Dunántúli Napló, 1961. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-01 / 27. szám

1961. FEBRUÁR 1. N A PLÓ 3 40 forintot osztottak az „öregek" szövetkezeteken Szörény termelőszövetkezeti községben egy évvel ezelőtt, amikor megtartották az ala­kuló közgyűlést, így véleked­tek: „Mindenki öreg, alig van fiatal, nem tudnak dolgozni, nem lesz ebből a tsz-ből sem­mi.“ A kesergés nem volt tel­jesen alaptalan. Valóban a falu lakóinak, illetve a tsz- tagoknak döntő része az 55—65 év közötti. Január 24-én tartották a zár számadó közgyűlésüket. Hege­dűs István elvtárs, a termelő- szövetkezet elnöke azt mond­ta: a járásban ők választották utoljára a szövetkezés útját Most mégsem utolsók. A „kiöregedett falu“ meg­mutatta, hogy mire képes. Pe­dig nem vittek véghez külö­nösen nagy tetteket. Mégis túl­szárnyaltak több olyan terme­lőszövetkezetet, ahol fiatalab­bak vannak. Túlszárnyalták, Értesítjük Mohács város dolgozóit, vállalatait, üzemeit, hogy RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ, magnetofon, lemezjátszó, stb. JAVÍTÓ KIRENDELT­SÉGÜNK Dózsa György n. 2. sz. alatt megkezdte működését. Országos garanciális szolgálat. Gépipari Elektromos Kar­bantartó Vállalat. 504 ; mert összefogtak, mindenki kivette részét a munkából. Ezért nem volt lemaradás sem a növényápolásban, sem a ter­ménybetakarításban. Búzából a tervezett kilenc mázsa he­lyett tíz, őszi árpából a tizen­kettő helyett tizenkettő és fél, kukoricából csövesen közel negyven, burgonyából pedig a betervezett hetven mázsa he­lyett nyolcvankilenc mázsát termeltek holdanként. Jók voltak a termelési eredményeik és ebből fakad az is, hogy 112.5 százalékra teljesítették áruértékesítési tervüket, ami után mintegy 30 ezer forint kedvezményt kaptak az állam­tól; Á jó munka meghozta má­sutt is a gyümölcsét. Ebben a termelőszövetkezetben 36.15 forintot osztottak munkaegy­ségenként. Ha ebbe beleszá­mítjuk a prémiumot is, akkor kiderül, hogy 40.20 forintot ér egy-egy munkaegység. Ez pe­dig szép pénzt Olyannyira szép, hogy voltak olyan csa­ládok, mint a Csülök Jánosé, aki 18 689, a Gyalus Istváné, aki 14 561, Takács Ferenc, aki 22 391 forintot kapott ezen a gyűlésein, ha beleszámítjuk a földjáradékot is. Elért eredményeikhez hozzá járult az is, hogy megbíztak a tagok a vezetőikben, akik nemcsak most év végén vet­A holnap orvosai Ma még csak békacombon tanulmányozzák a perifériás erek vérkeringését, de néhány év múlva az eleven test szakavatott gyógyítói lesznek, ték kezükbe a ceruzát kiszámí­tani: mennyi is lesz a jövede­lem, hanem év közben is tör­ték a fejüket. Persze voltak a vezetőségben olyanok is, akik úgy gondolták: akkor lesznei népszerű vezetők, ha az ágá­lok, a követelődzők oldalára állnak. Ezeket leváltották. Azt tartották a Szörényiek, nagyon helyesen: a megfelelő vezető csak az, aki nem alapoz roko­ni kapcsolatokra, nem ad előnyt a barátoknak, hanem az egész község érdekeit nézd. Hogy mennyire igazuk volt, erre legjobb példa a negyven forint húsz filléres munka­egység-érték. Ugyancsak a sellyeá járás egyik községében, Gilvánfán is megtartották a zárszámadó közgyűlést, a rákövetkező na­pon — huszonötödikén. Itt részt vett a patronáló, a