Dunántúli Napló, 1961. december (18. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-28 / 304. szám

2 NAPLÓ wíi. DEcnwees at. SIKLÓSI MOZAIK Szellemi „olimpiász" a művelődési házban Zsúfolásig tele a siklósi já­rás művelődési ház. A szín­padon egyszerre felcsendül Ko­dály Zoltán Bolyongás című alkotása, Szabó Árpád vezény­letével Ezután kerül sor az osztályonkénti szellemi vertél" kedőre. Szabó Árpád tanár öt­letesen, ügyesen vezeti a já­tékot. Nagy az izgalom nem­csak a színpadra hívott tanu­lók, hanem lenn a széksorok között is: — vajon ki lesz a győztes osztály és a győztes egyéni? A kérdések összeállí­tása sokrétű és érdekes. A ta­nulók feleletei is azt bizonyít­ják, hogy nyitott szemmel jár- nak-kelnek a világban, s éber szemekkel figyelik a nemzet­közi politikai eseményeket, szinte mindéül kérdésre ügye­sen válaszolnak. A szellemi vetélkedőt tarkí­totta, színesítette Kercsmár Ibolya és Varga Antal szava­lata. Kercsmár Ibolya József Attila Kései sirató című ver sót mutatta be, néhol egészen jó hangsúllyal, kiejtéssel, Var­ga Antalnál a szövegmondás figyelemreméltó. A siklósi gimn ázi untban ha­gyománnyá vált már, hogy a téli vakációt mindig egy ilyen szellemi vetélkedés vezeti be. Az idei győztes Papp Álmos. Az ifjúsági klubban Néhány hónapja, amióta Sziebert György tanár átvette az ifjúsági klub vezetését — nagy népszerűségnek örvend a klub. Igaz, hogy a korábbi eredményes munkát az is gá­tolta, hogy nem volt helyisége a fiatalságnak. Most itt a já­rási kultúrházban rendeztek be egy szép termet ifjúsági klubnak, ahova szívesen jár­nak a fiatalok. A falak fris­sen festve, s minden ragyog a tisztaságtól. A fiatalok tár­sadalmi munkában segítették otthonossá, széppé varázsolni otthonukat. A klub felszerelése ma még szegényes, de van mór TV-jük, rádiójuk, lemez­játszójuk és sakk. Úgy terve­zik, hogy most társadalmi munkában készítenek egy televíziós szekrényt is. Érde­kes megfigyelni azt is, hogy mennyire kezdi a fiatalság magáénak érezni ezt a helyi­séget. Kezdetben előfordult, hogy eltűnt egy-egy társasjá­ték, vagy hanglemez. Sziebert György ezt úgy pótolta, hogy 1—2 forintot szedett össze a fiataloktól, mert nekik kellett volna jobban vigyázni a felsze­relésire. Ma már egyforma gondoskodással őrzik a klub felszerelését, mert tudják, hogy a sajátjuk ott minden. Ami pedig az övék — arra vigyázni kell. Rendszeresen rendeznek a klubban is kér- dezz-felelek esteket. Nemrég is tartottak egyet, amelynek nagy sikere volt. A jutalmak csokoládé szeletek voltak. A fiatalok azonban akkor oem akarták abbahagyni a játékot, amikor a „díjak” már elfogy­tak. Érezték valamennyien, hogy itt játékos formában olyan ismereteket szereznek, aminek hasznát is veszik a gyakorlati életben, amit min­denkinek illik tudni. Jelenleg 110 tagja van az ifjúsági klub­nak, s esténként mintegy negyven fiatal rendszeresen felkeresi. Nagy népszerűség­nek örvend az ifjúsági akadé­mia is. Úgy tervezik, hogy a jövőben gyakrabban szervez­nek kérdezz-feleiek estéket, s a közeli falvakba is ellátogat­nak ezzel a műsorukkal A bábcsoportnál Egy teremmel odébb a kul- túrház bábcsoportja próbál. Igaz, ez még csak az első színpadi próba, de közönség azért most is akad. Nagyra kerekedett gyerekszemek fi­gyelnek a színpadra, ahol most éppen a mackó-mukik hada­koznak. Hajdú Valéria, a báb­csoport vezetője még elmond­ja, hogy pénteken tartják az előadást, két darabbal készül­nek erre az alkalomra. Báb- csoportjuk jelenleg két részből' áll. Van egy 7 tagú, amely már egy éve műkdöik, s az idén indult egy 12 tagú. A bábcsoport maga készíti a bábfigurákat, díszleteket, min­den kelléket. Lelkesen dolgoz­nak valamennyien, hogy örö­met, szórakozást szerezzenek Siklós legifjabb generációjá­nak. f Hamar) Jövőre bővül a mohácsi idegenforga lom Mohácson csak fél éve „szer­vezik” az idegenforgalmat, fél éve működik az idegenfor­galmi hivatal kirendeltsége. Először csak a fizetóvendég- szolgálat működött — mintegy huszonöt férőhellyel — de jö­vőre már elkészül a tűristaház is, amelyben modem körülmé­nyek között hatvam-hetven vendéget tudnak elhelyezni, valamint a mohácsi strand mellett camping-táboirt is lé­tesítenek mintegy negyven­ötven vendég részére. Bár hivatalos statisztika nincs, de a mohácsi idegenfor­galom szakemberei magán- szorgalomból számításokat, felméréseket végezték az el­múlt fél esztendő mohácsi ider genfoigalmáróa. B számítások szerint a Duna-panü városban a nyári bőnapok alatt körülbe­lül huszonötezer vendég for­dult meg. Volt olyan vasárnap, hogy tíz-fizenkét • nagy autó­busz állt a város utcáin — üd- rándulókksal. Jövőre kiterjesztik az We­gen forgalmi tevékenységet a járás egész területére, és több ÖriiHéletfi zseblámpa Az Akkumulátorgyárban most az ünnepek után olyan zseblámpa sorozatgyártását kezdik meg, amelynek élettar­tama szinte korlátlan; A lOx ■X5x3 centiméter nagyságú lám­pa izzóját szárazelem helyett beépített miniatűr lúgos akku­mulátor táplálja, amely háló­zati árammal Újra és újra fel­tölthető. Az akkumulátor egy- agy töltés után három órán keresztül tartja izzásban az égőt, a feltöltésre 110 vagy 220 voltos váltóáram egyaránt al­kalmas. A jövő év végéig húszezer %ökéletű zseblámpát gyárta- 1 rák, ebből tizennégyezret már külföldi megrendelők lekötöt­tek, a többi egyenként 170 fo­rintos áron, belföldi forgalom­ba kerül. Az első sorozat már január elején megjelenik a boltokban. esetben megszervezik a Mo­hács—Siklós, Mohács—Sziget­vár, Mohács—A báli get kirán­dulásokat a mohácsi ak számá­ra, amely utaknak elsősorban ismenetterjesaitő jelentőségük less. Vadkáráéi hárító kerítéssel védik a fiatal erdőket A Mecseki Állami Erdőgaz­daság a vadhajszolás, őrállí­tás mellett vadkárelhárító ke­rítések létesítésével védi az erdőikeit. Az elmúlt gazdasági évben mintegy 750 ezer forin­tos költséggel 22 kilométer hosszúságú védőkerítést állí­tottak. Mivel a szarvasok le­rágj £k a rügyeket, s a vad- disznók kitúrják a facsemeté­ket, a fiatal erdők védelmére főként a meglehetősen vadká­ros sasréti és alsókövesdi er­dészetben több mán* 24 kilő- méter áj vadkárelhárító kéri- test készítenek a jövő évben, j A szárazság ellenére kiváló terméseredmények az állami gazdaságokban Most folyik az adatgyűjtés az Állami Gazdaságok megyei Igazgatóságán, a gazdaságok ez évi terméseredményeiről. A számok azt mutatják, högy a kedvezőtlen természeti viszo­nyok ellenére a bőven termő magyar és külföldi búzafajták alkalmazásával, a megfelelő talajerő visszapótlás eredmé­nyeként igen szép termést ho­zott a föld. A szentlőrinci tan­gazdaság 271 holdon 19,1 má­zsa búzatermést ért el átlago­san. A Pécsi Állami Gazdaság­ban 995 hold átlagában 17 má­zsa búza termett. Jelentős a Görösigald Állami Gazdaság eredménye, ahol a dámbes- dombos fagyzugos terület elle­nére a megfelelő búzafajta ki­választásával 1100 holdról át­lagosan 15 mázsás termést ta- kartottak be. A hústermelés szempontjá­ból igen fontos abraktakar­mányok termelésében a Szent- lőrinci Tangazdaság járt ez élen 18 mázsás ősziárpa átla­gával. A Bikali Állami Gaz­daság 15,3 mázsa, a Pécsi Ál­lami Gazdaság 750 holdon 16 mázsás árpatermést ért el át­lagosan. A kukoricatermesztésnél a hibrid vetőmag használata, a vegyszeres gyomirtás és a növényápolás időbeni elvégzé­se mellett a központosított gyorsított betakarítás mutatko­zik meg az eredményekben A Szentlőrinci Tangazdaság­ban az idén holdanként 25,3 mázsa kukorica termett hol­danként, májusi morzsoltban számítva. A Sátorhely—Bólyi Állami Gazdaság 2160 holdon termelt hibrid vetőmagot és májusi morzsoltban számítva 22 mázsa kukoricája termett átlagosan. így a jövő évi liib- ridvetőmag biztosításához a gazdaság igen komoly mérték­ben járul hozzá. ül Itittt II üiiiiinii m Ifllllllllll Érdekes számok A víz, a villany nélkülözhetetle­nül hozzátartozik a mindennapi életünkhöz. Mindkettőt rengeteg helyen használjuk fal, mind a háztartásban, mind az iparban. Ami a fogyasztás mennyiségét jellemzi, a statisztikai hivatalban nagyon érdekes számadatok áll­nak rendelkezésünkre. Nézzük meg a vízfogyasztást: Baranya megye terebélyesedő, épülő nagyvárosában .Pécsett i960 első háromnegyed évében 4 mil­lió 328 ezer köbméter, 1961-Oen pe­dig 4 millió 649 ezer köbméter vi­zet használtak fel. Ebből csak a háztartások tavaly 1 m-H'ló 799 ezer köbmétert, idén 2 millió 273 ezer köbmétert használtak fel. Ami a vihamosenerglafogyaiz* tást illeti, Baranyában az első hús* romnegyed évben a háztartások 14 ezer 743 megawattórát, a.z iparral együtt 212 ezer 953 megawatt órát emésztettek fel. Ez a mennyiség majdnem. annyi, mint a tavaly egész évben elfogyasztott mennyi­ség. Még egy fontos, ide tartózó koz* szükségleti cikk a gáz amiről szintén érdelces adatokat tudnak. Tavaly az első háromnegyedévben a háztartások 2 millió 733 ezer köbmétert, idén pedig 2 mi V6 99* ezer köbmétert, az egyéb felhasz­nálásokkal együtt 1960-ban. V tril­lió 141 ezer, 1961-ben 15 millió 604 ezer köbméter gázt fogyasztottunk. — TSZ ESKÜVŐ volt az el­múlt hét szombatján a vajsz- lói Aranykalász Termelőszö­vetkezetben. A tsz fiatal köny velője Borbás József és a hely beli óvoda dolgozója Moszlo-1 vác Mária kötöttek házassá­got egymással. A tsz vezető­sége megajándékozta a fiatal párt. — TÖBB mint 200 gyereket ajándékozott meg karácsonyi csomaggal a kétújfalusi Vörös Csillag Termelőszövetkezet ve zetősége. Az ajándékokra j mintegy 2000 forintot költött [ a termelőszövetkezet. — JÓL jövedelmezett az ál- j lattenyésztés az újpetrei, a mágocsi és a berem^ndi ter­melőszövetkezetben. Az érté­kesített hízottsertésért és vá­gómarháért a mágocsi tsz 3 millió, az újpetrei és a bere- mendi tsz pedig 2—2 millió forintot kapott •— MÁR harminc holdon el- palániázták az adventi kell a Mohácsi Uj-Barázda Terme­lőszövetkezetben. Az igen ke­resett exportcikkből 1962 őszén már 100—150 holdon termelnek. — SOMBEREKÉN, Patota- bozsokon és Bárban újtípusú belső eteléses rendszerű ser­téshizlaldákat építenek a jövő évben. így rövidebb idő alatt állítanak majd elő hizottser- tést, mint eddig. fi«.) Észrevette. Pongrác elnesteM te magát. Valamit makogott, j — Bocsásson meg, de bdkrnd ja vagyok a szép festmények­nek. Szabadna tudnom, kit áb­rázol? Kutor egészen elsápadt. i— A feleségemet. — Elragadó teremtés — pró­bálta bókkal elütni illetlensé­gét Pongrác. — Csak volt. Ez a rövid, barátság tálán fedelet Pongrácot végképp meg zavarta; — Bocsánat. Nem tudtam, bogy meghalt.:. •— Csak az én számomra halt meg. Kutor ezt halkan mondta, és mintha megrándult volna a szájaszéle. Aztán odalépett a képhez, gyors mozdulattal visszarán­totta a függönyt a helyére. Mintha az asszony mezítelen­ségét takarná. Majd GeHért- hez fordult. Hangja most már nyugodt vodit, de hideg. — Ha úgy gondolják, hogy szükség van szerény munkás­ságomra, álok rendelkezésük­re. Tizenöt éve ezt teszem. Várok. — Majd értesítjük a továb­biakról. . i — mondta Gélért, és búcsúzni kezdett. Kutor kezet nyújtott GeUért nek. Pongrác felé biccentett. „Nagyon megsérthettem” — állapította meg Pongrác. Indult kifelé. Az volt az ér­zése, mintha az előszobából va­laki kisurrant volna a kertbe. De aztán maga sem tudta, nem képzelődött-e csupán? A kert üres volt. Péternek wáfr sikerüli időibe«. tóreáSáe­Hfte, a fák köz»». Ott várt to­vább Annáira; Anna, ott Zsófiámat, mintha érezte volna, hogy Péter vár­ja. Mégsem induÜJt. Pedig szí­vesen ment voína. Mégis ma­radt. Sokszor sajátmagéf sem ér­tette . . ; „Miért ülök itt Éváéknál, és hallgatom Zsófia fecsegését? Sikereiről beszél, színházi él­ményedről ..; Rádöbbenek, hogy szívesen hallgatom. Ér­dekel minden szava, amit a színházról, mond, a kulisszák világáról... És közben Péter talán vár... Egészen biztosan vár .., Csak várjon! Tanulnom is kellene ... CXLáh holnap biz­tosan felhív. Lassan itt a ne­gyedévi konferencia, javíta­nom kellene. Javítanom! Ilyet se értem még meg. Deáky,. az osztályfőnököm csodálkozik is. A lányok meg olyan meglepet­ten néztek rám a lagutóbbi egyes számitandoiii utan..: Jé, a Kutor!... Péter vár..; Zsófi is szegény lény volt, de tehet­ségét értékelték. És most elis­mert színésznő. Igaz, hogy csak vidéken, de az is valami... Bárcsak én is.;Nem, Papus- ka miatt sem szabad. Gt meg­ölné, ha én ... Péter talán már nem is vár. Jobbnak kellene lennem hozzá! Péter loyam kis fiú. Még szerencse, hogy nem hagyta magát behálózni Szil­viától. Finom kis cég az a nő. A Jilek-üigyről már tud a diri is. Két napig beteget jelentett, köziben pedig Jilekkel motoro­zott. Jileknek, sóik a pénze. Jól keres. Majd Péter is jól keres, ha végez. És én is jól fogok keresni, akár Zsófia..§ Nem! — JANUÁRTÓL kezdve előfizetéses étkeztetést szer­veznek a Kolozsvár utcai Vi­rágcsokor kisvendéglőben. — DECEMBER 21-én telje­sítették éves tervüket a Pécsi- Éleütniszerkiskereskedelmi Vállalat dolgozói. — 2TYOLCVANHATE7ER forintos forgalmat bonyolítot­tak le a Pécsi Kiskereskedel­mi Vállalat vasárnap is nyit- vatartó üzletei. Karácson y előtti napon húsz üzlet áru­sított játékot. ajándékot, pi­perecikkeket.. Szépen kivette részét ebből a forgalomból ez új Széchenyi téri ajándék­bolt, mely megnyitása óta pa­pi 15—20 ezer forint bevételre tesz ezerf. — MEGHAMISÍTOTTA munkakönyvének adatait So­mogyi András vájár, s így illetéktelenül II 300 forint hű- ’ ségjutalmat vett fel. A Kos- suth-bánya üzemvezetősége Somogyi András ellen bűn­vádi feljelentést tett — TELJESÍTETTE éves készáru-termelési tervét a Mohácsi Bútorgyár. 1961-ben 1200 kombiné Úszóba-her ende - zést, 300 kárpitozott garnitú­rát és S200 darab sezlont gyártottak. Az év végéig hát­ralévő időben 20 kárpitozott garnitúrát és 700 sezlont gyár­tanak terven felül. SO MALAC SZILVESZTERRE A vendéglátóipar! vállate- tok mintegy 60—70 malacot rendeltek az Allatforgakni Vállalattól. Csaknem minden pécsi, valamint komlói, har­kányi, szigetvárt étteremben sorsolnak ki élő malacot, éj­félkor pedig borban párolt ká­posztával körített sült mala­cot kaphatnak a vendégek. — 7 MILLIÓ SOO ezer fo­rint értékű mezőgazdasági gépek vásárlására kapott en­gedélyt a Földművelési Minisztériumtól pótlólag Ba­ranya megye. — FELÁLLÍTOTTÁK a két új kúpolókemencét a Mohácsi Gépgyárban. A kemencék üzembehelyezésére előrelát­hatólag 1962 első negyedévé­ben kerül sor. — 20 EZER forintos költ­séggel korszerűéin felszerelt tűzolitószertárat adtait át Nagypeterden a helyi tűzoltó­ság fennállásának 75. évfor­dulója alkalmából. bújt ki Zsó estélyiruhájából. Alig volt rajta valami. Aka­ratlanul is füttyentenie kellett és bókot mondania: — Bravó kislány! Ilyen szép termetet rég láttam. Igen, ezt mondta, ami per­sze nem volt igaz. De miért ne bókoljon az ember, főleg, ha semmibe sem kerül. A ki­csike roppantul megijedt, iz­gatottan kapkodta magára ru­háját Zsó kacagott Lehel pe­dig élvezte a helyzetet Végiül is Zsó oldotta fel a kínos csendet — Ejnye, Miklós, hát sza­bad így megijeszteni ezt a kis­lányt? És nem tudsz kopog­ná? Most nem a színházban vagy! Na;.. legalább fordulj el, míg Anna felöltözik. Lehel még egy hosszút pil­lantott Anna felé, aztán kellet­temül elfordult — Visszafordulhatsz — szólt néhány pillanat múlva Zsó. — És most mutatkozz be szépen a hölgyeknek.­— Lehel Miklós vagyok. Anna még mindig piros arc­cal, lesütött szemmel nyújtott ta kezét. Zsó ekkor hozzátette: — Úgy nézz erre a kislányra hogy féligmeddig filmsztár! A nagy Kardos felfedezettje! Anna tiltakozásfélét mor­molt, de Lehel erősen megszo­rította a kezét. Kényszerítette, hogy felnézzen rá. A szemébe. „Melegfényű tekintete van ennek a lánynak — állapítot­ta meg Lehel szakértőén. — Kardos biztosan nem téve­dett!” — Főzhetek egy Ms feketét, vagy inkább isztok valamit? •— kérdezte Zsó és bekapcsolta a főzőt. Majd ismét Annám muta­tott: — Azonkívül ő az újtelepi kultúrotthon jövő reménysége. Erről jut eszembe, Évike, ta­lált már a papád megfelelő darabot a megnyitóra? Éva bólintott. (Folytatjuk,) Hivatalom totó-nyeremények A sportfogadások 52. heti, december 25-i versenyeire be­érkezett 586 641 táppszelvény. Felosztásba kerül összesen l millió 055 594 forint. Az első és második nyerő- osztályban egyaránt 263 899 fo­rint, a harmadikban 351 864 fo­rint kerül kifizetésre. Ezen a héten vigaszdíjra 175 932 fo­rint jut 12 találhtos szelvény 78 da­rab volt, s a nyereményösszeg egyenként 3383,75 forint 11 találatot 1343 pályázó ért el, s a nyeremény ©gyenként 196,25 forint. 10 találata 11 179 fogadónak volt, s a nyereményösszeg egyenként 31,25 forint. A 10 és 11 találatot, nyere­mények kifizetése január 2-től, a 12 tál illatosoké jawár 4-4A kezdődik. Már megint ezen jár m eszem...?” — Igazán, úgy szeretném feüpröbálni az estélyi ruhá­dat — nyafogott Éva. Zsófia nevetett. Szélien tu­dott nevetni, ezzel ő is tisztá­ban volt Mutogatta is a neve- , tését — Rajta, próbáld fel! Éva már vetette is le a ruhá- 1 ját, és belebújt az estélyibe. B’orgott a tükör előtt. Sokkal nagyobb volt mint Zsófia, nem jól állt neki a ruha An­nára nézett: — Anna, próbáld fel te.;. Rád inkább illik ez a ruha! Ostobaság. Anna tiltakozni próbált, de Éva már gombolta is le róla a ruhát. Zsófia segí­tett. Néhány másodperc, és Anna a tükör előtt állt, rajta az estélyi. Anna nézte tükör­képét. Egészen jól mutat.- ..Ha színésznő lennék ... — öí- lött agyába, de gyorsan lehur­rogta magát. — Már megint érté gondolok!” Mérgesen vetette le az esté­lyit. Ebben a pillanatban mö­götte, a szobaaj tóban valaki füttyentett egyet. — Bravó kislány! Ilyen szép termetet rég láttam! Anna sikítva kapta maga elé a ruhát. Zsófia pedig hango­san nevetni kezdett. Az ajtóban Lehel Miki állt, a bonvivan. Délután jutott esze be, hogy még nem látta Zsófia új lakását. A primadonna azt mesélte, hogy roppant roman­tikus hely: villa, fenyőfák, a kert alján kisvasút és miegy­más. Hogy a miegymás alatt mit ért, azt Lehel akkor még nem tudta. Kocsijával tíz perc alatt kiért. Hamarosan megta­lálta a villát. Bement. Biztos iránytű vetette:- Zsófia kaca­gása. Észrevétlenül nyitotta ki az ajtót,' mert odabent nagy volt a lárma. Ekkor döbbent rá a „miegymásra”. Két csi­nos lányt pillantott meg: egy magas szőkét és egy alacsony feketét. Ez a fekete épp akkor

Next

/
Oldalképek
Tartalom