Dunántúli Napló, 1962. február (19. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-01 / 26. szám

2 MAPLÖ 1962. FEBRUAR h Kölíöldi ifjúsági vezetők érkeznek Pécsre r A Demokratikus Ifjúsági Vi­lágszövetség budapesti irodá­jánál dolgozó kubai, brazil ar­gentin és chilei ifjúsági veze­tők érkeznek Pécsre; Megtekintik a Zsolnay mú­zeumot. majd az Orvostudomá­nyi Egyetemen beszélgetnek KISZ vezetőkkel. Délután a megyei és városi KlSZ-bizott- ság vezetői tájékoztatják őket a megye ifjúsági mozgalmá­nak helyzetéről. A pécsi láto­gatásukat a hőerőmű megtekin tése és az üzemi KISZ alap­szervezet tagjaival való talál­kozás fejezi be; Megkezdték a komlói új ímmkásgzálió berendezését Komlón a kökönyösá város­negyedben elkészült az 1200 személyes munkásszálló első központi épülete. A végleges műszaki átadásra január 31-én került sor. Közben a berende­zések elhelyezése is megkezdő­dött. A karbantartó üzem dol­gozói azonnal kijavítják a szál­lítás alatt megsérült bútorokat A szállodai rész. a konyha, az étterem és többi helyiségek berendezésére körülbelül két hét szükséges. A lakók febru­ár vége felé költözhetnek be az új szállodába« Egy megnyitó margójára A napokban részt vettem Villányban a kihelyezett me­zőgazdasági technikum meg­nyitásán. Ez az első ilyen tech­nikum Villányban, de a siklósi járásban immár ez a negye­dik. A kép, amely ezen a meg­nyitón elém tárult olyan volt, mintha egy esti gimnázium, vagy éppen általános iskola megnyitója lenne. Korosabb férfiak, nők ültek a szűkre méretezett padokban, ame­lyekből felém kandikáltak a kék papírba csomagolt köny­vek. füzetek. Megható látvány volt ez. A tanulók legtöbbje apa, vagy anya, van, aki a gyermekének is ugyanígy cso­magolta be kék papírba a könyvet, füzetet. A gyerekének akkor és saját magának most. Beszédek hangzottak el. A járási párttitkár a tudásszomj­ról, a kitartó munkáról, a szakember-szükségletről be­szélt, a technikum illetékese a követelményekről, a Hazafias Népfront küldötte, akinek ha­jába már ősz hajszálak vegyül­tek egyben diák is lévén, a diákok feladatairól szólt. Egé­szen meghatódva mondta: — Mint diák is szólok önök­höz. Én is most fejeztem be a harmadikat. Most már negye­dikes vagyok. A padban ülök csak illemből nem sóhajtottak fel valahogy eképp: „Bár csak én is ott tar­tanák már!” Korosabb ember szólt a diá­kok nevében. A diákok nevé­ben, akik között termelőszö­vetkezeti, tanácsi vezetők van­nak. A tanulás szükségességé­ről beszél a diákok szónoka és arról, hogy becsülettel végig­csinálják ezt a négy évet, ha már egyszer belekezdjek. Szükségessé, sőt, szükséglet­té vált nálunk a tanulás. Igen, szükségletté. Nemrég egy régi barátom keresett fel. Beszélgettünk a régmúltról, a jelenről. Szóba került a család, minden. Egy- szercsak arra lettem figyelmes, hogy azt mondja: — Tudod, mostanában sok a dolgom. Elvégeztem a hetedik, nyolcadik osztályt és most má­sodéves vagyok a villamosipa­ri technikumban. Ezt mondta és mintha ki­húzta volna magát. Pedig néhány évvel ezelőtt még rá sem lehetett bírni ar­ra, hogy tanuljon, inkább meg­vált az állásától, most meg maga ment el jelentkezni: „Tanulni akarok!” Mi késztethette ezt az em­bert a tanulásra? Ezt nem kérdeztem meg, de biztos va­gyok benne, hogy csak az, amit egy másik barátom mondott el. ö annakidején négy polgá­rit végzett. Kereskedő. Érett­ségire készülő lányok dolgoz­nak most hetente egyszer a keze alatt. És a mostani ke­reskedő tanulók is érettségi­zettek. Neki, meg csak négy polgárija van. — Nagy a különbség köz­tünk — mondotta —. Az ilyen nagy különbség egyszerűen el­viselhetetlen. Én is beiratko­Tovább javul az erdészeti dolgozók szociális és kulturális helyzete A Mecseki Erdőgazdaság a* elmúlt évben sokat tett a dol­gozók munkakörülményeinek, szociális és kulturális helyze­tük megjavítása érdekében. l$6l-ben négy új lakást létesí­tettek, U-et pedig teljesen fel­újítottak úgy, hogy most vil­lannyal, vízvezetékkel és für­dőszobával ellátva minden igényt kielégítenek. Két munkásszállást is kor­szerűsítettek, amely nyáron, ha az erdei munka szünetel, turista célokra ia használható i)052L Az idegenből jött munkások munkába és hazautazásához külön autóbuszt biztosítottak, egy teljesen új, korszerű lakó­kocsit vásároltak, egyet pedig teljesen felújítottak; Igen nagy lépést jelent előre, hogy tavaly az eddig mostoha körülmények között élő 68 családnál gyulladt ki a villany. A Sasrét lukafal dolgozóknak, akik eddig úttól, vasúttól távol végezték munkájukat kisvas- utat építettek a telephelyükig, amely személyszállításra is al­kalmas. Újjávarázsolták a te­lep tégi házait, boltot létesí­tettek s az új kultúrházban már televízió köré gyűlnek es­ténként az erdei munkások. Az alsókövesdi telep is közelebb került a forgalomhoz, mert ta­valy négy kilométeres bekö­tőutat épített itt az erdőgaz­daság. A körcsönyei telepükön bővítették a tantermet és új bútorokkal látták el az iskolát. A dolgozók munkájának biz­tonságosabbá tétele érdekében igen sok gépet vásároltak a a gépekhez 23 biztonsági beren­dezést szereltek fel. Az idén is komoly összege­ket fordítanak hasonló célok­ra; öt új lakást építenek, ötöt felújítanak és az erdőgazdaság három telepét teljesen villamo­sítják. Korszerűsítik az egyik Szászvár környéki munkás- szállást és több új lakókocsit vásárolnak Bekötőutat kap az erdészet nagymátéi lakótelepe, ahol a személyszállítást kis- vasuttal teszik kényelmesebbé. Az Intervizió közli A Prágában székeié nemzet­közi televízió szervezet, az In- tervízáó közölte, hogy tagjainak sarába felvették a Szovjetunió televízió szervett, a Szovjet­unió, az OSZSZSZK, az Észt Megválasztják Vajszló szépét Egy kis farsangi korkép Megyeazorte nagyszabású far aangi rendezvényeket készít elő a baranya megyei MÉ­SZÖV vendéglátóipari osztállyá Február 3-án, Sellyén rendez­nek egy álarcosbálét, ahol • helyszínen díjazzák a jelmeze­ket. Az idén megválasztják »Vajszló szépét" is. Az Ormán­ság központjában február 10-én egy pettyesbálon dől el, hogy 1982-ben kit illet meg ez a cím. Szentlórincen karnevált rendeznek s itt bállcirálynőt választanak; A nagyszabású felvonuláson karnevál herceg és hercegnő is lesz. A felvon nulást egy vidám est követi, ahol cigányzenekar és táncze­nekar szórakoztatja majd a közönséget. Pécs váradén a va­dászoknak szerveznek egy bá­lát. Ebben a községben a bál­királynő választáson a földmű- vesszövetkezet tánccsoportja is fellép. A vadászbálat egy dísz- lövés-sorozat nyitja meg. — Március 3-án adják át a nagy- közönségnek a sásdi földmű- vesszovetkezet Tavasz éttermét Á nyitóbálon a Pécsi Nemzeti «tínisé* művészei adnak mű SZSZK és a Litván SZSZK televízióját. Jelenleg az NDK, Magyarország, Lengyelország, a Szovjetunió és Csehszlovákia tagjai az Intervíziónak. vy)<arir*rflr>nncinnnQrinCQOQQQOQeX300000tX30QaoOOOODOOOOOCJOOOOOOOOCOOOOOQOOOOOOOQOOC*30CICW<O^C> JQOOCOOOOOOQQQOOŰO zom a közgazdasági techni- kumba. Ha nehéz is lesz a négy év, de ki kell bírnom, mert különben elvesztem az önbizalmamat Igaza van. Néhány évvel ezelőtt még aranykalászos gazdák is agro- nómusi teendőket láttak el. Most már ez nem elég. Többen belátják, de vannak, akik nem akarják belátni. Pedig, ha tetszik, ha nem az idő halad, és ha ők nem haladnak vele. akkor valahol elmaradnak. Ez a törvény, nem lehet ellene tenni. Haladni kell az idővel és ez csak tanulással, rendsze­res továbbképzéssel lehetséges. Ezt mondják a beremendi termelőszövetkezetben is, ahol ma már nemcsak az üzemegy­ségvezetők, de a brigádvezeiők is technikumba járnak. Egy­szerű parasztemberek voltak ők is, akiknek keze jobban megszokta az eke szarvát, mint a ceruzát, de azt mond­ják: egyszer ezt a kezet is hoz­zá kell szoktatni a ceruzához is. Ezt mondják és tanulnak. Tanulnak, mert egyszerűen nem tehetnek mást. Megválto­zott körülöttük minden. Egy­ben van már Beremend és Kásád határa, tavaly még gépállomása traktorok sza­ladgáltak a határban, most meg már a saját traktoraik­kal dolgoznak. Uj eljárásokat alkalmaznak a mezőgazdaság­ban. Ma már nem csoda az, hogy nem kell kapálni a ku­koricát, nem csodaszer a mű­trágya. Minden megváltozott, csak ők, a vezetők maradjanak változatlanok? Ez ösztönzi őket a tanulásra. Ez, és az, hogy többet adná az ország­nak. a tagoknak. A perspektíva óriási. Né­hány év alatt például a siklósi járás egészen megváltozik: ha­talmas szőlők, gyümölcsösök pompáznak itt, a növényter­mesztésben tért hódít a kemi- zálás. E nagy tervek megvaló­sításához szakemberek kelle­nek. Kellenek' és lesznek. Ha küzdelem árán is, ha éjszaká­zás árán is, de lesznek. Ezt bizonyította ez a megnyitó is, amelyen 29 idős diák vett részt és ezt bizonyította az is, hogy nem kevesebben, mint háromszázan tanulnak a mező- gazdasági technikum nappali és levelező tagozatán, akadé­mián és egyetemen. Nagy ez a szám. Ha végeznek, eláraszt­hatják velük a járás tizenhat termelőszövetkezetét. Tanulnak az emberek a sik­lósi járásban és mindenütt. Jó jel. A többtermelés, a jobb élet egyik biztos jele. Szalai János Éimflmfl^M iiiiiiniii mlllliilll Három hétig, szerepel megyénkben a KISZ Központi Híívészegyüttese Február 10-én érkezik Baranya megyébe a kétszeres V1T- díjas KISZ Központi Művészegyüttes, amely most lért haza belgiumi és németországi turnéjáról. A művészegyüttes 3 hétig szerepel Baranya megye községeiben. A műsort a Rajkó-zene­kar számai, ének- és táncszámok alkotják Az együttes feb­ruár 10-én Szederkényben, ll~én Lánycsókon, 13-án Csányosz- rón, 14-én Sumonyban, 15-én Dunaszekcsőn, 16-án Nagyhar- sányban, 17-én a Bikali Állami Gazdaságban, 18-án Komlón. 19-én Sásdon, 20-án Sellyén, 21-én Siklóson, 22-én Szentlőrin- cen, 23-án Hobolon, 24-én Pécsett a Ságvári Endre Művelő­dési Házban, 25-én Mozsgón, 26-án Pécsváradon, 27-én Szász­váron, 28-án Pécsszabolcson, március 1-én Csikóstöttösön, 2-án Mecseknádasdon, 3-án Szigetváron vendégszerepei. Képünkön a Rajkó-zenekar. — A MEGYEI nőtanács február 21-én nagyszabású tsz-asszony-találkozót rendez Pécsett. A konferencián a megye vezetői találkoznak a tsz-asszonyokkal és megbeszé tik a tsz nődolgozóik helyze­tét a szövetkezetekben. — FEBRUÁR 6-án a Ma­gyar Mezőgazdaság szerkesz­tősége olvasói ankétot tart a bólyi Kossuth Termelőszövet­kezetben a megye tsz-vezetői, szakemberei részére.-r AZ ELMÚLT ÉVI me­zőgazdasági könyvhónap ide­jén 40 000 forintos könyvfor­galmat bonjjolítottak le me­gyénkben a földművesszövet­kezetek. A most megnyíló februári könyvhónapon még ennél is nagyobb forgalom várható. — FILMEKET IS vetíte­nek újabban a munkásakadé­miái előadások keretében Mohácson, a Bartók, Béla Művelődési Házban. Ez az oktatási forma népszerű, amit bizonyít az is, hogy a hallgatók száma a duplájára szaporodott. von, mert tehetségesnek tartot­tam ... Tudja maga, gyerme­kem, hogy hány ezren és ezren jelentkeznek szinte naponta? Csak úgy maguktól. Nem is beszélek arról, hogy ha hirde­tést teszünk közzé... Gyilkol­ják egymást az emberek a kapu előtt... Mert mind te­hetségesnek érti magát és ját­szani akar! No de, talán igaza van magának! És mi, kedves kisasszony, ma már igazán törődünk a tehetségesekkel. Először azt hittem, gúnyoló­dik. De hangja őszintén csen­gett. Kezdtem bizakodni. — Milyen iskolai végzettsé­ge van? — Negyedikes gimnazista vagyok... illetve voltam, de kimaradtam... — válaszol­tam. — Kimaradt? Ugyan miért? — Hát... csak úgy ... Nem találtam a helyemet... Tet­szik tudni, ón egy nagy szere­pet is kaptam. Anna Frankot játszottam. Sokszor... Itt a fővárosban is vendégszerepel­tünk — Ez szép. De még sn&ndíg nem felelt a kérdésemre. Miért hagyta abba a tanulást? Igen ,.. Miért is? Mit lehet erre a kérdésre felelni? Hir­telen Lehel Miklós szavai ju­tottak az eszembe. — Nyomasztónak éreztem az iskola törvényeit. A művészre más szabályok és törvények érvényesek! Rettenetesen sután hangoz­hattak e#ek a szavak, mert Kwxiuf. felkapta » tejét. fPofyía#MftJ — A MÉK és az üzemi nő­tanácsok közös intézkedésére Pécsett a Bőrgyár, Porcé1 án­gyár, Sörgyár és. Kesztyűgyár környékén lévő zöldségboltok ban tartalékolni fogják a zöld séget a délelőtti műszakból hazatérő asszonyok részére. — 1962-BEN 30 HOLDAS öntözéses leertészetet létesít a. szabadszentkirályi Uj Élet Termelőszövetkezet. Több, mint 120 000 forintos költség-., gél már a permetező öntöző„ berendezést is megvásárol­ták. A MÉK útján p\ég eb­ben az évben zöldségárusító standot létesít Pécsett a szö­vetkezet. A tervek szerint ű kertészkedésből 400 000 forint jövedelme lesz a tsz-nek. — TÉLEN SEM szünetel a munka a bólyi Kossuth Ter­melőszövetkezetben. A hideg idő beálltával burgonyavá­logatást és a földek trágyázá­sát végzik a tagok. — A PÉCSI Zeneoktatói Munkaközösség február 5-én, hétfőn du. 6 árakor tartja a Liszt-teremben félévi értesítő osztással kapcsolatos ünnepé­lyét és fontos szülői értekez­letét ♦ Gyárvárosi József Attila Műve­lődési Otthonban. Szülők Iskolája keretében soron következő előadás „Szekszuálie nevelésről” címmel kerül megrendezésre február 2-án, este 6 órai kezdettel. 4S8Í * A n. Ser. tanács v. b. ipari és kereskedelmi csoportja ezúton ér­tesíti a lakosságot, hogy a jövőben Pécsett csak március, május, augusztus, október, december hó­napokban tartanak országos allatr és kirakodó vásárt. Halálos balesetet okozott az itttis vezetés Az egyik komlói vendéglő­ben poharazgatott Prehalek János, a Komlói Heiyiipari Vállalat dolgozója munkatár­sával Somogyi Józseffel január 25-én. Eléggé jelentős menv- nyiségű ital elfogyasztása után Prehalek azt ajánlotta: autóz­zanak egyet a vállalat javító- műhelyében lévő egyik sze­mély gépkocsin. A javaslatot tett követte, beültek a kocsiba és Sésd felé indultak. A kor­mánynál Prehalek foglalt he­lyet A szesz hatására azonban elvesztette uralmát a gépkocsi fölött és az árokba fordultak- Somogyi a gépkocsi alá került Prehalek — ahelvett, hogy Somogyi segítségére sietett vol­na — gyalog Magyarszéki« ment és onnan vonattal uta» zott Komlóra. P re hal eke t a rendőrség el­fogta, őrizetbe vette és efjprägt indítanak ellene halált okozó baíeses és c.verbmhagyá# ntttiftin dtf­(44.; Majdnem dél lett, mire ki- vánszonogtam a filmgyárhoz. Pokolian éhes voltam. Szinte szédültem már. Meg aztán na­pok óta mosakodni sem tud­tam.;! A filmgyár portáján alig tud tam kinyögni Kardos nevét. A portás gyanakodva mért végig, de azért feitelefanáit Kardos­nak. Először nem érthette a nevemet, mert a portásnak is­mételnie kellett — A „Tele hold” című film­ben játszottam! — súgtam oda a postásnak­A portás türeJmes ember volt, elismételte a telefonba. Kardos valamit felelt erre, majd letette a telefont. — Most nem ér rá a reodeaső úr. Ezt üzeni. — De hát mikor beszélhetek vele? — Azt nem tudom, — Ha megengedi, kicsit le­ülök. Pihenek. Nagyon elfárad tam. — Hát egy kicsit lehet. De sokáig nem. Nagy a forgalom itt a portán. Útban lenne. Leültem. Az jutott az eszembe, hogy én most miért nem vagyok ott hon, vagy az iskolában , Igaz, ezekben a napokban kez- tdMfcWÜPaCHB* á«MO« Izgalmas lenne. Százszor szí­vesebben viselném el azokat az izgalmakat, mint mostani álla­potomat .; . Újból szédültem. Próbáltam koncentrálni, hogy fenntartsam magamat. Különböző iskolai leckékre gondoltam ., i Meg­próbáltam felsorolni magam­ban az Árpádházi királyokat, uralkodásuk évszámával .. . Aztán különböző kémiai kép­leteket próbáltam magam élé rajzolni. Az sem mgnt.., — Kérhetek egy pohár vi­zet? — szólalt meg szinte aka­ratomon kívül a szájam. A portást nagyon lefoglalta a telefon, s a sok ki- és be­menő. De azért, amikor akadt egy szabad pillanata, adott vi­táét. — Hiába vár ám SM# a ren ­dező úrra, — mondta a pohár víz mellé. — Az most a hár­mas stúdióban dolgozik. Lehet, hogy estig ki se jön. Aztán megint csengett z te­lefon, és velem nem törődött tovább. Mohón ittam a vizet. De nem oltotta szomjamat. — Igen... álmodoztam to­vább — ülhetnék az iskolában. És érettségizhetnék. Aztán nyitva állna előttem az élet. Meg van hozzá minde/i lehe­tőség! Nem üres szólam csu­pán, hogy az ifjúságé a jövő, ét bogy • né maóeé&te&hm mindenki boldogul, aki dolgo­zik, elvégzi kötelességét. Nagy teherautó kanyarodott be a kapun. Megállt, a sofőr a portással tárgyalt valamit Anélkül, hogy élőre meggon doltam volna, a teherautótól el takarva besurrantam az udvar­ba. Nagy volt a nyüzsgés. Va­lakitől megkérdeztem, merre van a III-as stúdió? Megmutatta. Egyenesen oda mentem. Gon doltam, lesz, ami lesz. Legfel­jebb kidobnak. Odabent épp egy jelenetet próbáltak. Kardost rögtön megismertem. A kamera alatt ült egy kis széken. Meghúzódtam a sarokban, és vártam. Sokáig. Végre Kardos felugrott és szünetet rendelt el. Ekkor lép­tem hozzá. — Cigarettát hoztál? — kér­dezte szórakozottan. Bizonyára összetévesztett va lakivei. — Nem- Beszélni akarok magával. Csiak most nézett rám — Magéi kicsoda" Megmondtam. — Vagy úgy — Maga azt mondta, hogy tehetséges vagyok. És hogy rö­vid idő alatt színésznőt csinál belőlem. Emlékszik rá? Pon­tosan ezeket mondta, az elmúlt nyáron. Szunyog-pusztán. Majdnem sírtam. Kardos körülnézett. Többen figyelitek. Megfogta a karomat és magával húzott. A szobájában leültetett — Szóval színésznő akar tenni? Eäjtfx és

Next

/
Oldalképek
Tartalom