Dunántúli Napló, 1961. december (18. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-24 / 303. szám

n Iv&m A 1961. DECEMBER 8«. I Az év legizgalmasabb félórája A játékvezető az első félidő végét jelezte és az emberek sze­me oda villant az eredményjelző táblára: Pécs—Vasas 2:1! Nem le­het igaz. Talán a sors csúfolko- dlk a húszezer szurkolóval. De mégis. A kis Dunai előbbi gól­ja után közepett kezdett a baj­nokcsapat. — Tehát mégiscsak vezetünk! — Kilenc emberrel. Hamarosan újra megjelentek a csapatok. A piroskékek teljes létszámmal. A pécsi fiúkat szá­molgatják: Egy . . . kettő . . . há­rom .... hé* . . . nyolc . . . ki­lenc Hói a többi? Pósa játék­vezető vár még néhány pillana­tig. hátha jön a Danka, meg a Bendes. Azután a labda meg­kezdi a második negwenöt perc hatalmas vitustáneát. A szárnyaszegeu péesieket el­szánt védekezésre kényszeríti a kitűnő ellenfél. A fiúk Danka és Bendes nélkül is elkeseredetten seprégetik a teret Kocsis Ernő ..másodkapus” portája előtt, de olyan ez a Vasas, mint a mese­beli -sárkány. Hiába akaszt meg támadást a Pécs. amint előre­kerül a labda. Machosék egy tá­madás helyett ötöt indítanak. Még Mészölv iß előrement a pé- cs-‘ védők életét megkeseríteni. Es alig három percre azután, hogy megkezdődött a játék, szemvillanás alatt a két közép­hátvéd kerül a szereplés előte­rébe. Mészöly amúgy istenigazá­ban meglövi a labdát és Kocsis szomorúan nyúl a hálóba: Ki­egyenlítették! — Elvesztettük! — sóhajt a aerék szurkolótábor a lelátókon. Ezt a nyomást kibírni szinte le­hetetlen. És lám mi történik? Előbb Bendes biceg be a pályára, majd Danka Imre bekötött térddel. A két ..hadirokkant” nem teljes értékű harcos már, de mégis ott vannak És a jóbarátok jelen­léte kimondhatatlan erőt ad a csüggedőknek. Dankra arca min­den lépésnél eltorzul, látszik, hogy szenved. Ha most kapura lőnének a vasasok . . . ! Rossz rá gondolni is. Az akarat, a lelke­sedés megdelejezi a labdát és — a pécsi fiúk sem hisznek a szemüknek — a lövésék elkerü­lik a saját kaput. — Hajrá Pécs! Mindent bele! — zúg az aréna. Ott bent a pá­lyán fris6 erő költözik az iz­mokba azután Gvörkő belövi élete első NB I-es dugóját. A győzelem gólját! Tizenhét perc van mé.g vissza. Az emberek nem is a pályát, hanem inkább az órát figyelik. Húszezer szempár tolná, taszi- gálná előre a csigalassú mutató­kat, de a végén azok is enge­delmesen leúsznak előre. Győz­tünk! Zúg a vaetaps. a nézők bol­dogan szorongatják egymás ke- r zét és kilenc fáradt meg két j súlyosan sérül* fiú ölelkezik a . pálya közepén. Győzött az aka­rat. a határtalan lelkesedés és a becsületes helytállás! Hihetetlen izgalmas volt! <-th> Visszapillantás az 1961-es sportévre IJj NB I., ti. és Itt. csapatok jelzik a fejlődés útját — Árnyoldalak Még néhány nap é* végetér a* 1961-es esztendő. Ha visszapillan­tunk az elmúlt, év sportvonatko­zású eseményeire, azt láthatjuk, hogy a küzdelmes munka, melyet sporszervelnk végezitek, nem volt hiábavaló. A TST-ék ebben a műn kában item voltak egyedül. Mel­lettük volt és segítséget nyújtott a párt, a tanácsi végrehajtó bi­zottságok, a művelődési osztályok, a KISZ-bizottságok, az SZMT és a társadalmi aktívák, akiknek hasznos közreműködése nélkül el­képzelhetetlen a TST-ék munká­ja. A megyében és a városban 21 szövetségben és több mint 10 bi­zottságban folyik a munka. Di. Csemus Kálmán, a megyei és Rózsahegyi Mátyás, a városi TST elnöke á legnagyobb munka közepette tekint vissza az elmúlt esztendő sporfcvonatlkozású .dol­gaira . Demonstratív események A téli és nyári szpártákiádokon közel tízezer, az általános iskolák „Béke és ‘barátság” torna- és sportünnepélyén 102 iskola 42S6 fő­vel vett részt vidéki vonatkozás­ban Városi viszonylatban már háu hiányossá váltak az április *-i .elszabadulás!, a május 1-i és augusztus 20-i ünnepi és novem­ber 7-i kegyeleti versenyek. Tömegsportok Megyei szinten a Kilián próbá­lók. száma elérte a tízezret. Eh­hez hozzájön a városi közel hét­ezer próbázó. Nehézkesen indult be a mozgalom. A tulajdonképpen ni beindulás az iskolaév végére és a nyári szabadságok idejére esett. MAKK A megyei sakk-csapatbajnok­ság második fordulójában a kö­vetkező eredmények szfilettek: Pert Főiskola—Pécsszabolcs 6:6, Pécs1 Bányász—Vasas II. Há­nyás? 8,5:5,5. Kinizsi II—Spar­tacus 9^, Komlói Bányász- Pécsi EAC 5:5 (2 függő). Pées- várad—Szigetvári ZMSE 8,5:3,5, Ped. Főiskola—Vasas H. Bányász 9:3. A MEGYEI BAJNOKSÁG Állása: 1 2 3 4 5 6 7 * 9 * 11 1. Ped. Főiskola 2. Pécs várad 3. Pécsszab. B. 4. Komlói B. 5. Pécsi Bányász 6. Pécsi EAC 7. Pécsi Kin n. 8 Szigetv. ZMSE 9. VasasII. B. 10 Pécsi Urán 11. Spartacus 22 pont * 14 13,5 (í függ«) 12 10 (ZffiggS) 0 1* C,5 5,5 3 A Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság revizori álláshelyre pályázatot hirdet. Pályázhatnak azok, akik mérlegképes oklevéllel rendelkeznek. Fizetés a 27/1957. Mü. M. rendelet szerint. — Pá­lyázatokat: Vízügyi Igaz­gatóság, Pécs, Kúlich Gy. ■i. iá—15. sz.-ra kell be­nyújtani. 682 összeű. aztán nagy léptekkel ha­ladt előre. Ma már sokan megsze­rezték a vasjelvényt, sőt öt arany jelvénye» próbázónk is van. Áz első év eredménye kielégítő, a to­vábbi siker megalapozott, óriási léptekkel haladt előre az általános iskolák háziverseny-mozgalma. Torna, kézilabda, asztalitenisz, láb daru gás, sakk és atlétikai házi­versenyeken nagy tömegek vettek részt, örvendetes a kispályás lab­darúgás komoly térhódítása. Rendszeres bajnokságok Az NB I-ben 5, az OB-v^an 3, az NB H-ben 9, az NB m-ban 5, a megyei bajnokságban 380, a járási bajnokságban 468 és az alapfokú bajnokságokban 318 csapat vett részt. Fejlődést mutat a falusi «port. Az év folyamán 30 községi — a régi egyesületekből pedig 47 — új tez sportkör . alakult. Ki­alakult az alapfokú körzetj ver­senyzési rendszer, elkészültek a községi versenynaptárak és költ­ségvetések. Bolyban, Siklósor és Sellyén atlétikai szakosztályok alakultak. Pécsett két cselgáncs szakosztály alakult közel 100 spor­tolóval. Helyes vezetés mellett ezekre a szakosztályokra komoly jövő vár. A minőségi sport Ezen a téren m javulás mutat­kozott. Az NB I-be került a Kom­lói Bányász labdarúgó csapata. A Pécsi Dózsa tizenhat mérkőzés után 50 százalékos teljesítménnyel megrősítette helyét a középcso­portban. A pySK férfi kosarasai változatlanul az NB I. élcsoportjá­ban szerepelnek. A mohácsi eve­zősök az országos vidéki bajnok­ság második helyezettjei. Az OB Iábe kerültek a Vörös Meteor ter­mészetjárói és az Urán SC úszói. Változatlanul a vidék egyik leg­jobb úszóegyüttese a Pécsi Dózsa. Az NB n-be kerültek a Dózsa röplabdások, a Pécsszabolesi Bá­nyász női. a Pécsi Bányász férfi kézilabda csapata. A Pécsi Bányász női kézilabda csapata ebben az évben rajtolt az NB. I-ben és várakozáson fölül igen jól szerepelt. Hogy a leg- fiatalabbaknak is kijusson k érből, az Országos Úttörő Négy­tusa Bajnokságon a Szabadság úti Leánycsapat jeleskedett és máso­dik helyezést ért el. Bánki Tamás országos serdülőbajnokságot nyert tornában, A Pécsi Sportiskolás lá­nyok jó szereplése, a Mohácsi TE Labdarúgó csapatának NB ITI-ba jutása is megyénk és városunk s portelkeméinek állomásai. A me­gyék közötti „Béke Kupa” atlé­tikai versenyt Baranya megye vá­logatottja nyerte. Az év kiemel­kedő eportstkerét hozta a hat nemzet részvételével megrende­zésre került Mecsek Kupa kerék­páros verseny. A három napos ver senyt közel százezer ember tekin­tette meg. Női tornászaink a lég- jobbak között sem vallottak szé­gyent. A csertetői nemeztkőzi mo- tocross versenyt közel 15 ezren tekintették meg. Országos bajnok ság birkózásban, országos váloga­tottság tornában. la bein rúgásban, kosárlabdában, stb. jelezték váro­sunk és megyénk sportolóinak ki­tűn <> szereplését az elmúlt sport­évben. Volt a V rrrnvolda’gfc is Egyedülálló az NB I-es asztali- tenisz csapatunk széthullása. Az atlétikában Is igen lassú változás észlelhető. Az NB. X-es Vasutas ko saras lányok szereplése som volt kielégítő. Tornában a férfi csapat gyenge szereplése, a háromtusa elszomorító helyzete és az ököl­vívás egyhelyben topogása is kí­vánnivalót hagy maga után. (Ki­vételt képez a PVSK csapata). A tenisz Is mélypont, felé halad. — Egyedüli vigasztaló a teniszóvodá­sok egyre növekvő száma. Na­gyon elkelne ebben a sportágban egy megfelelő függetlenített szak­ember. Kiesett az egyetlen NB li­es labdarúgó csapatunk. Most két pécsi csapat van versenyben a baj nofei címért. Gyorsasági motor­sportunk sem fejlődik. Fő ok a megfelelő versenypálya hiánya. Új létesítmények Létesítményeink száma növeke­dést mutat, különösen kis pályák­kal és sportudvarokkal gazdagod­tunk. Pécsúj hegyen kézilabda-, Szigetváron kosárlabda-pálya épült. A kozgazadsági és a Bánya­ipari Technikumoknál, a Fehér- hegyi. Meszes-telepi, Gyárvárosi. Vasas II. és Petőfi utcai általános iskoláknál sportudvarok létesül­tek, Felújításra került a Vörös Meteor sporttelep és befejezéshez közeleg a Szigeti úti sport- és ját­szópark építése. Uszoda épült Sik­lóson, Bólyban és Bikaion. Mindent egybevetve elmondhat­juk. hogy eredményes sportesz­tendőt zárunk le 1961. december 31-én, azzal a gondolattal, hogy a következő esztendőben a megkez­dett úton haladva még komolvpb' sikereket fogunk vállvetve kihar­colni, hogy városunk és megyénk sportját méltán emlegessék ország szerte a legjobbak között. B. L. A Tolnai testvérek Elnéptelenedtek a sportpályák, bezárták a tornatermeket, a szer­tárakban pihennek a Labdák és a különböző tornaszerek. A sporto­lók a jól végzett munka után pihenőre tértek. Élvonalbeli spor­tolóink közül néhányat felkeres­tünk otthonában természetesen a legaktuálisabb kérdéssel: mivel töl_ tik az alig pár hetes szünetet? Az első állomásunk a Tolnai testvérpár Márta és Klára, akik ezzelőtt még egy hete az év leg­nagyobb versenyén izgultak a tor­naszerek mellett. Most itt ülnek nővérük kislányával Zsuzsikával ölükben. Jókedvűek, mert az év mindkettőjük számára eredményes volt — A minszki vasutas Rurópo­bajnokság, az országos vidék baj­nokság, \ Pécs—Debrecen virn\ob közötti tn-naverseny% az egyem tornászbajnokság és a mestci- fokű bajnoksága összességében mind nekem, mind Kiárinak jő1 sikerült. — sorolja Márta. — Egy hete fejeztük be a versenyeket, de már a jövőre gondolunk, ami a világbajnokság felkészülésének jegyében zajlik majd le. legna­gyobb vágyunk, hogy a 62-es év­ben beverekedjük magunkat a válogatott keretbe! — Ha ilyen nagyon akarják, biz­tos sikerül Maradjunk a jelennél. Mivel töltik a rövid szabad időt? — Egyelőre várjuk a havat, mert síelni szeretnénk, — veszi át a szót Idára. — Természetesen ezen kívül egy kicsit táncolgatni is eljárunk, mert erre jutott a legkevesebb idő Színházba is elég régen voltunk, úgyhogy valószínű néhányszor er­re is sor kerül. — És mi lesz az itthoni segít­séggel? — hangzik el az édesanya kérdése, ami kissé váratlanul érte a két testvért. — Persze, persze ... az Is meg­lesz. Segítünk a főzésben, az ün­nepek alatt pedig kitakarítunk. Jó az a csokis meg a diós torta, de főleg akkor, ha előtte nyalakodni lehet. A jő meleg szobában pattog a tűz, a rádió mellett televízió, a polcokon sok könyv, ami azt je­lenti, Márta és Klára nem fog unatkozni... * Dévai János a válogatott kerék­páros és felesége is otthon van­nak. Nem kívánkoznak az utcára! mert jobb ilyenkor a meleg kály­ha mellett kettesben. — Már a múlt hónap közepén abbahagytam a kerekezést. Azt hiszem kissé balszerencsés volt számomra az idei év. A téli te­repkupa. januárban jól indult, de az év közben nem ment. Utó íjá­ra azért mégis sikerült a magyar terepbajnokságon. Remélem a jövő évben szerencsésebb leszek, mert most kipihenem a fáradságot. A Banna család Dévaiék A faluba űj lakó költözött: a sport Ezekben az órákban & kará­csony csendes békéje honol Me- cseknádasdon a Mecsek vidék egyik legszebb legkedvesebb köz­ségében. Kint az utcán időnként jeges szél akaszkodik & csupasz faágakba, de bent az apró házak meghitt otthonában a szertet tüze melengeti az embereket. Gyere­ket most álig látni. Az iskola csen des és kihalt. A tornaterem sem árulkodik arról, hogy tegnap a fiatalok szorgalma és sportszere- tete majdnem szétvetette az új fa­lakat. Most az is elhagyatottan tűri a tél csipkelődését. Ez a téli szünet, ez a csendes pi­henés csak rövid életű. Az el­múlt napok tervszerű munkája után a közeli napok is komoly foglalkozásokat ígérnek. Jedlioska János, a fiatal testnevelő a minap is a későesti busszal utazott haza Pécsre. — Edzésünk volt a kézilabdaosa- pat tagjaival. Készülünk a pécsi teremtornára! AM nem tudná. Mecseflmódas- don a kézilabdasport az úr a fa­luban. Van időnként sakk asztali tenisz és atlétika is, de futball az még nincs. Népszerűségéiben a ké­zilabda ma még legyőzhetetlen! A férfi csapat a megyei IL osztály­ban harmadik lett. Halljuk, hogy volt olyan mérkőzés, amelyikre közel nyolCBzóz néző te kíváncsi volt! Csoda, hogy ekkora lelkese­dés láttán még a tavasszal ifi csa­patot te szerveztek, amely „egy­ből” megnyerte a járási bajnoksá­got? Persze azt nem tudjuk, hogv vajon nem vádolják-e a társadal­mi edzőt, a Pécsi Dózsa jeles ka­pusát, Jedlicska Jánost egy kis sportági sovinizmussal? Aki vádol ja, csinálja utána ezt a munkát sgy másik sportágban! Na, de térjünk vissza néhány percre a nádasdiak büszkeségéhez, a községi gondoskodás jóvoiiá j felépült tornateremhez. Kukkant­sunk be az ablakokon. A 13x8 mé­teres terem padlózata fényesre kent parkett, bordásfal, mászókö­tél, gyűrű, tornapadok. Nem cso­dáljuk, hogy Donovald József igaz gató és Jedlicska János büszkék minderre! Kevés ilyen létesítmény van a megye falvaiban. — Megérdemelték ezt a nádas­diak? — Meg bizony. Tessék csak meg nézni egyszer, milyen szép sport­kertet építettek a maguk erejéből. A kézilabda és futópálya mellé 1962-ben kosáriabdaDályát létesíte­nek és az egészet körülkerítik. A télen a salakot majd vízzel felön­tik, hogy a gyerekek korcsolyát köthessenek a cipők alá. Most csendes a kis. pálya kör­nyéke, gyerekekből még hírmon­dónak sem jut ide. Pedig micsoda élet volt itt, amikor még az őszi napsugár csillogott az aranysárga faleveleken! A fiatal testnevelőtő1 tudjuk, hogy a felsőtagozatos is­kolások csaknem kilencven száza­léka jelentkezett a Kilián verse­nyekre. Persze, így van ez a leg­több helyen a megvében. De azt már kevesen csinálták olyan jól, mind a nádasdiak mert ők nem elégedtek meg azzal, hogy az iga­zolványok a zsebekben lapulnak. — Jól felkészítettük a gyereke­ket, akik egymásnak is segítet­tek. Vállalták például, hogy aki­ket kell, megtanítják kerékpároz*- ni. Hamarosan túrákat szervez­tünk, négytusa versenyeken indul tünk és hogy meglegyen a száz pont, az **jsok kéfikűvlában Kiér­ték össze erejűket. Voltak többen, akik az MHS összetett versenyein is résztvettek. 127 gyereknek osz­tottuk ki a vasj elvényt. Már a té­len megkezdtük a munkát a kö­vetkező fokozatért! Ahogyan a hatos műút beton­szalagja vágja át a kis falut, úgy szakította meg a dolgos kétközna- pok szürkeségét és a hosszú téli esték egyhangúságát a sport, amely kiűzhetetlenül beköltözött Mecseknádasd életébe! T. Z. — Miből áll eza pihenő? — Rádiózom és olvasgatok, ~ magyarázza elgondolkozva, közben a mellette fekvő könyvre pillant huncut mosollyal, melynek címe: Házasságból elégséges. — Most ilyent kell olvasnom és a havat várom, mert a PVSK sízőkkel sze­retnék tartani. Karácsonykor vé­giglátogatjuk a rokonságot, szilvesz 1 térkor pedig valami „házi bulira” megyünk a menyasszo... ül. a felesé gemmel. Mindig eltévesztem. Még sokat kell gyakorolnom ezt a szót. Barma Valér, a PVSK válogatott kosárlabdázója otthonában ugyan­az a kép fogad, mint Dévaiéknál. A családfő olvas, a feleség vigyáz az alig pár hónapja született Eri­kára. — Az év legnagyobb élménye a. belgrádi Európa-bajnokság volt, — emlékezik beszélgetés közben a kiváló kosaras. — Azért az NB l-es mérkőzések és az atlétikai versenyek is emlékezetesek ma­radnak. A jövőre már gazdagabb program Ígérkezik, amelyen fel­tétlen ott szeretnék lenni a válo­gatottban. — És a pihenőben? — Előre elkészített programot dolgoztunk ki. Olvasni fogunk> meghallgatjuk az új lemezeinket, megnézzük a színházban a Salemi boszorkányokat és ff legtöbb időt Erikának szenteljük, ö a női ko­sárlabda-csapat utánpótlása! A szilvesztert a kosárlabda-csapat tagjai együtt töltik családjukkal és január elején megkezdődik, fele­ségem és magam részére az új évad, az edzések sorozata. Három pár majdnem egyforma tervekkel a pihenő időszakban. Igen, a sportolóknak csak a de­cember vége és a január eleje szabad, de a sportnak élnek, szí­vesen vállalják a nehézségeket. A Tolnai testvérek, Dévai és Banna elért eredményei is ezt bizonyít­ják. Fertői Miklós Foto: Erb János 7óisikerült sportakadémiai előadás A VTST legutóbbi sportakaöé- miai előadásán betegség miatt programmváltozás állt be. Dr. Büchler Róbert betegsége miatt nem tudta megtartani előadását, helyette dr. Szalay István, a pécsi Sportorvosi Intézet vezetője tar­tott előadást „A formaingadozás élettani hatásairól és a formainga- dozás kiküszöbölésének lehetősé­gedről”. A közel száz főnyi, többségben edzőkből álló hallgatóság igén komoly és a gyakorlati munkában értékesíthető előadásnak volt ta­núja. Dr. Szalay István — aki e témájú előadását még Budapesten, Szeged erí, Miskolcon, Dorogon és Zalaegereszegen is megtartja — hallgatói előtt könnyén érthetőén és szemléltetően világította meg a formaingadozás hatásait és a meg szüntetés, illetve kiküszöbölés le­hetőségeit. A VTST propaganda, bizottsága külön köszönetét élezte ki Szalay Istvánnak, hogy az erédetí előadás előtt néhány órával is vál­lalkozott helyettesítésre és ezzel a hallgatóság nem maradt előadás nélkül. DUNÁNTÚLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő: Vasvári Ferenc Kiadja a Dunántúli Napi!» Lapkiadóvállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadánr’qtal: Pécs. József Attila u. !«> Telefon: 15-32. 15—33 PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs, Munkácsy Mihály ■ lf sZ. Terjeszti a Magyar nos*« Előfizethető a helyi postájiváta'ok- . , nál és kézbesítőknél. Előfizetést díj 1 hónapra 11.— Ft. Legjobbjaink a „vakációban’ Látogatásban a Tolnai testvéreknél, a Dévai és Hanna háznsp má!

Next

/
Oldalképek
Tartalom