Dunántúli Napló, 1961. december (18. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-08 / 289. szám

I 'fUAPtó 19(51. DECEMBER «. Nyílt levél a Játékvezető Testűiéihez Talán azzal kezdeném, hogy elítélem azoknak a postás lab­darúgóknak a magatartását, akik a vasárnapi Postás—Urán megyei labdarúgó-mérkőzésen sportemberhez méltatlanul vi­selkedtek. Ezt előre bocsátva, engedjék meg, hogy ezúton hívjam fel a sporttársak figyel­mét egypár olyan körülmény* re, amely az incidensek kirob­banásához vezetett, és ha ezen a téren változás nem történik, akkor a megyei labdarúgó-baj­nokság megkívánt tisztasága a jövőben is komoly szóbeszéd tárgyát képezheti. Ismeretes, hogy a PBAC és Szászvár mellett az Urán is komoly esélyese a megyei baj­noki címnek és ennek meg­szerzése érdekében erősen te­vékenykedik. Ugyanakkor a régebb múltú Postás is teljes erejével küzd, hogy a kiesési zónából kikerüljön. Nyilván ennek tudható be, hogy a va­sárnapi Postás—Urán találko­zót a fővárosi szaksajtó is ki­emelkedő összecsapásnak je­lezte. Ha ilyen előzmények után — sportszerű keretek kö­zött — kemény mérkőzés adó­dik a zöld gyepen, ez nem is csodálható. Ugyanakkor azonban közti* domásű az is, hogy a megyei labdarúgó szövetség főtitkárai a játékvezető testület elnöke, a játékvezetőket küldő bizott­ság elnöke az Urán SOt patro­náló vállalat dolgozói. Szerin­tem ez összeférhetetlen, mivel az utóbbi sportfunkcionárius is az Urán SC labdarúgó-szak* osztályának vezetője. Tény az, hogy mindenkinek valahol dol­goznia kell, és ha történetesen a megyei sport e vezetői egy labdarúgó-csapattal érdekeli vállalattól kerülnek kt, ez eUen sem lehet senkinek észrevéte­le. Azt azonban e* úgy vélem jogosan várja a sporterköl­csökre éberen figyelő közvéle­mény, hogy akkor, amikor az érdekelt vállalat labdarúgó­csapatának mérkőzéséről van szó, legalább a játékvezető- küldő bizottság ügyeljen arra* hogy ,^szó ne érje a ház ele­jétv. Valahogy nem így történt vasárnap. Erre o fontos mér­kőzésre olyan vezetőt küldött ki a testület, akit sportszerűt­len magatartása miatt Cmint néző a közelmúltban tettieges- ségre vetemedett egy ifjúsági labdarúgóval szemben) rendre kellett utasítani o Postás-pá­lyán, és akinek munkahelyi csapatával az Urán közös pá­lyabérleti viszonyban van, va­lamint közös munkahelyen dob gozik az Urán edzőjével, stb. Sajnos, a játékvezetés olyan kirívó hibákat követett el* amelyek sok jogos szóbeszéd­hez adtak okot, nem beszélve arról, hogy a kiesés rémét ér­ző postás játékosok érzéke­nyebben és elítélően (hangoz­tatom) reagáltak erre. Ezért vetettem fel, hogy helyes volt-e a küldés, helyes-e, hogy a kül­dő a szakosztályvezető? Remélve> hogy soralmnuA közérdeket szolgáltam és a me­gyei sporterkölcsöket erősítet­tem. maradok elvtársi Üdvöz­lettel: CSETE KAROLY NB Ill-as csapataink az utolsó forduló előtt Elérkezett az őszi labdarúgó­idény kapuzárása az NB Hl-ban 1s. Négy pécsi csapat szerepel az NB Ill-ban. A 15. forduló előtt meglátogattuk a csapatokat, me­lyek mérkőzéseit a pécsi sportsze­rető közönség, ha nem is teljes számmal látogatta, de szereplésü­ket állandóan figyelemmel kísérte. A négy pécsi csapat közül igen nehéz helyzetben van a Péc&i Vasas. A táblázat utolsó helyét foglalja el. Szeptember 17. óta az elmúlt vasárnapig egyetlen pontot nem tudott szerezni. November 19-i szá munkban bővebben foglalkoztunk azzal, hogy mi okozza a Vasas ' gyengébb szereplését. Az elmúlt fordulóban, Siófokon már bizta- • tóan játszott a Vasas. Ha egy nyíl (vánvaló játékvezetői tévedés ném ] sújtja a csapatot, akkor mindkét (pontot hazahozhatták volna. Úgy látszik, hogy a huszonegyedik órá­ban mégiscsak rádöbben a Vasas, hogy tovább nem lehet szív nélkül játszani. Az Ercsi ellen szeretnék hazai pályán is bebizonyítani, hogy nem szabad őket eltemetni. A vezetőség és a játékosok Is bi­zakodással tekintenek az utolsó forduló elé — győzelmet várnak. Az idény végére szépen feljött a Pécsi Bányász. Egyfit-másflc mírfcfcést valóságos gólözönnel. nyerte. 30:18-as gól- axámnyal állnak Jelenteg a táblá­zat 8. helyén. A javulást az ered­ményezte, hogy Kása, Györkö, Kresz és Ulrich kiét hónapja állan­dó jó lormát mutat fel és ez ma­gával ragadta a többieket is. Fő­leg a támadóeor Játéka Javult ör­vendetese®. A kezdeti sikertelen szereplés léhangolmágot okozott, melynek most már nyoma sincs. Az utolsó fordulóban a Bajai Bácska ellen szeretné bebizonyí­tani a csapat, hogy valóban rászol­gál a szurkolók bizalmára, akik már igen gyér számban látogatták a csapat mérkőzéseit. Nem könnyű ellenfél a Bácska, de azért a bá­nyászberkekben győzelemre szá­mítanak. A Kiskunhalas effletti Idénynyitó mérkőzés után egyetlen ember sem gondolt volna ama, hogy a bajnokság kérdésébe esetleg még beleszólhat a Pécsi BTC. As etemttt vasárnapi Játékuk alapján semmi okuk nem lehet a bizakodásra. Érthetetlen a csapat egyik-másik egészen gyenge teije­artménye. A játékosak is belátják, hogy valami nincs rendben és most erősen íogadkoznak, hogy a Székesfehérvár ellen javítanak. Oskó eltiltása miatt gondot okoz a balszámy összeállítása. Nagyon jól tenné ez az egyébkent jó ké­pességű játékos, ha sportszerűtlen magatartásán saját csapatának ér­dekében egyszer már valóban vál­toztatna. Az indulásnál az volt a cél, hogy a csapat az első három között szerepeljen. Az élvonalbeli csapatok váratlan gyengébb sze­replése azonban magával hozta, hogy a BTC a bajnokságért folyó harcban szerepelhessen. Jelenleg két ponttal állnak a PVSK mögött és a Székesfehérvárból egy pontot szeretnének hazahozni, hogy a vasutasoktól ne szakadjanak na­gyon le. Ha ez sikerül, úgy érzik, hogy a bajnokságért folyó küzde­lemből nem esnek ki. Keserves küzdelmekben és főleg vidéken gyűjtögette a bajnoki pon­tokat a PVSK. Az utóbbi időben mintha hul­lámvölgybe került volna a vasutas csapat Az Ercsiben kiharcolt győ­zelem talán visszaadta a csapat önbizalmát. Elmúlt vasárnapi győ­zelmük nagyobb arányú is lehe­tett volna, ha gólhelyzeteiket job­ban kihasználják. Nem megy a góllövés úgy, ahogyan kéne, vagy mint a Siófok elleni találkozón. Ennek érdekében a hétközi edzé­seken a kapuralövés gyakorlásán volt a fő hangsúly. A PVSK veze­tőit nem téveszti meg a KMTE gyengébb szereplése. Nagy múlt áll a kaposvári csapat mögött, tu­dásban sincs hiány és nem lehet tudni, hogy mikor jön ki a lé­pés ... Ezért teljes erőbedobással küzdenek az utolsó mérkőzésükön a fekete-fehérek, mert ha számí­tásaikban nem csalódnak, akkor négy pontos előnnyel zárhatják az őszi idényt. A VTST hírei Kimarad #- eredetileg december l-ra tervezett sportakadémiai elő­adás. A VTST értesíti a sportaka- démta hallgatóit, hogy technikai akadályok miatt a december 8-i előadást egy héttel később, de­cember 15-én 18 órás kezdetted a városi tanács kultúrtermében ren­dezik meg. Ez alkalommal dr. Büchler Róbert főiskolai docens tart előadást „Az edzői normák” címen. Az előadást filmvetítés kö­veti, * A városi úszószövetség gyakorló úszó-versenybírói és vízilabda- Játékvezetöl tanfolyamot szervez. A tanfolyamon részt vehetnek mindazon a 1A életévüket betöl­tött egyének, akdk az üsző- vagy vízilabda-sportban tevékenyked­nek, vagy tevékenykedtek és akik be kívánnak kapcsolódni ebbe a munkába. A tanfolyam vezetője dr. Antoa Árpád, a városi szövet­ség főtitkára, előadója Klein Fri­gyes. Jelentkezni lehet a városi TST-néd 14-ig, a tanfolyam bein­dulásáig, részvéted díjtalan, he­temként egy-egy alkalommal hat esetben lesz előadási * Elkészült a VTST „Pécs Sport­ja” című sporthíradója. A VTST felhívja a híradó olvasóinak fi­gyelmét, hogy a hatodik oldalon lévő „Fejtörő” megoldásait de­cember 14-ig, csütörtökig kell be­küldeni a VTST-hez. A helyes megfejtők között három — a nyer­tes által kiválasztott — sporttár­gyú könyv kerül kJ sorsolásra de­cember 15-én. úr Az Atlétikai Szövetség — a meg­fogyatkozott versenybírói létszám feltöltésére a közeljövőben ver­senybírói tanfolyamot szervert A januárban beinduló tanfolyamra a városi TST-nél, vagy az atléti­kai szövetség titkáránál. Morva y Vidor spoo-ttársnál lehet jelentkez­ni. 4« edzők fóruma: Jól esik elbeszélgetni Egyed Mi­hállyal, a szigetvári gimnázium szolid, komoly testnevelőjével. Nem dicsekszik pedig volna miről be­szélnie. Amit mond, az a sport — főleg a kosárlabda — iránti lelkese­désről beszél. Még középiskolás korában ismer kedett meg a kosárlabdával és az­óta el sem vált tőle. A főiskola elvégzése után Győr megyébe, utá­na a szigetvári gimnáziumhoz ke­rült testnevelőnek. Szigetvárott nem sokat tudtak a kosárlabdáról, de a fiatal testnevelő hamarosan megkedveltette a diákokkal. 1956- ban összehozott egy fiúcsapatot, amely a megyei középiskolás baj­nokságban a harmadik helyen vég zett Erre már a lányok is kedvet kaptak a kosárlabdázáshoz! Kér­ték a testnevelőt, hogy alakítson női csapatot is. Szívesen vállalko­zott rá és hamarosan kialakított egy tizenkét fős törzsgárdát, akik­hez állandóan újabbak jöttek. Vé­gül az általános iskolásokat is be­vonta a gyakorlati képzésbe, s í£y állandó utánpótlási lehetőséget biz tosított a gimnázium csapata ré­szére. A női és a férfi csapat is a megy’'bajnokságban szerepelt, a megalakulás évében és a kőzépzó- nában végzett Mindkét csapatot Egyed Mihály edzette. Mire az ala­kuló női csapat taglal elvégezték az iskolát, már sikerült egy olyan ütőképes együttest kialakítania, mely 1960-ban országos középisko­lai bajnokságot nyert. Szakvona­lon csodálkozással fogadták a szi­getvári lányok élvonalba törését. A csapatot jó atlétikus képzettség, korszerű játékfelfogás és gyors mozgás jellemezte. Az országos négyes döntőbeli mérkőzéseiket ál­talában 10—15 pontos előnnyel nyerték. Az idén nyáron már az NB IT-es oestályozókig jutottak, melyen húsz csapat vett részt, 4x5-ös cso­Az ifjúsági labdarúgó-bajnokságok eredményei Kiesési rangadó a Dana Cipőgyár ellen A vasárnapi fordulóba® a PVSK női kézilabda-csapata szereplését kíséri aggódó érdeklődés: milyen eredményt érnek el Budapestem a Duna Cipőgyár elleni kiesési rang­adón? Mindenesetre megáBapí-thafjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés előtt állanak. Az ugyancsak kiesés el­len küzdő Duna Cipőgyárnak lét- fontosságú a hazai pályán leját­szásra kerülő PVSK elleni mérkő­zés. Ha elveszti, akkor a tavaszi nehezebb sorsolása miatt nem na­gyon tadja benttnaradását sí tani. A férfiak mérkőzésének csak a helyezés szempontjából van Jelen­tősége. Győzelmi eséllyel indul­nak a Szombathely csapata ellen és ha megszerzik a két pontot, az esetben nem szakadnak le az él­mezőnytől. A tavaszi kedvező sor­sori ás is lehetőséget nyújthat a tavalyinál jobb helyezés elérésé­ben. A mérkőzést a PVSK—KMTE labdarúgó-mérkőzés után játsszák vasárnap a PVSK-ceaxndkban, Figyelem! A lakosság részére 1962. év­ben végzendő családi ház, szövetkezeti ház, emeletrá­építés, alakítás, tatarozás vagy más javítás jellegű igényéi már most JEGYEZTESSE ELŐ Fenti munkákat minden igényt kielégítően határ­időre vállalja a Pécsi Általános Építő KTSZ Sallai u. 11. sz. 71302 Az ifjúsági bajnokságok „A" csoportjában vasárnap teljes for­dulót bonyolítottak le, a „B* cso­portban csak egy elmaradt mér­kőzést játszottak le. A szigetvári ifik Szászváron is nyerni tudtak, ezzel megerősítették második he­lyezésüket. Vidéken még az Előre tudott győzni. Ezzel a győzelem­mel megelőzve a porcé Ián gyária­kat. A szászváriak újabb veresé­gükkel az 5. helyre estek vissza. A „B” csoportban — a Vasas elleni fölényes győzelem után a PVSK került az első helyre, jobb gólaránnyal, megelőzve az ugyan­annyi pontos Komlói Bányász együttesét. Ebben a csoportban a Pécsi Dózsa Áll a 3. és az Urán Építési szakmában nagy jártassággal bíró UTÓKALKULÁTORT magas fizetéssel fölvesz a Pécsi Általános Építő KTSZ (Pécs, Sallai u. 11. szám.) 71 303 SC a negyedik helyen 17—17 pon t­tal. Még két mérkőzés van hátra, a Mohács—Pécsi Vasas és a Kesz­tyűgyár—PBTC. Ezeknek a mér­kőzéseknek az eredményei az első négy helyezést már nem befolyá­solják. RÉSZLETES EREDMÉNYEK: PVSK—Pécsi Vasas 6:0, Siklós- Porcelángyár 5:0, Előre—Beremend 2:0, Szigetvár—Szászvár l.*0, Vasas I. Bányász—Szikra 5:3. AZ uA” CSOPORT ÁLLÁSA: 1. Bóly 10 .1 1 — 40:8 19 2. Szig. ZMSE 10 9 — 1 20:6 18 3. Siklós 10 < 2 2 21:5 14 4. Vasas L Bá. 10 6 2 2 23:19 14 5. Szászvár 11 5 3 3 35:8 13 6. Postás 11 3 3 5 19:24 9 7. Szikra 10 4 — 6 18:22 8 8. Előre 10 3 2 5 12:16 8 9. Porcelángy. 10 4 — 6 13:22 8 10. Villány 10 1 3 6 7:30 5 11. Vajszló 10 2 — 8 10:38 4 12. Beremend 10 — 2 8 7:27 2 portbeosztásban. a szigete.r ak­nak nem .kedvezett a sorsolás, mert ,a legerősebb csoportba i nó­ták beosztást. Ebben a csoport­ban szerepelt a kitűnő játékerőt képviselő Budapesti Spartacus- és a három utánpótlást felvonul'ató Soproni Postás is. Az előbbitől 7, az utóbbitól 11 pontos vereséget szenvedtek a szigetváriak, ak knek a legidősebb játékosa mindössze 17 esztendős volt. A magyar nő;, ifjúsági válogatott edzőjének azon ban így is nagyon megnyerte tet­szését a lelkes kis csapat és 'meg­hívta őket a magyar—ukrán mér­kőzés előtti előmérkőzéire, mely alkalommal a magyar ifjúsági vá­logatott volt az ellenfelük. Negy­ven ponttal maradtak alul a mér­kőzésen, de másnap Budapesf női ifjúsági válogatottjától mindö^e tízpontos vereséget szenvedtek, Szervei és Keresztúri személyében, két válogatott kerettaggal rendel­keznek ma már a szigetváriak. Ez év őszétől már né~v nri -és két férfi csapata van. az iskolának. A leányok első csapata bajnok« g- ra tör és ha tavasszal csak egy kicsit is kijön a lépés, akkor ez sikerülhet is. Természetesen a latfcia itt is gömbölyű és meelcön­tések akadhatnak, de a lányok mindenesetre nagyon akarnrk. Végső cél azonban az NB II. Már több NB Il-es csapattal játszóikk és közülük Székesfehérvárt. Overt és a BVSC csapatát sikerült két- vállra fektetni. A valóság az. 'hogy sokkal nehezebb az NB II-be ju­tást kiharcolni, mint bejutás ese­tén a bentmaradást. Most m/- az a kellei gondja az edzőnek, hogy hol foglalkoz­tasson ennyi kosarast, mert az e- etlen ,saját erő.- . fe^npei.- pálya és a kis terem már nem tudja befogadni az érdeklődőket. Az utazás is sok pénzbe kerül, de ezen is segítettek a szigetvári ko­sarasok . Kukoricát termeltek es selyemhernyót tenyésztettek, mely nek tiszta jövedelmét sportcélokra fordították. A Megyei Diák Sport Tanács a jól végzett munkáért érdemérem­mel tüntette ki Egyed Mihá \vt, akinek az a leghőbb vágya. ho°y minél több tehetsége» játékost ne­velhessen az egyetemes, magyar kosárLa bda-sportnak. Sötét és világos háló­berendezés, ágyak, szekrények, kályhák, asztalok, éjjeliszekré­nyek, toalett-tükrök, ebédlőszekrény olcsón részletre eladók. — Megyeri út 6 sz. >4 Modem új, sötét pá­roságyak, kétajtós ru­haszekrény új eladó olcsón. Szilágyi Dezső utca 16 sz. _____ 95 E ladó háromszobás családi ház, 200 négy­szögöl gyümölcsössel beköltözhetően, az egyetemi városrész mellett. Nászoy Csoro- nika dűlő 6 sz. 98 Egy fiatal 1» kg-os hízottsertés eladó, — helyszínen feldolgoz­ható. Pécs. Kovács­telep Sarkantyú u. 7. 453 Ablakredőny kész!­tését, Illetve Javítását vállalom. Sallai u. 39. Todenbier. 21 Ablakredőny legol­csóbban 3 havi részié“­re Gyulainál, Tetty­utca 15 sz. 7 Fenyőfa gyökeresen Is kapható 50—150 cm-ig. Pécsújhegy, 7 dűlő. _____________________63 U J szmoking magas termetre (angol szö­vet) eladó. József u. 42. Délelőtt 05 Brassó utca 20 sz. ház beköltözhetően éladó. __________________72289 1 80—200 kg-os hízott sertés eladó. Érdek­lődni: Krisztovlcs ker­tésznél, Nagy-Balo- kány dűlő S. 86 Hízott sertés riadó, helyszínen feldolgoz­ható. Tettye utca 18. 110 Eladók príma fiatal zsínsertések kb. 140 és 200 kg-sak Pécs. Rác­város 54 sz. 99 Petőfi utcában 1 szoba garzonos öröklakás be költözhetően riadó. — Érdeklődni: Jókai u. 3 sz. Schreer.______105 H álószobabútorok, — szekrények, ágyak, asztalok, egyszemélyes rekamié. varrógép, kredencáljak, matra­cok olcsón eladók. — Doktor Sándor u. 57. Üzlet._______________69 U j, modern diópolitú­ros. kettő személyes rekamié, dohányzó asztal, 2 szék riadó. Doktor Sándor u, 22. Sáp« alatt jobbra* Singer varrógépek új­szerű állapotban, ol­csón, szabógép, tize­desmérleg. József ut­ca 42. Opak délelőtt. ________________ 37 U J konyhabútor, kis- és nagyméretű eladó. Atléta u. 20. (Tüzér- utcai futball pályánál.) 34 Nagyobb kölcsönt ad­nék egyszobás, eset­leg kétszobás, össz­komfortos lakásért. — Választ „Költözöm” jeligére Sallai utcai hirdetőbe. __________________73911 U J állapotban lévő 175-ös Jáwa eladó Ju­hász Gyula u. 5. du. __________________73916 B őrkabátját, táskáját egy héten belül szak- j szerűen megfestem. I Malom utca 14., ud­varban. 73923 Felső-Gyflkés »-ben eladó kétszobás, kony- hás beköltözhető vil­la. 400 négyszögöl szőlő és gyümölcsös­sel. Érdeklődni lehet a helyszínen minden vasárnap. _________73883 P ál utcai fiúk című könyvet keresem meg vételre. — Cím: Uj- Meszes, Frankel Leó iaor. 407-es Moszkvics kifo­gástalan állapotban el­adó. Megtekinthető: du. 5—7-ig. Nagyvárad utca 17 sz. 53 Bútor, kombináltszek- rény, fotőlyők, párná­zott székek, vitrin, há­lószobabútor, diner, előszobafal, ágyak, toalett-tükör, kályhák, állandóan kaphatók. Soóky Géza bútorüz­letében. Nagy Lajos u. 11. sz. Zeolnay u. sa­rok. 58 Bécsi gyártmányú zon gora és világos háló­szobabútor betétekkel együtt eladó. Rákóczi út 39/Bw ZU, cm. a. a. 67 Belvárosban fél ház I eladó. — Érdeklődés délután 2—ö-lg. Tele- I fon: 32-14. 73865 Azonnal beköltözhető ház eladó Nagy árpá­don. Szoba, konyha éléskamrával. Érdek­lődni: Pichler Jenő, Boros u. 4 sz. 42-es buszjárat.______78 V ajszínű új cserép­kályha. eladó. Újhegy m, d. 178 SZ._______84 S koda Oktávia szuper igényesnek eladó. — Mátyás király utca 4. 114 Eladó forrázóteknő, rénfa. hackstock. só­zóteknő. Pécs, IT. k. Ipar utca 6 sz. Tele­fon: 24-21. 79 Bútort szépet, jót, ol­csón vásárolhat Bá­ránynál, Hal tér la 48 Jó állapotban lévő vas kályha eladó. Öteme- tő utca 12 sz. 73902 Alig használt mély gyermekkocsi riadó. Endre utca 17. L em. 8. Érdeklődni: 4 órá­tól _______________73904 V ennék egy Jó kar­ban lévő zománcozott fürdőkádat. Ivánfi, Kisfaludy u. 5 sz. __________________73906 K eményfa féTháló Jó állapotban sürgősen és olcsón eladó. De. 11-ig Zöldfa utca 20 sz. ___________________73907 Beköltözhető kétszo- zás családi ház riadó. Kisboldogasszony u. 25 73909 Eladó hosszú kör pán­célos, barna ,,Cz,ap- ka” zongora. Jó álla­potban, jó hangú. — Dékány István Ver­send. 73869 Szövetkezetek részére a Komlói Helyű pari Szolgáltató Vállalat el­ad egy üzemképes ci­pőipart Albeckó dopli- zógépet, valamint egy rá maklammer gépet. — Érdeklődők fordulja­nak a vállalat cipő­üzemének vezetőjéhez Telefon: 20-92. 649 Ház eladó Felsö-Vám- ház u. 71 sz. kétszoba konyha beköltözhető. Érdeklődni lehet 8—10- ig háznál. 12-től fél 9- ig Borbála-telepi ital­boltban Süliéné, pén­tektől vasárnapig. 73893 u. 27. Gyulai Sánd 73885 Házhelyek a Hetesi buszmegállónál sürgő­sen, olcsón eladók. — Érdeklődés: Horváth Mihály. Magyarürögi u. 24 sz. alatt. __________________73888 V eszek kézihajszárítót nagyméretű fedeles Iá dát és kosarat. Huba Géza fodrász, Széche­nyi tér 2 sz. __________________73893 E gy beépített barna kandalló újszerű álla­potban riadó. Felső- Balok ány U. 45 sz. Karsai. 73890 Egy forrázóteknő, rén­fa. hackstock eladó. — Cím: Szilágyi Dezső utca 31 sz. 73899 760 négyszögöl szőlő, gyümölcsös kényelmes lakással eladó. Pécs, Közép-Daindol 1/1. — Kálmán Imre. 72294 Húsdarálóját szaksze­rűen megjavítjuk. — Gépműhely, Rákóczi út 43 sz. 73917. A PÉCSI RÁDIÓ 1S61. december 8-1, pénteki műsora * 223,8 m középhullámon: 17.00: Szerb—horvát nyelvű műson: Híreik. Megnövekedtek a feladatok. Aktuális témák: A zárszámadás előrt. Tánczene. 17.30: Német nyelvű műsor: 15 perc mezőgazdaság. — össze­állítás. 18.00: Gery Scott és Bilicsi Tivadar énekel. A Skowronszky Tánc- zenekar játszik. 18.25: Levelekre válaszolunk. 18.35: Utazzunk 1965-be. — Riport­műsor. 18.50: Szórakoztató zene fúvósokra. 1. Kraul: Zrínyi-induló. (Kalo­csai helyőrség fúv. zk.), 2. Tho­mas: Raymond — nyitány (Ba­jai helyőrség fúvós zk.), 3. Brahms: VI. magyar tánc (Pécs- szabolcsi bányász zk.), 4. Lehár: Losonci induló (Bajai helyőrség fúv. zk.). 19.10: Dél-dunántúli híradó. 19.30: Pécsi utcák, pécsi emberek. — Váradi Antal. 20.00: Műsorzárást SZÍNHÁZ: Nemzeti Színház: Glória (este 7 órakor). Kamaraszínház: Játék a kastély­ban (este fél 8 órakor). Tájszlnház: Leányvásár (délután fél 5 és este 8 órakor). Siklóson. MOZI: Park: Nem ér a nevem (fél 5. fél 7 és fél 9 órakor, szélesvásznú). Petőfi: Keresztesek I., II. (4 és 8 órakor, dupla helyárakkal, széles vásznú). Kossuth: Ogyefogyott Rómeó ffél 5, fél 7 és fél 9 órakor). Kossuth Híradó Mozi: Magyar híradó, Gondolkodó gépek. Piszt­rángok, 61/23. világhíradó. Társas utazás (Előadások 11 órától folyta­tólagosan 3 óráig). Ságvári Endre Kultúrotthon (UJ- Mecsekalja): A béke első napja (fél 6 és fél 8 órakor). Fekete Gyémánt (Gyárváros): Katonazene (5 és 7 órakor). Építők kultúr ott hona: A tiszta égbolt (5 és 7 órakor). Jószerencsét (Pécsszabolcs): Szurkolók lesen (5 és 7 órakor). Rákóczi (Mecsekalja): Az éjszaka szépei (7 órakor). Május 1. (Vasas n.): Egy évig tartó út (7 órakor). Kossuth (Mohács): Szombat este, vasárnap reggel (6 és 8 órakor). Csak 18 éven felülieknek! Zrínyi (Szigetvár): Soha többé (Mein Kampf) (8 órakor). Táncsics (Siklós): Egy katona meg egy fél (8 órakor). DÜNANTCM NAPLÓ A Maeyar Szociális tu Munkáspárt Baranya megyei Bizottság» iá a megyei tanács 'apja. kjieiSs szerkesztő Vasvari (terem» Kiadta a Dunántúlt Napló Daptdadóváilalet Felerős ktadő Braun Karol* Szerkesztőse* kiadóhivatal, Pécs. >Asset Attila a. •*. Telefon 15-32 15-38. cv S| szikba NVDMDA 31 rlfVCl VTihílfv U ti. ««. Tenesztt *» Magyar Posta. Előfizethető * rt*>ivl oostahiva' nál és kézbesttőknéL Előfizet/-«^ dij 1 hónapra it»<a t £g?Hl

Next

/
Oldalképek
Tartalom