misem jellemzőbb, mint az a tény, hogy az I. negyedévi szállítási tervnél fennállott 100 000 tonnás lemaradást a II. negyedévben feszámolták dol­gozóink, sőt féléves viszonylat ban tervtúlteljesítést értünk el. A munka megjavítása nem­csak mennyiségi vonalon kö­vetkezett be, hanem a minőségi mutatók terén is számottevő eredmények szü lettek. Elsőnek említem meg a személyszállító vonatok menetrendszerű közlekedé­sét, melynél a 98.7 százalé­kos célkitűzéssel szemben 99.0 százalékos eredményt tudunk felmutatni Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csak minden századik személyvonat közlekedett ké­séssel. Igen szép eredmények szülét tek az egyik legfontosabb gaz­dasági mutatónál, a teherko­csik statikus kihasználásánál. Ennél a mutatónál a 18.29 tonnás tervet 18.60 tonnára tel jesítettük, tehát kocsinként 0.31 tonnával több árut szállí­tottunk a tervezettnél. Ezzel az eredménnyel közel 5000 teher­kocsi megrakását tettük szük­ségtelenné, illetve bocsátot­tunk más igazgatóság részére felhasználhatóvá. A javuló eredmények első­sorban az MSZMP kongresz- szusának tiszteletére indított munkaverseny és a közelgő vasutasnap alkalmával szer­vezett ünnepi műszakok szü­löttei. Dolgozóink bizakodással te­kintenek a jövő feladatai elé, remélik, hogy a következő terv időszakok mennyiségi felada­tait is maradéktalanul teljesí­tik, a minőségi munkát az egyes mutatóknál a jelenlegi szinten tartják, ahol pedig : r- ra szükség mutatkozik — mint a kocsitartózkodási idők csök­kentése, tehervonatok átlagos terhelésének mövelése és a te­hervonati menetrendszerűség fokozása — j tovább javítják eredményeiket!; Dolgozóink dz első félévi tér vek teijesíté.:iriek jegyében ás a jövő feladataira való készü­lődés közepette') jó munkával kívánják megünnepelni a XII. vasutasnapot. Tegnap este a Nemzeti Színházban Kodály Intermezzi jának akkordjaival ért véget a 100 éves pécsi dalos mozgalom évfordulója alkalmából megrendezett hangversenysorozat utol­só előadása, a záróhangverseny. A három hónappal ezelőtt meghirdetett és nagy sikerrel megtartott tizenkét kórushang­verseny, a dalosmozgalom emlékeiből történt kiállítás és az országosméretű leánykarok találkozójának megrendezése tanú- bizonyságot tett arról, hogy városunkban a dal szeretete to­vább él és gazdag hagyományát ma jobban ápolják, mint ed­dig bármikor. Kívánjuk kórusainknak — melyek országosan is elismer­tek — hirdessék tovább sikerrel dalostalálkozökon, nemzetközi versenyeken Pécs dalkultúráját. (Várna i) A Szovjetunióban felbocsátották a Kozmosz—6-ot Küldöttség utazik Bulgáriába Július első napjaiban, Föld­vári János megyei v. b. elnök­helyettes vezetésével, szakem­berekből álló küldöttség uta­zik Baranyából Bulgáriába, az öntözéses gazdálkodás és a víz- nyerési lehetőségek tanulmá­nyozására. A küldöttség tagjai megismerkednek a téli csapa­dék felfogás, valamint a csörgedező és árasztásos öntö- I zési módszer tapasztalataival. Moszkva. A Szovjetunióban 1962. jú­nius 30-án sikeresen felbocsá­tották és pályájára vezérelték a Kozmosz—6 jelzésű mester­séges holdat A műholdon el­helyezett tudományos készülé­kekkel folytatják a kozmikus térség vizsgálatát annak a programnak megfelelően, ame­lyet a TASZSZ ez év március 16-i közleménye ismertetett. A tudományos műszereken kívül elhelyeztek a mesterséges holdban egy többcsatornás rá­diótávmérő rendszert, vala­mint pályamérésre szolgáló rádiótechnikai berendezéséket. A szputnyik rövidhullámú adója 90,0233 megahertz frek­vencián dolgozik. Előzetes adatok szerint a mesterséges hold tényleg' pá­lyája kevéssé tér el a számí­tott pályától. A keringési idő 90,6 perc, a pályasíknak az egyenlítő síkjával bezárt szöge 49 fok. A mesterséges hold leg­nagyobb távolsága a földfe­lülettől 360 kilométer, legki­sebb távolsága pedig 274. ki­lométer. A szputnyikról vett rádióte- lemetrikus jelzések az össze« fedélzeti rendszerek normálig működéséről tanúskodna^ , 1962. JULIUS L VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! VASÁRNAP | 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom