Dunántúli Napló, 1962. február (19. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-01 / 26. szám

!HLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I OCX. FBBMiX L | aOKMcrttt | NAPLÓ A MAGYAB SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGAÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA xnc. Évfolyam, ÁRA: M FILLER 20. SZÁM ■ zen mindössze negyedórás késéssel értek cél- ia a komlói buszok. Kedden problematikus volt a közlekedés . ’écsvárad és Szederkény között is. ahol egyes ■elyekein 90—120 centis hó takarta az .utat. ■Oztt az akadályt is leküzdötték a hóekékkel és 1 ómarógépckkei. Egyedül Orfű és Abaláget iőzött járhatatlan az út. Itt is vastag hótakaró ,edi az utat, emiatt azonban még lehetne köz­lekedni. A baj az, hogy a hó alatt jég Van, amivel még nem tudtak megbirkózni a közúra vállalat emberei. A legjelentősebb országok nem szavazták meg a Punta del Este-i Kuba-el.enes határozatot Hétfőn a Mecseken hatvan kilométeres át ífiggal száguldott egésznap a szél. Kavarta, itt- ott fekete foltokat hagyott maga után, másul meg 50—60 centire duzzasztotta a morzsaléko havat. Ez a szél keddre már negyven Idiome térré szelíd ült, dé még így is sokhelyütt zavar ‘ okozott a közlekedésben. A Közúti GépeUáíö Vállalat géped már kora hajnalban megkezd ték a munkát Hajnali három órakor már kim voltak a motoros hóekék a komlói műú-tóh, hogy az autóbuszok előtt járva, zökkenőmén tessé tegyék a forgalmat. Ez sikerült is, hi­Pumta del Este (MTI). Az amerikai külügyminiszterek értekezlete Pumta del Estében két nappal az eredetileg kitű­nőit határidő után és öt napja folyó alkudozásokat követően kedden este megkezdte a sza­vazást a benyújtott határozati javaslatokról. Mint az AP tudósítója írja, az Egyesült Államok küldött­sége végül feladta a harcot, hogy keresztül hajszolja a kö­zös fellépés egyhangú elfoga­dását Kuba ellen és úgy dön­tött. hogy megelégszik a hatá­rozati javaslatra adott szava­zatok kétharmados többségé­vel, bár ez kifejezésre juttatja az amerikai országok Was­hingtoniban sokat hangoztatott ^egységének” felbomlását. Az AP tudósítója beszámolójában hangoztatja, hogy bár az ame­rikai küldöttség még a lehe­tetlent is megkísérelte. • legnagyobb ás legJdentC- oebb amerikai országok nyíl­tan ellentétbe kerültek Was­hingtonnal. Az értekezlet kedden tehát lényegéiben azéirt ült össze, hogy az Egyesült Államok ez alkalommal fáradságosan őez- sze Lakóit szavazógépezetével elfogadtasson egy olyan komp­romisszumot, amely sokkal enyhébb, mdnt amire a hala­déktalan és szigorú megtorlást követelő Washington töreke­dett és amelynek legfontosabb pontját a legjelentősebb ame­rikai országok még így sem szavazták meg. Az elfogadott voltaképpen elvi állásfoglalásnak mánősüló határozatok azt állítják. az amerikai államok rendszerével összeférhetetlen, hogy ameri­kai ország marxista-teniTVista politikát folytasson, mert csat­lakozása a szocialista országok tömbjéhez „megbontja a nyu­gati félteke egységét”, s Kuba „ennek az összeférhetetlenség­nek” révén önmagát zárta ki a nyugati félteke országainak rendszeréből. A gyakorlati intézkedések­nek szánt határozat kimondja, hogy az Amerikai Államok Szervezetének tanácsa, vala­mint más szerved és szervezetei késedelem nélkül tegyék meg a határozatok végrehajtásához szükséges intézkedéseket Ezt a határozatot elfogadta a Washingtont eredetileg is támogató 12 kisebb laün-ame- riikai ország, valamint hosszas huza-vona után Haiti és terrné szétesem a washingtoni küldött ség, Argentina, Brasilia, Boüvia, Chile, Ecuador és Meadké küldöttsége mérsékeltebb ál­láspontra helyezkedett, tar­tózkodott a vsa vasáé tói. Kuba pedfc a határosat eBen szarvamét A Reuter tudósítójának meg jegyzése szerint a hat ország küldöttségének az volt az álás pontja, hogy az értekezlet csu­pán tanácskozó jellegű és vég­leges intézkedések nem tartóz maik hatáskörébe. A Reuten: idért az argentin küldöttség szóvi­vőjének nyilatkozatát, aki meg állapította, hogy „a szavazás veszélyes precedenst terem­tett”. A szavazást követően felszó­lalt Dorticos elnök, a kubai küldöttség vezetője, az ülés egyetlen szónoka. „Előre tudtuk, hogy ennek az értekezletnek összehívására a Kuliévá] ellenséges szellemben került sor. .Ami azonban itt történt, nem lesz befolyással a Választásra készül a Szovjetnniá Moszkva (MTI). Másfél hó­nap van még hátra a Legfelső Tanács választásáig, s a Szov­jetunióban mindenütt meg­indult a képviselők jelölése, a választási agitáció, felállítot­ták a választó körzeteket és közzétették a szavazóik név­jegyzékeit. Feltűnő, hogy a négy évvel ezelőtti választásokhoz képest mennyivel több választó kör­zetre van szükség. Perm váro­sában például az 1958. évi 230 körzet helyett háromszázat nyi­tottak meg, mivel a nyugart- urali nagyváros népessége szá­mottevően megnövekedett, új lakótelepek és gyámegyedek épültek fel. Hasonló fejlődés­ről tanúskodik a legtöbb szov­jet város választói névjegyzé­ke is. Az agitátorok százezred min­denütt ismertetik a Szovjet­unió Kommunista Pártjának új programját, a hétéves terv és a húszéves távlati terv ki­emelkedő céljait. kuhai forradalomra. Ezért nem Kuba hagyja el vesztesként a tárgyalótermet Akár tagja Kuba az Amerikai Államok Szervezetének, akár nem, mi megnyerjük a csatát” — mon­dotta. Dorteco6 ezután figyelmez­tette a jelenlévő küldöttsége­ket, tévedés lenne azt hinni, hogy ez az értekezlet dönti el a nyugati félteke sorsát „Ame­rika sorsa népeinek kezében van” — állapította meg. A kedden hozott határozat­tal foglalkozva Dorticos felhív­ta a figyelmet arra. hogy a határozat végrehajtásának kö­vetkeztében az Amerikai Álla­mok Szervezete nem lesz többé regionális szervezet, hanem az Egyesült Államok imperialista kormányát kiszolgáló tömbbé válik „nem kétséges, — mon­dotta —, hogy a szocialista rendszer, a földreform, a törne gek műveltségének fejlődése összeférhetetlen a nagybirto­kok és monopóliumok rendsze­rével. Mégsem lehet megvál­toztatni Amerika földrajzát és ezért a szocialista Kuba to­vábbra is része lesz az ameri­kai szárazföldnek” — fejezte be felszólalását Dorticos. Az ülést követően a brazil küldöttség szóvivője kijelentet­te, véleménye szerint az Ame­rikai Államok Szervezetének tanácsa február végén ülést tart Washingtonban és ott vi­tatja meg a határozatot A szó­vivő szerint a Tanács majd úgy dönt, hogy Kuba nem ve­het részt a Tanács és más szer vek ülésein mindaddig, amíg nem hívják össze az amerikai országok újabb értekezletét, hogy az találja meg a jogi el­járást, amelynek alkalmazásá­val Kubát ki lehetne rekesz- terri az Amerikai Államok Szer vezetéfeők Ismeretes, hogy a szervessel alapokmánya nem ad módot a kizárásra, Szerdán az értekedet foly­tatja a szavazást a többi be­nyújtott határozati javaslat­ról. Ka—a Antal tis éve szabadítja meg hómarójá val az utakat. Ilyen géppel — mint mondja öröm dolgozni. ..fif'ff színleli teljesítene «will Imái is a Mái MIMS», Szerdán este télen tették a komlói III-a» aknáról, hogy Horváth János gyarsvágathaj­tó etóvéjáoí csapata tovább folytatta országosan egyedül álló rekord eredményeit. Ta­valy augusztus óta állandóan csúcseredményeket érnék el, egyizbem — november hónap­ban tiszta szénben 180 métert haladtak előre. Január elején as 1-os szánt 3-« telepében kezdtek el dol­gozni a csapat tagjai. A szén- csapáában jelentős meddő be­ágyazás nehezítette az előre­haladásukat, de ettől függetle­nül január 31-re pontosan 165 métert haladták előre 3000-es TH biztosítással. Ha a telep adottságait figyelembe vesszük akikor a januári eredmény jobb. mint a decemberi telje­sítmény volt Ismét elhal asztották Gieon tér vezeti űr repülését Cape Canaveral, (AP) Az Amerikai Országos Cp hajózási Hivatal jelentése sp­rint „technikai