Dunántúli Napló, 1962. február (19. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-18 / 41. szám

NAPOLÓ 1968. FEBRUAR 18. Javul a város zöldségáruval való ellátása Több öntözéses kertészetet — Korszerűsítik a bobokat Pénteken délelőtt a Vasutas ' Kultúrotthon ban tartották a: ' ^aranya megyei MÉK ,küldött-í ' gyűlését. Görcs Károly., a.TŰÉK^ igazgatósági elnöke számolt be az elmúlt négy év munkájáról. Elmondotta, hogy- a termelő­szövetkezeti rendszer mégérő- 6ödése komoly mértékben be­folyásolta a felvásárlás hely­zetét. Négy évvel; ezelőtt'még) csak 940 holdra, kötöttek'^tér-i melési szerződést a tsz-ek. és ebből 800 hold borsó volt 1961-ben már 3364 holdon ter­meltek zöldséget a tsz-ek szer- Eődéses alapon. Négy évvel ezelőtt a legnagyobb kertészet is 50 hold alatt volt, mosit a húsz tsz kertészetből hat. 100 holdon felüli területen termel friss zöldárut. így az aszály ellenére 53 száza­lékkal több burgonyát és zöldséget vásároltak fel. mint a korábbi években. Bár'., a-^felvásárolt- menn^isé^ teijÄ egészébén nem elégítet­te ki a szükségletet, a termelés növelésével elérték, hogy a öikkek többségében önellátó lett a megye. Azelőtt ugyanis a, megyei igény 45—55 száza­tokat más megyéből hozták be. (. Tavaly 241 vagonnal több árut hozott forgalomba a MÉK. mint 1960-ban, mert az áru zömét a nagyüzemek szál­lították. A lakosság az aszály ellenére több és olcsóbb árut kapott, mint az elmúlt évek során. Sajnos a gyümölcs több mint 80 százalékát még más me­gyékből kellett behozni, de a nagyüzemi gyümölcstelepíté­sek során termőre forduló gyü­mölcsösök évről évre keve­Ifjúsági munka felajánlások \ Kapcsolat felvétel Lahtival Uetyi fesztiválok 103 szarvas, 51 őz puskavégen Á Mecseki Erdőgazdaság 43 000 hektárra kiterjedő re­zervátumában szakszerű vad­gazdálkodás folyik. A hideg .téli időszakban 4 vagon takar­mányt szállítanak ki • az er­dőkbe, ami részben szálas, részben szemes táplálék. Ezekben a rezervátumokban Kincs tilalmi időszak, a selej­tezés egész éven át tart. Az er­dőgazdaság éves nagyvad kilövési tervé 216 szarvas, 189 őz és 69 vaddisznó. Október elseje vagyis a gazdasági év megkezdése óta 103 szarvast, 51 őzet és 37 vaddisznót lőttek ki, csak így tudják biztosítani e helyes ivararányt. A vaddisznót, mivel dúvad, irtani keld. Az utóbbi években már egyáltalán nem pusztít a pestis, ami azelőtt megtize­delte a vaddisznó állományt, így a disznó nagyon elszaporo­dott, s évről évre jelentős ká­rokat okoz a mezőgazdasági területeken. A nagyvadak mellett 561 nyulat, és 186 fácánt lőttek eb­ben az időszakban. Szőrmés ragadozót — róka, kóbor ku­tya, kóbor macska, görény, menyét stb. — 595-öt, szárnyas ■ ragadozót — héja, karvaly stb — pedig 519-et ejtettek el, az erdőgazdaság rezervátumaiban. Ezekben a napokban folyik az erdészetekben a vadállomány megszámlálása. Új iskolát építenek Magyarszéken Sok gátló körülmény nehe­zítette eddig az. oktató-nevelő munkát Magyarszéken. Az egyik legnagyobb probléma volt, hogy a 4. tanterem a köz fcég három • különböző pont­ján volt, s a köztük levő tá­volság 4—500 méter. Szünetek ben a nevelők rohangálhattak egyik helyről a másikra, — hogy a csengetésre oda érje­nek. A tanulók így többnyire felügyelet nélkül maradtak. A másik probléma, hogy az alsó- tagozatosok mindig csak dél­után járhattak iskolába, mert tekintettel kellett lenni az is­kola nevelőtestületének a Ba- natúrból, Ligetről, Mecsekpö- löskéről bejáró 76 feisőtago- zatos tanulóra. A négy tan­teremből kettő szükségmegol­dás volt, ideiglenesen kapták kölcsön a községi pártszerve- . zettől és a vöröskereszttől. Májusiban kezdik meg egy *»yolctantermes iskola alapjai­nak a lerakását. Az új iskola éppen a falu közepén, szép ■ környezetben épül. s Magyar­szék legszebb épülete lesz. A termelőszövetkezettől 3 katasz trális hóid területet kaptak, így lehetőség nyílik arra, — hogy az iskolai gyakorlóker­tet is itt rendezzék be. Nyolc- tantermes iskola alapjait rak jók le, de az első két esztendő ben csak négy tantermet ké­szítenek el. A megyei tanács­tól 160 000 forintot kapnak, Magyarszék, Barétúr, Mecsek pölöske és Liget községfejlesz­téséből pedig mintegy 180 000 forintot fordítanak az iskola építésére ebben az esztendő­ben. Az építkezés jelentős részét társadalmi munkában végzik a szülőfa Nemsokára megkezdik a te­reprendezést, kútfúrást és az út készítését. Az alapok ki­ásását is mind társadalmi munkában vállalta a lakosság. Magyarszéken, akiknek isko- lábajáró gyermekeik vannak szívesen hoznak áldozatot az új iskola mielőbbi megvalósí­tásáért. sebb gyümölcs behozatalát te-1 szik szükségessé. •' | férmelö&tovetkezetefc gé-j pesítése és az ’ öntözéses gaz4 dálkodás fejlesztése nagyobb bevételhez juttatja a tsz-tago- kat a városnak pedig több árut ' jelent. 1959-ben még egyetlen palántázó gépet sem használtak á megyénkben, ma pedig már több tsz-ben. így a felsőszent m á rtoni Zrínyi Ter­melőszövetkezetben is kizáró­lag géppel palántáznak. Amíg az elmúlt évben nem egészen 1000 hóidat öntöztek a közös1 gazdaságok, addig az ötéves terv végére várható, hogy a megye egész kertészeti terüle­te ömtözötté válik. A város nagyon sok primőrárut igé­nyel, és sajnos a MÉK még igen jelentős mennyiséget kényszerült tavaly más megyé­ből beszerezni. Az 1958. éyi' melegágyi ablakkeretek száma azonban 1962-re kilencszeresé­re növekszik, amely ha nem is elegendő teljes egészében, ko­moly segítséget és fejlődést je­lent a kertészeteknek. Eddig csak főként a Duna és a Drá­va mellett alakítottak ki ön­tözéses kertészeteket. Ez évben már Pécs, Pellérd és Szentlőrinc környékén is létesítenek öntözéses kerté­szeteket, főként csőkutak fű-' rásával. Tavaly burgonyából 48. vö­röshagymából 70 százalékkal többet vásárolt fel a MÉK, mint az előző évben mégis ke­vésnek bizonyult Sok helyen ugyanis a mezőgazdasági la­kosság is a központi készlet­ből biztosította szükségleteit Igen fontos, hogy a tsz-tagok a házitájl földeken termeljék meg saját szükségletükre a burgonyát és zöldséget Görcs elvtáns elmondotta, hogy a tavaszi áruellátásban nem lesz különösebb fennakadás, Burgonyából még érkezik 150 vagon külföldről, vöröshagyma jó beosztással elég és előrelát­hatólag a sárgarépa, a petre­zselyem. zeller is elég lesz az újig. Az idén tovább javul a vá­ros zöldségellátása, hiszen a MÉK 30 százalékkal több zöld­séget és burgonyát vásárol fel, mint tavaly és a tsz kertésze­tek az eddiginél több primőr­árut termelnek.. A MÉK 5—6 boltot teljesen korszerűsít ez évben, és a jobb ellátás érde­kében a nagyobb boltoknak, naponta többször szállítanak friss árut. Á beszámoló és a hozzászó­lások után újjáválasztották MÉK igazgatóságát és a fel ügyelő bizottságát. A MÉK igazgatósági elnökének ismét Görcs Károlyit választották. KÉSZÜLÜNK A Vili. VIT-RE Kiss Dezső megyei KISZ tiltott föjpI*őzCutój:i Az országszerte megindult készülődés késztetett bennüp két arra, hogy Kiss Dezső elv társtól a KISZ megyei bi­zottságának . • ■ titkárától tájéi koztatást kérjünk, hogyan ké szül fel megyénk ifjúsága a Finnországban megrendezése re kerülő VIII. VIT-re? — Kétségtelenül a nemzet­közi ifjúsági mozgalom leg­kiemelkedőbb rendezvénye a nyáron a VIII. VIT lesz, —• amely már jelenleg is a világ ifjúsága érdeklődésének elő­terébe került — mondotta Kiss elvtárs. — Több érde­kessége lesz ennek a világifjú sági találkozónak. Először is az, hogy a VIT-ek történeté­ben első ízben rendeznek a tenger mellett ilyen nemzet­közi találkozót. Másrészt az előző találkozóktól eltérően a VIII. VIT rendezvényeit nem egy városban, hanem Finnor­szág négy nagy városában Hel sinkiben, Turkuban, Lakti­ban és Tamperében rendezik majd meg. így a résztvevő fia tatoknak nagyobb lehetőségei nyílnák a finn nép és annak ifjúsága életének megismeré­sére. A találkozót változatla­nul a hagyományos alapgon­dolat: a béke és a barátság je­gyében rendezik meg. A KISZ Központi Bizottsá­ga nemrégiben tájékoztatta a megyei bizottságok vezetőit a magyar ifjúság felkészülésé­nek feladatairól. Az elmúlt találkozókhoz hasonlóan, — Finnországban is a VIT vala­mennyi rendezvényén, a kultu rális és sporttalálkozókon a magyar ifjúság képviselői is résztvesznek majd. Lehetőség nyílik arra, hogy a magyar fia tatok Finnország több városa ba látogassanak el. A VIII. VIT megünneplésé­neit nagyobb része azonban itthon vár ránk, hiszen min­denki nem utazhat Finnország ba. Mégis egész ifjúságunkat foglalkoztató és maradandó él mennyé kell tennünk a VIII. VIT-et. Erre itt megyénkben is gazdag lehetőség nyílik! A közeljövőben alapszerve­zeteinkben taggyűléseken be­széljük meg a VIT-re való ké­szülés feladatait. A világifjú­sági találkozók történetéről és célkitűzéseiről előadásokat rendezünk a fiatalok számára, melyet egybekötünk VIT-en járt fiatalok élménybeszámo­lóival. Ezzel kívánjuk erősí­teni a magyar és a világ ifjú­ságának barátságát. A hagyo­mányos termelési mozgalmain kát most egybekapcsoljuk a VIT-tel és nagyon örülnénk, ha minél több fiatal termelési felajánlással, kiváló munka- sikerekkel köszöntené ezt a találkozót. A Kulturális Szem­lénk ez évi rendezvényeit, be­mutatóit, a2ok tartalmát szo­rosan egybekapcsoljuk a VIT- tel. Felhívást intézünk alap- szervezeteinkhez, hogy készít­senek ajándékokat, amiket megyénk V1T küldöttei majd átadnak azoknak a külföldi fiataloknak, akikkel alkalmuk lesz közelebbi barátságot köt­ni. A már eddig is meglevő levelező és személyes kapcso latokat külföldi barátainkkal szélesíteni kívánjuk. Különö­sen Pécs testvérvárosának — Lahti város ifjúságával sze­retnénk tovább erősíteni kap csolatainkat. Még a VIT előtti időre meghívtuk őket, hogy Iá togassanak él hozzánk. A. magyar ifjúság részvétele a V'IT-en • sók pénzbe kerül majd. A KISZ ezt a pénzt sa­ját erejéből kívánja biztosí­tani. Ennek érdekében még a tavasszal megismétlik a si­keres VIT tárgysorsjátékot. A KISZ Központi Bizottsága VIT folyószámlát nyit és azt kér­jük alapszervezeteinktől, hogy társadalmi munkaakciók, ren- *. dezvényeik bevételének egy részét fizessék be erre a szám Iára, ezzel is járuljanak hozzá az anyagi fedezetek biztosítá­sához. Megyénk ifjúsága részére a VIT előtt és után kétségtele­nül a legnagyobb élmény azok kai a külföldi fiatalokkal va­ll ló találkozás lesz, akik igen nagy számban utaznak majd át megyénkén is. Mi minde­nütt ahol erre lehetőség nyí­lik megszervezzük ezekkel a külföldi fiatalokkal a találko­zókat és különösen a VTT után élménybeszámolóikat. Ezeket rendezvényekkel kívánjuk egy bekötni és így szinte sok-sok helyi VIT megrendezésére ke­rül sor. így majd megyénk fia faijai is közelebbről - megis­merkedhetnek a VIT ; légkö­rével, hangulatával, sok ked­ves külföldi barátunkkal. A VIT-re való készülés, — mint látható, sok lehetőséget biztosít alapszervezeteink ré­szére, sokat tehetnek annak ér dakében, hogy minden fiatal részesé legyen ennek a nagy­szerű nemzetközi ifjúsági rendezvénynek, amely min­den bizonnyal egy újabb je­lentős állomása lesz a világ fiataljai békeharcában! JB. E. 68 millió forint érlek« árat ferme'nek idén a Szigetvári Konzervgyárban Bár a konzervgyártás idény­munka-jellege is megszűnt így télen mégis pangás tapasz­talható a szigetvári konzerv­gyárban. A raktárakban se­rény munka folyik, szakadat­lanul dolgoznak a címkézők és csomagotok is, a nyári lét­számnak mégis csupán egy- harmada látja el a téld hóna­pok feladatait. Lényegesen lanyhult az ex­portszállítás is, hiszen a fagyos idők miatt nem tanácsos befőt­tekkel teüi üvegeket messzi országokba útnak indítani. Ezért most inkább beföldhe szállítanak befőtteket ízeket Beszélgetés Góliáth úrral GvorsbetaVarító kombájn sorozatgyártását kezdte meg az EMIIG Az EMAG-bam szombaton megkezdődött az ZSMV-típusú arató-cséplőgép sorozatgyártá­sa, amely az eddigi kombáj­nok legjobb tulajdonságait egyesíti. Az új gép gyorsabban dolgozik maii., mint elődei, óránként 0,7 helyett 1,2 hold­ról takarítja le a gabonát. Az idén 1762-t gyártanak. Ebből ötszázötvenet a magyar ■mezőgazdaság részére, a többi exportra. Idő iár ás jelen lés Várható, időjárás vasárnap estig: élénk, helyenként viharos, észak­nyugati, északi széllel, a hőmér­séklet csökken. Északnyugatról délkelet felé vonuló felhőzet, több­fele futó havasesővel, hózflporral. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: nulla—mínusz három, legmagasabb nappali hőmérséklet holnap nulla—plusz, három fok között,­A miikor beleptem a hosszú sátorponyva alá,- már tudtam, hogy össze fogok ba­rátkozni Góliáth úrral. Csak azt nem tudtam, hogyan kezd­jem. Néma volt, mint egy hal. Elkezdtem a gyaloglást a farka irányába, s akkor mint­ha rámkacsintott volna. — Ugyan — gondoltam —■. ez nyilván tévedés. Hogyan ka­csinthatna egy döglött bálna? Aztán eszembe jutott, hogy miért ne? A „France Diman- che” fényképpel is illusztrálta, hogy Góliáth „La balaine” szeme igen hasonlít az emberi szemhez. Hát miért ne kacsint­hatna? Visszanéztem öklönmyi sze­mére. És akkor megszólalt. A gyomra tájékáról jött a mor­gó hang. A bálnák úgy látszik hasbeszélők. — Ó! — mondta és megle­petés volt a hangjában. Megemeltem a kalapom. — Jónapot kívánok Góliáth úr — mondtam félénken — bo­csánatot kérek, hogy előbb nem köszöntem. Azt hittem döglöttnek tetszik lenni. — No, szép — mormogta — ha valaki megdöglött- már kö­szönni sem kell neki? Magyarázkodni készültem, de nem hagyott szóhoz jutni. — Maga újságíró — hörrent rám — végezze a dolgát. Kér­dezzen, én meg majd félelek. — Igen, igen... És ha sza­badna kérdeznem, milyen nyelven beszélgethetünk? • — Mindegy. Nem veszi ész­re, hogy már percek óta be­szélgetünk és egész jól értjük egymást? — Csakugyan. Hónt akkor, hogy is kezdjem... Hogyan tetszik önnek a mi kis váro­sunk? — Kicsi — felelte tömören — az Óceán nagyobb. — És az emberek? — Pimaszok — mondta őszintén, de harag nélkül — belenéznek a számba, bökdösik az oldalamat és sértegetnek, — Mivel? — kérdeztem meg- hökkenve. — Azt mondják: „Micsoda marha nagy hal!” Pedig semmi közünk ahhoz a buta, nyüzsgő népséghez. Mi cetek, melegvé­rű emlős állatok vagyunk. Maga tálán nem sértődne meg, ha majomnak néznék? — Hát... — Mindegy — mondta fá­radtan — megszoktam, beletö­ődtem. jyfegsajnáUam Nem lehet könnyű bálnának lenni az emberek között. — És hogy szolgál a kedves egészsége? — kérdeztem ezért udvariasan. — Köszönöm a kérdést. Mondhatom, kinn vagyok a vízből. — Ezt ironikus éllel tetszeti mondani. — Naná. Hát hogyan? Néz­zen arra a farkam irányába. Látja? Amíg a vízben vol­tam, uram, azzal a farokkal ötszáz lóerőt tudtam kifejteni. Csekély hatvannyolc tonnám­mal is negyven kilométeres sebességgel hasítottam a tű­zet. Ugyám! Határozottan büszke volt a hangja. Joggal. — De most? — váltott át pa­naszosra —. Látja, hegesztett vasállványt kellett alászerelni. Hát ez egészség? Részvéttel hallgattam. Most már be sem állt a szája. Igaz, hogy alaposan fél ts peckel­ték. — Tisztára át vagyok Itatva formaimnál. Tudja, hogy utá­lom a formaiint? Brr... — Ha szabad kérdeznem, mik a további tervei? — sza­kítottam télbe. — Hétfőn éjjel újra átnak- indúlunk. Kedden már várnak Kecskeméten, Nem szeretek utazni. — Gondolom, kényelmetlen is lehet. — Na hallja! Ekkora testtel! Bár két motoros rendőr kísér, < mint valami magasrangú dip- ( lomatát. Viszont mögöttünk káromkodnak az autósok, mert nem előzhetnek. Kínszenvedés kérem, kínszenvedés... — Egy pillanatra — mond­ta még — ha arra tetszene járni, Izland körül az Atlan­ti óceánban, adja át üdvözlete­met a nagynénimnek. De tes­sék hangosan beszélni, mert kétszázéves korában ágyúval fültövön lőtték és azóta kicsit nagyot kall. — Átadom — ígértem meg könnyelműen, s kalapomat- megemelve elköszöntem. visszanéztem, lát- '• tam, hogy szeme viegint \ élettelenül, mereven bámulja a körülötte nyüzsgő látogató­kat. Talán nem is szólt sem- ; mit, csak képzelődtem? Nem mindegy az? l—s—c) 308 szakmunkás tanuló az állami gazdaságokban Ezen a télen tovább szélese­dett az állami gazdaságokban a szakmunkás képzés. A szak­munkásképzést központosítot­ták s így elérték, hogy ez al­kalommal több, mint 300 álla­mi gazdasági dolgozó végezte különböző szakokon a szak­munkás képzőt. A Siklósi Ál­lami Gazdaságban az elmúlt napokban került sor egy 40 fős növényvédelmi tanfolyam zá­róvizsgájára. "" *. dzsemeket és sok savanyúsá­got. Az irodákban — bár messze még a szezon kezdete — most is „teljes gőzzel” folyik a mun­ka. Most ismerkednek az idei tervekkel, amelyekből kiderijl. hogy 1962-ben nem kevesebb, mint 68 millió forint értékű árut kell a gyárban előállítani. Ebben az évben készítene!: majd először „zaikutszká”-t, zöldségekkel vegyített olajos savanyúságot, melyre a Szov­jetunióból érkezett megrende­lés. Nem is csekély az 1962. •III. negyedében először 'szá> lítandó zaikuszka-menh yiség. 60 vagon indul majd útnak, ? hogy 1963. I. negyedében újabb : 5 hatvan vágón különleges, ké~ > sőbb talán nálunk is kedvéltté í váló savanyúság kövesse, 5 ugyancsak a szigetvári kon­> zervgyárból. S A gyár vezetői jól akarnak felkészülni az idei évne, hiszen a terv lényegesen magasabb a tavalyinál és maradéktalanul teljesíteni kívánják. t1 Megjár gszdasiqi Kii'Wsej uf’70l! az EAK-ba Inoze Jenő külkereskedő1!)!! miniszter vezetésével magyar gazdasági küldöttség utazott az Egyesült Arab Köztársa­ságba, 4 K 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom