Dunántúli Napló, 1961. december (18. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-28 / 304. szám

MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA xviii. Évfolyam, ARA: 50 FILLÉR 301. SZÁM TTLÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1901. DECEMBER 28. j CSÜTÖRTÖK | így tovább Bár néhány nap ugyan még hátra van az 1961-es esztendő­ből, mégis — ismerve a közel­múlt eredményeit — nyugod­tan megállapíthatjuk, hogy ez az év is a gondos, tervszerű férfimunka jegyében telt el. Ez évben is a népgazdaságnak szinte valamennyi területén nemcsak hogy helytálltunk, de többet is nyújtottunk az adott szónál, és bár zökkenők akad­tak évközben — az 1961-es esz­tendő népgazdasági fejlődése teljes összhangban volt a má­sodik ötéves terv fő célkitűzé­seivel. Az ipari termelésünk gyors ütemben emelkedett, és a ko­rábbiakhoz képest nagymér­tékben javult a munka terv­szerűsége is. Egyré .:t jelentő­sen emelkedett a munka ter­melékeny sege, másreszt célsze­rűen használtuk ki. a beruhá­zási lehetőségeket. Hozzávető­leges számítások szerint az ipar idei termelése mintegy tizenkét százalékkal meghalad­ja a műit évi eredményeket, és körülbelül három és fél szá­zalékkal lesz nagyobb, mint a tervezett. Ilyen ..alapokon” természetes, hogy a következő évi ipari termelésünk íigye- 1 cm beveszi az új lehetőségeket, és az ez évi várható színvonal­hoz képest jövőre mintegy nyolc százalékkal emelkedik. A mezőgazdaság — a szo­kat lanul aszályos időjárás el­lenére is — csupán csak nyolc- kiienc százalékkal termelt ke­vesebbet. a tervezettnél. Ez az esztendő kellően és szemlélte­tően bebizonyította a nagy üze- mi szocialista gazdaság teljes fölényét, hiszen az idei, igen kedvezőtlen időjárás ellenére is — a mezőgazdaság összter­melése alig maradt el % tava­lyitól. A szocialista metógaz­daság .jövő évi feladatai a nö- v énj termelés területén elsősor­ban a kenyérgabona és a ta­karmánynövények termesztése, az állattenyésztésben pedig a tehénállomány 1,2 százalékos, a kocaállomány 5,4 százalékos és a juhlétszám 8,1 százalékos növelése. Az év vége, az új esztendő kezdete mindig csak egy pil­lanatnyi megálló a népgazda­ság terén, csak annyi idő, hogy számba vegyük az eredménye­ket és szóljunk a feladatokról. Ez az esztendő férfimunka volt, a népgazdaság szinte minden területén olyan politi­kai és gazdasági lépéseket tet­tünk előre, amelyek kellő ala­pot szolgáltatnak az 1962-es évi népgazdasági tervhez. Né­pünk jól dolgozott, becsülettel helytállt. Ennek nyomán a népgazdaság több területén a vártnál kedvezőbb eredmények születtek, és ez részben ellen­súlyozza az aszály következ­ményeit. így a következő esz­tendőben — az ipar, a mező- gazdaság, a közlekedés, a kül­kereskedelem, a beruházások és az életszínvonal területén — a második ötéves terv fő cél­kitűzéseinek megfelelő felada­tokat tűzhetünk magunk elé. A jövő évi népgazdasági terv nia még csak a számokban, a tervekben él, de egy eszten­dővel ezelőtt az idei eredmé­nyek is csupán a számokban éltek — és íme, a dolgozó em­berek munkája nyomán való­ság lett. Az idei esztendő is férfimunka volt, tudjuk, hogy a következő is az lesz. A szo­cialista építés javáru, Heusinger vezető szerepet játszott a Barbarossa-terv kidolgozásában Szovjet lap leleplezése A Krasznoja Zveada terje­delmes cikkben ismerteti, mi­lyen iésze volt Heusinger tá­bornoknak a „Barbarossa” fe­dőnévvel ellátott hadműveleti terv kidolgozásában. Mint is­meretes, 1941. június 22-én a német fasiszta csapatok, e terv alapján törték rá a Szovjet­unióra.. • Housing er hónapokig szün­telenül a hadjárat előkészí­tésén munkálkodott, több­ször gyakorlatokon is részt vett. 1940-bein, december 5-én Hit­ler jóváhagyta az „Otto’ '-ter­vet. a „Barbarossa” elődjét. December 18-án Hitler elé terjesztették a terv végleges változatát, amely ekkor kapta a „Barbarossa” fedőnevet. Heusinger ókkor kezdett hoz­zá az előkészítő munka máso­dik szakaszához. A vezérkar hadműveleti osztályának veze­tője már másnap jelentést tett a csapatmozdulatokra, a nyu­gat-kelet irányú hadianyag­ait). szállításokra vonatkozó elképzeléseiről. 194.1 január végére a hadműveleti osztóly befejezte a j.Barbarossa”-terv egyik okmányának, a csapat­összevonási utasításnak a ki­dolgozását. Ez a dokumentum meghatározta a háború fel­adatait. s tucatnyi mellékleté! vei részletesen taglalta a be-, töréssel: kapcsolatos tenniva­lókat Január 31-én- Brau-i chitsch tábornok, a szárazföldi erők főparancsnoka minden ellenvetés nélkül aláírta a ter­vet. majd február 3-án Brau- chitsch és Heusinger jelentet­ték Tfítlemeík. a Führer jó­váhagyta a jelentést. A támadás előkészítésének befejező szakaszában Heusdn- ger irányította a terv gyakor­lats megvalósítását, 5 volt fe­lelős a ceapatmozdúlatokért, a stratégiai kibontakozásért, ő ellenőrizte a hadseregtörzse­két, amelyek a hadműveleti terveket féltoqnitatiták, ő , állí­tott össze minden jélentést. amelyben Hitlert . tájékoztat­ták. . ■ ■ Halderrel együtt Hitler dol­gozószobájában részt, vett a Servek megvitatásában is- Ezt egyébként a Krasznaja Zvezda. által közölt fénykép is bizonyítja, amely először- Kölnische ILLusl- rierte' Zeitung 1942. augusztus 13—i számában látott napvilá­got; A képen Hitler egy térkép fölé hajol. Mellette az asztal­nál három tábornok látható, középen: Adolf Heusirtger. A Heusinger vezette hadmű­veleti osztály a „Barbarossa” tervnek megfelelően június 2f-én 13 órakor kiadják a „Dortmund” egyezményes jel­szót, amely azt jelzi, högi'- a táiítödást július -22-én hajnal­ban kell megkezdeni. így . is történt. A megádott időpont­ban 190 hadosztály zúdult a Szovjetunióra. A cikk végül megállapítja, hogy a „Barbarossa” terv . ki­dolgozói. Heusinger is. aki a terv kidolgozásának és meg­valósításának részese volt, — Villamennyien háborús bűnö­sök s felelniük kell sok millió ember haláláért-' Ráma. (TASZSZ). Heusinger tábornok ruinös tevékenységének leleplezése megdöbbentő hatással volt a bánni kormánykörökre, — írja a Páes Sera. Sokan attól fél­nek ugyanis, hogy Heusinger bűneinek kinyemozása során napfényre kerülhetnek azon ’bűntársainak névéi is. akik.fon tos tisztségeket - töltenek ’ be a NATO'katonai, politikai és gaz dasági szerveiben. Miután kinevezték a NATO j állandó katonai bizottságának ; elnökévé, Heusinger .a .NATO > tagországok beleegyezésével be ! vonla az Atlanti Tömb kato­nai szerveibe azokat a Bundes» ! webr-tteziekel. akik a hitleris- ‘ fa hadre regben az ö keze alulf ..tanultak”,' Heusinger védőszárnya alatt j most olyan német tisztek dói- j ! gpznak a, katonai bizottságban, ! akik annakidején részt vettek a Barbarossa és más agresszív tervek kidolgozásában. U j-Mecsekalján a Bánki Donát utca házai között gyö­nyörű parkok és valóságos játszóterek létesülnek homo­kozókkal, hintákkal. Négyszáz áj üzlet épül 1962-ben Pécsett 5 új üzletet építenek — Baján, Sopronban, Siófokon ca Budapesten szállodákat, bővítetlek Az. üzlethálózat országszerte 400 új bolttal bővült, ezek kö­zül 160, új lakótelepeiken és városrészekén épül. A főváros­ban 1962-ben 40 új élelmiszer­boltot és iparqikk-szaküzletet létesítenek, Veszprém megyé­ben 15-öt, Miskolcot!, Debre­cenben. Pest megyében hatot— hatot, Pécsett pedig ötöt. ' -Tovább folytatja a kereske^ delem 1962-ben a bolthálózat korszerűsítésiét is. A tervek sze rint 340 boltban térnek át a hagyományos eladási módoza­tokról az új formákra. Jelentős összegeket költ a ke roskedeiem jövőre országszer­te a szállodák hővitáeére is.. Befejezik például a bajai Béke szálló bővítését, megkezdődik ezenkívül a szentesi Petőfi szállónak és a soproni Pamnó­Katonai és diplomáciai tanácskozások Indonézia fővárosában Mindenki karácsonyfája Djakarta (MTI)- Sukarno indonéz elnök szerdán kétórás tanácskozást folytatott Su­hand rio külügyminiszterrel és vezető katonai személyiségek­kel. A tanácskozáson az elnök­nek a múlthéten Nyugat-Irián felszabadítására kiadott pa- j rancsainak végrehajtását vitat- S ták meg. Megelőzőleg az elnök Ho- 1 ward Jonest, az Egyesült Ál- ! lamok nagykövetét fogadta, I ok} átnyújtotta Kennedy leve­lei. A látogatás után Subandrio külügyminiszter megerősítette, hogy az Egyesült Államok ak­tív tevékenységet fejt ki köz­vetíteni igyekszik Indonézia és Hollandia között. Az Antara hírügynökség je­lentései arról számolnak be, hogy az elnök felhívására ez­rével jelentkeznek az önkén­tesek az indonéz hadseregbe Nyngat-Irián felszabadítására. Az önkéntesek között sok a Borneóbó] származó, a dzsungel háborúra nyilakkal és hosszú késekkel felfegyverzett harcos. | nia. szállónak korszerűsítése is. | Szálloda lesz ismét a szeged i ; volt Tisza szálló és a kaposvá- ■ ri Korona szálló. Ezeknek u átalakítási munkálatai azon­ban csak 1963-ban fejeződnek be. Elkészül ezenkívül jövőre a kecskeméti és salgótarjáni szálloda építése is.' Gondolt a kereskedelem az 1962 évi be­ruházásoknál a Balatonra is. A kedvelt kirándulóhely kérés kp- delrrtí hálózatát 1962-ben to­vább fejlesztik. Tihanyban 3, Szépiákon négy új üzlet épül. Füreden motel-éttermet nyit­nak, Siófokon pedig befejezik a 150 szobás szálloda építését. A déli part legforgalmasabb nyaralóhelyéin, Földváron strand-büfét létesítenek a nyá­ri szezonra, Füreden pedig korszerűsítik a Balaton étter­met. Szintén jövőre teljesíti a kereskedelem a balatoni kirán­dulóknak azt a régi kérését is, hogy Székesfehérvárott építse­nek új, nagy befogadóképessé­gű bisztrót. A 7-es számú mij­ük mentén a fehérvári elága­zásnál az új bisztró a jövő szezonra már el is készül. Világszerte sok áldozató van a hideghullámnak Karácsony estéjén fényesen ragyogok o Széchenyi téren T állított „mindenki karácsonyfája" Az Erdőgazdaság és Kertészeti Vállalat dolgozóinak segítségével az idei kara is felállították as impozáns szép nagy fék Jugoszlávia egyes vidékein fél méter magas a hó, A nagy hó miatt késéssel közlekednek a nemzetközi vonatjáratok, kü­lönösen Ausztria, Olaszország és Magyarország felől. Ny u gat- Németország b an a hidegbullá.m szintén komoly zavarokat okoz a közlekedés- ben.' Tori nőtől Milánóig, sőt, Ve- k.-céig szinte egész Észak- Otaszországpt. nyolc-tíz centi­méteres hó borítja. A hófúvá* sok és a fagy nagymértekben akadályozza a vasúti,'a közúti és a légiközlekedési, A milá­nói repülőtéren kedd este a hó és a köd. miau megállt a for­galom. Fagypont körüli hide­gei: és. esőzéseket jelentenek Olaszország többi részéből. A délolaszországi Patenzában gy ház beomlott. kei lakója ■ieáha.11. Stockholmban kedden nyolc- tokós hideg volt. Eszak-Áng- liaban, Skóciában, Dámában és Észak-Franciaországban fe­hér karácsony vo&t. Spanyolor­szágból esőzéseket, helyenkint felhőszakadást jelentettek. Angliában a karácsonyi ünne­pek baleseti statisztikáján 109 halott szerepel, Franciaor- j szágban 4S ember meghalt és i 65 megsebesült közúti balese- | lek következtében. Olaszor szágban a karácsonyi közű: i ! szerencsétlenségeknek 28 halá- j los és 46 sebesült áldozata j volt. Az Egyesült Államokban to- ] vábbra is nagy a hideg. A ka- I nadai Quebec közelében tör­tént az idei karácsony legsú­lyosabb tragédiája. Egy öttagú család gépkocsin a Champlain I tó befagyott jegén akart áthaj- \ tani, de a jég beszakadt és az | autó valamennyi utasa a jeges vízbe fulladt. ! Már több mint tíz napja, j hogy elérte d hideghuliám In­diát és AF-jelentés szerint i egyelőre semmi —oéry sases az enyhülésire. A hideghuüám halálos áldozatainak száma el» érte a kétszáz főt. Ammamiból jelenti a Reute i> iroda, hogy Nablus térségében a Jordán folyó kilépett med­réből s minegy ötvenezer acre vetésterületet elöntött. Sok -alád hajléktalanná vált. Eliizemuvató «5 Érd ögazdn sásnál, [ A Mecsek! Állami Erdőgaz- ; daság az 1960/1961. gazdasági évben elért.szép eredményeiért újból elnyerte az élüzem cí­met. Az ünnepélyes élüzem- avatást december 29-én délután rendezik,meg Pécsett az SZMT Székházban, melyen a vajlalaí valamennyi dolgozója .ró.szt- vesz. Ez. alkalommal jutalmaz* zák meg a vállalat kiváló dal- aozóst j%

Next

/
Oldalképek
Tartalom