Geo­déziai és Térképészeti Válla­lat. képviselője is. Katona Jó­zsef, a termelőszövetkezet el­nöke jó eredményekről sizámolt be. A termelőszövetkezetben 34.56 forintot osztottak munka egységenként. Túlteljesítették áruértékesítési tervüket és ezért 60 500 forint kedvez­ményt kaptak az államtól. Ez a tény is azt mutatja: nem dől goztak rosszul. És nem is kap­tak rosszul. Ezt bizonyítja- idős Takács Géza bácsi is. Idős em­ber létére 637 muntneüységet szerzést, mint sertésgondozó, összesen 22 014 forintot kapott ezért a közöstől, amit ha hónapokra számítunk át, 1834 forintos ha­vi jövedelemnek felel meg. Böszörményi Sándor havi át- ' agkeresete 1477, Varga Istvá­5 pedig 1042 forint volt ha­vonta; Orsós György, a Hor- . áth-telepröl jött közéjük, ö is 362 munkaegységet teljesített és így havi jövedelme elérte az 1042 forintot. Kata Gézáné ke­resett a legtöbbet az asszo­nyok közül — 1122 forintot minden hónapban; A közgyűlés is azt mutatta: az eredmények jobbak, mint 1959-ben voltak. 1959-ben 31.80 forintot; most meg 34.56 forintot osztottak munkaegysé­genként Mondani sem kell, hogy 1960-ban jobban is dol­goztak, mint az azt megelőző évben. És az idén még jobban akarnak dolgozni; Sajtónk ünnepén LEGYEN EZEN A NAPON a megemlékezésé az első szó. Emlékezzünk azokra, akik a fasizmus, az elnyomatás idején ezer veszély és üldöztetés kö­zepette terjesztették az igaz­ság világát. Adózzunk az utó­dok és a tanítványok kegye­letével Rózsa Ferencnek, az illegális Szabad Nép első szer­kesztőjének, pártunk, a mun­kásmozgalom vértanújának. Tizenkilenc esztendővel ez­előtt. 1942. február elsején je­lent meg az illegális Szabad Nép első száma. Alig három év múltán ütött a szabadság órája és azóta nem titokban, rendőrkopók elől rejtőzve, ha­nem hatalmas nyomdákban száz- és százezer példányban készül a hatalmon lévő nép milliós tömegei számára a kommunista sajtó. Nem ma­roknyi harcos olvassa bújva, hanem egy felnőtt, művelt, po­litikailag iskolázott nemzet. Ezen a napon nem mások méltatására fog tollat az új­ságíró, hanem azért, hogy ön­magáról, saját munkájáról be­széljen. A sajtó ezen a napon önmagáról ír. ügy illik tehát, hogy kellő szerénység és mér­téktartás vezérelje a tollat. Legyen a sajtó napja az újság­írók önvizsgálatának, végzett munkájuk józan számbavételé­nek ünnepe. Úgy hisszük, méltán mond­hatjuk. hogy újságíróink becsű lettel forgatják tollúkat a nép, a szocialista építőmunka, a proletár internacionalizmus és a béke szolgálatában. Lapjaink népszerűsége, olvasótábora év­ről évre nő. Pártunk központi lapja naponta majdnem hét­százezer példányban jelenik meg. Hatalmas példányszám­ban kerülnek az olvasók kezé­be a szakszervezetek és a Ha­zafias Népfront lapjai. Min­den magyar család otthonában szól a rádió, és legfiatalabb intézményünknek, a televízió­nak is immár több mint száz­ezer előfizetője van. A párt megyei lapjainak együttes pél­dányszáma sincs messze a fél­milliótól. Az írott betű iránti érdeklődés, az írott szó becsü­lete nagyobb, mint valaha. A sajtó munkásai birják a párt bizalmát. Munkájuk meg­becsülését és elismerését szá­mos példa bizonyítja. Az idén másodszor jutalmaznak hat ki­váló újságírót Rózsa Ferenc- díjjal. Minden évben számos újságíró részesül kormányki­tüntetésben. A lapok munka­társai a korábbi esztendőknél lényegesen sűrűbben jutnak el külföldre. Az újságírók nagy része tekintélyes ember, ki­nek szava, véleménye nagy súllyal esik latba. AZ ELMÚLT ESZTENDŐK­BEN lényegesen magasabb lett sajtónk színvonala. Újságíró­ink azon voltak, hogy emeljék mesterségbeli tudásukat, mű­veltségüket, marxista—leninis­ta képzettségüket. Lapjaink, anélkül, hogy veszítettek vol­na pártosságukból, mondani valójuk következetességéből színesebbek, érdekesebbek, ol­vasmányosabbak lettek Mind­inkább megtanuljuk, hogyan kell párosítani a mondanivaló mélységét és gazdagságát a forma változatosságával és ér­dekességével. £ A város és a falu különbsé­gének fokozatos eltűnése, a vidék és a főváros közötti kü­lönbségek fokozatos megszűné­se nemcsak azt jelenti, hogy hovatovább a vidéki és fővá­rosi dolgozó egyaránt élvezi majd a kultúra és a civilizá­ció összes áldásait. Jelenti azt is, hogy végleg eltűnik a provin­cializmus és mindaz, amivel az jár: a rövidlátás, a szűk látó­kör. a főváros előtfi kritikátlan hajbókolás. A mai vidéki sajtó csak földrajzilag vidéki, szel­lemében, mondanivalójában, színvonalában már régen nem az. Vannak olyan vidéki lap­jaink, amelyek szerkesztésü­ket, kivitelüket tekintve is fel­veszik a versenyt a fővárosi lapokkal. Bátran állíthatjuk ezt a Dunántúli Naplóról, a Hajdú-Bihari Naplóról, és a Délmagyarországról is. Mint­hogy azonban a mi sajtónk szocalista sajtó és nem zárkó­zik, mert nem zárkózhat vá­rosának falai közé. tartalmát tekintve valamennyi vidéki lapunk megfelel a kor, a fel­adatok követelményeinek. Minden vidéki lapunk a párt szavát tolmácsolja és a leg­haladóbb világnézetet, a mar­xizmust—leninizmust hirdeti. A párt utasításait követve, minden vidéki lapunk a szo­cializmus építését segíti. A józan mérlegelés azon­ban azt követeli, hogy hibáink­ról is szóljunk. A milliós olva­sótábor, a sajtó és a rádió óriá­si népszerűsége félelmetes fe­lelősséget ró az írott szó mun­kásaira. Gondoljuk csak el, mit jelent az, hogy mi, újság­írók naponta millió és millió emberhez szólunk; hogy a párt mondanivalójának, tanításai­nak tolmácsolásával bízott meg bennünket! Nem keve­sebbről van itt szó. mint ar­ról, hogy a dolgozó nép az új­ságíró szavában a párt szavát, lapjainkban magát a pártot látja. Elmondhatjuk-e va­jon. hogy minden tekintetben megfelelünk a velünk szem­beni követelményeknek? Tá­volról sem. Mindenekelőtt szüntelenül emelni kell az új­ságírók marxista—leninista képzettségét. Ez nem obiigát szólam, hanem a tényeken ala­puló reális követelmény. Egyes Szünetben a KISZ-iskolán Koponya a kezében — de nem Hamlet szerepét tanulja. Az egyetemi diákszálló tanulószobájában tanulnak a hallgatók. Tanulás után jó megpihenni az otthonosan berendezett társal­góban. De van, aki még itt sem tud megválni jegyzeteitől^ A Kommunista Ifjúsági Szövetség pécsi vezető­képző iskolájában éppen szü­net volt. A hallgatók vidám zaja, mákúzása töltötte be a klubszobát. Fiatalok és jóked­vnek. Szeretik a szünetet, mint minden iskolás. Egy turnus ideje hat hét. A mostaninak pontosan a felénél tartanak, de mindenki jól ismeri máris egy­mást, sőt hamarosan ki is ruk- Icolvak a közösen tanult szín­darabokkal, sportcsapataikkal, népi tánccsoportjukkal és niég | több mindennel. Egy csoport fiatal — fiú és i lány — együtt beszélgetnek a klub középső asztalánál. Van közöttük, aki üzemből jött, van aki termelőszövetkezetből, ál­lami gazdaságból, Baranyából, Somogybái, Vasból és Győr megyéből. Egész Dunántúl if­júságának a képviselőit meg lehet az iskolán találni. Schip­pert János, a Beremendi Álla­mi Gazdaság KlSZ-szervezeté- nek a sportvezetője, Beck La­ci a Somogy megyei Rinya- újlak termelőszövetkezetének x KISZ-titkára, Farkas Márta, cl pécsi Kossuth Cipész KTSZ dolgozója, Darázsi István, a bólyi Kossuth Tsz KlSZ-tit- cára, Piimmer Erzsi, a villány- íövesdi alapszervezet vezető* ségének a tagja, Petrőci Ilonka a Vas megyei Bük községből jött, és így lehetne sorolni a többieket is. tfogy érzik magúkat? So- xx kát kell-e tanulni? Mit tanúinak? Mivel töltik a sza­bad időt? így keringenek a kérdések és a válaszok. Schip­pert Jancsi a sportot emlegeti — ez a terület áll legközelebb az érdeklődéséhez. — Hetenként három órát a főiskola tornatermében töl­tünk. Mire végéhez érkezik a tanfolyam, megrendezzük az iskolai spartakiádot, lesz vetél­kedés röplabdában, atlétiká­ban és sakkban. — És ping-pongban is *— szól közbe egy magas barna fiú. Ügylátszhk, ő ebben a sportágban akar majd valamit „keresni”. Dummer Erzsikének vi- x szont az elmúlt vasár­napi harci túra tetszett a leg­jobban, mert most is arra te­reli a szót. — Nagyon jó volt. Igaz, a végére megéheztünk, de meg­érte. A Mecseken kijelölt he­lyeket kellett megtalálni, s ott ügyességi számokból vizsgáz­tunk. Gránátdobás, levelező­lap-írás, de még görkorcsolyá­zás is volt. Egy helyen pedig miOemi öttusa-számok# W> lett megoldani, ebben történel­mi, politikai, sport- és város­ismeretből vizsgáztunk. Mindenki derül egy hét után is a harci túra emlékein. Mert volt ott sok minden nevetni való is, főleg akik nagyon-na- gyon „ügyesek” voltak. Végül újból fellángol a vita arról, hogy melyik csoport is lett az első, melyik nyerte meg a har­ci túrát. Ha az osztályokat nézzük, akkor az első osztály, de ha a csoportokat, akkor a második osztály első csoportja győzött. Nem engednek tovább, amíg a csoportgyőztes „bri­gád” nevét fel nem jegyzem. Burgó László, Horváth Dezső, Horváth György, Balaiövics Sándor és Herpai Mihály tar­tozott ebbe a csoportba. Iffegszólal a csengő, jelzi, hogy előadás kezdődik. Látom a szemeken, hogy szí­vesen maradnának itt o klub­ban és beszélgetnének az ed­digi három hét élményeiről és a következő hetek munkájá­ról. Február 4-én termelőszö­vetkezetet látogatnak a me­gyében. Nagyon készülnek er­re a látogatásra. Esténként próbálnak a színjátszók, a tánccsoport és az énekkar is szerepelni akar; ÍÖfe-í újságírók ugyanis nemcsak re­latíve, tehát a megnövekedett követelményekhez képest, ha­nem abszolút értelemben is alacsony marxista—leninista Képzettséggel rendelkeznek. Aki nincs kellőképpen felvér­tezve a mútudományos világné- ze tünkkel’ az előbb-utóbb kép­telen lesz arra. hogy tollával szolgálja a társadalom tudo­mányos alapokon nyugvó szo­cialista átalakítását. HASONLÓKÉPPEN szükség van arra, hogy az újságírók valamilyen szakképzettséggel rendelkezzenek. Az „altalános újságíró” mindinkább kivesző­iéiben lévő emberfajta. Az új­ságírók is specializálódnak. Egyikük iparral, sőt talán ép­pen csak egyetlen iparággá* másikuk mezőgazdasággal, is­mét másikuk irodalommal vagy színházzal, vagy éppen nemzetközi kérdésekkel foglal­kozik. Minden újságírónak otthonossá kell válnia azokban a kérdésekben, amelyekről ír, különben hamarosan megre­ked. Egyszersmind azonban minden újságírót óvni kell at­tól. hogy szakbarbárrá váljék. A mezőgazdasági újságírónak is tudnia kell, hogy mi törté­nik a világban és a külpoliti- kusnak is tudnia kell. milyen problémákkal küzdünk ipa­runkban, mezőgazdaságunkban Ebből következik, hogy a szak­mai képzettség mellett minden újságírónak magasszínvonalú általános műveltséggel kell rendelkeznie. Olvasni, tájéko­zódni, tanulni kell, állandóan és szüntelenül. A dolgozó nép a sajtóból, a lapjától kérdez, az újságírónak pedig tudnia kell válaszolni. Aki nem tanul, képtelen lesz erre. ALIGHA LEHETNE rövid idő alatt felsorolni, mi min­denre kell kiterjednie szocia­lista sajtónk figyelmének. Ele­gendő, ha hirtelenében csak az 1961-es népgazdasági tervet, a mezőgazdaság szocialista át­szervezésével járó szövevé­nyes tennivalókat, vagy a kommunista és munkáspártok 1960. évi moszkvai Nyilatko­zatának feldolgozását említjük. Nehéz lenne megmondani, hogy ezek közül melyik a fon­tosabb. Mindegyik egyformán fontos, hiszen egyik elképzel­hetetlen a másik nélkül. A szocializmus világhódító útja, az erőviszonyoknak a szoica- lizmus és a béke javára való eltolódása segíti, biztonságo­sabbá teszi dolgozó népünk építőmunkáját. Tervgazdálko­dásunk eredményei, mezőgaz­daságunk szocialista átszerve­zésének sikerei viszont hazán­kat, a szocialista tábort és így a békét erősítik. Akkor dol­gozunk tehát jól. ha a mun­kánkban harmonikusan illesz­kedik egymáshoz a külpoliti­ka és a belső szocialista épí­tőmunka számos kérdése. A mi sajtónk egyik legne­mesebb feladata a dolgozó nép szocialista világnézeti nevelé­se. Világnézeti nevelést nem­csak az ideológiai cikkek nyúj­tanak, pontosabban nemcsak azoknak kell nyujtaniok. Ha jól szerkesztjük a lapot, ha jól írunk, nevel minden tudósí­tás, minden riport, tanít va­lamire még az apró hírecske is. Sőt, a kis hír a maga egyet­len tényével sokszor többet mond és jobban agitál, mint sok öles cikk. Törekedjünk ar­ra. hogy lapunk minden sorá­val mondjunk valamit. Máris százezrek jutottak el nálunk a világnézeti tudatosság legma­gasabb fokára. A milliós dol­gozó tömegek is magukénak érzik rendszerünket és mind­inkább látják, hogy nálunk összhangban van az egyén és a közösség érdeke. SAJTÓNK MEGTISZTELŐ feladata, hogy ébresztgesse, táplálja, népünkben az eayüvé- tartozás gondolatát, a közössé­gi érzést, arra nevelje az egyént, hogy a közösséggel együtt keresse saját boldogu­lását; Minél inkább átlátják ezt az egyes emberek, annál eredményesebb lesz a közös­ség munkája, annál szebb, gazdagabb lesz az egyénekből álló közösség élete. Darvasi István a* MSZMP KB. Ágit prop. osztály h. vezetője

Next

/
Oldalképek
Tartalom