Dunántúli Napló, 1961. szeptember (18. évfolyam, 206-231. szám)

1961-09-01 / 206. szám

mAG PROLETÁRJAI, ÉGVESÜUETEKi SVNÁNTÚU , NAPLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA arviiL Évfolyam, 206. szám Ara: 50 fillér i96i. szeptember 1. pépítek Pénteken érkezik Magyarországra a Román Munkáspárt Központi Bizottságának és a Román Népköztársaság kormányának küldöttsége A Magyar Szocialista Mun- i káspárt Központi Bizottsága és a magyar forradalmi munkás­paraszt kormány baráti láto­gatásra hívta meg a Román Munkáspárt Központi Bizottsá gának és a Román Népköztár­saság kormányának küldöttsé­gét, hogy viszonozza a Magyar Népköztársaság párt- és kor­mányküldöttségének a Román Népköztársaságban 1958-ban tett látogatását A román párt- és kormány­küldöttség szeptember 1-ém, pénteken érkezik hazánkba. A küldöttség vezetője Gheorghe Gheorghiu-De), a Román Mun káspárt Központi Bizottságá­nak első titkára, a Román Népköztársaság államtanácsá­nak elnöke. A küldöttség tag­jai: Jón Gheorghe Maurer, a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottsá- nak tagja, a Román Népköz- társaság Államtanácsának al- elnöke, a Minisztertanács el­nöke, Emil Bodnarat, a Ro­mán Munkáspárt Központi Bi­zottsága Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese. Mogyorói Sándor, a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Alexandra Birladeanu, a Ro­mán Munkáspárt Központi Bi­zottságának tagja, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, Corne- liu Manescu külügyminiszter, Mihail Rosianu, a Román Mun káspárt Központi Bizottságá­nak tagja, a Román Népköz- társaság budapesti nagykövete. A különvonat pénteken reg­gel érkezik a lökösházi határ­állomásra, ahol a baráti láto­gatásra érkező küldöttséget ün nepélyesen fogadják. A külön­vonat 11,20 árakor fut be a Nyugati pályaudvarra, ahol Qheorghe Gheorghiu Dejt és a küldöttség tagjait katonai dísz pompával köszöntik; Tyitov őrnagy nyilatkozata berlini látogatása küszöbén Berlin (ADN). German Tyitov őrnagy, a második szovjet űrhajás nagy szerű űrutazás után, —• a Né­met Demokratikus Köztársa­ságba látogat először. Tyitov pénteken érkezik a berhn-schönefeidi központi repülőtérre, ahol Walter Ulb­richt, az NDK államtanácsá­nak elnöke és a demokratikus Berlin dolgozói üdvösük, Tyitov őrnagy a Novosztyi szovjet hírügynökség tudósító­ja előtt küszöbönálló útjáról így nyilatkozott: „Nagyon örü­lök, hogy ellátogathatok a: NDK-ba, abba az országba amely oly sikeresen építi a szocialista társadalmat. Rövidesen az NDK földjére lép>ek — folytatta Tyitov őr­nagy. Kétszázkilométeres ma gasságban már elrepültem fö­I kelet-nvmafl tárgyalások lehetősé i Washington. Grewe, az Egyesült Államok, bonni nagykövete szerda este félórás tanácskozást folytatott Kennedy elnökkel a Feher Házban. Diplomáciai körök­ben az a vélemény továbbra is, hogy a nyugati hatalmak pu­hatolózásokat folytatnak és a kelet-nyugati tárgyalások le­hetőségeit mérlegelik. Grewe és Kennedy megbeszélésén egyébként jelen volt Kohléi, az európai ügyek külügyi ál­lamtitkára is. Meg^" fnrgá! a szúrnia' idzaaa Kormány Djakarta (MTI). Az indonéz hadsereg főpa­rancsnoksága szerdán közle­ményt adott ki, amely bejelen­ti, hogy