zavarok” miatt február 13-ra. keddre halasz­tották Glenn alezredes terve­zett űrrepülését. Mint ismeretes, az első ame­rikai űrhajós jelölt felbocsátá­sát az elmúlt hónapokban már többízben elhalasztották. Leg­utóbb január 27-én szombaton kellett volna a kísérletet vég­rehajtani, de az a kedvezőtlen Időjárási viszonyok miatt «I­Bővül a kárház, véradóállomás, tbc szűrőállomás létesül Komión Gyorsan fejlődik a város egésxsés'ügyi hálóxata Kamló, a fiatal szocialista bányaváros kiemelkedő helyet foglal el az idei egészségügyi tervben. Államunk sokdidalú- an fejleszti a város egészség- ügyi hálózatát. Ennek a fejlődésnek egyik lépcsőfoka volt a Bem utcai két orvosi rendelő áthelyezé­se is. A régi hely ugyanis — ütött-kopott épületek, falusias jellegű udvarok — nem volt megfelelő az intézmény szá­mára, ezért a Városi Rendelő- intézetben biztosítottak szá­mukra új helyiségeket. Ezekben az új helyiségek­ben bonyolítják le az éjszakai orvosi ügyeletet is. Ez szintén előrelépés, hiszen korábban a gyerméks zakrendelés helyisé­gében volt az ügyelet, s ez azzal járt, hogy felnőttek jártak ezek ben a rendelőkben, ami egy­általán sem volt kívánatos. Korszerű felszerelésű és a követelményeknek megfelelő új helyiséget kapott a bőr- és nemibeteg gondozó intézet is, a tüdőgondozó mellett. Ez az intézet azelőtt a Városi Ren­delőintézetben volt elhelyezve. részleg elköltöztetése adott vég ső fokon helyet a két — koráb­ban Bem utcában lévő — or­vosi rendelőnek. Mindemellett több új egész­ségügyi létesítménnyel gazda­godik a város. A címben szerep lő véradó állomás már meg is van. A városi kórházban ka­pott helyet. A véradás ezzel Komlón is megoldást nyert, s mód nyílik a vér helyi tarta­lékolására is. amire eddig nem volt lehetőség. Ennek fontos­ságát egy olyan városiban, amely sok nagyüzemmel ren­delkezik, s balesetek is előfor­dulhatnak — nem kell bőveb­ben taglalni. Ugyancsak az idén kezdik meg a komlói kórház bővítését is. (A bővítés szó nem egészen tailáló, hiszen az új épület- szárny nagyobb lesz mint a je­lenlegi.) A bővítés 29 millió forintba kerül, a lehetőséget nyújt a belgyógyászati részleg átköltöztetésére (pillanatnyilag a kórház épületétől távol, a Berek utcában van elhelyezve) és egy új gyermekosztály fel­állítására. A bővítés által száz­százaftSUbaü emelkedik a kór­ház jelenlegi kapacitása, A komlói tbc gondozóinté­zetben eddig csak gyógyító te­vékenységet folytattak. Az idén ez is bővüd egy szűrőál­lomással. Ez a megelőzés olyan formáját teszi lehetővé, ami­re eddig nem volt lehetőség. A városi tanács egészségügyi osz­tálya — élve az új adottsá­gokkal — már ebben az évben el akarja rendelni a 30 éves korhatárig terjedő kötelező tü­dőszűrést. Az üzemi egészségügyről meg a gyermekekről sem feled kertek meg a tervezés során. Ugyancsak az idén sebészszak­orvossal bővül az üzemegész- ségügyi-hálózat s egy gyermek szakorvosi állást is kap a vá­ros. Hogy ez mit jelent, annak illusztrálására nem árt vissza­pillantani: sebészszakcrraat eddig nem alkalmaztak m üzeni egészségügyben. ■ ta­valy még csak két gyermek­szakorvosa volt a városnak. A három gyermekszakorvosd állás lehetővé teszi a gyermek- szakorvosi rendelés területi de­cent! úizálását. amely ugyan­csak at idén kerül sorra, Ok örülnek, a felnőttek egy része viszont bosszankodik. Salinger tavasszal a Szovjetunióba utazik Washington, (Reuter)­Salinger, a Fehér Ház sajtó­főnöke kedden este közölte az újságírókkal, hogy Adzsubej- nek, az Izvesztyija főszerkesz­tőjének meghívására április végén, vagy május elején a Szovjetunióba látogat. Adzsubej. mint közölték meg hívást kapott Kennedy elnölf szerdán este esedékes szoká­sos sajtóértekezletére, ame, lyen megfigyelőkén* vesz vésd I á * í Egyes pécsi «teákon bizony ki keil egészíteni a motor lóerejét. A MÁSODIK HÓHULLÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom