Dunántúli Napló, 1961. október (18. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-01 / 232. szám

2 NAPLÓ 1961. OKTÖBEB 1. Pécsre érkezett a Moszkvai Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara A zenekar pénteki budapesti hang versenye. < Szombatom délután egy ára­kor kétnapos vendégszereplés­re Pécsre érkezett a Moszkvai Rádió és Televízió Szimfoni­kus Zenekara. A szovjet zené­szek fogadására megjelent a Nádor Szálloda előcsarnoká­ban Veress Erzsébet, a Magyar Szovjet Baráti Társaság me­gyei titkára, Vastagh Zoltán, a városi tanács művelődésügyi osztályának művészeti előadó­ja, Várnagy Viktor, az Orszá­gos Filharmónia pécsi vezető­je és Patdusz Elemér, a Pécsi Nemzeti Színház karmestere. A rögtönzött kis ünnepségen Veress Erzsébet köszöntötte az MSZMP, a tanács, az MSZBT, az Országos Filharmónia és Pécs város dolgozód nevében 120 tagú moszkvai zenekart. „Mindig öröm számunkra — mondotta Veress elvtársnő, — ha szovjet barátainkkal talál­kozhatunk és vendégként fo­gadhatjuk városunkban a szov jet művészeket, akik már ed­dig is sokszsor örvendeztették meg művészi játékukkal a pé­csi közönséget.” A köszöntő szavak után az MSZBT megyei titkára virág­csokrot nyújtott át lelkes taps közepette a vendégszereplésre érkezett szovjet együttes veze­tőjének. Az ünnepség befeje­zése után ebéd következett, majd a zenekar délután a Pé­csi Nemzeti Színházban tartott próbát Az esti főpróba után a szov­jet zenekar karmestere nyi­latkozott lapunknak: — Régi vágyam., hogy Ma­gyarországra jöjjek — mondja Gennadij Rozsgyesztvenszkij. — Ezért a vendégszereplésért egy amerikai meghívást mond­tam le. Az Egyesült Államok­ban a leningrádi Kirov színház balettegyüttesével szerepeltem volna, s néhány önálló hang­versenyt is adtam volna. A Bartók hét sóikkal vonzóbb volt számomra művészeti szem pontból. A magyar zeneszer­zők közül Liszt már mintegy száz éve ismert és népszerű a mi hazánkban. Bartók Béla népszerűsége pedig hatalmas mértékben növekszik az utób­Felavattdk a szélesvásznú mozit Hosszűhetényben Ha valaki 1958-ban járt Hosszúhetényben, az igen csak meglepődne, ha a Fő út 150 sz. alatti termónyrak tárt — korábban istállót — keres­né. Ugyanis ezt az épületet alakították át szélesvásznú filmszínházzá, mely a legszebb legmodernebb városi mozival is felveszi a versenyt így te­hát nem csoda, ha a község vezetői és dolgozói régóta vár­tak erre a napra, mert Hosz- szúhetény községben eddig egy igen rossz állapotban lé­vő keskeny filmszínház műkö­dött, mely nyilvánvalóan nem tudta kielégítem a község ilyen irányú igényeit Most a keskeny filmszínház helyett nemcsak normál film­színház. hanem a legmoder­nebb filmtechnikai berendezé­sekkel felszerelt szélesvásznú mozi átadására került sor. A filmszínház építési költsége kb 1 050 000 Ft-ot, a gépi és egyéb berendezés pedig 300 OOO Ft-ot tesz ki. A képernyő szélessége 7,20 m. magassága 3,10 méter. Minden csupa fény és ragyo­gás ebben a filmszínházban, a íöldigérő üveges ajtók, foto- 6zekrények. díszítések, az elő­csarnok mozaik padlója ha szimbolikusan is, de kifejezi azt a tartalmi mondanivalót amelyet a filmszínház a kul­túra terjesztésében betölt. A megnyitó ünnepség a Himnusz elhangzásával kezdő­dött, majd a megyei tanács ré­széről Lemle Géza mondott beszédet. Méltatta a filmszín­ház kultúrpolitikai jelentősé­gét, s arról az áldozatos mun­káról emlékezett meg meleg szavakkal, mellyel Hosszúhe­gy dolgozói kiérdemelték ezt az új kulturális létesítményt. A községi tanács részéről ’'ecskés József vb-titkár mon­dott köszönetét az Építőipari 'állalatnak és a Moziüzemi Vállalatnak az új filmszínház elkészítéséért, melyet végül szocialista megőrzésre átvett. Bejelentette, hogy az új film­színház neve: Zengő völgye lesz, ...... bi időben. Jó magam is « Bartók rajongók közé tarto­zom és mindent megteszek Bartók népszerűsítése érdeké­ben. Nincs olyan alkotása a nagy magyar zeneszerzőnek, amit a végtelenségig ne szeret­nék. Magyarországra egyéb­ként a Román Népköztársaság ból jöttünk. Bár az ottani programunkban nem szerepelt Bartók mű, a kolozsvári elő­adásunk délelőttjén egy Bartók hangversenyt adtunk a ma­gyar közönségnek, Fischer An­nival én még nem léptem fel együtt, de a zenekar már igen. A zenészek is és én is csak az elragadtatás hangján iszólha­tunk a művésznőről. Ma délelőtt Gennadij Rozsgyesztvenszkij karmester vezetésével a Liszt Ferenc hangversenyteremben ad a ze­nekar Pécs egyetemistái és fő­iskolásai számára hangver­senyt A vendégszereplés második napján, hétfőn pedig, este fél 8 órai kezdettel a Pécsi Nem­zeti Színházban ad koncertet a Moszkvai Rádió és Televí­zió Szimfonikus Zenekara. A zenekar vezetői és tagjai ked­den reggel indulnak vissza a fővárosba, Befejeznélek sz amerikai nagyiparoso't budapesti tárgyalásai Eredménnyel végződtek az ifj. Cyrus Eaton, valamint a W. R. Daley amerikai nagy­iparosokkal Budapesten, a Magyar Kereskedelmi Kama­rában folytatott tárgyalások. Apró Antal, a Miniszterta­nács elnökhelyettese szeptem­ber 29-én fogadta az ameri­kai vendégeket és vacsorán is vendégül látta őket. Ot új falusi bank A Szövetkezetek Baranya megyei Központjának szö­vetkezetpolitikai osztálya tegnap döntött arról, hogy 1962-ben hol szervez új takarékszövetkezetet. Ennek értelmében két önálló taka­rékszövetkezetet alakítanak a jövő évben, mégpedig Lippón és Olaszon. Takarékszövet­kezeti kirendeltség három lesz a megyében: Szabad- szentkirályon, Egerágon és Kaposszekcsőn. Ezzel a bara­nyai falusi bankok száma harminckettőre emelkedik. Színházbérlet Komlón, Mohácson, Szigetváron és Siklóson Nemrégiben rövid hír jelent meg arról, hogy a Pécsi Nem­zeti Színház Komlón, Mohá­cson, Szigetváron és Siklóson bérletet bocsát ki vendégsze­repléseire. A bérlet a követ­kező hat előadásra érvényes: Tahi: Különleges vüágnap (víg játék), Jacobi: Leányvásár (nagyoperett) Sarkadi Imre: Elvesztett paradicsom (drá­ma), Dumas: Három testőr (zenés vígjáték), Mdliérer Nők tíkolája (vígjáték), Csehov: Három nővér (színmű). A vidéki bérletakcióval kap­csolatban Gyöngyösi Jánost, a színház vendégjátékait szer­vező titkárát kerestük fel, hogy nyilatkozzék erről a me­gyénkben újszerű kezdeménye zésről; — Kinek az ötlete volt a vendégjátékok bérletezése? — A közönségé. Az évek so­rán ugyanis többé-kevésbé rendszeresen tartottunk elő­adásokat ezeken a helyeken, és ma már elmondhatjuk, 1 hogy mind a négy helyen törzs közönsége van a színháznak, akik rendszeresen látogatják előadásainkat, sőt megszokott helyükhöz is ragaszkodnak. — Lényegében tehát nem tettünk mást, mint az említett helyek közönségének természetes igé­nyét elégítjük ki, tetézve az­zal, hogy számukra is bizto­sítjuk azt a tizenöt százalék engedményt és a négyhavi részletfizetés kedvezményét, amelyet a pécsi bérlőknek nyújtunk. — Mikor kezdődik a bérle­tek árusítása? — A jövő héten a helyi mű­velődési házak szervezésében. A bérletek szervezésében vi­déken is — akárcsak „itthon" — elsődleges szempont, hogy a meglévő törzsközönség igé­nyét és a helyi üzemek, a ter­melőszövetkezetek kollektívái­nak igényeit elégítjük ki. Ezt azért tartom szükségesnek megemlíteni, mert egyelőre csak egészen korlátozott szá­mú bérletet (helyenként átlag 200 darabot bocsátunk ki. Marika a négyemeleíes bérház kedvence. Amikor óriási hajas- babájával megjelenik a. folyosón, illedelmesen köszönget jobbra- balra. Nincs a háznak olyan la- kója, aki egy pillanatra meg ne csodálná gyűrűs, szőke hajába kötött masniját, lenge ruhács­káját. apró kis cipellőit, csodá­latosan szép kék szemét. Amikor meghallják hangját a folyosón, megnyílnak az ajtók és szeretet­tel invitálják beljebb Marikát. Nem tudom, hogy miért, de ő mégis csak nálunk érezte magát legjobban. Nem volt az a szép szó és Ígérgetés, melynek enge­dett volna, amikor feleségemet, vagy engem meglátott. Kis ke- zét széttárva úgy repül a nya­kunk közé, hogy az ember szíve csordultig lesz érzésekkel. Egyetlen hibája volt Mariká­nak. Állandóan könyörgött neki édesanyja, ha étkeznie kellétt. Nagyon szófogadó kislány volt, de ebben az egy. dologban hajt­hatatlan maradi. Nálunk azon­ban még soha, semmit nem uta­sított vissza, pedig ínyenc cse­megékkel csak a legritkábban kínáltuk. Amikor Marika édesanyja tu­domást szerzett a dologról, meg­kért bennünket, hogy ebédjét áthozhassa hozzánk. Bármennyi­re is tiltakoztunk ellene — hisz oly keveset evett — ő azért min­den délben beállított a kis ko­sárral. melyből csak ritkán hi­ányzott a főzelék. Marika annak rendje és módja szerint szépen megebédelt, aztán megköszönte és ment játszani. Egyszer a kis kosárból spenót került a gáztűzhelyre, majd az asztalra. Miután az apróság cl levest jóízűen elfogyasztotta, ki~ váncsian kandikált tálacskájá- ba ... Amikor meglátta a spenó­tot, először feleségemre, majd rámtekintett, szemöldökét fel­húzta. lecsúszott a székről és egy kétéves gyermek sértett önér­zetével sietett az ajtóhoz. Ott megállt, visszafordult — arca csaki.úgy lángolt a felhá- borodástófip- és sértett önérzet­tel jelentette ki: „Mindenki ott esz. ahol lak!” aztán megfordult és hosszú időre faképnél hagyott bennünket. B. L. — PÉNTEKEN délután Be- sence határában a vajszlói gépállomás vontatójának pót­kocsiján szabálytalanul he­lyet foglaló Nagy János páp- rádi lakos egy zökkenő kö­vetkeztében a kocsiról le­esett. Nagy János a sérülé­sekbe rövidesen belehalt. — A MAGOCSI földmű­vesszövetkezet Kodály-kórusa és a Mohácsi Szimfonikus Zenekar október 8-án este 7 órai kezdettel ünnepi hang­versenyt ad a Bikali Állami Gazdaság művelődési házá­ban. — BARANYA megye mű­szaki szakemberei tovább­képzésének elősegítése érde­kében az MSZBT megyei el­nöksége a Szovjetunió mű­szaki eredményeit ismertető cikkgyűjteményt és egyéb technikai ismertetőket adott át a MTESZ és a TIT elő­adóinak. — RÖVIDESEN befejező­dik az almaszüret a sziget­vári Új Élet Tsz 36 holdas gyümölcsösében. — 80 EZER forint értékű hangszereket vásárolnak eb­ben az évben a Pécsi Nem­zeti Színház zenekara számá­ra. — ÜNNEPÉLYES úttörő­avatást tartanak ma délelőtt 10 órakor az egyházaskozári Kossuth Lajos úttörőcsapat hegyhátmaróci Gagarin és Szorgalom rajok. A JELENLEGI 150 má­zsa helyett, október 2-től 200 mázsa finom fehér kenyerei készít a Pécsi Sütőipari Vál­lalat. — VÁGÓHID-felszere>ést készít Albánia számára a So- piana Gépgyár. A munkákat a negyedik negyedévben be­fejezik. — ORSZÁGOS faipari ér­tekezletet tartottak Mohá­cson a napokban. Az értekez­leten megtárgyalták a bútor- és általában a faipar 1962. évi feladatait. — 3 EZER férőhelyes csibe előnevelő építését kezdték meg a zádori termelőszövet­kezetnél. — A BARANYA megyei tsz-tagok biztosító és önse­gélyző csoportja 10 tagot Hévízre és 20 tagot Harkány­ba küldött üdülésre október 1-töl 10-ig. HARMINC NÉGYTALÁ- LATOS A LOTTÓ 39. JÁTÉK­HETÉBEN A lottó 39. játékhetére be­érkezett 4159278 darab szel­vény. öttalálatos szelvény nem volt. Négy találatot har­minc fogadó ért el, a nyere­ményösszeg egyenként 103 982.50 forint. A három- találatos szelvények száma 3021 darab, ezekre egyen­ként 516 25 forintot fizetnek. Két találatot 89 983 fogadó ért el, a nyereményösszeg egyenként 17.30 forint. — ELKÉSZÜLT a slkondai éjjeli szanatórium bővítésé­nek terve. Ez a vízgyógyá­szati részleg jelentős nagyob- lutasát teszi lehetővé. Az új épületben kapnak helyet a szanatórium fűtését biztosító kazánház és egyéb gazdasági helyiségek. — EGÉSZ éven át Szilvesz­ter című vidám, zenés mű­sort október 9-én fél 6 és há­romnegyed 9 órai kezdettel mutatják be a Pécsi Nemzeti Színháziban. A műsoron töb­bek között fellép: Kabos László, Rodolfó és Bánky Györgyi — SOKjAZ AUTÓ és kevés a garázs Komlón w. A váro­si tanács — segíteni akarván — IS garázshelyet jelölt ki a közelmúltban, a Kék Egér nevű kisvendéglő mögött — A MÉLYÉPÍTÉSI Ter­vező Vállalat nemrég elkészi tette Komló-Kökönyös viM»- moshálózatának korszerűsí­tési tervét. E szerint az ed­digi légvezetéket megszünte­tik, mindenütt földalatti ká­beleket fektetnek le. A kor­szerűsítésre azért van szük­ség, mert a jelenlegi elavult hálózat sok hibalehetőségre ad okot. A filmszínház ünnepélyes át adása után a Babette háború­ba megy c. cinemascope, fran­cia film került bemutatásra. A hatalmas méretű — a terem teljes szélességét betöltő — kép — igen lenyűgöző hatás­sal volt a nézőtere és vala­mennyi jelenlévő szeme, mint megannyi bányászlámpa fény­lett a sötét nézőtéren; Mészáros Bálint THIERV* ÁRPÁD S “ tegnapi (is.) Kántor, a napégette, halTga- tag lövegkezelő a katonakö­peny alá húzódva alszik.. Kurta lába kilátszik a takaró alól, a fejét a karjai közé szo­rítja, ujjait összekulcsolja a tarkóján. Mindig alszik. A többiek bámulják, és irigy Ük, mert Kántor még ebéd közben, a leves és a főzelék között is aludni tud. Az első héten, amikor az üteghez he­lyezték — lövegtisztítás köz­ben a lőszeres ládákra ült és elszunyókált. A szakállas őr­vezető odalépett, felrázta és ráförmedt — Mit tudsz te csdnáSrti, ha mindig alszol? Kántor szelíden visszanézett, feütápászkodott a ládákról, és csendes alázattal válaszolt. — Álmodni szoktam árveze­tő ÚT;.. Álmodik, Széleshétú, csilla­gos homloké ökrökről, hosszú, aranylétrákról, amelyeken a vastagnyakú béresgazda elől minden éjszaka az égbe má­szik, és fehérfátyolos, borjú- Rajprikásos esküvőkről; Estén­ként halk, szégyenlős imákat mormol a takaró alatt és ál­mában mindig a piroskötényes lányt látja, aki otthon a kas­tély konyhájára jár dolgozni, és olyan könnyű, mint az esti bogarak. Ketten a cölöplébú asztalnál ülnek; Korcsog kedvetlenül könyö­köl. Nagy, bozontos fejébe ha­rapnak a fények. Lakatos volt a kispesti Hotf- ferben. Négy hónapja hozták a frontra. Az első héten min­dent elmondott a többieknek. Átkot, emléket, sóvárgást, ott­honi vicceket, halálfélelmet. Az első hét után elhallgatott. Azóta csak a hideg leveseket szidja, és várja a következő kívánsághangveraenyt Támadás előtt mindig gon­dosan felkészül a fogságra vagy a halálra. Minden héten búcsúlevelet ír. Egyet az any­jának egyet a menyasszonyá­nak; A leveleket a támadás után mindig összetépi, de más­nap újat ír. Néha hangosan felnevet, és már nem is hiszi el, hogy él ■— minden csak tréfa, A reg­geli félcsajka feketekávé, amit a lúd talpú szakács osztogat a kondorból, zubbonya zsebében a fényképek, a zászlós gyűrött, háborús parancsai. Négy hónappal ezelőtt még lázadt. Esténként a takaró alól sut­togva Marxot és a szocialistá­kat emlegette, és mindig úgy aludt el, hogy másnap átszökik az oroszokhoz. Nem csinált semmit, de hó­napok alatt megöregedett Harmincévesen, a legfrisebb búcsúlevél felett lóg a feje. és arra gondol, hogy tavaly ilyen­kor Katival, a menyasszonyá­val egyik nap átmentek a so­roksári Duna-ághoz fürödni. A nádasban egymás mellett vet­kőztek, és észrevette, hogy a leány szándékosan odafordítja a mellét. Nem szólt, nem nyúlt utá­na. Benn úsztak a víz köze­pén, amikor Kati aggódva szembefordult vele. — Téged elvihetnek katoná­nak is;.; úgye? Korcsog percekig nem vála­szolt. — Szép melled van — mond ta később, és dühösen taposta a lába alatt gomolygó vizet Hat hónap múlva behívták katonának; Szalai a cölöplábű asztal má­sik oldalán könyököl. Civilben kereskedősegéd volt Újpesten a Meinl-cég lerakatánál. Egy hónapig almában hangosan beszélt és a feleségét hívta. Két napja nem beszél, hiá­ba szólnak hozzá. Szerdán kapta a sógorától a levelet Amikor a szakállas őr­vezető a kezébe adta, nem merte rögtön felbontani. A fel­adó címére nézett, és eszébe jutott a sógor széles, kemény feje. Egyszer sem irt amióta a harctéren van. Az apró karikabetűk egyen­letes sorokban feküdtek a pa­píron, és az „u" betűn kimér­ten ült a germános. ékalakú jel. Minden kimérten pontos, és egyenletes volt. Halálosan pontos; Huszonhárom éves felesége július huszonkilencedikén Cse­pelen bomba támadás áldozata lett. Mediáit Szalai azóta nem szól Nem sír, nem krákog. nem sóhaj­tozik. Alig mozdul. A levél még mindig az ágya előtt he­ver, ahová az első elolvasás után ejtette. A többiek nem merték felvenni. A kereskedősegéd csendes beletörődéssel várja a halált. Néha kiáll a fedezék elé, és halkan motyog; A feleségével beszél. Megkérdezi, hogy ki­ment-e a héten is Óbudára Pin­ka bácsiékhoz, benn volt-e ma is Kelemen úrnál a csemege üzletben, hogy tartják-e a he­lyét, és szemrehányó motyogás sál mérgelődik, amiért a fele­sége tegnap biztosan elfelej­tette átvinni keresztanyuékhoz a hulladékot Teleki András egykedvűen ül a priccsen. Ujjai között bics kát forgat, és híg vizenyős te­kintete néha Kis Péterre for­dul. (Folytatjuk) Marika

Next

/
Oldalképek
Tartalom