Praviramegara, a szu- mátrai lázadók „kormányá­nak” vezetője és több „minisz­tere” — közöttük Bumhanuddin Hairahap, aki 1956-ban rövid ideig Indonézia miniszterel­nöke volt — a hét elején meg­adta magát a Nyugat-Szumát- rában állomásozó konmánycsa- patoknak. A „miniszterek”, va­lamint mintegy 70 „munkatár­suk” bejelentették, hogy szá­mítanak a Sukamo indonéz elnök által kilátásba helyezett ■nmesztiára# lőtte, meggyőződésem, hogy ez az ország közelről még szebb. A lényeg azonban az — fejez­te be nyilatkozatát Tyitov őr­nagy —■, hogy találkozom a szorgalmas néppel, amely a békéért és szocializmusért har­col. Csőmbe megnémult Nyugati hírügynökségek beszámolnak arról. hogy Csőmbe, a ka tángál sza­kadár vezető egészségi ál­lapota a sorozatos politikai kudarcok, következtében alapo­san leromlott. Az „elnök” csü­törtökön szívrohamot kapott és eszméletlenül rogyott ősz- sze. Csőmbe egyelőre elvesz­tette beszélőkép>ességlét Ötszáz román gyártmányú Ctos-traktort kapnak az idén a termelőszövetkezetek Az utóbbi években nagy számban érkező Utas 45-ös traktorok jól beváltak a ma­gyar mezőgazdasági nagyüze­mekben. A román erőgépek­ből az idén 500-at vásárolunk, elsősorban a termelőszövetke­zetek számára. A 45 lóerős gu­mikerekes traktorokat ugyanis sokoldalúan felhasználhatják a termelőszövetkezetek. Az év végére rendelt mezőgazdasági gépekből 300 már megérkezett és a Földművelésügyi Minisz­térium anyagellátó vállalatá­nak kőbányai telepén most készítik elő ezeket a traktoro­kat szállításra. Az év végéig még további 200 erőgép érke­zik Romániából. Szeptember­ben megkezdik az Utos-trakto­rokhoz szükséges ekék szállí­tását is. Az idén érkező erő­gépekkel együtt már csaknem 2000 román traktor dolgozik a magyar mezőgazdaságban. A brazil kongresszus nagy többséggel megszavazta Goulart beiktatását A brazil kongresszus két há­za szerdán este túlnyomó többséggel 296 szavazattal 14 ellenében megszavazta, hogy Goulart alelnököt iktassák be az elnöki tisztségbe. A kong­resszus által a reakciós kato­nai vezetők tiltakozása ellené­re megszavazott határozat kiemeli, hogy a jelenleg ér­vényben levő választási testü­leteket tiszteletben kell tarta­ni, ami más szóval azt jelen­ti, hogy Goulart, Quadros al­kotmányos utóda lesz az elnök. A határozat élvben elfogadja az alkotmány módosítására vo­natkozó javaslatot, amelynek célja megváltoztatni a kor­mány jelenlegi formáját. A csütörtöki nap folyamán a kongresszus további tanácsko­zásokat folytait majd az elnö­ki hatáskör módosítása részle­teinek kidolgozásáról. New Yorkból keltezett hír- ügynökségi jelentések szerint Goulart aleünök szerdán este repülőgépen New Yorkból Buenos Airesbe indult Út­közben érinti Miamit, Pana­mát és Limát is. A New York-i repülőtéren újságíróknak ki­jelentette, hogy Buenos Aires- ből tovább utazva „a legmeg­felelőbb helyen” lép Brazília földjére. Az újságírók kérdé­seire válaszolva a többi kö­zött elmondotta, azért tér visz- sza, hogy gondoskodjék a tör­vényesség és a rend fenntartá­sáról Brazíliában. Kifejezte azt a véleményét, hogy a kongresszus feladata dönteni a kormányforma módosításáról és a válság megoldását magának a bra­zil népnek kell megtalálnia. Az