Dunántúli Napló, 1961. május (18. évfolyam, 102-126. szám)

1961-05-14 / 112. szám

e NAPLÖ 1961. MÄJUS 1L Riejtvénytotó Gyíxftse a jó pontokatí Hogyan kell pályázni »a HL for­dulóra? A rejtvény megfejüésia után a pontokkal megjelölt kockák be- tüitfcol ismét 3 „kulcsszót” kell összeállítani (8, 11 és 12 betűsét) és ezekből kell „kitotózni” azt, amellyel a verseny végén össze­állítandó mondatban pályázni kí­vánunk. VÍZSZINTES: Is Ausztráliai pompás His7tollú madár. 14. Szov­jet folyó. 15. Ide- bocsátják a ha­jót. 16 .............benet! (Jól jegyezd m eg!) 17. Középko ri ipari szerve­zet. 18. Salátához it ä használják. 20. Zarathustra vallási t követő ókori nép. 21. Rádióbeli <i salád. 23. Palóc alma. 24. Régi göri ig piac. — 26. Végtelen ugar? 27. I levert kas. 29. Csak — németül. 30: Mássalhangzó — kiejtve. (31. Űjság. 33. Ácsmun­kában: vízszintes tiimasztó ge­renda. 34. Mutatószó» 35. Afrikai kikötő Algériában. 31. Ritka férfi­név. 40. Ö — németi»». 41. Kapocs­fajta. 43. Ízesítő. 45. iSzáim. 47. Ca- racasi gyümölcs (a tilágei- szerint!) 50. ... Bottyán.. S2. Érzékszerve. 64. Y. R. 35. Azonos* mássalhang­zók. 56. Leány)átéksz er. 57. Vásár­tér. 58. Arra felé a mélybe. — 60. Hegylánc a Szovjetuntióban. — 61. Fordított egyszerű szerszám. 62. író teszi élményedvel.1 63. Egyip­tomi napisten. 64. Az egylet és öt­let összesen! 67. Elmúl* időszak. 70. Én — latinul (föl. ék.). 71. Ez választja ki az emésztőnedvet. 74, Agfonómus-részlet. 75, -„Így it- ' tok ti” szerzője. FÜGGŐLEGES: 1. Er*bdeti!eg egy „ javai növény levelefbőf lepárolt illatos olaj elnevezése. Manapság lekicsinylő értelemben használ­ják.1 2. A gumi arabicum. (,.Macs- kaméz”-nek is nevezik). 3. Régen „ez” tette az embert. 4. A. R. 5. rejtvényp Átír Azat III. FOROtTTÖ Folyadékot nyelő. 6. K-val a vé­gén ipari növény. 7. A huligán jelzője. 8. Költői arc. 9. Emé — kevert betűi. 10. A. N. 11. Pro . . (házi használatra!) 12. Keresztül fogom. 13. Aida-beli főszereplő. 18. Kézicsomózású szőnyeg jelzője. 19. Kisázsiai hegység, melyen a Bag­dad vasút vezet át. 22. Hely ha tá­rozó rag. 25. G. R. 28. Japán ap­rópénz. 29. Részesihatározó rag. 32. Olasz folyó. 34. Argosi királyleány. 36. Király — olaszul. 38. Biztató szócska. 39. Megállapítja a súlyát. 41. .;; .. robe (ruhatár). 42. Sze­rencse — nem éppen irodalmi ki­fejezéssel; 44. Az idevalósi asz- szonyt emlegetik ivá® közben. 45. Télen láthatók. 46. Mezőgazdasá­gunk fontos eszköze. 48. Guten­berg találmányával dolgozik. 49. Szerszámok raktára. 50. Utálatos béka. 51. H. József király jelzője. 53. Nemesített vas. 56. Vár — né­metül. 59. Az irónia. 65. Török ka­tonai rang. 66. E. H. N. 68. Római 51 — fonetikusan, 69. Angol segéd­ige egyik alakja. 72, S. H. 73. Mór te Christo börtöné (i = y). Dr. A. L. Az Ócsárdi Gépállomás felvé­telre keres egy fő univerzális MÜHELYMUNKÄST és egy KÖRZETSZERELÖT, Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezés a gépállomáson. 244 Tanácstagok fogadóórái I. KERÜLET: Május lö-én délután 6 órakor Amrein Istvánná Budai H. part­ház. Május 16-án délután 5 órakor .A brahám Károly szabolcsfalusi rultúrház. Május 17-én délután 6 órakor Éder Józsefné Tolbuhin út 29., Győző Jenő alsómeszesi iskola, Pruzstna. István JSrzsébet-telepi kultúrház. Május 18-án délután 5 órakor Papp Istvánná 'fehérhegyi Iskola. Május 19-én délután 6 órakor Pin,tér István Fürj utcai iskola. II. KERÜLET: Május 15-én délután 5 órakor Czakó János Ágoston téri iskola, délután 6 órakor Hoffecker Ferenc Nagyárpád, tanácskirendeltség. Május 17-én délután 6 órakor Szilágyi Júlia Landler u. 23. Május 16-án délután 6 órakor Grif Jánosné Szénbányászati Tröszt. Tóth Károly Bem utca 2. Május 19-én délután 6 órakor Táborszky Istvánná Ágoston téri iskola, Sztipdnovics József Kesz­tyűgyár, műsz. iroda. HL KERÜLET: Május 13-án délután 6 órakor Borbás Béla és Bilkkösdi István ürögi kultúrház, délután 5 órakor Markó János és Hosszú István, Tóth Sándor pataesl kultúrház. Május 15-én délután 5 órakor Kurucz Pál Dunántúli Napló Szerkesztőség, Ruyásl Endre és Hódi Szilveszterné Pannónia Sör­gyár, Marton Istvánná Radnics u. 28., dr. Puskás Ödön és Csizmeg Józsefné Gyakorló iskola. Alkot­mány utca 38., Sziklai József Bu- zássy A. u. 4., Pálinkás György Buzássy Á. út 16. Május 16-án délután 5 órakor Balogh Jánosné Bartók Béla u. 3., Szász Antaltxé Gyakorló Iskola. Alkotmány u. 38., Bérces István Kis-Szkókó 6., Dani Sándorné Bá- lics u. 4., Berki Fíiiöp Buzássy A. út, volt Vasvári-szőlő. Május 17-én délután 5 órakor Bágyi Ferertc Alkotmány utca 75. n. ém., Borbély Józsefné és Kiss Jánosné Pedagógiai Főiskola, No- vákovics Andrásné és Szita Ist­vánná Pannónia Sörgyár, Szatmári Elemér Keltető Vállalat, Xavér u. 19., Szőke Jánosné Xavér u. 18. TANÁCSTAGI BESZÁMOLÓK Május 15-én Krassó Ferenc vá­rosi, Schmidt Alajos és Betiol Já­nos a Zöldfa-vendéglőben este 6 órakor tanácstagi beszámolót tart. Közleménye!* Anyakönyvi hírek Születtek: Erdősi Lívia, Borsos Zoltán, Krizsics Anna, Pálfai Judit, Mül- leír János, Horváth Anna, Danyi Zsuzsanna, s Keszthelyi Mária, Keszthelyi u5ezső. Takács Sándor, Nagy József, Scnvoy Ferenc, Kieszler Mária, Molnár Gábor, Benkö Anna, Sztojka Gyöngyi, Szabó Zsuzsanna, Kalányos Anna, Lévai Anikó, Torzsány József, Viczián János, Babos Katalin, Pó­lya Beáta. Orsós Lajos, Putnold Katalin, Török Sándor. Kovács Tibor, Német Tibor, Barics Zsu­zsanna, Radó József, Istokovi.cs Mihály, Istokovics Anna, Vörös János, Soós Eszter, Sándor Tün­de, Zsifkó Ibolya, Orsós Sándor, Kalocsai Hanna, Kárász Marietta, Kis Gyöngyi, Stepper Mária, Bata Anna, Nacsa Szüvia. Somlai Már­ta. Farkas Rita, TiHmann Zsu­zsanna, Óvári László, Szabó Ág­nes, Meláth Árpád, Szűcs Béla, 'Mikolay István. Szlobonyi Alice, Horváth Ernő. Házasságot kötöttek: Kis László csillés és Király Gi­zella gyári munkás, Szalavári Fe­renc lakatos és Szamos Rozália könyvelő, Aparácz László közgaz­dász és Berek Mária, Kranich Gusztáv nyugdíjas és Győrti Er­zsébet, Milovecz György főaknász és Marton Rozália üzletvezető, Getlinger Ernő segédmunkás és Rozinger Ilona gyári munkás, Dinnyés József cipész és Jankovics Ilona könyvelő, Balotay Gergely mérnök és Pásztory Ildikó orvos- tanhallgató, Ferenc József BM dolgozó és Bocsárdi Gizella díj­könyvelő, Horváth József előadó és Kiss Ibolya előadó, Benczik István segédművezető és Elekics Ibolya eLadósegéd. Krizek Antal előadó és Galambos Ilona vezető­szakácsnő, Mátrai Géza BM dol­gozó és Böröcz Ilona utókalkulá­tor, S tad linger József kesztyű- ' szabász és Tan esik Mária női szabósegéd. Kovács Zoltán vas­esztergályos és Fóris Julianna műtőasszisztens, Murányi Ödön előadó és Marton Ilona elszámoló, Földényi Emil MÁV távirász és Jakab Piroska gondozónő. Bérces István ny. vájár és Steiner Teré­zia, Gungl Antal építészmérnök és Kappel Anna. Meghaltak: Szekeres Józsefné sz. Szabó Má­ria 51 éves, Rudolf Lászlóné sz. Horváth Julianna 35 éves, Berta Sándor 61 éves, Sztepanek Ferene- né sz. Schmid Karolin 80 éves, Braunhof fér Béláné sz. Hautck Borbála 65 éves, Vinczen Gyuláné sz. Hajdú Mária 56 éves, Bödő Jánosné sz. Pataky Anna 71 éves, Kis Tstvánné sz. Kálócza Rozália 73 éves. Gyulánczi Istvánná sz. Kiesz Katalin 76 éves, Bartos- Király Anna 73 éves, Kovács DCy zső 53 éves, Vogronics Ferencné sz. Steiner Anna 39 éves, Pálfi Józsefné sz. Szabó Regina 75 éves. Langer Béla 6 .napos. Arató Antalné sz. Pintér Katalin 74 éves, Bonnet Kálmán 60 éves, Batáno- vics Katalin 2 napos. Torbó Kál­mán 54 éves, özv. Stier Jánosné sz. Gillich Terézia 71 éves, Homer Katalin 4 hónapos. Pandúr Imré- né sz. Szabó Julianna 65 éves, özv. Krenn Józsefné sz. Deák Ka­talin 82 éves. Dömse Antalné sz. Marosi Margit 40 éves. Biró Tmre 86 éves, Fuchs Jánosné sz. Fésűs Jolán 29 éves. özv. Halek And­rásné sz. Kindlein Margit 85 éves, Máté Magdolna 5 napos. vásárolnánk 220 voltos kési hajszárító­gépeket. PÉCSI FODRASZIPARI VALL. Rákóczi út 66. sz. Tel.: 44-56. _____ 15996 A szabadegyetem heti programja Május 19. péntek, híradásúech- nika: „Automatika a bányászat- oan”. Eloado: vankó Richard mérnök, Budapest. A fenti előadás a híradástechni­kai kollégium utolsó előadása, melyen a titkárság a látogatási bi­zonyítványt kiosztja. Kéri a hall­gatókat, hogy ezen záróeiőadason iei letten megjelenni szíveskedje­nek. A fenti előadással a szabadegye­tem kollégiumainak előadásai be­zárulnak. Az előadás helye a II. sz. bel­klinika előadóterme, ideje este fél 7-től fél 9-ig. Vendégeket szí­vesen lát a titkárság. Vendegjegy dolgozóknak 4 forint, diákoknak 2 forint. A in. kér. tanács v. b. mező­gazdasági csoportja felhívja a la­kosságot, különösen a külterüle­ten lakókat és a szőlősgazdákat, hogy az 1/1957. sz.- városi tanácsi szabályrendelet 8., illetve 11 §-a értelmében a baromfiakat csak elkerített helyen, a kutyákat csak megkötve tarthatják. Ez a rendel­kezés az egész év folyamán a napnak minden szakában egyfor­mán kötelező. Aki a fenti előírá­soknak nem tesz eleget, a hivat­kozott szabályrendelet 16. §-a sze­rint szabálysértést követ el és 500 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható. * A pécsi Zipernovszky Károly Gépipari Technikum Igazgatósága villamosgép-kezelő tanfolyamot in dít május 18-án délután 5 órai kezdettel.' Jelentkezéseket elfogad még az iskola igazgatósága min­dennap reggel 8-tól délután 5 óráig és tájékoztatást ad a felvé­tel fettételeiről. (Telefon: 25—71.) ÁRAMSZÜNET Áramszünet lesz 16-án, kedden 7—18 óráig új transzformátorállo­más üzembehelyezése miatt az alábbi utcákban: Doktor Sándor utca, Kórház tértől a Megyeri útig, Nagy Jenő utca, Alajos utca, Madách Imre utca, Garay utca. Hőgyes Endre utca, Jászai Mari utca, Vitéz utca, Hargita utca, Uzsok utca, Erreth Lajos utca, Petőfi utca, Nagy Jenő utcától a József Attila utcáig, József Atti­la utca, Semmelweis utcától a Megyeri útig, Semmelweis utca nyugati oldala, valamint Maros- vásárhely utca. Áramszünet lesz 15-én 7—16 óráig 380/220 V-ra való feszültség- áttérés miatt az alábbi utcákban: Árvácska utca, Baranyai utca. Borostyán utca, Brassó, Gyöngy­virág, Hajnalka, Hóvirág, Külte­lek utca 61/6, 63. 182/2, 196/8, 199/7, 187/2, 55. 74. 761, Liliom utca, Mo­nostor utca, Őszirózsa utca, Pál­ma utca. Páfrány utca, Sarkan­tyú utca, Százszorszép utca, Ürögi fasor, valamint a Vadrózsa utcák­ban. Felhívják a fogyasztók figyel­mét, hogy a feszültségáttérés nap­ján tartózkodjanak otthon, hogy a lakások belső villamosberendezé­seit felülvizsgálhassák és a ki nem cserélt fogyasztásmérőket ki­cserélhessék. Továbbá áramszünet lesz 16-án 7—12 óráig a fenti utcákban kis­feszültségű hálózat átépítése miatt. Borkészlet-elszámolás ' A pénzügyőrség értesíti az érdé* kelt bortermelőket, hogy májúi? 16-án, kedden elszámolja a bor­készletet Vasas i. Községben azokr ;iál a bor tér ne löknél, akik a ná- zaknál levő pincékben tárolják aortermésükel, valamint Csobány 2s a kenderesi pincékben. Május 17-én, szerdán azoknál' a bortermelőknél, akik Vasas L Községhez tartozó rétalja falc fe­le és a bánya telepi részén# íS-án, csütörtökön Vasas II. köz­ségben azoknál, akik a Házaknál lévő pincékben és a Gubér begy- részen tárolják -a bortermésüket, 19-én. pénteken azoknál, akii: Va­sas II. községhez tartozó Parcsin, Somoska és a Kerékhegyen tárol­ják a bortermésüket. A pénzügyőrség felhívja az ér­dekelt bortermelőket, hogy a jel­zett napon feltétlenül jelenjenek meg borkészletük tárolási helyen és vigyék magukkal a szemleívet és pénzt, mert a bor forgalmi adó­hátralékot kifizethetik az elszá­molást végző pénzügyőrnek nyug­ta ellenében. * A KIOSZ Baranya megyei kis­iparosok adóközösségének veze­tősége értesíti Pécs város és Ba­ranya megye forgalmiadó-kötél es kisiparosait, hogy az 1961. évi vei zetőseg választó közgyűlését Pé­csett május 22-én, hétfőn dél­előtt 10 órai kezdettel tartja meg I a KIOSZ Rákóczi út 24. szám alat- : ti székházában. A közgyűlésre az érdekelt kisiparosokat az adókö- I zösség vezetősége ezúton is meg­hívja. A közgyűlésen szavazati jo­gát minden tag csak személyesen j gyakorolhatja. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett jó térj, édesapa, és kedves rokon Kovács László temetésén meg­jelentek. koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni Igyekeztek. Külön köszö­netét mondunk az egyetem ve­zetőségének, munkatársainak és dolgozóinak a temetésen való megjelenésükért és a ko­szorúkért. 401 Gyászoló család. Pécsi lakos esztergályos és lakatos szakmunkásokat felvesz az ÉM. PÉCSI ÉPÍTŐGÉP-KAR­BANTARTÓ VÁLLALAT, PÉCS, VASÚT UTCA 2. SZÁM. 16076 SZALLASGONDNOKNAK férfit keresünk mielőbbi belépésre. Jelentkezés sze­mélyesen, részletes önélet­rajzzal. 3ZÉNBANYASZATI FÖLD­KOTRÓ ÜZEMVEZETŐSÉGE. ' PÉCS-SZABOLCS, györgy-akna. 16175 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom