Dunántúli Napló, 1961. december (18. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-09 / 290. szám

,SP/ • • v* 'V0, .' »ssfi * jÁGAÉSA MÉGYEItAÍÍA BEKÖSZÖNTÖTT 4 TÉl PÉCSETT 333 millió forint a megye jövő évi költségvetése ■ Rendkívüli ülést tartott a Baranya megyei Tanács A tanácsülés résztvevői Kállai Gyű1 a: Bevezetőben megállapította, hogy a szocializmus világrend - szere az emberiséig fejlődésé­nek döntő tényezőjévé váM: ma már nem az imperializmus, ha nem egyre íoikozódó mérték­ben a szocialista vditágrendszer határozza meg a világ fejlődé­sét. Kállai Gyula ezután a szo­cialista országok gazdasági ere jének rohamos növekedéséről, a nemzetközi munkamegosztás jelentőségéről beszélt A továbbiakban részletesen szólt az imperializmus gyar­mati rendszerének felbomlásá­ról. — Az utóbbi években a nemzetközd helyzet nem volt mentes a kisebb-nagyobb fe­szültségektől. Az imperialisták a nemzetközi helyzet élezésére törekszenek. Az egyedüli, ami ebben őket megakadályozza, a békéért küzdők nagyobb ereje. A békéért vívott harc útja azonban nem sima, kikövezett út; időnként feszültségek ke­letkeznek, konfliktusok tá­madnak. Mindez azonban nem' változtat azon, hogy a békés egymás mellett élés politikája reális út. Külpolitikánk fő vonala to­vábbra is a különböző társa­dalmi rendszerű országok békés egymás mellett élésén alapszik. Részletesen szólt ezután a Szovjetunió Kommunista Párt­jának XXII. kongresszusáról. A kommunizmus felépítése miüfiók és százmilliók tudatos tevékenységének eredménye és gyümölcse lesz. A tömegeknek ezt az óriási méretű mozgósí­tását akadályozták a személyi kultusz maradványai, amelyek nek felszámolása nélkül nem lehetne végrehajtani a kom­munizmus építésének program ját. A XXII. kongresszus kérdé­seivel kapcsolatban pártunk­nak — és úgy gondoljuk a ve­lünk szövetséges politikai ba­rátainknak és egész népünk­nek — az állásfoglalását a Központi Bizottság határozata tartalmazza. Egyetértünk a XXII.. kongresszus határozatai­val. A XXII. kongresszus teljes mértékben igazolta a politi­kai irányvonalunkat, amelyet 1956. november 4-e óta kö­vetünk, s amelyet pártunk VII. kongresszusa megerősí­tett. Ez a politika egybeesik a XXII. kongresszus vonalá­val, s politikai vonalunkat az élet igazolta, a nép elfo­gadta, és töretlenül követi* A jövőben is e politika alap­ján akarunk dolgozni — még jobban, még következeteseb­ben, még nagyobb fegyelem­mel. Megnyugtathatunk min­denkit: a politikai cikkcakkok ideje nálunk lejárt. Politikánk a XXII. kongresszus után nem változik se jobbra, se balra. Minden intézkedésünk — így a kormány nemrégiben bekö­vetkezett részleges megújítása is — azt a célt szolgálja, hogy ezt a politikát még jobban, még következetesebben, még nagyobb határozottsággal va­lósítsuk meg. Kállai Gyula beszéde továb­bi részében részletesen szólt ötéves tervünkről, amelynek fő politikai célja — s ezt egész, népünk magáénak vallja es egyöntetűen követi — a szo­cializmus alapjai lerakásának befejezése és áttérés a fejlett szocialista társadalom építé­sére. j A fő feladat most a termelő- ! szövetkezetek megszilárdító- , sa, hogy minden termelőszö­vetkezet erős, virágzó, jól gazdálkodó szocialista nagy- : üzem legyen. 1 A szocializmus alapjai leraká­sának folyamatát a termelő­(Folytatás a 2. aíöaUmi Tegnap rendkívüli ülést tar­tott a Baranya megyei Tanács. A tanácsülésen az 1962. évi összesített tanácsi költségve­tést tárgyalták meg. A napi­rend előadója Nagy Gyula elv­társ, a megyei tanács vb-el- nökhelyettese volt. Az előterjesztés ismertette, hogy a megye jövő évi költ­ségvetése 11 millió 654 ezer fo­rinttal magasabb mint az idei. A beruházások nélkül a me­gye összesített költségvetése 333 223 000 forintot tesz ki. A költségvetés egyrészét a ta­nácsok saját bevételeikből és az együttes adókból fedezik. A bevételek 24 millió, míg az adók 36 millió forintot tesz­nek ki. A fennmaradó nagy összeget pedig államunk fede­zi a megye területén tanácsi kezelésben lévő ipari és keres­kedelmi vállalatok nyereségé­ből, az említett vállalatok for­galmi adóiból, amely a 36 szá­zalékát teszi ki az állami tá­mogatásnak. A fennmaradó 62 százalékos hozzájárulást pedig a tanácsok részére folyósítja az állam. A költségvetés kiadásai a következőképpen oszlanak meg Gazdasági 13,88, szociális és egészségügyi 30,36, kulturális 35,48, egyéb kiadásokra pedig 20,28 százalékát költik a 333 millió forintnak. A felhasználások részletezé­sére nem térünk ki. mivel az már nagyrészt ismeretes ol­vasóink előtt. Az első napirendi pont vitá­jában Garamvölgyi Miklós elv­társ javasolta, hogy a megyei tanácsülés által elfogadott költségvetést a tanácsok állan­dó bizottságai tárgyalják meg. A javaslatot a tanácsülés el­fogadta. A költségvetés megtárgyalá­sa és elfogadása után az igaz­gatási munkát vizsgáló ideig­lenes bizottság létrehozásáról 1 1 Pécsett tartózkodásának má­sodik napján, pénteken, Kiss Károly elvtárs az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának titkára ellátogatott a baranyai tsz-ekbe. Első útja Véméndre vezetett ahova elkí­sérte Novics János elvtárs, az MSZMP megyei bizottságának titkára. szóló javaslatot fogadta el és a járási végrehajtó bizottságok­ban történt változásokat hagy­ta jóvá a megyei tanács rend­kívüli ülése. Kádár János efvtárs iiévözle'e sanfignyfra m^n sztereínökéhez Kádár János, a Miniszter- tanács elnöke Tanganyika függetlenségének kikiáltása alkalmából üdvözlő táviratot küldött Julius Nyerere mi­niszterelnöknek. Véménden Papp János a já­rási pártbizottság titkára, a község párt és tanácsi vezetői, Róth Antal tsz-elnok és a ter­melőszövetkezet dolgozói fo­gadták szeretettel a vendége­ket. Ezután Kiss elvtáns elbe­szélgetett a község és a terme­lőszövetkezet vezetőivel, akik többek között elmondták, hogy termelőszövetkezetük ezekben a napokban egyesült a szom­szédos szebényi és véméndi szövetkezettel. Az egyesülő közgyűlést december 7-én tar­tották meg és a 6500 holdas nagy tsz az „Egyesült Lenin Termelőszövetkezet” nevet vette fel. A szövetkezet veze­tői beszámoltak termelési eredményeikről s elmondták, hogy a munkaegység értéke 40 forint lesz ebben az évben Véménden. Ezután major látogatásra ke rült sor. Kiss Károly elvtárs megszemlélte a tsz kiváló ser­tésállományát és szarvasmar­ha' telepét. Majd a délutáni órákban az aktuális kül- és belpolitikai problémák megbe­szélésére került sor. A késő délutáni órákban az Elnöki Tanács titkára a kátolyi ter­melőszövetkezetbe látogatott. majd este visszatért Buda­pestre. A Szolnoki Vegyiművek szupeifoszfát üzemében a terve­zettnél négy hónappal korábban kezdték meg a műtrágya mártását. xvin. Évfolyam, Ara: se filler 290. SZÄM VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Péntekre virradó éjszaka valóságos hóvihar volt. A Mecsek oldalában hó takarja már a háztetőket. 19SL DECEMBER 9. t SZOMBAT | 8 Hazafias Népfront Országos Tanácsénak kibővített illése A Hazafias Népfront Országos Tanácsa Kállai Gyulának, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa elnökének, az MSZMP PoQitikad Bizottsága tagjának elnökletével pénteken ki­bővített ülést tartott az Országhoz Vadász ter­mében. Reszt vett a tanácskozáson és az elnökség­ben fogltalit helyet Dobi István, a Népköztár­saság Elinöki Tanácsának elnöke, a Haza­fias Népfront Országos Tanácsának álelnöke, Kádár János, a forradalmi munkás-panaszt kormány elnöke, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa elnakségének tagja, Rónai Sándor, az. MSZMP Politikád Bizottságénak tagja, az országgyűlés elnöke, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa Elnötkségónek tagja, Bognár Rezső, Szabó Pál és Z. Nagy Ferenc, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának al- elnöikei, dr. Ortutay Gyula, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára, Harmati Sándor, a Hazafias Népfront Országos Taná­csának titkára. Az ülést dr. Ortutay Gyula, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsénak főtitkára nyitotta meg, majd a megjelentek egyperces felállással adóztak Dinnyéé Lajos és Grősz József, a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsa elhunyt el­nökségi tagjai emlékének. Ezután Kállai Gyula tartott .politikai beszámolót. Tyifov örpiJőia levele s dunsúivjosi hengerészedhez Augusztusban a dunaújváro­si meleg hengermű Bugatéri 13 tagú brigádja levélben köszön­tötte sikeres világűr utazása után German Tyitovot, a Szov­jetunió hősét. Pénteken a következő levél érkezett a meleghengerműbe a Szovjetunióból, Tyitov őrnagy­tól. „Kedves Elvtársak! Szívből köszönöm üdvözletü­ket, valamint azt a baráti együttérzést, amellyel kozmi­kus utazásomat kísérték. Kedves Barátaim! További sikereket kívánok munkájuk­hoz, kívánom, hogy barátsá­giink olyan erős legyen, mint az acél, amelyet önök megmun hálnak. Ami kedves meghívá­sukat illeti — hogy látogassak el a Dunai Vasműbe ■.— öröm­mel fogadtam, s feltétlenül élni fogok vele, ha az önök nagyszerű országába eljutok. Baráti üdvözlettel German Tyitov őrnagy, a Szovjetunió hőse, a Szovjetunió űrpilótája” i Politikai voltainkat az éli! Itisza'fa, a Etép elfogadta és íirstieiiiii kiveti Kiss Károly elviárs látogatása a baranyai tsz-ebben

Next

/
Oldalképek
Tartalom