alkotmány rendelkezései­ből világosan kitűnik, hogy a törvényes államfő én vagyok — mondta. Amikor megkér­dezték. hogy folytatja-e Quad­ros politikáját, azt felelte, túl­ságosan sok gondot okoznak neki az ország belügyei, és külpolitikai kérdésekkel még nem foglalkozott. Amikor Bra­zíliába érkezésének időpontja Waldeck Rächet beszéde a nyugatnémet revansistábről és a Irancia kormány külpolitikájáról Párizs (TASZSZ). Waldeck Rochet, a Francia Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkár-helyet­tese szerdán este beszédet man datt a párizsi kommunisták gyűlésén a nyugatnémet re- vansdsitákról és a francia kor­mány külpolitikájáról. Mint rámutatott, a francia rádió és a megvá­sárolható burzsoá sajtó már néhány hét óta éles szovjet­ellenes és katonai propagan­dát folytat A hazugságok és rágalmak' e hadjáratának legfontosabb cél ja, hogy «Kérdi tee azokat a szovjet javaslatokat, amelye­ket a Szovjetunió Németor­szágra és Nyugat-Bérlőm* vo­natkozólag tett, s hogy úgy áiOítja be a dolgot, mintha e javaslatok a világbékét fenye­getnék. Rochet hangsúlyozta, hogy éppen a nyugati hatalmak azok, amelyek sárba tiporták a Jaltában és Potsdambán kö­tött nemzetközi egyezménye­ket, elősegítették Nyugat-Né- metarszágban a nácizmus és milltairizmus újjászületését és szemet hánynak a nyugatné­met rnilitarfzmus revansigta törekvésed előtt. A nyugati hatalmak vissza­utasítják a német kérdés bé­kés rendezését, Nugát-Berlinit továbbra is az NDK és más szocialista országok elleni pro­vokációk centrumaként akar­ják felhasználni. Ilyen körül­mények között teljesen érthető — hangsúlyozta Waldeck Rochet, — hogy „a Szovjetunió gondolkodik megelőző intéz­kedések foganatosításéról és erősíti védelmi eszközeit”. A nyugati hatalmak katonai készülődéseiről szólva Rochet rámutatott, hogy az Egyesült Államok 3.5 mil­liárd dollárral növelte hadi­kiadásait, amelyek jelenleg a költségve­tés 60 százalékát teszik ki. Nyugat-Németország katonai költségvetése is 18 százalék- kai emelkedett ez évben. A francia kormány több mint egymillió katonát tant fegy­verben. Ilyen teltételek mellett a német kérdést halogatás nél­kül meg keB oldani, figye­lembe véve, hogy napról napra fokozódik az újabb fegyveres konfliktus veszélye, A szánok bírálta a francia kormányt, amely egy követ fúj a nyugat-német revansvágyók- kal, majd határozott és kitartó küzdelemre hívott fél a „mün­cheni politika ellen”, amelyet a francia uralkodó körök folytatnak. Rochet hangsúlyoz­ta, minden feltétel megvan ahhoz, hogy ez a harc győze­lemmel végződjék, mert a nem­zetközi erőviszonyok a béke és a demokrácia javára tolód­nak éL Hogyan telelnek az állatkert lakói Kandallót kap az oroszlán — Nem alszanak téli álmot a medvék Három főszereplője van en­nek a beszélgetésnek: dr. Bor­ján József, a Mecseki Kultur­park vezetője, húsz Miklós. a vidámpark építésvezetője és Jancsi. Jancsi fehérpettyes és hosz- szúfülű szarvasfiú. Nedves or­ra alig öt hónapja szagolgat a világba. Nemeskéri László­tól, az Építőipari Vállalat igaz­gatójától kapták. Apró korában fogta, vadászgatás közben. Kicsiny az iroda, de Jancsi nem tágít. Idefurakodott kö­zénk, és otthonosan fülel a beszélgetésre. Nagyon szelíd. Engedelme­sen tűri, hogy az állatkert lá­togatói ölelgessék, fényképez­zék. Ha elunja magát, végig­csavarogja az állatkertet, ki­megy a buszmegállóhoz, vagy pedig dömörkapui sétára indul gondozójával, Máté Ferenccel. Póráz nincs és nem is kell, hiszen Jancsi a világ végére is elmenne a tejesüveg után. Szelídségéről magam is meg­győződtem. Dr. Borjáti elvtárs beszéd közben szórakozottan simogatta Jancsi fülét, sőt — ha nyomatékossá akarta tenni a szavát — a hátára csapott. Oda se neki. Jancsi szempil­lája meg sem rezdült. Dr. Borjáti elvtárs a telel- tetésről beszél. Azt mondja: nyugodtan hajtják „álomra“ a fejüket. Nyolc kandallót kap­tak a Porcelángyártól. Szép­séghibásak ugyan, de a ketre­cekbe megfelelnek __ Hova é pítik be? Mindenekelőtt az oroszlánhoz. Kellemesen süt­kérezhet mellette, s ha járni akar, kimegy. Elég vastag a bőre, nagy a sörénye, egy kis sétát még a hóban is kibír. Kandallót kapnak a gólyák és pávák is. A sakálok és din- gák bélelt odúban telelnek, a mackók barlangját is otthonos sá teszik. Egyébként: aligha fognak téli álmot aludni, ta­valy is csak két nap volt a leghosszabb idő, amit horko­lással töltöttek. A fogságban még a hétalvó medve is meg­változik .... Noha nincs elefánt. mely „früstükre“ boglyányi szénát 'kanalaz be, azért gond lehet a takarmány. Sokat fogyaszta­nak az állatok. Az oroszlánnak 7—9 kiló, egy medvének kei­két és fél kiló hús a napi fej­adagja. A vaddisznó egy liter kukoricát és egy vödör moslé­kot eszik. Hátra vannak még a farkasok, sakálok, rókák, dingók és a többiek... Hiány azért nincs, mert a Húsipari Vállalat húst, egy másik üzem moslékot ad. A reménypusztai tsz teherautó­szám hordja a zöldtakarmányt és a télire való szénát — jó­szívűségből, ingyen. Van tehát mit aprítani az állatok vályú­jába, dehát a tél az tél, arra sók kell. Dr. Borjáti elvtárs szerint 15 mázsa árpára, 18—20 mázsa zabra, 35—40 mázsa ku­koricára, 50 kiló cirokmagra, 1 mázsa napraforgóra, 3—4 mázsa búzaocsúra, 6 mázsa törmelék­rizsre, 10 mázsa burgonyára, 21 mázsa takarmány- és sár­garépára, zöldségfélékre, dióra, mézre lenne szükségük az új termésig. Hogy ez meglegyen, levelet írtak 43 termelőszövet-- kezelnek és 16 állami gazda­ságnak. A kérés: adjon min­denki a tehetsége szerint. Tá­mogassa az áhvtkertet, nem kérnek sokat. Senkitől sem fogadnak el egy mázsán felül, azt szeret­nék, ha az áüatkert patroná- lása közüggyé válna. A Húsipari Vállalat, a re­ménypusztai tsz dicsérete után biztosra vehetjük, hogy így is lesz. Egyébként — ha már itt já­rok — megírok még néhány érdékes adatot. A napokban várják az állatkert kétszáz­ezredik látogatóját. Megjutal­mazzák ... A látogatók több­sége felnőtt. A vidámparkban is. „Egy-egy eltörött iilék mö­gött mindig a felnőttek kezét kell keresni" — mondja húsz Miklós. Amíg beszélgetünk, bekuk­kant Jancsi gondozója, véden­cét keresve. A hosszúfülű szarvasfiú elún háttá a beszél­getést, tűr ilmetlenül izeg-mo­zog, szaglászik körülöttünk, s amikor a cuclisüveget meglát­ja, szempillantás alatt ott­terem. Alig telik el egy perc, üres a literes üveg, Jancsi szá­ja meg olyan fehér, mintha mészbe nyalt volna. MAC&AR LÁSZLÓ felől kérdezték, Goulart ki jelen tette, hogy Panamából telefon­összeköttetést vesz fel Brazí­liával és e beszélgetés után dönt véglegesen. A brazíliai katonai vezetők — annak ellenére, hogy a szerdai nap folyamán elfogad­ták a kongresszus javaslatát Goulart beiktatásáról,'— köz­beeső állásfoglalásukat meg­változtatva szerdán este kiált­ványt adtak ki, amelyben is­mét erélyesen tiltakoznak az alelnök visszatérése ellen. Ki­fogásul azt hozzák fel; hogy Goulartnak „túlságosan sok a kommunista kapcsolata” ah­hoz, hogy az ország vezetője legyen. Denys hadügyminiszter szer­dán este rendeletet adott ki a Rio Grande do Sul tarto­mányban állomásozó 3. had­sereg feloszlatására. Lopes tábornok, a hadsereg pa­rancsnoka azonban elutasí­totta a rendelet végrehajtá­sát. A hadügyminiszternek szer­dán este ' küldött * üzenetében megismételte, hogy nem hal­landó alkotmányba ütköző utasításait teljesíteni. A tábor­nok egy helyi lapnak nyilat­kozva kijelentette, amennyi­ben Cordeiro de Farias tábor­nok, akit utódjaként kinevez­tek Porto Alegre-be érkezik, akkor letartóztatják. Brizzola. Rio Grande do Sul állam kormányzója rádiófelhi- vást intézett a lakossághoz és fegyverbe szólította őket. Be­jelentette. hogy a mozgósításra vonatkozó első intézkedéseket Lopes tábornokkal egyetértés­ben hozta meg. Buenos Aires-i jelentés sze­rint több argentin politikai párt. illetve pwlitikaj szemé­lyiség juttatta kifejezésre tá­mogatását a brazil népinek a nemzetellenes erők összeeskü­vése ellen folytatott harcában. A Brazü Kommunista Párt Központi Bizottságának az Ar­gentin Kommunista Párt szo­lidaritási üzenetet küldött és Argentína legnagyobb ellenzé­ki pártja a Polgári Népi Ra­dikális Párt; nyilatkozatban foglalt állást Brazüia függet­lenségi harca meHett. Gomes volt argentínai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki hogy a brazíliai nép harca győzel­met fog aratni. (AP, Reuter, AFP. Uj-Kína). Román lapok Magyarországról Bukarest (MTI). A román lapok az utóbbi időben több cikkben foglalkoz­táik Magyarország szocialista építésének eredményeivel. Is­mertetik hazánk iparának, mezőgazdaságának és kulturá­lis életének sikereit A Sdn- teia csütörtöki száma buda­pesti tudósításban az óbudai hajógyárról közöl riportot A riport többek között elmondja, hogy a hajógyár ma 20-szor annyi munkást foglalkoztat mint a háború előtt Minden hónapban egy-egy áj hajó és minden húsz napiban egy-egy úszódaru hagyja ed az üzemet A Románia Libera az oirszág különböző városaiban épült új üzemekről és gyáraikról, a terméketlen talajok hasznosí­tásáról közöl híreket. Az Elő­re riportja Sztáiinváros fejlő­déséről tájékoztatja olvasóit. Meg beaxélések Washingtonban Washington (MTI). Kennedy elnök csütörtökön sürgős megbeszéléseket foly­tatott tanácsadóival, hogy el­döntse, vajon az Egyesült Ál­lamok folytassa-e atomkísérie- teit, amit a Pentagon vezetői oly régóta sürgetnek, vagy el is határoztak. A Fehér Ház­ban közölték, hogy Kennedy csütörtök este vagy pénteken reggel befejezi az erre vonat­kozó megbeszélések első sza­kaszát. Dean amerikai küldött csü­törtökön délután visszautazott New Yorkba. Pénteken talál­kozik Kennedyvel és Rusk külügyminiszterrel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom