Dunántúli Napló, 1962. március (19. évfolyam, 50-76. szám)

1962-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A földművesszövetkezetek megyei küldöttgyűlése Az egész országban a SZÖ- VOSZ március végén összeülő V. kongresszusára készülnék a földmű vessző vetkezetek. ' Ezt megelőzően megtárgyaltuk a SZÖVOSZ kongresszusi irány­elveit, négyéves munkánkait és a legközelebbi tennivalókat. Ma, március 1-én és holnap, 2-án tartjuk megyei küldött- gyű lésünket. A földiművesszövetkeaetek ilyen tanácskozásai mindig nagy jelentőségű események, mert a fölriművesszövetkezeti rendszer igen fontos tömeg- szervezet és gazdag hagyomá­nyokkal rendelkező szövetke­zeti • mozgalom. A tevékenysé­gét tekintve is jelentős, mert a falu lakosságának ellátását és sok, igen fontos mezőgazda- sági termék felvásárlását veg­yi. A kétbkialú árukapcsolat hozzájárj! a munkás-paraszt szövetséghez. A földiművesszö- veikezetete a dolgozó paraszt­sággal való sokoldalú kapcso­lat alapján jelentős segítséget nyújtottak a mezőgazdaság szocialista átszervezéséhez, majd a tsz-ek megszilárdításá­hoz is. A SZÖVOSZ V. kong­resszusára készülve 27 500 í'ö 1 című vessző vet kéz© b taggal tárgyaltuk meg a négyéves munkát és.a feladatokát, A különböző gyűléseik vitádban 2500-an szólaltak fel. A részt­vevők, valamint a ftíiszóiálók száma is mutatja, milyen nagy érdeklődés előzi meg kong­resszusunkat. De mutatja azt is. hogy á tagságunk egységes és teljes mértékben azonosítja magát a párt és a kormány po­litikájával. Földművesszövetfcezeteinlk a népgazdaság egyéb ágaival párhuzamosan fejlődnek. Sőt, a szövetkezetek csakis szocia­lista viszonyok között tudnak igazán fejlődni. A mezőgazda­ság szocialista átszervezése pedig még újabb és, nagyobb lehetőségeket teremtett a föld­mű vessző vetkezetek fejlődésé­hez. Az elmúlt négy óv alatt ke­reskedelmi hálózatunkat a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásnak megfelelően szerveztük át. El­látási körzeteket alakítottunk ki. növeltük a szakiizletek számát, s azokban minden áru megtalálható, nagy választék­ban. Kereskedelmi hálózatunk feilődósét mutatja, hogy a megyében négy év alatt 24,1 százalékkal emelkedett a for­galom s ma már 70 önkiszol­gáló és önkiválasztó egységünk van; Vendéglátó kereskedelmünk forgalma az elmúlt négy év alatt 23,4 százalékkal emelke­dett. A vendéglátóipar! háló­zat. fejlesztésével az volt a cé­lunk. hogy. a meglevő egységek színvonalát emeljük, s kultu­rálttá tegyük azokat. 26 büfé­falatozót és 12 kisvendéglőt hoztunk létre, valamint 10-zei növeltük a cukrászdáink szá­mát A megye kereskedelmi háló­zatára négy év alatt több mini 39 millió forintot ruháztunk be. Ennek ellenére még min­dig sok olyan egységünk van, amely elmarad a követelmé­nyektől. Jelenleg a megye te­rületen 1X20 egységben 731 millió forint forgalmat bonyo­lítunk le évente. Kereskedelmi tevékenységünk rendkívül költséges, miután még ma is 130 olyan egységünk van, aho­vá nem vezet köves út, vagy vasút. A kereskedelem meMefct földművesszövefckezeiteink má­sik fontos tevékenysége a zöld­ség, gyümölcs és a burgonya termelésére történő szerződés­kötés, valamint eaen cikkek felvásárlása. A szeiződéses termeltetésre lekötött terület évről évre növekszik, 1961-ben máit- 33G4 Ich. zöldség és 4485 kh. burgonya termelésére kö­töttünk szerződést. Az elmúlt évben az aszályos időjárás miatt nem rótt megfelelő a zöldtegeHátás. Ez arra figyel­meztet bennünket, hogy a ter­melő szektoroknak növelni kell az öntözéses kertészke­dést. Különös gonddal kell megszervezni a földművesszö- veScetetefcnek a háztáji gazda­sagokból való árufelvásárlást. Az, elmúlt négy év alatt mintegy 60 műkő forinttal nö­veltek - föMművesszövertkezé- teink a saját vagyonukat. An­nák ebenere, hogy nehéz kö­rülmények között dolgozunk, költségeinket sikerült évről évre csökkenteni. Fölöm ű vessző ve tkezeteiink- nek. jelentős szerepük van a falu kulturális életében is. Megyénkben jelenleg 25 önte­vékeny földművesszövetkezeti művészeti csoport működik. Ezenkívül ismeretterjesztő előadásokat is szervezünk és közreműködünk a falusi könyvterjesztésben is. Uj tevékenységként jelent­kezik nálunk az ipari szolgál­tatás, mellyel segítséget nyúj­tunk a dolgozó parasztság ilyen < természetű ellátásához. A földművesszövetkezetek tömegszervezeti • jellege dom­borodik ki - abban is; hogy mintegy 3 ezer választott ve­zetőségi tag vesz részt az igaz­gatóságokban, a felügyelő- és a különféle szakbizottságok­ban. A földművesszövetkeze­tek tömegbaziRa tehát jelentős és jól fel lehet, sőt, fel is keli használni a tervek teljesítése érdekében. Megyei küldöttgyűlésünk al­kalmával köszöntőm a megyei küldötteket és a megye min­den földművesszövetkezeti tag­ját. Nagy Sándor. a Szöyetkezptek Baranya megyéi .Központja igaz­gatóságának elnöke. Teljes az egység a német kérdésben Hruscsov és Ulbrickl eszmecseréje Hruscsov. a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke és Wolter Ulbricht, a Német De­mokratikus Köztársaság Állam tanácsának elnöke eszmecserét folytatott a német békeszer­ződés megkötéséről és a nyu­gat-berlini kérdésnek a szer­ződés alapján történő rendezé­séről. Megvitatták a Szovjet­unió és az NDK együttműkö­désének kérdéseit is. A Szov­jetunió további áruhitelt nyújt a Német Demokratikus Köz­Az eszmecsere megmutatta, hogy a Szovjetunió és az NDK véleménye a megvitatott kér­désekre vonatkozólag teljesen megegyezik. Az eszme-csere Moszkváiban zajlott le február 26-án és 27- én. A két államférfi találkozói­ról az alábbi hivatalos közle­ményt adták ki: „Február 26-tól 28-ig Moszk­vában tartózkodott Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egységért Központi Bizottsá­gának első titkára, a Német Demokratikus Köztársaság Ál­lamtanácsának elnöke. Február 26-án és 27-én ta­lálkozó folyt le Hruscsov, ez SZKP Központi Bizottságának első titkára, a szovjet Minisz­tertanács elnöke és Ulbricht, a NSZEP Központi Bizottsá­gának első titkára, az NDK államtanácsának elnöke kö­zött. E találkozón beható esss- mecsere folyt a német béke- szerződés megkötésével össze­függő kérdésekről és a nyugat- berlini helyzet e szerződés alap ján történő rendezéséről, vala­mint a két államot kölcsönösen érdeklő más nemzetközi kér­désekről Megvitatták azt & kérdést is, hogyan lehelne tovább fejlesz­teni a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztársaság szó ros testvéri kapcsolatait, s ezen belül azt a kérdést, ho­gyan bővítsék a két ország gazdasági együttműködését, tu dományos, műszaki és kultu­rális Icapcsolatait. Az eszmecsere során kide­rült, hogy a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztár-, saság álláspontja teljesen meg­egyezik a német békeszerző­déssel összefüggő kérdésekre, valamint az egyéb időszerű nemzetközi problémákra és a két ország kölcsönös kapcsola­tainak kérdéseire vonatkozó­lag. . .' Megegyezés jött létre arról is, hogy 1962-ben növelik a két ország kölcsönös áruszállí­tásait és a Szovjetunió továb­bi áruhitelt bocsát a Német j Demokratikus Köztársaság rém j delkezésére. A találkozók és a megbeszé- j lések meleg, szívélyes légkör- [ ben, a teljes kölcsönös meg­értés és egyöntetűség szelle­mében folytak te Hruscsov, az SZKP Közpon­ti Bizottságának első titkára, a szovjet Minisztertanács elnöke ebédet adott Walter Ulbricht- nak, a NSZEP Központi Bi­zottsága első titkárának, az NDK Államtanácsa elnökének tiszteletére. Walter Ulbricht és a kísé­retében lévő személyiségek,. valamint Pervuhin, a Szovjet­unió NDK-béli nagykövete feb ruár 38-án visszautaztak Ber­linbe”. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a Minisztertanács elnö ke kedden ellátogatott az Ika­rus Karosszéria és Járműgyárba. A képen Tihanyi Rudolf 66 éves dolgozóval beszélget a formázó üzemben. Az MSZMP Ilü. lerresszüsángk tiszteletére: A szabolcsi 45-ös elővájási csapat versem felhí vása Egyre több bányászbrigád csatlakozik a kongresszusi munkaversenyhez A komlói bányásszak indítot­ták él a kongresszusi munka- vensanyt elsőnek. Velük egy időben, még mielőtt arról tudó mást szereztek volna a pécsi bá­nyászok, az István-aknám dol­gozó Moór Ferenc elővájási szocialista brigádja is szöve- gezte a versenyfelhívást a párt Vili. kongresszusának tiszte­letére. A szabolcsi Moór-bri- gád verseny vállalása így hang­zik: Az algériai kormány felhatalmazás! kapót! a tüzsziinetí tárgyalásokra Tunisz (MTI). Mint már gyorshírben kö­zöltük, az Algériai Nemzeti Forradalmi Tanács, az algé­riai nép ideiglenes parlament­je, felhatalmazta a szabad al­gériai kormányt, folytassa tár­gyalásait Franciaország képvi­selőivel a fegyverszünet meg­kötéséről. Az algériai kormány tárgya­lásai immár hivatalos jelleget öltenek, a kormány teljhatal­mat kapott arra, hogy megál­lapodjék a fegyvemyugvás időpontjában. A nyugati hírügynökségek párizsi kormán y körök véle­ményét idézve lehetségesnek tartják, hogy a fegyverszünet igen rövid idő kérdése. Mind­azonáltal — mutatnak rá — a tűzszüneti egyezmény aláírása előtt néhány pontot még tisz­tázni kell Feltételezések sze­rint ha ez megtörténik, a jövő héten sor kerülhet a hivatalos francia-algériai záróértekezlet­re. A francia kormány de Gaul­le tábornok elnökletével szer­dán tanácskozásra ült össze. A szabad algériai kormány csü­törtökön tártja meg Tuniszban lagközelebbá ülését Ezután várható, hogy az algériai kül­döttség nyomban útnak is in­dul Franciaországba. Az újabb francia-algériai tárgyalások pontos helyét és időpontját még nem jelölték meg. 375 komlói bányászt tüntetnek ki A Komlói Szénbányászati j Tröszt üzemeiben a közelmúlt- I ban tartott termelési tanácsko­zásokon döntöttek a kiváló dől gozó oklevelek, illetve jelvé­nyek' odaítéléséről. Tröszti ösz- szesítésben 274 kiváló dolgozó oklevél és 731 kiváló . dolgozó je'vény kerül kiosztásra". A, másfél évé. kiválóan dolgozók közül a tröszt igazgatója; a Bá­nyaipari Dolgozók Szakszerve­zete komlód területi bizofeágá- wall egyetértésbe» * fesegäBs» „A 45-ös elővájási csapat aa MSZMP VIII. kongresszusának tiszteletére a következőket vál­lalja: 1. Tervfeladatunkat minden hónapban két nappal c határ­idő előtt teljesítjük. 2. A müszaknonmákal, mely centiméter,’fő műszakra van előírva, havi szinten túlteljesít­jük és 4—6 folyóméterrel töb- bet haladunk előre, mint a tér-* vezett. 3. Az előirt technológiai uta* ; .vitásokat betartjuk, s elérjük « ! legjobb minőséget. A baleseti i forrásokat a minimálisra ssen ] rítjuk. 4. Az aknán rendezett szajtn mai és politikai továbbképzé­seken a csapat minden tagja részt vesz, ami áltál emeljük 'ez általános és műszaki ismere­teinket. Felhívjuk István-afcna min­den dolgozóját, hogy csatlakoz­zon a kongresszus tiszteletére indított munkaversenyhez. Bri­gádunk párosversanyre hívja ki Kardi János elővájási csa­patát, amely versenyt a kong­resszus megkezdésekor értéke­lünk ki. Moor Ferenc csapatveaető vájár”. A versenyfelhívást gyorsan követte az első válasz. Még az­nap jelentkeztek a fejtési nraa kahelyek csapatai. Szlavel: »3 Bokor fejtési brigádja, amely már elnyerte egyszer a szocia­lista brigád címet, megszöve­gezte versenyváMalását és a többi fejtési csapatokat hívta párosversenyre. \agy havazás Jugoszláviában Csikorgó hideg, hóvihar és árvíz Amerikái»!! Jugoszlávia északi vidékein erősen havazik. Szlovéniánál! | csaknem egyhetes szünet után kedden 20—30 centiméter hó esett. A síterepeket még ennél is vastagabb hátakaró borítja. Észak-Amerikában újabb hideghullám terjed. Észak- Dakota, Móntána és Min­nesota állam északi vidé­kein kedden mérték az idei té­len a legnagyobb hideget. A jeges országutakon sok baleset történt. Des Moines és Iowa államban még mindig vastag hótakaró akadályozza a közle­kedést. Kentucky, Tennessee és Nyugat-Virginia áUántban'a nagy esőzések árvizeket okoz­tak. egyes vidékeken lakóhá­zakat ürítettek ki és a közle­kedési nehézségek miatt isko­lákat zártak bä. ; I BiMHÍ4«»simiiiMM4UlkMiiiíMi»uuillunniiittM}iillUJtii»flittinn;UHi»uiUlliiHiuiu(il iuuifitiuiu«!iiiiUinU!S lyiliíluíULIili güHIIIi J$8W r - ___________________________________________________________ _____________________ x ix. évfolyam. Ara: m filler 50. szám I terjesztétt fel a '„Bányászati i munkazászló'’ miniszteri ki­tüntetésre. A kiváló dolgozó older elet és jelvényt, a vele járó egy-, il­letve kétheti fizetésnek .meg­felelő pénzjutalommá! együtt, március közepéig * • osztják ki, ! A „Bányászati müíikazászló’’ ki tüntetéstv hazánk felkzalbadu- liásának ünnepén. nyújtják S' az arra érdemesséknek, egyhavi keresettikiiek megfe&ajő péuz­A műtrágyázás befejezése után már nekifátívk a tavaszi szántásnak a ssalánta.% Hu­nyadi Termelőszövetkezetben. Bosnyék János és Szabó Mi káig traktorosok ■ tsz kát Uta­sával már a SO. holdat szánt fali. "'

Next

/
Oldalképek
Tartalom