Dunántúli Napló, 1961. március (18. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-01 / 51. szám

2 N AP Lö 1961. MÄRCIIJS t. Ápoljuk az őszi vetéseket! A laikoaság jobb kenyér- ellátása, a magasabb búza- terméeátlagok elérése érdpíké- ben a következő napok és he­tek fontos feladatot' rónak a mezőgazdaság, dolgozóira. Ebben az Idősíkban, a leg­fontosabb munka a J tavaszi búza gyors elvetése rriálett a gyengén áttelelt, kései vetésű — és a csapadékos ősz; miatt iiyen a legtöbb -r- ősrí búzák,; rozsok és általában az őszi gabonafélék tavaszi . növény- ápolása. A hengereaési; és fo- gasolási munkák időbeni el­végzésével a gyengén áttelelt gabonaállományunkon ‘ igén sokat segíthetünk. A növényápolási munkák során első a rögök eltünte­tése, ezért mihelyt a talaj annyira felszikkad, hogy nem tapad a hengerre alaposan hengerezzük meg. Ezzel nem­csak a rögöket nyomjuk szét, illetve be a talajba, hanem a fagy által felszívott részeket is visszanyamjuk és biztosít­juk a szinte levegőben • lőgő növény tápanyag-felvételét. Mivel őszi vetéseinknek a sok eső miatt magágyat. Í6 nehéz volt biztosítani, ezért először1 azokat a vetéseket hengrez-j zük meg, amelyek kelése már; az ősszel megindult és áholj fennforog a felfagyás veszé­lye. Hengerrel dolgozzuk be a fejtrágyának szánt műtrágya felét is. Helyes, ha a fejtrá­gyázást két részletben végez­zük. Az első adagot 30 vagy 40 kilót a hengerezés előtt, a másodikat a fogasolás előtt a növény fejlettségétől függően, 20—30—40 kilós mennyiség­ben szórjuk ki. A fej trágyázás ép annak, hengerrel, illetve fogassal tör­ténő bedolgozása után végez­zük el az őszieknek talán a legfontosabb ápolási munkáit, az acatolást, illetve gyónói- fást. Azt minden termelő tud­ja, hogy kapálás nélkül a ku­korica nem ad jó termést, de sokan elfelejtik, hogy a gabo­nafélék is meghálálják a táp­anyag- és nedvesség-elszívó gyomok kiirtását, A vadrepce, a repcsényretek és az acat különben úgy elszaporodik, hogy a gabonaféléket vissza­veti fejlődésükben, s így a termést is veszélyezteti. Veszély Mihály Új módszerekre van szükség a termelőszövetkezeti pártmunkában I Néhány kérdést tettünk fel llarenics János elvtársnak, a .siklósi járási pártbizottság tít- kárának azzal kapcsolatban, hogy" az új, nagyobb területű lermelőszö vetkezetek kialakí­tásával'.új pártfeladatok je­len ikeztak. — Milyen stervezeti kérdé­seket. kell megoldani az egye­sített termelőszövetkezetekben a pártszervezetek vonalán? — hangzott az első kérdés. — Eddig a termelőszövetke­zetekben kislétszámú pártszer­vezeteink voltak — mondotta Maremics elvtárs — most ezek a pártszervezetek is egyesültek, a tfflirnetőszö vetkezetek ' egye­sülésével párhuzamosan. Az új termelőszövetkezeti üzem­egységekben tehát már nem önálló pártszervezetek, hanem az egyesített pártszervezet pártcsopórtjai működnek. — Új feladatok is lesznek te­hát? — Lesznek. Most huszonkét termelőszövetkezetünk van, ebből tizíenegy már összevont, nagyobb területű. A másik ti­zenegy még a régi szervezeti formákban gazdálkodik, ott a pártsaervezetek is megmarad­tak az eddigiek szerint. A régi 'módszerek azonban már azok­ban sem jók a politikai mun­kára. Sem a pártszervezetek- i>en, sem az állami és téesz- szervekben nem jók. A na­gyobb szövetkezetekben sike­rült függetlenített titkárokat állítani a pártszervezetek élé­re és ez megkönnyíti a fel­adatok jó elvégzését. Számuk­ra is jelentkeznek az új fel­adatok. A legfőbb most a nagyüzemi gazdálkodás fellen­dítése, de ezzel egyidőben a párt elvárja funkcionáriusai­tól, hogy elvégezzék az öthó­napos pártiskoLát, vagy annak megfelelő más pártiskolákat és tanfolyamokat, ugyanakkor középfokú mezőgazdasági szakképzettséget is szerezze­nek. Vagy úgy, hogy beiratkoz­nak a technikumba, vagy más tanulási formában. — Milyen volt a múlt évi munkaegység-átlag a siklósi járás termelőszövetkezeteiben? — Az eddig elvégzett össze­sítés eredményed 31 forint 40 fülért mutatnak. A célunk most az, hogy az új gazdál­kodási évben Harminc forin­ton aluli munkaegységérték ne legyen a járásban, de ne le­gyen mérleghiány sem. Egyet­lenegy téeszben sem. A párt­szervezetek és minden kommu­Áz építőmunkások műveltségének emeléséért Az építők szakszervezetének megyei bizottsága mellett meg­alakult a megyei kultúrbizott- ság. A bizottság kulturális in­tézkedési tervét már a megyei választmány is megvitatta és jóváhagyta. Az intézkedési terv alapján minden építőipari vállalatnál létrehozzák az agitációs. pro­paganda és oktatási bizottsá­got. Ennek az lesz a feladata, “hogy a szakmai vezetőkkel kö­zösen és a szakszervezeti bi­zottságok tevékenységével összhangban félévre előre meg­adják a dolgozók szakképzésé­re vonatkozó tematikát és ter­vet.­A műszaki tanács bevonásá­val szaktanfolyamokat, szak­munkás képző iskolákat és munkásakadémiákat indítanak a Baranya megyei Építőipari Vállalatnál, a Komlói Építő­ipari Vállalatnál, a Pécsi Ce­mentipari Vállalatnál, a por­celángyárban. a Közúti Üze­mi Vállalatnál, a Téglagyári Egyesülésnél és a Megyei Ta­tarozó Vállalatnál. A nagyobb szálláshelyeken klubokat alakítanak ki. bőví­tik a könyvtárakat. Feladatuk­nak tekintik a szakma ifjú mestere és a' József Attila ol­vasómozgalom kibontakoztatá­sát és segítését. Az 1961—82-es oktatási évben meg kívánják indítani az Építőipari Techni­kum mellett az Anyagipari Technikumi tanfolyamot is egyelőre ötven hallgatóval. A szakmunkások továbbkép­zését a tíz legnagyobb vállalat­nál ötszáz hallgatóval indítják meg és a most működő hat üzemi általános iskola helyett- tízet szerveznek az új iskola­évben. Középiskolákra is kül­deni szándékoznak kétszáz építőipari dolgozót. »ista ennek érdekében kel] hogy tevékenykedjen. Jelenleg sajnos az a helyzet a járás­ban. hogy a téeszek jövedel­mének egyharmad része szár­mazik az állattenyésztésből é.~ kétharmad része a növényter­melésből. Márpedig a járás j adottságainak jobban megfe . lelne, hogy a jövedelem két harmad része származzék ál lattenyésztésből. Erre meg le­het teremteni minden tehető­séget, hiszen jórészt már meg ■s van. csak ki kel] használni. Ha a pártszervezetek helyesen alkalmazzák a gazdálkodás el­lenőrzésének jogát, beleszól­nak a gazdálkodásba, a terme­lésbe és nem csak a vezetőség gondolkodik, hanem minden párttag és téesz-tag is töpreng a jobb munkamódszereken, akkor ezt meg is fogják való­sítani. — Mit kellene ennek érde­kében tenniök? . — Stabil, jól képzett, fe­gyelmét tartani tudó munka­csapat vezetők és brigádveze- tök kellenek. A pártszervezet­tel együtt fejlesszék ki a ver­senyszellemet, de elsősorban a kommunisták mutassanak jó példát a termelőmunkában. Emellett végezzenek pártmun­kát is, rendszeresen vegyenek részt a pártgyűléseken és vé­gezzenek egyénileg is felvilá­gosító munkát. — A járási pártbizottság hogyan kivan ebben segíteni? — Most átszerveztük aZ ak­ti vahálózatot. Instruktori cso­portokat hoztunk létre a járási pártbizottság mellett. A társa­dalmi munkában váüalt instruálást hetenként egyszer, egy napon vállalták ezek- az aktívák. Heti egy napot tölte­nek egyes téeszekben és segí­tenék az ottani pártszerveze­teknek. elvi. módszerbeli se­gítséget adnak. Ezzel is — re­méljük, nagyban hozzá tudunk járulni majd az új. megnöve­kedett feladatok jó megoldá­sához — fejezte be kérdése­inkre adott válaszát Marenics János elvtárs. Gy. K. Szigetvári Konzervgyár felvételre keres villanyszerelő és bádonos szakmunkásokat. 14359 „időszerű kérdések“ a bereinendi termelőszövetkezetben A beremendi szövetkezet iro­dájában rend és tisztaság van. A sarokban duruzsol a kály­ha. Tizennégyen jöttek el az ..Időszerű kérdések” szeminá­riumára. A székeket a fal mel­lé húzzák és úgy ülik körül a szobát. Nem tartják be a ..kötelező” fél óra késést, ha­nem tíz perccel hét után meg­kezdődik a foglalkozás. A sze­minárium anyaga: A termelő- szövetkezetek megszilárdítása és a termelékenység emelése a mezőgazdaságban. A foglal­kozást Sebők István párttit­kár vezeti. Rövid jegyzetet csinált magának és abból mondja el az előadást. — Ha a gépeket jól kihasz­náljuk, .akkor máris felszaba­dul munkaerő a szövetkezet­ben. S mit csinálnak majd azok az emberek? Lesz lehe­tősége mindenkinek, hogy dolgozzék. Belterjesebben kell gazdálkodni, munkaigénye­sebb terményeket kell termel­ni és aztán nem lesz semmi hiba. — Az adottságoknak legjob­ban megfelelő növényeket kell termelni, az a kifizetődő, hiá­ba erőltetjük mi itt azt a nö­vényt, amely nem ad annyit, mint a homokos földeken. Azt kell termelni, ami itt a leg­jobban fizet, úgymint harsány­ban a cukorborsó, nálunk meg a cukorrépa. Persze, a nép­gazdaság szükségleteit is fi­gyelembe kell venni, . mert másképpen káosz lenne. Mi iezuie, ha senki se vetne bú­zát? — innen is, onnan is bó­logatnak a résztvevők. Szóba kerül még a talajja­vítás, s elmondja az előadás­ban Sebők elvtárs, hogy eb­ben nagy szerepe van a trak­torosok munkájának. A sa­rokban ott ül a szövetkezet két fiatal traktorosa is. Rájuk mutat az előadó és úgy mond­ja. — Itt van a Kalmár, meg a Petykó. ök traktorosok, na­gyon jól tudják, hogy a talaj­munka mennyit segít a terme­lékenység emelésében. Igaz? Erre a nyílt beszédre, amely nem a levegőbe „általánosan” szól, ha lehet mondani, még élénkebbek lesznek a szemek és látszik az embereken, hogy alig várják, hogy befejeződjön az előadás. Keringenek a fe­jekben a gondolatok. Az elő­adó tovább sorolja a helyi példákat, minden mondata után van valami „saját” pél­da a tarsolyban, hogy nálunk igy, nálunk úgy, vagy a jelen­ben így áll, de a jövőben úgy lesz és ehhez hasonlóan. — A baromfitenyésztéssel valahogy úgy vannak még itt, mint a kertészettel, idegenked­nek tőle, pedig ... Mennyit adtak maguk le Józsi bácsi? —kérdezi és mutat az egyik emberre. — Száznegyvenet — vála­szolja az. — A Kocsisék meg három­százat. Megéri? Vagy nem? — teszi fel a kérdést önmagá­nak és mindenkinek. A töb­biek bólintanak. — Ügy kell foglalkozni ve­le, mint ahogy otthon régen is. Igaz Márta? — akinek szólt a kérdés, az kénytelen, kellet­len, de állásfoglalásra kény­szerült. Az is igaz, hogy nagy hozzáértéssel ismeri a kérde­zett fiatalasszony a baromfi- tenyésztés kérdéseit, hiszen nemrégiben jött haza a bol­dogasszonyfai tanfolyamról. Sok minden szóba kerül még. Az is, hogy ebben az év­ben nem gép fogja az összes gabonát learatni, hanem a ké­zi kaszát is elő kell venni, hadd menjen a gép a gyen­gébb szövetkezeteknek segí­teni. Az öreg Honsréger ács esetét is megemlítik, aki más­fél éve még bujkált, ha a be­lépésről esett a szó, sokszor magával vitte a töltött papri­kát is, ha éppen ebédidő alatt keresték fel, most meg nálá­nál jobb agitátor nem is kell a szövetkezet mellett. Jobban keres a szövetkezetben, mint azelőtt. Azzal fejezi be az előadó — harminc perces vitaindító elő­adását —, hogy a jövedelem az még nem minden, s az em­berekről a jó jövedelmek mel­lett sem szabad megfeledkez­ni. — Tessék, ha van valakinek kérdése, vagy ha valamit nem értett meg, akkor kérdezze, ha nincs, megkezdjük a vitát — summázza végül i*. Az asszonyok ugyan kisebb­ségben vannak a szemináriu­mon, de ők az aktívabbak. Banyó Ferencné kezdi, s per­sze asszonyokat érdeklő témát penget. A baromfitenyésztést és a babot. — Azt mondták Siklóson, hogy lehet majd kapni táp­szert kukoricáért cserébe. Lesz-e ebből valami, Sebők elvtárs? Meg azt is ígérték, hogy küldenek majd jegyze­teket a szakszerű etetésről — mondaná talán még tovább is, de Szalai Józsefné közbevág. (Ö volt a tanfolyamon.) — Te Pista, amikor azt mondjuk, hogy nagy gondot leéli fordítani a kisállatte­nyésztésre, akkor nálunk a baromfiéiban miért borjúkat tartunk? Mert azok vannak benne. Nem vagytok képesek beszerezni valamilyen kály­hát oda, hogy fűlhetni lehes­sen — mondja pirulva. Megvitatják ezt is, meg azt is, hogy egyáltalán jó-e az a táp­szer vagy se, hogy úgy kell keltetni-a csibéket, hogy a téli időszakban tojjanak, mert akkor kevés a tojás. Végül terítékre kerül a bab is. — Ha ezer hold kukoricát vetünk, akkor kevés lesz az ötven hold köztesvetés. Ügy kell vetni, hogy a táblák szé­leire essen, akkor könnyebb lesz a betakarítása — mondja középen egy idősebb ember. S mindjárt teljes megelége­désre azt is megbeszélik, hogy milyen alapon részesedjenek a tagok, akik vetnek. Haj na János és Halek Fe­renc a sarokba húzódtak, de nem azért, mert nem szeret­nek vitázni, hanem éppen ott szokták meg. Hajnáról meg Ülve ragasztják a „spailot“ a Pécsi Bolivárban Megkezdődött a munka a Pécsi Bőrgyár raspá-uzemében, aliot ő őr hulladékokat, az úgynevezett apaitól teszik. ragasztással ismét használhatóvá. A ragasztás eddig úgy történi, hogy asztalokon rámákat helyez­tek 1 el s ezekre ragasztották fe‘ több rétegben a bőrhulladékot. Az asztalon lévő rámákat közben kerülgetni kellett, ha csak nem volt olyan magas a ragasztást vég­ző munkás, hogy ráhajlással a fa~ ma túlsó oldalát elérte. Tóth Imre és Berta Gyula laka­• ionok tu ötletet valósítottak I amikor olyan körben forgó asztalt j szerkesztettek, amelyek mellett | ;i ive végezhetik munkájukat a : ipaltragaszták, igaz az újításnak i nincsen forintokban kimutatható i íreaménye, de arra való tekintet- J fel, hogy a forgó asztal használata I éTiyegesen javítja a ruspalt-územ- ; ben dolgozók munkakörülményeit, I a gyár vezetői tíz darabot rendel­jek^ belőle, s jóváhagyták azt a . avaslatot, hogy a két újítót 5-0 100 forint eszmei újítási díjjal ju- I talmazzák. — TOMANEK NÁNDOR betegsége miatt a Pécsi Nem­zeti Színház az R—34-cs re­pülőjárat helyett ma a ba­lett műsort mutatja be. — A SÁSDI JÁRÁSBAN a tavalyi évhez hasonlóan az idén is megtartják a járás na­gyobb községeiben a 16 éve sek ifjúvá avatási ünnepsé­geit. lVlágocson március 18-án Abaligelen március 11-én Magyarszéken március 25-én, Sásdon pedig március 4-én tartják az ünnepséget, ahol a 16 évesek személyi igazolvá­nyait is kiosztják. — A SELLYÉI JÁRÁS te­rületén a községi tanácsok az 1961. évi községfejlesztési ter­vek során mintegy 13 ezer négyzetméter járda építését tervezték csaknem 1 millió forintos beruházási értékben. — ELKÉSZÜLT Szigetvár parkosítási terve. Ezek sze­rint a parkosítást a járási ta­nács székháza és a pénzügy- őrség épülete közötti térségen végzik majd el. — SELLYÉN az Útfenntar­tó Vállalat mintegy 3 kilo- méíeres szakaszon megkezdte a község területen áthúzódó harkány—barcsi út szélesí­tését. —• ÉRTESÍTJÜK a lakos­ságot, hogy március 1-tűl az iszapszén szállítását az újhe­gyi telepről a KIOSZ Fuvaros Szakosztálya végzi, változat­lan árak mellett. A fuvar megrendelése a fuvardíj egy­idejű befizetése mellett Pécs. Rákóczi út 24 sz. alatt a KIOSZ hivatalos helyiségében Telefon: 60-60. kell említeni, hogy az egész „plénum” előtt magabiztosan megjegyezte, hogy ő bizony nem menne gyárba dolgozni még akkor sem, ha ott ötezer forintot fizetnének havonta. Megkérdeztem tőle, hogy mennyi volt a jövedelme a szövetkezetben. — A teljesített munkaegy­ségem 982, de egy hónapot beteg voltam, összesen 39 200 forintot kerestem, plusz az egy hold háztáji termése ... Kiderül, hogy a takarmá- nyosoknál dolgozik és nagyon szorgalmas ember, aki a sze­zonban reggel négytől este ki­lencig is csinálta a munkát. De szükség is van a keresetre, mert otthon van négy kis­gyerek, az asszony és egy be­teges öreg. Van hova tenni a szép jövedelmet is. A traktorosok a saját mun­kájuk kérdései mellett, ame­lyet Kalmár Jancsi „terített” ki, még az állattenyésztés ügyeit is szóvá teszik. Petykó azt ajánlja, hogy az állatte­nyésztők menjenek át egy ki­csit az állami gazdaságba és nézzék meg ott, hogy hogyan kell a takarmányt előkészíteni a jószágoknak. Azt is szóvá teszik, hogy akik iskolát vé­geznek, azok ne rejtsék véka alá a tanultakat, hanem ad­ják át a többinek a tudo­mányt, úgy ér az valamit, ha minél többen hasznosítják, nemcsak egy. Igy kell a pártoktatást vezet­ni. így van értelme, mert elő­re viszi az embereket, segíti őket a saját és a közös élet útján. Elmondhatják, hogy ők valóban a „legidőszerűbb” kér­déseket beszélték meg. Gazdagít István — KOMLÓ vízellátásának javítása érdekében a város­ban laboratóriumot rendezte* be. ahol ezután naponként el­lenőrzik a városba érkező víz összetételét. — ÓFALU község lakói az elmúlt évben nagy társadal­mi munkával új tanácsházal építettek. A lakók most. újabb társadalmi munkára készül­nek: mozi létesítését határoz­ták el. — TAPASZTALATCSERE jellegű megbeszélésre hívják össze a megyében működő jogászok, állatorvosok, vala­mint a tudományos és kísér­leti intézetekben dolgozó szakemberek közül azoka>. akik résztvesznek a terme1 •"•- szövetkezetek patronálásá- ban. A megbeszélést március első felében tartják Pécse1 í. ? Hazafias Népfront rendezé­sében. — A SZIGETVÁRI járási tanács vb. március 7-én tart­ja ülését, ahol Molvány. Ne­meske, Kistamási és Tótssent- györgy községi tanácsok vb. irányító tevékenységéi tár­gyalják meg. — SELLYE és Éeísőszem- márton községi tanácsa elha­' táröríá. hogy 1 líÖXségféj'észté- si alapból ez évben orvosi rendelőt építenek. Áramszünet lesz vezetékátépítés miatt március 1-én 11—13 óra kö­zött a Saliai u. 220 V-os részén, a Hunyadi és Zrínyi utcákban. — A SÁSDI járás területén a tsz-vezetők képzése érdeké­ben eddig 25 tsz-elnök vett részt 4 hetes tanfolyamon. — ÚJABB golyósiron szál­lítmányok értekeztek a bol­tokba. Ma már a golyósiron a munkahelyen és a magán­életben egyaránt közkedvelt, nélkülözhetetlen kelléke az életnek, Átíráshoz is használ­ható 6—8 példányon át éles, jól olvasható másolatot bizto­sít. Kezelése egyszerű és tisz­ta. A tartály kiürítése után a boltokban készen kapható pót­tartály, házilag behelyezhető és további hetekre biztosítja a folyamatos írásit. Találtak egy darab kesztyűt, egy aktatáskát, különböző tárgyakkal, 3 erszényt kisebb pénzösszeggel, erszény nélkül kisebb pénzössze­get, egy férfi kerékpárt, egy váll­táskát különböző tárgyakkal. A fenü tárgyakat igazolt tulajdonosa átveheti a Pécs Városi Rendőr- fökapitányságon (Pécs, Kilián György u. 3. ez. I. 54). Szovjet házaspár látogatása Esztergomban hősi halált halt fiuk sírjánál Kedves, idős szovjet házas­párt látnak vendégül az esz­tergomiak. I. P. Kovtunovics szovjet orvos és felesége a Kijev melletti Kanatop város­kából azért jött hazánkba, hogy felkeressék egyetlen gyermekük sírját. Fiuk, Vja- cseszláv 1944-ben, 18 éves ko­rában halt hősi halált a város felszabadításakor. Hős bajtár­saival együtt az esztergomi temetőben nyugszik. A szov­jet házaspárt nagy szeretettel veszik körül az esztergomiak. Az asszonyok díszes dobozt ajándékoztak az édesanyának, Valentina Ivanovnának, amely ben földet visz haza fia sír­járól. A városi pártbizottság a felszabadító harcokat és a város fejlődését bemutató em­lékalbumot adott át a házas-" párnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom