Dunántúli Napló, 1961. október (18. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-01 / 232. szám

fl kínai és magyar nép együtt Italait a szocializmus felépítésének ragyogó útján Magyar államférfiak üdvözlő távirata kínai államférfiakhoz XVIII. ÉVFOLYAM. 232. SZÄM ÄRA: 70 FILLÉR 1961. OKTOBER 1. VASÁRNAP Csapolják a va^a* a Soo^ana Gépgyár öntödéiében Mao Ce-tung elvtársnak, a Kínai Kommu­nista Párt Központi Bizottsága elnökének, Ián Sao-csi elvtársinak, a Kínai Népköztár­saság elnökének, Csou En-Iaj elvtársnak, a Kínai Népköztár­saság Államtanácsa elnökének, Csu Te elvtársnak, a Kínai Népköztársaság országos népi gyűlése állandó bizottsága el­nökének, Peking. A Kínád Népköztársaság kikiáltásának 12. évfordulója alkalmából a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a forradal­mi munkás-paraszt kormány, az egész magyar nép, valamint a magunk nevében forró test­véri üdvözletünket és jókívánságainkat küld­jük önöknek és a kínai népnek. A hős kínai nép dicsőséges forradalmi har­cának világraszóló győzelme óta, tapasztalt pártja és kormánya vezetésével, nagyszerű alkotó munkájával hatalmas eredményeket ért el a szocializmus építésében. A Kínai Nép- köztársaság léte és nagyszerű fejlődése jelen­tős része a szocialista tábor legyőzhetetlen erejének. A kínai és a magyar nép együtt halad a szocializmus felépítésének ragyogó útján. Né­peinket a proletár-nemzetköziség és a testvéri barátság széttéphetetlen szálai fűzük szoros egységbe az imperializmus és a háború sötét erőd éllen folytatott harcukban. A magyar nép és a forradalmi munkás­paraszt kormány elismeréssel adózik annak a nagy küzdelemnek, amelyet a Kínai Népköz- társaság kormánya az elnyomott és szabad­ságukért harcoló népek függetlensége és a világ békéje biztosításáért folytat. Népünk és kormányunk felemeli tiltakozó szavát min­den, a Kínad Népköztársaság ellen irányuló imperialista mesterkedés ellen és követeli, hogy állítsák helyre a Kínai Népköztársaság törvényes jogait az Egyesült Nemzetek Szer­vezetében és minden nemzetközi szervezetben. Nagy nemzeti ünnepükön további kiemel­kedő sikereket kívánunk önöknek és a kínai népnek a szocializmus győzelmes felépíté­séért, a világbéke megőrzéséért foljytatott küz­delmükben. őszinte szívből kívánjuk, hogy tovább erő­södjék a kínai és a magyar nép örök barát­sága. népeink, valamint a szocialista tábor egysége és az egyetemes emberi haladás ja­vára. DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, KADAR JANOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkára, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke, Szíria! Irab Köztársaság alakult Kairó: 4 szíriai államcsíny az arab világ elleni támadás Tü etetések Nasszer melleit — Az új szíriai kormány programja ’VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DUNÁNTÚLI J NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BABANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA £S A MEGYEI TANÁCS LAPJA Szombaton reggel a damasz­kuszi események kirobbanás,-, óta első ízben nagyarányú tün­tetés volt Kairóban az Egye- j sült Arab Köztársaság mellen — jelentette a kairói rádió. Nasszer elnök szombaton újból tárgyalt a damaszkuszi fejlemények miatt előállt hely zetről legfőbb tanácsosaival, köztük Abdel Hakim Amei marsallal. A, egyiptomi napilapok a Szíriái államcsínyt az arab világot ért támadásnak mi nősítik. A kairói rádió szombat dél­utáni adásában arról számol be. hogy kairóiak tízezrei vo­nultak fel Nasszer lakása elé és é ltették az elnököt. A rádió szerint sok üzenet érkezik Nasszerhez különféle egyipto , mi és külföldi arab szerveze tektől. amelyek támogatásuk­ról biztosítják. Az EAK egyiptomi tartomá­nyának minden mecsetében pénteken és szombaton a pré­dikátorok arra buzdították a híveket, tömörüljenek Nasz- *zer elnök mögé. Hangoztatták ^az EAK fenntartása szüksé­Szombaton délelőtt 11 óra­kor, ünnepélyes keretek közöt r megnyílt a nemzetközi műsza­ki könyvkiállítás a Hazafias Népfront kiállítási termébe»} Számos Baranya megyei üzem, vállalat műszaki dolgo­zója, technikusa, mérnöke je­lent meg a megnyitón, hogy megtekintse a hazai és a népi Az öntödében naponta mintegy 50 féle gépalkatrészt öntenek ki, 80—90 mázsa vasból. A különböző öntött gépalkatrészek súlya az egy kilogrammostól az 5 mázsásig terjed. A mohácsi járás vezet az tíszi munkákban A szentlőrinci gépállomás körzetében befejezték az fíoziárpa-vetést Megyeszerte vetik a búzái A legsürgetőbb őszi munka ezekben a napokban az árpa­vetés. Az élmúlit héten 10 000 holddal nőtt a bevetett árpa­terület a megyében, vagyis szombatig az őszi árpa 42 szá­zalékát elvetették a termelő- szövetkezetek. Különösen jó munkát végez­tek a szentlőrinci gépállomás traktorosai, akik az elmúlt he­tekben kiemelkedő teljesít­ményt értek él. Míg az utóbbi tíz napban a megyei átlag 36.6 normálhold teljesítmény volt/ gépegységeként, addig a szentíórirtci gépállomás dolgo­zói 54.2 normáüholdnyi mun­kát végeztek el gépegységen­ként. Jó munkájuk eredmé­nyeként az őszi árpa vetégt a; körzet termelőszövetkezetei­ben már szeptember 29-ig, el­sőnek a megyében, teljesen befejezték. Az árpavetés a szigetvári járásban halad legjobban, hisz a hét végéig a járás termelőszövetkezetei 67 szá­zalékban végeztek az árpa- vetéssel. Kiemelkedő még a homorú eh Kossuth Tsz eredménye, ahol az őszi árpa vetésével — 300 demokratikus államok műszaki könyveit, folyóiratait. Az ízlésesen és megnyerőén elrendezett. kiállítás forgata­gában ott láttuk Solt Sán­dort, a Műszaki Könyvkiadó igazgatóját, aki elmondotta, hogy talán nem is az llspi meg i látogatót, mennyire ügyes az ’.nyag elrendezése, hanem in- ább az, hogy milyen nagy az rdeklődés. Jól esik látni, mennyire alaposan, mennyire sokoldalúan próbálják tanul­mányozni az anyagot — Mag vagyok győződve — mondotta Solt elvtárs, — hogy kik komolyan tanulmányoz­zák a kiállított könyveket, vá­sárolnak néhányat, hasznosí­tani fogják új ismereteiket a mindennapi munkájukban. A kiállítás, amely alkalmat ad arra, hogy a műszaki szak­emberek képet alkossanak a magyar műszaki könyvkiadás zínvonaláról, párhuzamot von hassanak a hazad és külföldi műszaki könyvkiadás között, fel tétlen ül hozzájárul a mű­szaki színvonal emeléséhez, az egyéni munkateljesítmé­nyek növeléséhez. Ez az igen hasznos és érté­kes kiállítás október 5-ig tart nyitva naponta 11 órától este 7 óráig. Laky Rudolf holdon — már a hét elején végezitek s azóta már 290 hold magyar búzát, 50 hold rozsot és 60 hold takarmánykeveré­ket is elvetettek, a napraforgó és a burgonya betakarítását pedig befejezték. A múlt héten ez egész me­gyében megkezdték az őszi búza vetését. A 85 000 holdból a hét végéig 1400 holdon vé­gezték el a búzavetést. Az elő­készületeket mindenütt megtet ték. Most folynak a vetőmag- csávázások. Ügyelni kell azon­ban aura, hogy a szokásos nedves esávázás helyett — tekintettel a rend­kívüli száraz időjárásra — lehetőleg a porcsávázást al­kalmazzák. . "V A A nedves esávázás sietteti a búza ki csírázását, amihez a száraz talajban nincsenek meg a kellő feltételek. A kenyér- gabonavetésben a mohácsi já­rás vezet, ahol a búza 4 száza­lékát — 566 holdat — elvetet­ték. A betakarítás és a trágya- kihordás ütemét még fokozni lehet. Különösen vonatkozik ez a napraforgó betakarításra, amely 73 százalékra áll, mert ebben a pergés és a madarak kártétele most már napról nap­ra jelentősebb tehet. Befejez­ték a napraforgó aratását a pécsváradi járásban és befeje­zéshez közel áll ez a munka a sásdi járásban is. Utolsó a pé­csi járás és Mohács város. Befejezéshez közeledik a burgonyaszedés is, eddig 6964 holdról szedték fel a burgonyát a tsz-ek. A kukorica törése 6,2 száza­lékra áll, a jövő héten azon­ban már megkezdődik a nagy kukoricabetakarításd szezon. Fontos, hogy a tsz-ek a törés­sel együtt a szárvágást is azon­nal elvégezzék, különösen azo­kon a táblákon, ahova még őszi búza kerül. A cukorrépa szedése a szi­getvári és pécsi járásban ha­lad a legjobban. A sellyei já­rás viszont az istállótrágya kihordásában vezet, eddig 2188 holdon végezték el a trágyázást, ami a terv 73 szá­zaléka. A vetőszántást 40, az őszi mélyszántást 29 százalékban végezték el a hét végéig a me­gyében. A legjobban a mo­hácsi és siklósi járásban ha­lad a szántás. A szárazságban is jól alkalmazható szántási} illetőleg vetőágy készítési mó­dok alkalmazásával a követ­kező -hetekben meg fokozni kell a szántások ütemét. Az elmúlt hét eredményé alapján az őszi munkában ismét a mohárai járás ke­rült az élre, második továbbra is a siklósi járás lett. Harmadik a pécs­váradi, negyedik a sellyei} ötödik a sásdi. hatodik a pécsi} végül az őszi verseny két utol­só helyezettje változatlanul a szigetvári járás és Mohács vá­ros. Budapestre érkezeit Eugenie Cotton asszony A Nemzetközi Demo’ .-atikus Nőszövetség tanácsülésére pén­tek este Budapestre érkezett Eugenie Cotton asszony} a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség elnöke, valamint Carmen Santi, a szövetség fő­titkára. ►-v>­Gromiko és Rusk találkozója Szombaton, magyar idő sze­rint 15 óra 30 perckor Gromi­ko szovjet és Rusk amerikai külügyminiszter újabb megbe­szélésre ült össze. Tíz napon belül a két politikus már har­madszor találkozik. Eddig nyolc és fél órát tárgyaltak már a német kérdésről és más nemzetközi problémákról. Meg figyelők szerint az eszmecsere- sorozat döntő szakaszához ér­kezett. Gromiko újságíróknak válaszolva kijelentette: „Ha mindkét fél óhajtja a megegye­zést, van ok a derűlátásra”. Liu Sao-csi fogadta a magyar parlamenti küldöttséget Peking (Uj-Kína). Liu Sao-csi, a Kínai Népköz- társaság elnöke szombaton délelőtt fogadta a Vase István- nénaik, az anszággyűlés aliei­nökének vezetővel Kínába ér­kezett magyar parlamenti kül­döttség tagjait és szívélyes, baráti beszélgetést folytatott velük. Az új Szíriai Arab Köztár­saság külügyminisztériuma szombaton táviratot intézett az ENSZ közgyűléséhez, tájé­koztatva az ENSZ valameny- nyi tagállamát a Szíriai Arab Köztársaság megalapításáról. A külügyminisztérium hasonló tartalmú közlésit intézett az Arab Liga főtitkárságához is. Az AP és a Reuter szerint a damaszkuszi rádió délben megszakította műsorát és be­jelentette, hogy minden kor­mányépületre kitűzték a „Szíriai Arab Köztársaság” lobogóját. A bejelentés után a rádió a szíriai köztársasági Himnuszt játszotta. TÜNTETÉSEK KAIRÓBAN ges, hogy megsemmisíthessék a szíriai tartomány népét félre vezető, az imperialisták által pénzelt lázadókat”. AZ UJ SZÍRIÁI KORMÁNY PROGRAMJA Dr. Mamun Kuzberi. a szí­riai forradalmi parancsnokság által létrehozott kormány ve­fc.. i ........................ z etóje ismertette kormányá­nak programját és Ígéretet tett arra, hogy négy hónapon belül visszaállítja az országban a közigazgatás alkotmányos for­máját. A damaszkuszi rádióban közzétett nyilatkozatában dr. Kuzberi ismertette a kormány (Folytatás a 6, oldalon..) Megnyílt a nemzetközi műszaki könyvkiállítás

Next

/
Oldalképek
Tartalom