Dunántúli Napló, 1961. május (18. évfolyam, 102-126. szám)

1961-05-03 / 102. szám

AI, EGYESÜLJETEK! •r IHlllKtll NAPLÓ 1A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 103. SZÄM ÄRA: 50 FILLÉR 1961. MÄJUS 3. SZERDA Nagyszabású katonai díszszemle Moszkvában Csőmbe! bíróság eíé Részleges tűzszünet állítják Laoszban £iha8a$zíották az embert szállító amerikai rakéta kilövését Repül] te lángoló tűzszínű zászló A pécsi dolgosók tísesreinek lelkes felvonulása kössöntiitte május elsejét Tizenötezer ember a berniéi ünnepi nagygyűlésen! nagygyűlés és kultúrműsor Siklóson Komlón a májusi seregszem­lét megelőző este a KISZ ren­dezett fáklyás felvonulást. — Mintegy 2500 fiatal vonult a pártház elé, éltetve a pártot és a KISZ-t, ahol az MSZMP városi Végrehajtó Bizottság tag jai fogadták a megjelenteket. Galiusz József, a pártbizottság osztályvezetője köszöntötte a fiatalokat, s további eredmé­nyes munkát kívánt nekik. Május elsején zenés ébresztő köszöntötte a komlóiakat. Bár szemerkélt az eső, nagyon mozgalmasak voltak az utcák. Jóval a meghatározott idő előtt hatalmas ember tömegek gyü­lekeztek a három felvonulási ponton. Fél tízkor megindult az emberfolyaro a Lenin térre, s majd egy órán keresztül tar­tott. Ilyen impozáns május el­sejei felvonulás még nem volt Komlón! Zászló és transzpa­rens erdő, léggömbök százai, a tarka sokaság nagyszerű lát­ványt nyújtott; A térre vonulókat a városi pártbizottság, a városi tanács, tömegszervezetek vezetői, ki­váló dolgozók fogadták. Ditt­rich József, a városi pártbizott­ság titkára mondott ünnepi be­szédet. Méltatta a munkásosz­tály nemzetközi harci sereg­szemléjének jelentőségét, a szocialista tábor nagyszerű eredményeit, s a komlói perem községek dolgozóinak becsüle­tes munkáját. A nagy tapssal fogadott be­széd után az ünnepi hangulat tetőfokára hágott; A jelenlé­vők nagy tetszéssel fogadták a komlói üzemek ötletes ipari felvonulását. A színes sokaság boldogan, vidáman ünnepelte az idei május elsejét. Fáklyás felvonulás, zenés ébresztő Sellyén Sellyén vasárnap este fák­lyás felvonulást rendeztek a fiatalok. Reggel pedig zenés ébresztővel köszöntötték május 1-ét. Fél kilenckor gyülekeztek a sellyeiek a kultúrház előtt. Innen indult az ünnepi felvo­nulás. melyet még a szemer­kélő eső sem tudott elrontani; Több mint ezerkétszáz sellyei vett. részt az ünnepségen és a felvonuláson. Pompás dekorá­ciók, léggömbök, transzparen­sek tették felejthetetlenné a sellyeiefenek a május elsejei felvonulást. Mivel az eső sze­merkélt. a kultúrházban tar­tott ünnepi beszédet Benke Lajos párttitkár elvtárs. Csodás május elsejék! Ezen a napon az egész föld­golyón még ütemesebben dob­bannak össze a írmnkásszívek milliói, még jobban összekul- csolódik a munkásszolidaritás, a dolgozók hatalmas tábora. Pécsett a május 1-i felvonu­lás is egyik láncszeme volt ennek a nagyszerű interna­cionalizmusnak, amely mint erek a testet, átfogják az egész földet. Lobogtak a szélfújta zászlók szerte a városban, zenés éb­resztő hangjaira nyíltak a há­zak kapui, ünneplőbe öltözött emberek tízezrei indultak, hogy részesei, tanúi legyenek ennek az 196Í, évi felejthetet­len május elsejének. Zászlódísít öltött a Széchenyi tér A zászlódíszt öltött Széche­nyi téren már jóval a felvo­nulás kezdete előtt gyülekez­tek azok, akik az első pillanat­tól, kezdve tanúi akartak lenni ennek a minden eddiginél nagyszerűbb, színpompásabb ünnepnek. Az egybegyűlt tömeg taps­sal köszöntötte a díszemel- vényre lépő megyei és városi vezetőket, közöttük Egri Gyula elvtársat, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Baranya me­gyei Bizottságának első titká­rát. Ambrus Jenő elvtársat, a pécsi városi pártbizottság első titkárát, Palkó Sándor elvtársat, a megyei tanács vb- elnokét, Papp Imre elvtársat, a városi tanács megbízott vb- einökét. A díszemelvényen helyet foglaltak kiváló ipari munkások, termelőszövetke­zeti parasztok, országgyűlési képviselők, egyetemi tanárok, ifjúsági vezetők; a művészeti és irodalmi’ élet képviselői, a tömegszervezetek, a társadal­mi, kulturális egyesületek me­gyei és városi vezetői. A tér fölött a hangszórók & part Központi jelszavait hirdetik: „Éljen jus 1„ a munkásosztály nem­zetközi harci seregszemléje!’’ „Éljen és erősödjék a mun­kás-paraszt szövetség!” „Él­jen a szocialista tábor meg­bonthatatlan egysége!” Jönnek a bányászok! Fél tíz után néhány perc­cel elindul a menet, élén a SZOT és a > Minisztertanács vándorzászlójával kitüntetett pécsi bányászok, akik az első negyedévi tervüket 1Ó4 száza­lékra teljesítették. Ütemesen dobbánnak a kemény bányász- léptek az élen haladó zenekar „Repülj te lángoló, tűzszínű zászló ...” hangjaira. Felcsat­tanó taps köszönti őket. Köz­vetlen a zenekar után hét óriási léggömb lebeg, vékony zsineggel egy ezüst színű ra­kétára kötve, s amikor a tri­bün elé érnek, elengedik a léggömböket, és röppen a ma­gasba a rakéta. Az ötletes lát­vány egy pillanatra csendet varázsol, az örömtől megha­tódva, könnyes szemekkel kí­sérjük szemünkkel a magasba a szovjet tudomány elsőségét bizonyító szimbólumot, aztán fergeteges tapsvihar csattan. „Éljen a Szovjetunió”, „Éljen Gagarin” — hallatszik a lelke­sedés hangja. „KISZ, KISZ búrrá! " „Éljen a párt” — hangzik a MŰM 508-as intézet fiatal­jainak ajkáról. Menetük élén bányászlámpákat visznek az egyenruhás tanulók. Hömpölyög a felvonulók áradata, Orvostudományi Egyetem, Pécsi Nemzeti Szín­ház, Jogtudományi Kar, az élüzem Pécsi Közlekedési Vál­lalat lelkes dolgozói után az úttörők zenekara csendül és a felvonuló fiatalok kezében magasra emelkedik a zászló- erdő. A Bécsi Hőerőmí Vál­Siklóson Marenics János elvtárs, a járási pártbizottság titkára mondott ünnepi beszé­det hatszáz főnyi hallgatóság előtt a kultúrházban. Több mint ugyanennyi ember kiszo­rult, nem fért a terembe, mert a jelentések szerint 1500-nál is többen vették részt á fel­vonulásiban. Felvonultak az üzemek, a termelőszövetkezet az állami gazdaság, a kesztyűgyár dol­gozói. Nagy sikert arattak az esős idő ellenére is sport öl­tözetben és sportfelszereléssel felvonuló gimnáziumi tanulók. A felvonulás után. vidám kultúrműsort adtak a kiszisták Délután gyermekműsort lát­hatott a közönség a kultúrház­ban, a gimnáziumban pedig női kézilabda mérkőzést. Öt órakor a kövérek és soványak mérték össze erejüket a labda­rúgó-pályán, este pedig jóí- sikerülf táncmulatság volt. Zászlóerdő alatt vonultak lel a szigetváriak lalat dolgozói követik őket, akik 1962-ben megkezdik a távfűtést Űj-Mecsekalján. Munkások fogják közre az út­törők menetét mintegy szim­bólumként, hogy a szocializ­must építő országokban meg­becsültek a gyerekek, a fia­talok, a jövő munkásnemze­déke. Rendezett sorokban menetelnek, a lányok sötétkék szoknyában, fehér blúzban, a fiúk sötétkék nadrágban, fe­hér ingben, s tisztelgésre eme­lik kezüket, amikor a dísztri­bünhöz érnek. A párt-, állami és tömeg- szervezeti vezetők, a dísztri­bünön helyet foglalók tapsa köszönti őket . és a felvonuló üzemek, vállalatok, hivatalok dolgozóit. A felvonulók öröm­mel integetnek az emelvény felé, kalapokat lengetnek és szinte szüntelenül éltetik a pártot, a Szovjetuniók Szirotelenil zás az éljen Pattogósán játszanak a zene­karok. A Szovjetunió nagy sikerét példázó dekorációk ötletes tö­mege jellemzi ezt a május el­sejét. Az „űrrakátás május elseje" — ez a dekorációk jel­lemzője. Rakéták röppennek a magasba, színes léggömbök kavalkádja pompázik, zászló- rengeteg lobog, a szocializmust építő, a szabadságukért küzdő népek vezetőinek arcképei emelkednek ld a felvonulók hatalmas tömegéből.' A Mecsek Gyöngye tsz. után „Pécs város sportolói” jönnék, hirdetve azt a nagyszerű sport- szeretetet. amely ennek a város­nak is szívügye. Lila melegítő­ben a Pécsi Dózsa sportolói nyitják meg a sóit, ott vonul­nak az NB I-es labdarúgóink, a tribünnél magasra emelve a sárga labdákat. A sportiskola búzavirágkék melegítőbe öltö­zött lányai, sportszerelésben a vívók. A PVSK, Pedagógiai Főiskola, a Bőrgyári TC és más sportolók után az MHS modellezői kis vitorlázógépek­kel, majd a Landler Jenő re­pülőklub tagjai egy nagy vi­torlázógépet görgetve érkez­nek, az ejtőernyősök, hátukon az’ ejtőernyővel meneteinek, mögöttük lebbenti a szel a nagy gömbre duzzadt nyitott ejtőernyőt. nagyszeré az iskolások menete, hangzik a „KISZ, KISZ hur­rá!” s lobogva hozzák a test- vórnépek zászlait. A pécsi dolgozóik nagyszerű seregszemléje volt az idei má­jus elseje is s tglán még soha ennyien nem vonulták fel. min t ezen a napom. A felvonu­lók tízezrei köszöntötték a me­gye. a város vezetőit s a ve­zetők mint jó ismerősökéi: üd­vözölték a felvonuló dolgozó­kat. Szigetvár dolgozóit zenés éb­resztő köszöntötte a 17. szabad május 1-én. Bár az időjárás bem kedvezett, mégis több, mmt ezer ember gyűlt össze az ünnepi nagygyűlés színhe­lyén. a Zrínyi téren. A nagy­gyűlés 10 órakor kezdődött. Az emelvény elé egymás után ér­keztek a község üzemeinek dolgozói. A sort az általános iskola úttörőinek egyenruhás csapata nyitotta meg. A kis úttörők mindegyike virágcso­korral vonult az emelvény elé. Ezután jött az üzemek, a tár­sadalmi szervezetek fegyelme­zett, zárt felvonuló sokasága. A cipőgyár tánccsoportja szí­nes népviseletben, a sportolók (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom