Dunántúli Napló, 1961. május (18. évfolyam, 102-126. szám)

1961-05-03 / 102. szám

2 N A P t 0 1961. MÁJUS 5. Repülj te lángoló tűzszínü zászló (Folytatás az 1. oldalról.) melegítőben vonultak fel. A gyár dolgezói még az ünnepi nagygyűlés előtt rögtönzött gyűlést tartottak az üzem ud­varán. Itt jutalmazták meg az üzem nyugdíjas dolgozóit és adták át Forgács elvtársnak a Könnyűipar Kiváló Dolgozója jelvényt. A Zrínyi téren tartott nagy­gyűlésen Kovács János, a já­rási tanács vb.-elnöke mondott ünnepi beszédet. A nagygyűlés végén az üzemek megvendé­gelték dolgozóikat. Űiletes makettek, szinpompás dekoráció Mohácson Mohácson az ország egyik legifjabb üzeme, a Farost! ernez gyár dolgozói vezették az ün­nepi felvonulást reggel kilenc órakor. A gyár dolgozói után a város több üzemének, vállala­tának dolgoeói következtek. Sok ötletes maketten, dekorá­ción keresztül mutatták be a vállalatok termelésüket, termé keiket. A selyemgyáriak pél­dául egy szövőgépet vittek ma gukkal, az Építő KTSZ kis ma­kettje családi házat ábrá­zolt. A szinpompás felvonulás után az üzemekben rendezett ünnepségeken, mulatságokon vettek részt a mohácsi dolgo­zók. Májas 1. a megye legnagyobb termelőszövetkezetében Stic lósnagyfalun a megye leg nagyobb termelőszövetkezeté­ben — a Jó Barát Tsz-ben — ötszázan hallgatták meg Achátz Imre elvtáosnak, ország­gyűlési képviselőjüknek ünne­pi beseédét. öt község dolgo­zói jöttek össze május elsején ünnepelni SiMósanagyfalun. A helyieken kívül Ott voltak Kis távolt a, Old, Egyházasharaszt ‘, és Alsószentmártcm is. Az ál­talános iskola úttörői kitűnően sikerült műsorral tették színe­sebbé május elsejét. Felejthetetlen nap Nagyharsányban Nagyharsdnyhan hatszáz fő­nyi hallgatóság előtt tartotta weg május elsejéről szóló meg­emlékezését Zsifkó Ferenc elv- táns, a járási tanács elnökhe­lyettese. A nagyharsányi ün­nepi felvonulás érdekes és szép volt. itt nem okozott bosszúsá­got az eső, mert közben elállt. Kerékpárosok, motorosok, te­herkocsik vonultak fel, feldí­szítve, ünnepélyesen. Marx, Engels és Lenin arcképét hit­ték a felvonulók és éltették a békét, a gyarmati népek fel- szabadulási harcát. Délután sportműsor, este pedig tánc volt a kultúrházban. Dán pártmunkás* küldöttség Pécsett « Kedden délután dán párt­munkásUüldöttség érkezett megyénkbe. A küldöttség, amelyet I. B. Norlund elvtárs, a Dán Kommunista Párt Politikai Bizottságának tag­ja. a Központi Bizottság tit­kára vezet, ellátogatott a me­gyei pártbizottságra, ahol Egri Gyula elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára tá­jékoztatta a küldöttség tag­jait a megye gazdasági és po­litikai életéről. A küldöttség tagjai délután a város neve­zetességeivel ismerkedtek. Aranyérmet nyert a ma't ói hagyma és a szabolcsi jonathán Eriurtban Az április 28-án megnyílt erfurti nemzetközi kertészeti kiállításon eredménybemuta­tót tartottak, amelyen a ma-' gyár kertészet nagy (elisme­rést szerzett. A nemzetközi zsűri aranyéremmel jutal­mazta a makói hagymát és a szabolcsi jonathánt. A spár­gatermesztésért ezüstérmet, a zöldségtermesztésért bronz­érmet kaptak a magyar ker­tészek. Magyar szakembered küldöttsége utazott a Kínai Népköztársaságba Kedden a magyar villamos­energiaipari szakemberek küldöttsége utazott a Kínai Népköztársaságba. A magyar ipar ' eddig egészben vagy részben tíz erőművet épített Kínának. Többségük már üzemben van. A mostani lá­togatás célja, hogy megbe­széljék, miként vehetne részt az eddiginél még fokozottab­ban a magyar szakgárda és az ipar Kína villamosenerge­tikai fejlesztésében. — A SIKLÓSI FAIPARI VÁLLALAT dolgozói az 1961. évre tervezett 120 000 export gyümölcsösládából már ötezret elkészítettek. Gazdag kulturális műsor a két ünnep alatt Szombaton este rendezték meg Pécsett a Liszt-teremben a II. kerület művészeti csoport­jainak és szólistáinak kultu­rális seregszemléjét. Réder Fe­renc, az MSZMP II. kerületi Bizottságának titkára nyitotta meg a műsort, majd Kántor János, a bőrgyár szavaló ja kö­vetkezet, utána pedig a Má­tyás király úti iskola kamara­kórusa két számával aratott si­kert. A bőrgyár tánccsoportjának kozármislenyi táncát vissza­tapsolta a lelkes közönség, majd pedig Zsámár Tiborné, az Állami Áruház szavaló ja Várnai Zseni versét szavalta sikerrel. Gál Jenő (a bőrgyár­ból) népdalokat adott elő és csengő hangja nyomán fel­hangzott a közönség elismerő tapsa, úgyszintén az Űttörő- ház tánccsoportjánalk „Tóparti tréfa“ című táncjátéka után is. Majd Gyarmati László, a bőr­gyár dolgozója szavalt, és utá­na a MÁV vegyeskarának, va­lamint a K1SZÖV szimfonikus zenekarának műsora, Horváth Gyula vezetésével osztatlan sikert aratott. A szünet után Szabó Gyula, a MÁV énekkar szólistája, Hagy Mária, a Mátyás király utcai általános iskola tanuló­ja, Neuschwanger Ilona és Keglovics Ilona, a két bőrgyári szavaló szintén nagy sikert aratott. A seregszemle Liszt: A munka himnusza című mű­vének előadásával ért véget, amelyet a PKV férfikara Li­geti? Andor vezetésével szólal­tatott meg. Vasárnap délelőtt mutatta be úi műsorát a Pécsi Nevelők Háza irodalmi színpada a Vá- ttü Művelődési Ház nagy­termében. A „Himnusz a béké­ről“ című műsor számait a Til- lai Aurél által vezetett Pécsi Kamarakórus szereplése nyi­totta meg és zárta be. A vi­lágirodalom és a magyar köl­tészet legszebb, békéről szóló verseit az Irodalmi Színpad tagjai — Tasnády Ottó, Bara­nyai Aurél, Horváth Erzsébet, öhlmüller Miklós, Bérezés Lí­via, Rittner Rózsi, Lizitzky Gizi, Zengővári Ágnes és Var­ga János —tolmácsolták nagy sikerrel. A verseket ár. Né­meth Antal tanította be. * Ugyancsak vasárnap délelőtt rendezték meg az „Éneklő if­júság“ kerületenkénti bemuta­tóit, amelyeken nagy sikerrel szerepeltek a pécsi általános iskolák kórusai. Ezek a kórus- versenyek elődöntőit képezték a május 7-i, Nemzeti Színház­ban megrendezésre kerülő vá­rosi bemutatónak. Az I. kerületi általános is­kolai kórusok találkozóját Gyárvároson, a Fekete Gyé­mánt filmszínházban rendez­ték meg. A bemutatón részt vettek a Vasas II., Pécsbánya- telep, Pécsszabolcs és Gyárvá­ros iskolai kórusai, amelyek különösen jól szerepeltek. De a .többi résztvevő is — Vasas I. Felső-Vámház utcai, Bártfa ut­cai, Fehérhegyi és a Meszes­telepi általános iskolák kórusai — tudása legjavát nyújtotta a megjelent közönség előtt. Na­gyon szép volt a Huba János által vezetett Vasas Il.-i isko­la előadáséban a ..Hajnalórán“ című lengyel népdal. A II. kerületi kórusbemu­tató a Liszt-teremben került megrendezésre. Az Egyetem utcai iskola láb távú kórusa Bókrélásné .Walter Regina ve­zetésével különösen Kemény! Gyöngyfüzér, és a Bercsényi úti iskola kórusa pedig Füzesi­né Meláth Lídia irányításával a precízen kidolgozott számai­val az átlag fölé emelkedett. De szép volt és tetszést ara­tott a Székely Bertalan úti is­kola kórusának „Néger dala“ és két szólistája. Azon kívül sikerrel szerepeltek még a be­mutatón a délszláv, a kertvá­rosi, a Szent István téri és az Ágoston téridéit alános iskolák kórusai Is. A III. kerületi kórus-talál­kozót a Dózsa kultúrteremben tartották meg. Ezen a bemuta­tón a résztvevő iskolák kóru­sai — mecsekaljai, Alkotmány utcai, Gyakorló iskola zeneta­gozata és az iskola, valamint a 39-es dandár utcai, a Petőfi ut­cai és a Szigeti úti iskolák — szinte egyenlő színvonalú szá­mokkal és szerepléssel ragad­tatták tapsra a nézőket. * A város úttörőcsoportjaimak seregszemléjét vasárnap dél­után rendezték meg a KISZ és Szakszervezetek Doktor Sán­dor Művelődési Házában. A részvevők: öt kórus, öt tánc- csoport, nyolc fiatal „előadó- művész”, valamint a nyolc ének és hangszeres szólista színvonalas műsorukkal szóra­koztatták a nagyszámú közön­séget. Különösen jól sikerült Monori Ferenc szavalata (Egye tem utcai iskolából), Zsoldos György fuvola-szólója (Székely B. u.), Kiss Magda énekszáma (Szabolcsról). Nagy Eszter ma- gónszáma (Vasas I.), Móra el­beszélése Tófalvi Évától (Al­kotmány u.), Széles Sándor éneke (Meszesről), Perger Er­zsébet (Bártfa ti) népmeséje. Sásdi Éva szavalata (Alkotmány u.), Paál Mária zongoraszáma (Belvárosi), a „Kádár Kata” Bognár Márta előadásában (A1 kotmány u.), Zsikó Zsuzsa sza­valata (Istenkút), Hajna Rezső hegedűszólója (Egyetem u.), Hetesi Gabriella szavalata (Pécsbányatelep) és az Alkot­mány utcai. úttörők táncegyüt­tesének, valamint zenekarának műsorszáma. * Május elsején a szabadtéri színpadok vidám ünnepi mű- sorszámait tekinthette meg a szórakozni vágyó pécsi közön­ség. Bér a kedvezőtlen időjá­rás megnehezítette a műsorok zavartalan lebonyolítását, még­is sok ember ment el a Balo- kánv-ligetibe és a Városi Mű­velődési Házba, hogy megnéz­ze a délutáni kultúrműsort. A balokányi szabadtéri szín padom szemerkélő esőben kezd ték meg a műsort a Kilián György utcai óvodások, majd a Felsővámház utcai és az Ágoston tért általános iskolák műsora következett. Felléptek a műsorban a Pécsi Nemzeti Színház művészei is. A tettyei szabadtéri színpad műsorát a Városi Művelődési Házban tartották meg. Itt is az óvodások kezdték a műsort (a Sörház utcai és az Ágoston téri óvodából), majd két álta­lános iskola műsora után a Janus Pannonius Gimnázium és a Közgazdasági Technikum egyesített énekkara Ivasivka Mátyás vezetésével szerepelt nagy sikerrel a termet zsúfo­lásig megtöltő közönség előtt. Itt' is felléptek a Nemzeti Szín­ház művészei. A közönség egész délután jól szórakozha­tott. Sokat tapsolhatott és ün­nepe1 hette május elsejét, a munka ünnepét. Rekord számú főnyeremény Hal öröklakás, családi ház, Moszkvics gépkocsi a lottó jutalomsorsolásán A lottó legközelebbi tárgy­nyeremény-húzását május 5- én Rákóspalotán tartja a Sport fogadási és Lottó Igazgatóság. A húzáson az április 14. játék­hét szelvényei között 663 érté­kes tárgynyereményt sorsolnak ki. A húzás érdekessége, hogy az eddigieknél több, összesen nyolc főnyeremény kerül ki a szerencsekerékből. Mivel egy előzőleg már kisorsolt lakás­ért nem jelentkezett tulajdo­nosa, ezúttal hat, egyenként kétszobás, összkomfortos örök­lakást sorsolnak a Kárpát ut­cai lottó-házban. Ezenkívül a szokásos 2 szobás, bárhol telepíthető családi ház és egy Moszkvics személygépkocsi jut a legszerencsésebb .lottózóknak. Értékes nyeremények lesz­nek a kétszemélyes külfö di utazások is. Többek között egy 10 napos tátrai és két 10 napos keleti-tengeri üdülésre, három 8 napos moszkvai és egy 9 na­pos varsó—lening.rád—moszk­vai társasutazásra jogosító utal ványt sorsolnak. Ezenkívül számos vásárlási utalványt, 31 motorkerékpárt, egy teljes szán­ba és két konyhaberendezést, p4 rádiót, 47 televíziót, stb. sor­solnak. * — A REGÉNYFOLYTATAS mai számunkból anyagtorló­dás miatt kimaradt. — TEGNAP délelőtt Sár­közi Éva négyéves kislány Szentlőrincen figyelmetlenül haladt át az úttesten. Egy ar­ra haladó gépkocsi elütötte. A kislányt a mentők agyráz­kódással és egyéb súlyos sé­rülésekkel szállították a pé­csi idegklinikára. — A SZOKÁSOSNÁL egy hónappal előbb kezdték meg a kelkáposzta szedését Mo­hácson. Ez ideig már 22 va­gonnal exportáltak. Salátá­ból 45 000 fejet szállítottak külföldre. — A MAGYAR—SZOVJET BARÁTI TÁRSASÁG Bara­nya megyei szervezete a leg­újabb klasszikus orosz és szovjet felvételekből hang­lemeztárat létesített, me­lyekből intézményeknek, szervezeteknek szükség sze­rint hanglemezeket rendel­kezésre bocsát. — ÁTADTÁK a lippói KISZ-alapszervezetnek a KISZ megyei Bizottságának zászlaját a KISZ I. kong­resszusa tiszteletére .indult munkaversenyben elért me­gyei első helyezésért. — MÁJUS VÉGÉN feje­ződnek be az orosz nyelvtan- folyamok, melyeknek me­gyénkben 350 hallgatójuk van. A résztvevők többsége máris jelentkezett a követ­kező tanulmányi évre, ahol korszerű technikai felszere­léssel segítik elő a nyelvtanu­lást. — A PÉCSI Keltető Válla­lat dolgozói 20 000 gyöngy- tyúk tojást raktak gépbe. — A PÉCSI SZIMFONI­KUS ZENEKAR május 15-én fél 5 és 8 órai kezdettel Haydn Évszakok című orató­riumát adja elő a Nemzeti Színházban. A hangverse­nyen közreműködik még a pécsi Liszt Ferenc kórus. Szólisták: Werner Mária, Ré­ti József és Répás István. —> MÁJUS elseje megünneplé­sére karhatalom pécsi parancsnok­sága munkds-paraszt-katonalalái- kozót rendezett Pécsett ipr. 29-én este. A találkozón termelőszövet­kezeti parasztok, a Soplana Gép­gyár. a porcelángyár munkásai, a karhatalom harcosai és tisztjel vet­tek részt. A parancsnok és a párt- szervezet titkárának üdvözlő be­szédei után a pécsi ápolónőképző Iskola művészeti csoportja adott műsort. — FÜRDŐRUHA, strand­ruha és strandcikk beftiuta'ót rendez az Állami Áruház va­sárnap de. fél 11 órakor a Nádor Étteremben, a Pannó­nia bár műsorának kereté­ben manekenek közreműkö­désével, Elővételi jegyek az Állami Áruház vevőszolgála­tánál kaphatók. — VASAS II. területéről 260 ház lakói neveztek be a Tiszta utca, rendes ház cí­mért folyó versenybe. — A pécsi Janus Pannonius Múzeum Igazgatósága felhívja a látogatók figyelmét, hogy a mú­zeum kiállításainak látogatási ideje megváltozik. Május 2-től a kiállítások a kővetkező Időpon­tokban látogathatók: Állandó természettudományi, régészeti, képzőművészeti kiállí­tás, Zsolnay-klállitás: kedden, csütörtökön, szombaton 15—19 óráig. Munkaszüneti napokon: szerdán, pénteken 9—13 óráig. A Dóm téri „Románkori kőtár”) valamint a Geisler Eta u. 8. szám alatti „Római sírépítmények” ki­állítás hétfő kivételével minden­nap 9—13 órák között látogatha­tók. Hétfői napokon a múzeum összes kiállításainak látogatása szünetel. Közlemények GYERMEKBÉNULÁS ELLENI VAKCINÁLÁS Pécs mj. város Közegészségügyi és Járványügyi Állomása felhívja a szülök figyel­mét arra, hogy a gyermekbénulás elleni vakcifiálásról betegség vagy egyéb ok folytán távolmaradt gyér mekeket az alant felsorolt egész­ségvédelmi tanácsadókba a megje­lölt időben vihetik el pótoltásra: I. KERÜLET: Meszesi Egészségvédelmi Tanács­adó, Gábor Áron u. 15. május 4-én, csütörtökön délután 2—5 óráig. H. KERÜLET: Kilián utcai Egészségvédelmi Ta­nácsadó, Kilián u. 2., május 5-én, pénteken délután 3—5 óráig. in. KERÜLET: Stock-házl Egészségvédelmi Ta­nácsadó, Nagy Jenő u. '38., május 5-én, pénteken délután 2—4 óráig, Gyermekklinikai Egészségvédelmi Tanácsadó, Gyermekklinika, József A. u. 11., május 5-én, pénteken délután 3—4 óráig, új-mecsekaljal Egészségvédelmi Tanácsadó, Uj- Mecsekalja 28. sz. épület, 4-én, csütörtökön délután 2—4 óráig, mecsekaljai Egészségvédelmi Ta­nácsadó. Mecsekalja-Rácvároa, 4- én, csütörtökön 3—5 óráig.- * Az Energiagazdálkodási Tudo­mányos Egyesület pécsi csoportjá­nak rendezésében május 5-re (pén­tek) „Néhány korszerű gázfo­gyasztó készülék” címmel meghir­detett előadást az előadó — Som­hegyi Károly gépészmérnök — el­foglaltsága miatt máius ll-én. pén­teken donnán « órakor a MTESZ (Janus Pannonius u. n. sz.) helyi­ségében tartják meg. A SZABADEGYETEM HETI PROGRAMJA: Május 4. csütörtök. Egészségügy­biológia: „Harc az emberi élet­kor meghosszabbításáért". Elő­adó: dr. Szűcs Endre ig. főor­vos. Május S. péntek. Valláskritika: ,,A lélek halhatatlanságáról”, előadó: Takács László tanár. Mindkét előadás a kollégiumok utolsó záróelőadása melyen a Titkárság a látogatási bizonyít­ványokat kiosztja. Kéri a hallga­tók pontos megjelenését. ■ Előadá­sok helye a n. sz. Belklinika előadóterme, ideje fél 7—fél 9 óráig. Vendégeket szívesen lét a Titkárság. Véndégjegy dolgozók­nak 4 forint, diákoknak 2 forint. * Aramszüiiet lesz 3-án, 4-én, szer­dán, csütörtökön 7—16 óráia kis­feszültségű hálőzatkarbantartás miatt az alábbi utcákban: Huszár u. 2, 4. 6, 8., Athinay u. 31. 13. 19. 21, 18—38., Atléta u. 1—7. 19—23) 2—12, 18—22., Budai Nagy A. u, 4— 20, 7—8., Csend u. 2—20., Honvéd U. 1, 3, 2, 4, 6., Istvánffy U. 2—8.; Mezőszél u. 19—41, 26—54.. Móré T'ülöp u. 17—39, 18—40., Steinmetz kapitány tér 3—11, 2, 4., Szigeti út 1—35, 2—26., Zólya u. 1—5, 4. Ked­vezőtlen időjárás esetén a szerdai és a csütörtöki áramszünet el­marad; * Áramszünet lesz 3-án; szerdán 7—16 óráig úi trafóállorvia iwem- behelyezése miatt az alábbi utcák­ban: Landler u. páratlan oldal,. Ráthori u.. Attila u. Xavér u„ u párás oldal 8. számig, p-'—u-p c*’l ■ t--mig. Alkot- vn-v n V Mzszámlg, valamiét a 2—-34. számig és 1—15. számig. > ¥

Next

/
Oldalképek
Tartalom