Dunántúli Napló, 1961. december (18. évfolyam, 283-307. szám)

1961-12-01 / 283. szám

flUG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! t»*L DECENBEB X. I" PÉNTEK, [ NAPLÓ A MAGVAS SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA 3TVIII. ÉVFOLYAM, ÁRA: 50 FILLÉR 283. SZÁM A kereskedelem ötéves tervéről, az iskolák és napközik férőhelyeinek bővítéséről tanácskoztak a város vezetői A városi párt v. b. és a városi tanács v,b. együttes ülése A városi párt-végrehajtó bi­zottság és a városi tanács vég­rehajtó bizottsága csütörtökön ismét együttes ülést tartott a megyei pártház kis tanácster­mében. Ezúttal 11 közérdekű napirendi pont került meg­tárgyalásra. Ezek egyikében a ráktár- és lakásépítés helyzetét vizsgál­ták meg Gócz Béla eLvtárs, a városi tanács elnökhelyettesé­nek beszámolója alapján. Mint kitűnt, a MÉSZÖV és a Gépellátó Vállalat raiktára el­készült, folyamatban van a RÖVIKÖT és a MÉK raktárá­nak építése. Az ez évre tervezett 257 la­kásból 213 épült fel, 38-at az év végéig befejeznek, 6 áthú­zódik a jövő évre. Ugyan­akkor — s ez mutatja, hogy a 6 áthúzódó lakás ellenére sem állunk rosszul — a jövő évre tervezett 481 lakásból 475 lakás építése már meg­kezdődött Az együttes ülés a lakás- építkezések meggyorsítása mellett foglalt állást, különö­sen a szakipari munkák tekin­tetében. Ffilíént az ellátatlan területeken ny Inak ni boltok A város kereskedelmi háló­zata fejlesztésének második Ötéves tervéről a beszámolót Herbst Ferenc ehrtáms, a vá­rosi tanács kereskedelmi osz­tályának vezetője terjesztette az együttes ülés elé. Amint a beszámolóból kitű­nik, a tanács az egész várost „feltérképezte" kereskedelmi ellátottság szempontjából. A legjobban az I. kerületben szo­rít a cipő, ezért elsősorban az itteni hálózatot kívánják bő­víteni, nem elhanyagolva ter­mészetesen a másak két kerü­letet sem. A városi tanácsnak részletes és konkrét terve van az új boltok s kereskedelmi, vendég­látóipari létesítmények építé­sére, kialakítására vonatko­zóan. Tervbe vették a zálog­ház áthelyezését is. A terv ér­dekessége az ún. téglagyári gödör helyén megépülő szu- perett. Ez a 360 négyzetméter alapterületű, több mint 1 mil­lió forintos beruházás olyan létesítmény lesz, ahol a lakos­ság minden fontosabb élelmi­cikket megvásárolhat — egy helyen. A napirendi ponthoz számo­sán hozzászóltak. Tancsik La­jos elvtárs, a városi tanács v. b. tagja a Szőlő utcai lakók kérését tolmácsolta: építsenek számúkra boltot. Ambrus Je­nő elvtáns, a városi pártbi­zottság titkára a többi között a strandok ellátásával foglal­kozott. Nyáron a Hullámfür­dőt nagy tömegek keresik fel, vannak, akik ott töltik szabad­ságuk egy részét Az otthon­ról hozott hideg koszttal táp­lálkoznak egész nap. Mivel a Hullámfürdő még bővül is, megfontolandó lenne az ottani vendégiátóipari egység átala­kítása. Olcsó étkezőhelyet kel­lene biztosítani a pihenő em­bereknek, ha kell, a Hullám- vendéglő éjszakai szórakozó­hely jellegének rovására is. Lényegében a város keres­kedelmi életéhez kapcsolódik az együttes ülés egy másik na­pirendi pontja is: a vásártér áthelyezése. A határozat alap­ján új és alkalmas helyet kell keresni ennek, Reprezentatív üdülőszálló a Mécsé :en Az együttes ülés határozatot hozott a város és a mecseki parkerdő térképekkel, útjelző táblákkal való ellátására. A tervek szerint 5 darab 2x2 méteres várostérképet helyez­nek el Pécs különböző pont­jain. Ehhez járul még 18 da­rab 2x1 méteres Mecsék-fér- kép, amely egész Pécsváradig tájékoztatja a turistákat Kü­lön 1,6x1 méteres térképek készülnek a mecseki parker­dőről, 210 különböző útjelző táblást helyeznek el a Mecse­ken. Két nagyméretű táblát állí­tanak fel a 6-os út mentén, a város keleti és nyugati hatá­rában, a városba tartó, illetve Pécsről távozó idegenek, tu­risták üdvözlésére. Az új, mecseki üdülőszálló befogadóképessége — mint is­mert — kétszeresére bővül az­által, hogy az eredetileg föld­szintesre tervezett épületet megtoldják egy emeletteL A több mint száz férőhelyes lé­tesítmény építése jó ütemben halad, s jövő nyárig elkészül. Az együttes ülés határozata alapján reprezentatív jellegű szálloda lesz, s a Pécsi Ven­déglátó Vállalat kezelésébe adják át. Az együttes ülés határozatot hozott a Kertváros főbb út­vonaladnak portalanításáról. A Kertváros, Tolsztoj és Táncsics Mihály utcák bitumenezéséről, illetve felújításáról van szó. A Tolbuhin útnak a köz­világítása is elavult, ezt is meg kell javítani. Ezért még a tél folyamán higanygőz vi­lágítótestekkel látják el. Ez a jelenlegi megvilágítás erőssé­gének több mint háromszoro­sát adja, a közlekedés szem­pontjából is biztonságot nyújt. FeMaditiok az iskolai, kollégiumi „lakásokat“ A 11 napirendi pont egy másik igen fontos és terjedel­mes része volt az iskolák és napközi otthonok férőhelyei­nek bővítése. A kérdést — mint ismert — új iskolák, kol­légiumok, napközi otthonok építésével kívánják megolda­ni, melyről már több esetben hírt adtunk lapunk hasáb­jain. Van a férőhely bővítésének egy másik módja is. Mégpe­dig: fel kell számolni a jelen­legi tarthatatlan állapotot, ti- azt, hogy számos helyen laká­sokat rendeztek be e közintéz­ményekben. Az iskola vagy napközi otthon építése drá­gább, mindenképp ésszerűtlen hát a jelenlegi helyzet fenn­tartása. Mindezek alapján az együt­tes ‘ülés úgy határozott, hogy csak a legiüetékesebbek, a házfelügyelő vagy gondnok maradhatnak jelenlegi helyü­kön. A többi lakót — legké­sőbb 1963-ig megfelelő lakás­ba kell telepíteni. A lakás­kiutalásoknál feltétlenül előny ben kell őket részesíteni. A városi KISZ-bizottság elő­terjesztette az ifjúsági lakás­építés tervét. A tervvel kap­csolatban nagy vita bontako­zott ki. A két végrehajtó bi­zottság végül is jóváhagyta az akciót, s felhívta az illetékese­ket, hogy gondoskodjanak ol­csó és megfelelő telkekről. Az együttes ülés megvitatta a Pécsi Sütőipari Vállalat V. és III. számú üzemének re­konstrukciós munkálatairól szóló előterjesztést is. A hatá­rozat alapján sütőipari minta­boltot fognak létesíteni váro­sunk centrumában. A minta­boltban frissensült sütőipari különlegességeket vásárolhat­nak az emberek. A Ganz-MÁVAG úi dies^lmozdonya Országos rekord a komlói lll-as aknán Horváth János csapata novemberben 180^5 métert haladt előre Vasárnapi számunkba hírül adtuk, hogy a komlói III-as aknán dolgozó Horváth János csapata újabb országra szóló rekord elérését tűzte ki célul és 25-ig már 143 métert haladt előre a széntelepben. Tegnap késő este jelentették a III-as akná­ról, hogy megszületett a szenzációs eredmény, mert Horváth János csapata 180.5 méteres előrehaladást ért el. A bárom harmadban dol­gozó csapatnak ez már a negyedik rekord­eredménye, hiszen augusztus, szeptember és október hónap után most novemberben is olyan teljesítményt ért el, amilyen még nem volt a magyarországi szénbányákban. Horváth János és harmadvezető vájártársai — Hege­dűs József és Bóra Sándor, pontosan kidolgo­zott program szerint végezték a munkájukat az akna I-es szintjének 8-as telepén. A tiszta szénben előrehaladó csapásvágatot 3000-es TH gyűrűvel képezték ki és munkájukat az álta­lánosan használatos gépekkel segítették. Iskolát avatnak vasárnap Másán Vasárnap avatják fel a a mázai új hat tantermes, korszerű iskolát. A Komlói Állami Építőipari Vállalat ugyan augusztus 20-ra Ígérte az átadási határidőt, erre azonban csak most került sor, A késés okozta bosszú­ságot az enyhíti csupán, hogy szép munkát végeztek. A nap fényes, szép tantermekben cserépkályhák vannak, a fo­lyosón falbaépített szelvé­nyek, amelynek felső része a tanteremben is nyitható. Január 1-én hatályba lép a beruházások új rendje Ülést tat tóit a Minisztertanács A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Az Országos Tervhivatal elnöke, az építés­ügyi és a pénzügyminiszter kö zös előterjesztése alapján ha­tározatot hozott a beruházá­sok és felújítások új rendjéről. A határozat 1962. január else­jén lép hatályba. A kormány megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az élelmezésügyi miniszternek TanácskSztársasági dokumentumok kerültek elő Szászváron Tíz évvel ezelőtt halt meg Szászváron Bakó János, aki a Tanácsközitársaság idején a helybeli direktóriumban vezető szerepet töltött be. Háza Szász­vár császtai részében állt Ha­lála után a Kolip család vásá­rolta meg. amely rokonságban volt Bakó Jánossal. Az új tu­lajdonosok a regi épületet le­bontották. Bontás közben a fal bői nagymennyiségű dokumen­tum került elő. amelyet még Bakó János rejtett oda a Ta­nácsköztársaság bukása után. Az érdekes leletek között a „Sásd és Vidéke” című újság Tanácsköztársaság idején meg­jelent számai, Kun Béla bros- súrái, plakátok, iratok kerül­tek elő A szászvári iskolák történe­lem szakköre most dolgozza fel a dokumentumokat, ugyanak­kor a helyi vonatkozású ada­tokkal teszik színesebbé, ele­venebbé a Tanácsköztársaság­ról szóló történelmi anyagot az ócékotK i, Játék hatmillió forintért Műanyag alvóbaba — Diafilm Komlóról és Pécsről INégyszáztéle játék karácsonyra A Sport-, Hangszer- és Já­tékáru Nagykereskedelmi Vál­lalatnál már megkezdődött a karácsonyi csúcsforgalom. Na­ponta ezrével szállítják Pécs és Baranya üzleteibe a játéko­kat. A szülök több mint négy­százféle játék közül választhat­ják ki a gyermekeiknek a leg­megfelelőbbet. A négyszáz cikk bői 136 külföldi s minden já­tékfajtából sokféle kerül az üzletekbe, amj gyakorlatilag annyit jelent, hogy több ezer játékból áll a választék. Csu­pán a mechanikai játékoknál nem ilyen széles e skála s ezt hiányolják is. mert ezek a leg­keresettebb játékok. Sok újdonság is lesz a játé­kok között. Már kapható a mű­anyag alvóbaba. amely szinte tönkretehetetlen. Bár e külföl­di baba ára elég magas, 180 forint, de nagyon szép és bi­zonyára sok örömet okoz majd a kislányoknak. Lányoknak való játék a ta- karítokészlet, amelyből többfé­lét is árusítanak. A külföldi féstilködő felszerelés pedigi már «in to nem is játék. A zomán­cozott tűzhely is újdonságnak számít. Ebbe még be is fűthet- nek a kis háziasszonyok, nem kell félniök. hogy a festék le­olvad róla. A hozzávaló edényt is megkaphatják a boltokban. A legkisebbeknek is bőven jut a sokféle játékból. Bizo­nyára nagyon kedvelt lesz a zenélő nagy „Keljfeljancsi”,. amely talpraállás közben mu­zsikál. A gumibabák, gumi­figurák sokasága is arról tanús kodik. hogy nem feledkeztek meg egyik korosztályról sem. A fiúk kedvence a villamos- vasút. Ebből is sokat tárolnak a raktárakban. A halszáz és nyolcszáz forintos mellett is­mét kapható a nagyon közked­velt, olcsó elemes villany­vasút is. Bár nyári játéknak számít, nagyon keresett most is a motoros hajó. Nagy helyet fogainak el a nagykereskedelmi vállalatok raktáraiban a különböző tár­sasjátékok. A már megkedvelt és hagyományos társasjátékok mellett, mint a Lóverseny, újakat is találunk. A „Gazdál­kodj okosan*? című .játék a gyerekeket takarékosságra, rendszeretetre nevelik s amel­lett igen szórakoztató, még a felnőtteknek is. Újdonság lesz majd az ezután érkező társas­játékokkal kombinált teher­autó. A német gyártmányú já­tékmagazinban egyszerre négy féle társasjátékot kapnak a gyerekek. A nagyobbak számá­ra szép ajándék a lengyel mű­anyag sakk. míg a kicsinyek bizonyára a láteneghajtású be- ülős autónak örülnek. A diafilmekből eddig több mint ötven féle kapható s ka­rácsonyig még újabbakat szál­lítanak. A Komlóról készített film már kapható s még ka­rácsony előtt megérkezik me­gyénk székhelyét. Pécset be­mutató diafihn is. A nagykereskedelmi vállalat kirendeltsége négy megyét lát el s mintegy tízmillió forint értékű játékot szállít kará­csonyra az üzletekbe. Ebből Pécs és a megye majdnem hat­millió értékűt kap. Játékokban tehát nem lesz hiány s csupán a szülőiktől függ. melyikkel sze reznek örömet gyérmeiknek. a felvásárlás helyzetéről szóló jelehtését A földművelésügyi miniszter tájékoztatta a kormányt arról, milyen előrehaladás történt az őszi mezőgazdasági munkála­tokban a Minisztertanács leg­utóbbi ülése óta. Az állami gazdaságok, a termelőszövet­kezetek és a gépállomások dol­gozói a kedvezőre fordult idő­járás mellett a gépesítés lehe­tőségeit kihasználták, s a beta­karításban, az őszi vetések­ben, a mélyszántásban jó ered­ményeket értek el. A Pest megyei Tanács Vég­rehajtó Bizottságának elnöke beszámolt a megyei tanácsnak a helyiipart irányító és ellen­őrző tevékenységéről. A -kor­mány a beszámolót elfogadta« „ Becsület-pénztár“ Komlón o : ■ : , r-. • i. Kísérletképpen novefhor 28-án délután úgynevezett „Be csület-pénztárt” helyeztek el Komlón, a föpostám, hogy ez­zel meggyorsítsák a vásárláso­kat. A „Becsület-pénztár” egyetlen tábla csupán, amelyen a fontosabb cikkek vannak} biankó-csekk, belföldi posta- utalvány, csomagszállító-levél, távira,ti lap, levélpapír boríték­kal és távirati pénzesutalvány. Mindegyik cikk alatt ott van egy-egy darab ára, s lent a jobb sarokban egy perseiyiszerü pénzgyűjtő, Két nap után, november 30­án nyitották fel először a per­selyt, s abban 37.40 forintot ta­láltak. összesítették a kitett cikkek számát és a pénzt, meg állapították, hogy a „nyitva- tartás” alatt két forint tíz fil­lérrel több pénz volt a „Becsit* lét-pénztárba»”* É A ráckevei HEV-vonalon próbálták ki a Ganz-MÁVAG egyik új 600 LE dieselmozdonyát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom